Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu


Autor: Európsky parlament
Celex: 23.L0.3200
Číslo smernice: /E.12.2006


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

27.12.2006   


SK


Úradný vestník Európskej únie


L 376/36


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/123/ES

z 12. decembra 2006
o službách na vnútornom trhu
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2 prvú a tretiu vetu a jej článok 55,
so zre...
...
MENU
Hore