Rozhodnutie Komisie zo 6. septembra 2000 o kritériách pre posudzovanie národných plánov podľa článku 6 smernice Rady 1999/13/ES (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 2473)


Autor: Európska komisia
Celex: 41.D0.3200
Číslo smernice: ES.13.1999


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôležité právne oznámenie|32000D0541Úradný vestník L 230 , 12/09/2000 S. 0016 - 0019Rozhodnutie Komisiezo 6. septembra 2000o kritériách pre posudzovanie národných plánov podľa článku 6 smernice Rady 1999/13/ES(oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 2473)(2000/541/ES)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,so zreteľom na smernicu Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín, unikajúcich pri po...
...
MENU
Hore