Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie 3/2013 účinný od 15.01.2013

Platnosť od: 04.01.2013
Účinnosť od: 15.01.2013
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie 3/2013 účinný od 15.01.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 3/2013 s účinnosťou od 15.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom ...

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 95 ods. 2 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o ...

§ 1
a)

spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa ...

b)

spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa ...

c)

uchovávanie meraných údajov o spotrebe elektriny podľa písmen a) a b).

§ 2
a)

strednou hodnotou výkonu množstvo nameranej elektriny vztiahnuté k časovej dĺžke meracej periódy, ...

b)

diaľkovým odpočtom odpočet stavov registrov určeného meradla s využitím telemetrických alebo ...

c)

činným výkonom súčin napätia, prúdu a kosínusu fázového uhla medzi nimi v kW alebo MW,

d)

jalovým výkonom súčin napätia, prúdu a sínusu fázového uhla medzi nimi v kvar alebo Mvar,

e)

účinníkom podiel činného elektrického výkonu a zdanlivého elektrického výkonu,

f)

meranými údajmi súbor informácií získaných z určeného meradla odberného miesta alebo meracieho ...

g)

fyzickým odpočtom získanie stavu registrov určeného meradla,

h)

priebehovým meraním meranie so zaznamenávaním profilov záťaže v časovom úseku meracej periódy, ...

§ 3
(1)

Meranie typu A priebehové meranie s diaľkovým odpočtom, meraním typu A sa merajú najmä

a)

meracie body medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom prenosovej ...

b)

odovzdávacie miesta1) medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a výrobcom elektriny,

c)

odberné miesta koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, na napäťovej ...

d)

odberné miesta koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, na napäťovej ...

(2)

Meranie typu B priebehové meranie bez ďialkového odpočtu, meraním typu B sa merajú najmä odberné ...

(3)

Meranie typu C bez priebehového merania, meraním typu C sa merajú odberné alebo meracie body, pri ...

(4)

Meraním typu C sa merajú najmä odberné miesta ostatných koncových odberateľov elektriny okrem ...

(5)

Základný merací interval pre zisťovanie priebehu odberu alebo dodávky elektriny pre meranie typu ...

(6)

Základný interval pre spracovanie a diaľkový prenos nameraných údajov pre meranie typu A je jeden ...

(7)

Základný interval pre zber a spracovanie nameraných údajov pre meranie typu B je minimálne jeden ...

(8)

Základný interval pre zber a spracovanie nameraných údajov pre meranie typu C je jeden rok.

(9)

Merané údaje z merania elektriny sa poskytujú v technických jednotkách kWh, kW, kVA, kvarh, kvar ...

§ 4
(1)

Merané údaje za jednotlivé odberné miesta sa poskytujú organizátorovi krátkodobého trhu, odberateľovi ...

(2)

Spôsob pre výmenu údajov podľa § 5 ods. 5 s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom ...

§ 5
(1)

Merané údaje za koncových odberateľov, ktorí preniesli zodpovednosť za odchýlku na dodávateľa, ...

(2)

Merané údaje sa poskytujú najmenej v nasledujúcom rozsahu:

a)

zaznamenané určeným meradlom alebo údaje vypočítané na základe zaznamenaných údajov určeného ...

b)

poskytnuté odberateľom elektriny alebo výrobcom elektriny (samoodpočty) prevádzkovateľovi distribučnej ...

c)

náhradné údaje získané výpočtom, ktoré sa použijú najmä v prípade poruchy určeného meradla, ...

d)

údaje o spotrebe elektriny vypočítané podľa typových diagramov odberu,

e)

množstvo odobratej elektrickej činnej práce (elektriny) za príslušné obdobie; pre namerané údaje ...

f)

nameraný výkon, ktorým je najvyššia nameraná stredná hodnota elektrického činného výkonu ...

g)

vyhodnotenie účinníka a výpočet tarify za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka, ktoré sa ...

h)

množstvo jalovej energie (práce) ako kapacitnej zložky nevyžiadanej dodávky do distribučnej sústavy ...

(3)

Ak je množstvo práce (energie) rozdelené podľa lehoty platnosti pásiem spotreby na časové úseky, ...

(4)

Poskytované údaje z merania elektriny sú pre

a)

meranie typu A a B hodnota činného výkonu v kW za merací interval,

b)

meranie typu C prepočítavacie koeficienty typových diagramov odberu.

(5)

Údaje podľa odseku 4 prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy ...

§ 6
(1)

Merané údaje sú uchovávané v elektronickej podobe, ktorá umožňuje ich prevedenie do listinnej ...

(2)

Merané údaje pri meraní typu A alebo typu B sa v meracom zariadení na odbernom mieste uchovávajú ...

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2013.

Jozef Holjenčík v. r.

Poznámky

  • 1)  § 41 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • 2)  § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
Načítavam znenie...
MENU
Hore