Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike 270/2012 účinný od 15.09.2012

Platnosť od: 13.09.2012
Účinnosť od: 15.09.2012
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 270/2012 s účinnosťou od 15.09.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 95 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a)

rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí na skúšku odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike (ďalej len „skúška“),

b)

podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií,

c)

obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

§ 2 - Odborná príprava a požadované vedomosti na skúšku
(1)

Odborná príprava je zameraná na získanie

a)

vedomostí o právnych predpisoch upravujúcich podnikanie v energetike,1)

b)

odborných vedomostí z oblasti energetiky; ak sa odborná spôsobilosť týka výroby elektriny z jadrového paliva, rozsah odbornej prípravy je zameraný aj na získanie vedomostí o právnych predpisoch upravujúcich mierové využívanie jadrovej energie,2) právne záväzných aktoch Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná, vzťahujúcich sa na mierové využívanie jadrovej energie3) a prevádzkovanie jadrového zariadenia.4)

(2)

Uchádzač o vykonanie skúšky (ďalej len „uchádzač“), ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 5 ods. 2 zákona, preukazuje požadované vedomosti vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou.

§ 3 - Zriadenie a činnosť skúšobnej komisie
(1)

Ministerstvo zriadi skúšobnú komisiu na vykonanie skúšky. Skúšobná komisia má najmenej sedem členov. Skúšobnej komisii predsedá zamestnanec ministerstva (ďalej len „predseda“). Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje predsedom poverený člen skúšobnej komisie.

(2)

Členmi skúšobnej komisie sú zamestnanci ministerstva, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, iných ústredných orgánov štátnej správy, zástupcovia profesijných zväzov a združení z oblasti energetiky a ochrany životného prostredia. Predsedu a členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky.

(3)

Predseda

a)

navrhuje členov skúšobnej komisie,

b)

poveruje člena skúšobnej komisie, ktorý ho bude zastupovať počas jeho neprítomnosti,

c)

určuje termíny skúšky a okruhy skúšobných otázok,

d)

zabezpečuje zverejnenie informácií o termíne skúšok na webovom sídle ministerstva,

e)

zvoláva skúšobnú komisiu,

f)

riadi priebeh skúšky,

g)

zabezpečuje vyhotovenie zápisnice z priebehu skúšky (ďalej len „zápisnica“),

h)

podpisuje osvedčenie o odbornej spôsobilosti

(4)

Skúšobná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov skúšobnej komisie.

(5)

Členstvo v skúšobnej komisii je čestné.

§ 4 - Skúška
(1)

Uchádzač doručí ministerstvu písomnú žiadosť o vykonanie skúšky (ďalej len „žiadosť“) najmenej sedem dní pred určeným termínom skúšky. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 1.

(2)

Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej časti, ktoré sa vykonajú spravidla v jeden deň.

(3)

Rozsah písomného testu je 30 otázok. Písomný test trvá najviac 45 minút. Písomný test vyhodnocuje a výsledok hodnotenia zapíše do zápisnice člen skúšobnej komisie, ktorého určí predseda. Uchádzač je hodnotený výsledkom

a)

„vyhovel“, ak v písomnom teste dosiahol 70 % a viac správnych odpovedí,

b)

„nevyhovel“, ak v písomnom teste dosiahol menej ako 70 % správnych odpovedí.

(4)

Po vyhodnotení písomného testu predseda uchádzačovi oznámi výsledok ústne.

(5)

Po úspešnom vykonaní písomného testu uchádzač vykoná pred skúšobnou komisiou ústnu časť skúšky, ktorá pozostáva z odpovede na tri vyžrebované otázky. Ústna časť skúšky trvá najviac 30 minút a koná sa za účasti nadpolovičnej väčšiny členov skúšobnej komisie. Každý prítomný člen skúšobnej komisie vyhodnotí uchádzača výsledkom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Uchádzač úspešne vykonal skúšku, ak bol väčšinou prítomných členov skúšobnej komisie hodnotený výsledkom „vyhovel“. V prípade rovnosti hlasov sa hlas predsedu považuje za rozhodujúci. Predseda zapíše výsledok hodnotenia do zápisnice a oznámi ho uchádzačovi. Zápisnica slúži ako podklad na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

(6)

Ak uchádzač úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti, zašle mu predseda osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 15 dní odo dňa vykonania skúšky.

(7)

Ak uchádzač v skúške nevyhovel, má možnosť požiadať o vykonanie novej skúšky v termíne najneskôr do 12 mesiacov odo dňa neúspešného vykonania skúšky.

(8)

Ak sa nová skúška vykoná v lehote podľa odseku 7 a uchádzač v čase predchádzajúceho neúspešného vykonania skúšky splnil požiadavky písomného testu podľa odseku 3 písm. a), tento uchádzač počas vykonávania novej skúšky nemusí opätovne vykonať písomný test.

§ 5 - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
(1)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na tlačive so štátnym znakom Slovenskej republiky, s názvom ministerstva a obsahuje

a)

názov osvedčenia,

b)

číslo osvedčenia,

c)

meno a priezvisko osoby, ktorej sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva,

d)

dátum narodenia osoby, ktorej sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva,

e)

miesto a dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

f)

meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie,

g)

odtlačok úradnej pečiatky.

(2)

Vzory osvedčení o odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 6 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2012.

Tomáš Malatinský v. r.

Prílohy

Poznámky

 • 1)

  Napríklad zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.

 • 2)

  Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť.

 • 3)

  Napríklad dohovor o včasnom oznamovaní jadrovej havárie (oznámenie č. 327/2001 Z. z.), rozhodnutie Rady 87/600/Euratom zo 14. decembra 1987 o opatreniach Spoločenstva pre rýchlu výmenu informácií v prípade rádiologickej havarijnej situácie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 01), zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, nariadenie Komisie (Euratom) č. 302/2005 z 8. februára 2005 o uplatňovaní systému záruk Euratomu (Ú. v. EÚ L 54, 28. 2. 2005).

 • 4)

  § 2 písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2011 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore