Rozhodnutie Komisie zo 16. mája 2011 , ktorým sa zriaďuje fórum na výmenu informácií podľa článku 13 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách


Autor: Európska komisia
Celex: 17.D0.3201
Číslo smernice: EU.75.2010


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

17.5.2011   


SK


Úradný vestník Európskej únie


C 146/3

ROZHODNUTIE KOMISIE
zo 16. mája 2011,
ktorým sa zriaďuje fórum na výmenu informácií podľa článku 13 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách
2011/C 146/03
EURÓPSKA KOMISIA,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu 2010/75/EÚ o priemyselných emisi...
...
MENU
Hore