Smernica 2001/81/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie


Autor: Rada Európskej únie
Celex: 81.L0.3200
Číslo smernice: ES.81.2001


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôležité právne oznámenie|32001L0081Úradný vestník L 309 , 27/11/2001 S. 0022 - 0030Smernica 2001/81/ES Európskeho parlamentu a Radyz 23. októbra 2001o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušieEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 175 ods. 1,so zreteľom na návrh Komisie [1],so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],so zreteľom na stanovisko Výboru regi...
...
MENU
Hore