Smernica Rady 98/70/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES


Autor: Európsky parlament
Celex: 70.L0.3199
Číslo smernice: ./E.98/7


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôležité právne oznámenie|31998L0070Úradný vestník L 350 , 28/12/1998 S. 0058 - 0068Smernica Rady 98/70/ES Európskeho parlamentu a Radyz 13. októbra 1998týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ESEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIEso zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,so zreteľom na návrh Komisie [1],so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],konajúc v súla...
...
MENU
Hore