2010/264/: Rozhodnutie Komisie zo 4. mája 2010 o žiadosti Bulharska o ochranné opatrenia v súvislosti s odchýlkou od povinností podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení [oznámené pod číslom K(2010) 2688]


Autor: Európska komisia
Celex: 64.D0.3201
Číslo smernice: ES.80.2001


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

6.5.2010   


SK


Úradný vestník Európskej únie


L 113/56

ROZHODNUTIE KOMISIE
zo 4. mája 2010
o žiadosti Bulharska o ochranné opatrenia v súvislosti s odchýlkou od povinností podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení
[oznámené pod číslom K(2010...
...
MENU
Hore