Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového 269/2012 účinný od 15.09.2012

Platnosť od: 13.09.2012
Účinnosť od: 15.09.2012
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového 269/2012 účinný od 15.09.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 269/2012 s účinnosťou od 15.09.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 1 písm. j) zákona č. 251/2012 Z. ...

§ 1
(1)

Základom pre účtovanie dodávky plynu medzi dodávateľom plynu a odberateľom plynu je dodané množstvo ...

(2)

Určenie dodaného množstva energie vo výstupných bodoch prepravnej siete a vo výstupných bodoch ...

(3)

Prepočet objemových jednotiek množstva plynu na energiu vykoná dodávateľ plynu vynásobením dodaného ...

(4)

Účtovacím obdobím je obdobie, za ktoré fakturuje dodávateľ plynu odberateľovi dodávku plynu ...

(5)

Objem plynu dodaný odberateľovi plynu, zmeraný za prevádzkových podmienok, pred prepočtom na množstvo ...

(6)

Na určenie dodaného objemu plynu v m3 a spaľovacieho tepla objemového v kWh · m-3 alebo v MJ · ...

a)

základná teplota na vyjadrenie objemu 15 oC,

b)

základný tlak na vyjadrenie objemu 101,325 kPa,

c)

relatívna vlhkosť suchého plynu j = 0,

d)

referenčná teplota spaľovania 25 oC.

(7)

Všetky priemerné hodnoty spaľovacieho tepla objemového v kWh · m-3 alebo v MJ · m-3 na potreby ...

§ 2
(1)

V miestach dodávky zemného plynu z ťažobnej siete meria prevádzkovateľ siete množstvo a kvalitu ...

(2)

Kvalita plynu na stanovenie spaľovacieho tepla objemového sa meria priebežne, najmenej raz za hodinu. ...

(3)

Pri dodávke plynu z ťažobnej siete s výkonom neprevyšujúcim v každom meracom mieste 5 tisíc ...

§ 3
(1)

Pre distribučnú sieť alebo jej časť určí prevádzkovateľ distribučnej siete dennú priemernú ...

(2)

Vážený priemer sa vypočíta podielom súčtu dodaného množstva energie v každom vstupnom bode ...

(3)

Denná priemerná hodnota spaľovacieho tepla objemového určená podľa odseku 1 je záväzná pre ...

(4)

Ak sa mesačný aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového v ...

(5)

Ak je odchýlka podľa odseku 4 väčšia ako ± 2 %, prevádzkovateľ distribučnej siete rozdelí ...

(6)

Ak vstupom plynu z nízkokapacitných zdrojov do homogénnej oblasti nebude distribučná sieť spĺňať ...

(7)

Objem plynu dodaný z distribučnej siete pri pretlaku menšom ako 5 kPa, zmeraný určeným meradlom ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2012.

Tomáš Malatinský v. r.

Poznámky

  • 1)  Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 206/2000 ...
  • 2)  Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore