Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  30. mája 2013 o uznaní nástroja na výpočet emisií skleníkových plynov Biograce na účely preukazovania súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES


Autor: Európska komisia
Celex: 56.D0.3201
Číslo smernice: ./E.98/7


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

1.6.2013   


SK


Úradný vestník Európskej únie


L 147/46

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE
z 30. mája 2013
o uznaní nástroja na výpočet emisií skleníkových plynov Biograce na účely preukazovania súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
(2013/256/EÚ)
EURÓPSKA KOMISIA,
so zreteľom na Zmlu...
...
MENU
Hore