Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu 346/2012 účinný od 20.11.2012

Platnosť od: 16.11.2012
Účinnosť od: 20.11.2012
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 346/2012 s účinnosťou od 20.11.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 95 ods. 2 písm. c), f) a g) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a)

náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad

1.

prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

2.

nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete,

3.

vlastníka prepravnej siete,

4.

prevádzkovateľa distribučnej siete,

b)

náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete,

c)

náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu s voľbou a odvolaním člena dozornej komisie nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete,

d)

doklady prikladané k žiadostiam podľa písmen a) až c).

§ 2 - Predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej sústavy
(1)

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 32 ods. 6 zákona s vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej sústavy obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

b)

meno a priezvisko navrhovanej osoby; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, ak sa líši od mena a priezviska,

c)

obchodné meno navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu.

(2)

Prílohami k žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s vymenovaním alebo ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej sústavy sú

a)

kópia zápisnice z rokovania príslušného orgánu prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorého predmetom bolo schválenie návrhu na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpečiť súlad,

b)

výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra navrhovanej osoby, nie starší ako tri mesiace alebo iné oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti, ak je navrhovanou osobou fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,

c)

odborný životopis a kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovanej osoby; ak je navrhovanou osobou právnická osoba, odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi zodpovedného zástupcu navrhovanej osoby,

d)

čestné vyhlásenie navrhovanej osoby, že spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 5 zákona,

e)

vnútorný predpis schválený príslušným orgánom, upravujúci podmienky na nezávislý výkon úloh osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

f)

návrh zmluvy medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a navrhovanou osobou, ktorá obsahuje podmienky vykonávania činnosti osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

g)

organizačná štruktúra a organizačný poriadok, ktoré preukazujú, že ak má navrhovaná osoba vykonávať činnosť pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy v pracovnom pomere alebo obdobnom vzťahu, vo veciach týkajúcich sa plnenia jej úloh je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

h)

potvrdenie príslušného súdu o tom, že navrhovaná osoba nie je ku dňu predloženia žiadosti v konkurze alebo v reštrukturalizácii.

(3)

Prílohami k žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej sústavy sú

a)

kópia zápisnice z rokovania príslušného orgánu prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorého predmetom bolo schválenie návrhu na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad,

b)

odôvodnenie návrhu na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad.

§ 3 - Predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 58 ods. 5 zákona s vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa prepravnej siete obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa prepravnej siete,

b)

meno a priezvisko navrhovanej osoby; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, ak sa líši od mena a priezviska,

c)

obchodné meno navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu.

(2)

Prílohami k žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s vymenovaním alebo ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa prepravnej siete sú

a)

kópia zápisnice z rokovania dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorého predmetom bolo schválenie návrhu na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpečiť súlad,

b)

výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra navrhovanej osoby, nie starší ako tri mesiace alebo iné oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti, ak je navrhovanou osobou fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,

c)

odborný životopis a kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovanej osoby; ak je navrhovanou osobou právnická osoba, odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi zodpovedného zástupcu navrhovanej osoby,

d)

čestné vyhlásenie navrhovanej osoby, že spĺňa podmienky podľa § 53 ods. 1, 4, 7 a § 58 ods. 8 zákona,

e)

doklady preukazujúce záväzok navrhovanej osoby, že spĺňa podmienky podľa § 53 ods. 5 zákona,

f)

návrh zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a navrhovanou osobou, ktorá obsahuje podmienky vykonávania činnosti osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 58 ods. 4 zákona,

g)

organizačná štruktúra a organizačný poriadok, ktoré preukazujú, že ak má navrhovaná osoba vykonávať činnosť pre prevádzkovateľa prepravnej siete v pracovnom pomere alebo obdobnom vzťahu, vo veciach týkajúcich sa plnenia jej úloh je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete,

h)

potvrdenie príslušného súdu o tom, že navrhovaná osoba nie je ku dňu predloženia žiadosti v konkurze alebo v reštrukturalizácii.

(3)

Prílohami k žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa prepravnej siete sú

a)

kópia zápisnice z rokovania dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorého predmetom bolo schválenie návrhu na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad,

b)

odôvodnenie návrhu na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad.

§ 4 - Predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad vlastníka prepravnej siete
(1)

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 62 ods. 7 a 8 zákona s vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad vlastníka prepravnej siete obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo vlastníka prepravnej siete,

b)

meno a priezvisko navrhovanej osoby; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, ak sa líši od mena a priezviska,

c)

obchodné meno navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu.

(2)

Prílohami k žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s vymenovaním alebo ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad vlastníka prepravnej siete sú

a)

kópia zápisnice z rokovania príslušného orgánu vlastníka prepravnej siete, ktorého predmetom bolo schválenie návrhu na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpečiť súlad,

b)

výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra navrhovanej osoby, nie starší ako tri mesiace alebo iné oprávnenie na vykonávane podnikateľskej činnosti, ak je navrhovanou osobou fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,

c)

odborný životopis a kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovanej osoby; ak je navrhovanou osobou právnická osoba, odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi zodpovedného zástupcu navrhovanej osoby,

d)

čestné vyhlásenie navrhovanej osoby, že spĺňa podmienky podľa § 62 ods. 6 zákona,

e)

vnútorný predpis schválený príslušným orgánom, upravujúci podmienky na nezávislý výkon úloh osoby povinnej zabezpečiť súlad vlastníka prepravnej siete,

f)

návrh zmluvy medzi vlastníkom prepravnej siete a navrhovanou osobou, ktorá obsahuje podmienky vykonávania činnosti osoby povinnej zabezpečiť súlad vlastníka prepravnej siete,

g)

organizačná štruktúra a organizačný poriadok, ktoré preukazujú, že ak má navrhovaná osoba vykonávať činnosť pre vlastníka prepravnej siete v pracovnom pomere alebo obdobnom vzťahu, vo veciach týkajúcich sa plnenia jej úloh je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu vlastníka prepravnej siete,

h)

potvrdenie príslušného súdu o tom, že navrhovaná osoba nie je ku dňu predloženia žiadosti v konkurze alebo v reštrukturalizácii.

(3)

Prílohami k žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad vlastníka prepravnej siete sú

a)

kópia zápisnice z rokovania príslušného orgánu vlastníka prepravnej siete, ktorého predmetom bolo schválenie návrhu na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad,

b)

odôvodnenie návrhu na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad.

§ 5 - Predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej siete
(1)

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 65 ods. 6 zákona s vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej siete obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa distribučnej siete,

b)

meno a priezvisko navrhovanej osoby; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, ak sa líši od mena a priezviska,

c)

obchodné meno navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu.

(2)

Prílohami k žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s vymenovaním alebo ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej siete sú

a)

kópia zápisnice z rokovania príslušného orgánu prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorého predmetom bolo schválenie návrhu na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpečiť súlad,

b)

výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra navrhovanej osoby, nie starší ako tri mesiace alebo iné oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti, ak je navrhovanou osobou fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,

c)

odborný životopis a kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovanej osoby; ak je navrhovanou osobou právnická osoba, odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi zodpovedného zástupcu navrhovanej osoby,

d)

čestné vyhlásenie navrhovanej osoby, že spĺňa podmienky podľa § 65 ods. 5 zákona,

e)

vnútorný predpis schválený príslušným orgánom, upravujúci podmienky na nezávislý výkon úloh osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej siete,

f)

návrh zmluvy medzi prevádzkovateľom distribučnej siete a navrhovanou osobou, ktorá obsahuje podmienky vykonávania činnosti osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej siete,

g)

organizačná štruktúra a organizačný poriadok, ktoré preukazujú, že ak má navrhovaná osoba vykonávať činnosť pre prevádzkovateľa distribučnej siete v pracovnom pomere alebo obdobnom vzťahu, vo veciach týkajúcich sa plnenia jej úloh je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa distribučnej siete,

h)

potvrdenie príslušného súdu o tom, že navrhovaná osoba nie je ku dňu predloženia žiadosti v konkurze alebo v reštrukturalizácii.

(3)

Prílohami k žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej siete sú

a)

kópia zápisnice z rokovania príslušného orgánu prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorého predmetom bolo schválenie návrhu na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad,

b)

odôvodnenie návrhu na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad.

§ 6 - Predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 52 ods. 7 zákona s vymenovaním alebo voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa prepravnej siete,

b)

meno a priezvisko navrhovanej osoby.

(2)

Prílohami k žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s vymenovaním alebo voľbou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete sú

a)

kópia zápisnice z rokovania dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorého predmetom bolo schválenie návrhu na vymenovanie alebo ustanovenie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu,

b)

návrh zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a navrhovanou osobou,

c)

informácia prevádzkovateľa prepravnej siete, či sa na navrhovanú osobu vzťahujú podmienky podľa § 53 ods. 2 zákona alebo § 53 ods. 1 zákona,

d)

čestné vyhlásenie navrhovanej osoby, že spĺňa podmienky podľa § 53 ods. 1, 3 a 4 zákona, ak sa na navrhovanú osobu nevzťahujú podmienky podľa § 53 ods. 2 zákona,

e)

čestné vyhlásenie navrhovanej osoby, že spĺňa podmienky podľa § 53 ods. 2, 3 a 4 zákona, ak sa na navrhovanú osobu nevzťahujú podmienky podľa § 53 ods. 1 zákona,

f)

popis opatrení na zabezpečenie dodržiavania povinností podľa § 53 ods. 3 a 4 zákona štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu počas doby trvania jeho funkcie,

g)

doklady preukazujúce záväzok navrhovanej osoby, že spĺňa podmienky podľa § 53 ods. 5 zákona.

(3)

Prílohami k žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete sú

a)

kópia zápisnice z rokovania dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorého predmetom bolo schválenie návrhu na odvolanie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu,

b)

odôvodnenie návrhu na odvolanie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.

§ 7 - Predchádzajúci súhlas s voľbou a odvolaním člena dozornej komisie nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 54 zákona s voľbou a odvolaním člena dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa prepravnej siete,

b)

meno a priezvisko navrhovanej osoby.

(2)

Prílohami k žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s voľbou člena dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete sú

a)

kópia zápisnice z rokovania valného zhromaždenia prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorého predmetom bolo schválenie návrhu na vymenovanie alebo ustanovenie člena dozornej komisie,

b)

návrh zmluvy o výkone funkcie člena dozornej komisie medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a navrhovanou osobou,

c)

informácia prevádzkovateľa prepravnej siete, či sa na navrhovanú osobu vzťahujú podmienky podľa § 53 ods. 1 zákona,

d)

čestné vyhlásenie navrhovanej osoby, že spĺňa podmienky podľa § 53 ods. 1, 3 a 4 zákona, ak sa na navrhovanú osobu vzťahujú podmienky podľa § 53 ods. 1 zákona,

e)

popis opatrení na zabezpečenie dodržiavania povinností podľa § 53 ods. 3 a 4 zákona členmi dozornej komisie počas doby trvania ich funkcie,

f)

doklady preukazujúce záväzok navrhovanej osoby, že spĺňa podmienky podľa § 53 ods. 5 zákona.

(3)

Prílohami k žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu s odvolaním člena dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete sú

a)

kópia zápisnice z rokovania valného zhromaždenia prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorého predmetom bolo schválenie návrhu na odvolanie člena dozornej komisie,

b)

odôvodnenie návrhu na odvolanie člena dozornej komisie.

§ 8 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. novembra 2012.

Jozef Holjenčík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore