Rozhodnutie Komisie z 27. júna 2002, týkajúce sa dotazníka na hlásenia členských štátov o vykonávaní smernice 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri niektorých činnostiach a v niektorých zariadeniach (oznámené dokumentom číslo C(2002) 2234)


Autor: Európska komisia
Celex: 29.D0.3200
Číslo smernice: ES.13.1999


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôležité právne oznámenie|32002D0529Úradný vestník L 172 , 02/07/2002 S. 0057 - 0060Rozhodnutie Komisiez 27. júna 2002,týkajúce sa dotazníka na hlásenia členských štátov o vykonávaní smernice 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri niektorých činnostiach a v niektorých zariadeniach(oznámené dokumentom číslo C(2002) 2234)(2002/529/ES)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,so zreteľom na Zmluvu o založení Európ...
...
MENU
Hore