Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z  21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe


Autor: Európsky parlament
Celex: 50.L0.3200
Číslo smernice: ES.50.2008


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

11.6.2008   


SK


Úradný vestník Európskej únie


L 152/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/50/ES
z 21. mája 2008
o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175,
so zreteľom na návrh Komisie,...
...
MENU
Hore