Európska legislatíva k predpisu 137/2010

 1. Rozhodnutie Komisie zo 6. septembra 2000 o kritériách pre posudzovanie národných plánov podľa článku 6 smernice Rady 1999/13/ES (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 2473)
 2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z  21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe
 3. Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  23. novembra 2012 o uznaní systému rozhovorov o udržateľnej produkcii palmového oleja v kontexte smernice o energii z obnoviteľných zdrojov na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
 4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES
 5. Rozhodnutie Komisie zo 16. mája 2011 , ktorým sa zriaďuje fórum na výmenu informácií podľa článku 13 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách
 6. Smernica Rady 98/70/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES
 7. Smernica 2001/80/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení
 8. Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach
 9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z  24. novembra 2010 o priemyselných emisiách(integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) Text s významom pre EHP
 10. 2008/50/ES: Rozhodnutie Komisie z  13. decembra 2007 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru vzťahujúcich sa na žiadosti o vnútorné preskúmanie správneho aktu
 11. 2010/264/: Rozhodnutie Komisie zo 4. mája 2010 o žiadosti Bulharska o ochranné opatrenia v súvislosti s odchýlkou od povinností podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení [oznámené pod číslom K(2010) 2688]
 12. Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS
 13. Smernica 2001/81/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie
 14. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší
 15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu
 16. Smernica 2000/76/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov
 17. Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  30. mája 2013 o uznaní nástroja na výpočet emisií skleníkových plynov Biograce na účely preukazovania súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
 18. Rozhodnutie Komisie z 27. júna 2002, týkajúce sa dotazníka na hlásenia členských štátov o vykonávaní smernice 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri niektorých činnostiach a v niektorých zariadeniach (oznámené dokumentom číslo C(2002) 2234)
MENU
Hore