Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie 446/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 29.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie 446/2012 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 446/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 95 ods. 2 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Predmet evidencie

Evidencia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva (ďalej len „evidencia“), sa vedie oddelene

a)

v elektroenergetike za

1.

výrobu elektriny,

2.

prenos elektriny,

3.

distribúciu elektriny,

4.

dodávku nakúpenej elektriny odberateľovi v domácnosti,

5.

dodávku nakúpenej elektriny odberateľovi mimo domácnosti,

6.

iné činnosti podľa predmetu podnikania,

b)

v plynárenstve za

1.

výrobu plynu,

2.

prepravu plynu,

3.

distribúciu plynu,

4.

prevádzkovanie zásobníka,

5.

dodávku plynu odberateľovi plynu v domácnosti,

6.

dodávku plynu odberateľovi plynu mimo domácnosti,

7.

iné činnosti podľa predmetu podnikania.

§ 2 - Spôsob vedenia evidencie
(1)

Vedenie evidencie sa vykonáva podľa pravidiel pre rozvrhovanie nákladov, výnosov, aktív a pasív (ďalej len „pravidlá“) schválených úradom. Ak neboli úradu predložené pravidlá z dôvodu podľa § 16 ods. 6 písm. c) zákona, evidencia nákladov, výnosov, aktív a pasív sa vykonáva podľa účtovných zásad ustanovených osobitným predpisom.1)

(2)

Evidencia sa zostavuje za obdobie kalendárneho roka bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka.1)

(3)

V evidencii podľa § 3 a 4 sa navzájom nekompenzujú výnosy s nákladmi ani aktíva s pasívami.

(4)

Evidencia sa vedie vo väzbe na účtovníctvo

a)

výrobcu elektriny, prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy a dodávateľa elektriny,

b)

výrobcu plynu, prevádzkovateľa prepravnej siete, prevádzkovateľa distribučnej siete, prevádzkovateľa zásobníka a dodávateľa plynu.

(5)

Evidencia sa vedie podľa príloh č. 1 až 8, to neplatí pre evidenciu podľa odseku 6.

(6)

Evidenciu podľa prílohy č. 9 vedie výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ, ktorý podniká na základe splnenia oznamovacej povinnosti alebo podľa povolenia na podnikanie a

a)

v elektroenergetike vyrába elektrinu v objeme do 100 000 MWh za rok alebo

b)

v elektroenergetike alebo plynárenstve prevádzkuje distribučnú sústavu alebo distribučnú sieť, v ktorej počet odberných miest nepresahuje 100 000, alebo

c)

v elektroenergetike dodáva elektrinu odberateľom elektriny v objeme menšom ako 100 000 MWh za rok, alebo

d)

v plynárenstve prevádzkuje distribučnú sieť, ktorej počet odberných miest nepresahuje 100 000, a dodáva plyn odberateľom plynu, ktorí sú pripojení k tejto distribučnej sieti.

(7)

Na vedenie evidencie sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.1)

§ 3 - Vedenie evidencie nákladov a výnosov
(1)

Evidencia obsahuje údaje o nákladoch a výnosoch priamo súvisiacich s činnosťou podľa § 2 a nákladoch súvisiacich s viacerými činnosťami. Evidencia sa vedie o skutočnostiach, o ktorých účtuje výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ vo svojom účtovníctve a ktoré eviduje spôsobom ustanoveným v tabuľkách podľa príloh č. 1 až 9.

(2)

Náklady a výnosy, ktoré priamo súvisia so sledovanou činnosťou u výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa, sa evidujú tak, že každý nákladový a výnosový druh sa eviduje z hľadiska druhu a miesta vzniku v súlade s organizačnými a riadiacimi aktmi výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa.

(3)

Náklady súvisiace s viacerými činnosťami sa rozvrhujú na činnosť podľa § 1 v závislosti od organizačného usporiadania výrobcu, prevádzkovateľa alebo dodávateľa v súlade so schválenými pravidlami pre ich rozvrhovanie podľa § 16 ods. 5 zákona.

§ 4 - Vedenie evidencie aktív a pasív
(1)

Evidencia sa vedie o aktívach a pasívach využívaných výlučne na danú činnosť podľa § 1 a o aktívach a pasívach využívaných na viaceré činnosti. Evidencia sa vedie o skutočnostiach, o ktorých účtuje výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ vo svojom účtovníctve a ktoré eviduje spôsobom ustanoveným v tabuľkách podľa príloh č. 1 až 9.

(2)

Aktíva a pasíva využívané výlučne na činnosť podľa § 1 sa vedú vo väzbe na účtovníctvo výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa. Evidencia aktív a pasív využívaných na viaceré činnosti sa vedie o skutočnostiach, o ktorých účtuje výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ vo svojom účtovníctve podľa schválených pravidiel pre ich rozvrhovanie.

(3)

Súčasťou evidencie je aj evidencia majetku, ktorý nespĺňa limit na zaradenie do kategórie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku v súlade s osobitným predpisom.1)

§ 5 - Predkladanie výstupov z evidencie
(1)

Výstupy z evidencie za sledovaný rok sa s výnimkou subjektu podľa § 2 ods. 6 predkladajú

a)

výrobcom elektriny v rozsahu podľa prílohy č. 1,

b)

prevádzkovateľom prenosovej sústavy v rozsahu podľa prílohy č. 2,

c)

prevádzkovateľom distribučnej sústavy v rozsahu podľa prílohy č. 3,

d)

dodávateľom nakúpenej elektriny v rozsahu podľa prílohy č. 4,

e)

prevádzkovateľom prepravnej siete v rozsahu podľa prílohy č. 5,

f)

prevádzkovateľom distribučnej siete v rozsahu podľa prílohy č. 6,

g)

výrobcom plynu a prevádzkovateľom zásobníka v rozsahu podľa prílohy č. 7,

h)

dodávateľom plynu v rozsahu podľa prílohy č. 8.

(2)

Výstupy z evidencie za sledovaný rok podľa § 2 ods. 6 sa predkladajú v rozsahu podľa prílohy č. 9.

(3)

Výstupy z evidencie za sledovaný rok podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú úradu písomne a elektronicky do 30. apríla nasledujúceho roka. Ak k tomuto termínu nemá subjekt schválenú účtovnú závierku, pričom schválená účtovná závierka nie je zhodná s predloženými výstupmi z evidencie, predloží subjekt úradu opravené výstupy z evidencie do 15 dní po schválení účtovnej závierky.

(4)

Ak regulovaný subjekt, ktorý je oprávnený podnikať v elektroenergetike alebo v plynárenstve, v sledovanom roku nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú sa vzťahuje táto vyhláška, zasiela úradu informáciu o tejto skutočnosti písomne do 30. apríla nasledujúceho roka.

§ 6 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Jozef Holjenčík v. r.

Prílohy

Poznámky

  • 1)

    Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore