Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Účinný od Číslo predpisu Názov predpisu
30.06.2023 247/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 247/2023 účinný od 01.07.2023
30.06.2023 246/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike 246/2023 účinný od 01.07.2023
30.06.2023 245/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh v znení neskorších predpisov 245/2023 účinný od 01.07.2023
30.06.2023 244/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 171/2020 Z. z. 244/2023 účinný od 01.07.2023
30.06.2023 243/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024 243/2023 účinný od 01.01.2024
30.06.2023 242/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 242/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2023
29.06.2023 241/2023 Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 241/2023 účinný od 01.07.2023
29.06.2023 240/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 240/2023 účinný od 01.07.2023
29.06.2023 239/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 239/2023 účinný od 01.07.2023
28.06.2023 238/2023 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov 238/2023 účinný od 01.07.2023
28.06.2023 237/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení neskorších predpisov 237/2023 účinný od 01.07.2023
28.06.2023 236/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 20. júna 2023 č. 4/2023, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov 236/2023 účinný od 28.06.2023
27.06.2023 235/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 22. mája 2023 č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. decembra 2018 č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva 235/2023 účinný od 27.06.2023
27.06.2023 234/2023 Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na zaradenie do aktívnych záloh, o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy a na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby 234/2023 účinný od 01.07.2023
27.06.2023 233/2023 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení neskorších predpisov 233/2023 účinný od 27.06.2023
23.06.2023 232/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie 232/2023 účinný od 01.07.2023
23.06.2023 231/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 231/2023 účinný od 25.06.2023
22.06.2023 230/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti plánu rozvoja distribučnej sústavy 230/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2024
22.06.2023 229/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. júna 2023 č. MF/006455/2023-74 o správe s informáciami o dani z príjmov 229/2023 účinný od 22.06.2023
21.06.2023 228/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra 228/2023 účinný od 21.06.2023
20.06.2023 227/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 227/2023 účinný od 01.07.2023
20.06.2023 226/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia 226/2023 účinný od 01.07.2023
20.06.2023 225/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 225/2023 účinný od 01.07.2023
20.06.2023 224/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023 224/2023 účinný od 01.07.2023
17.06.2023 223/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o železničnej doprave 223/2023 účinný od 17.06.2023
17.06.2023 222/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnení Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) 222/2023 účinný od 17.06.2023
17.06.2023 221/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien a doplnení príloh A a B Dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR 221/2023 účinný od 17.06.2023
17.06.2023 220/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 220/2023 účinný od 01.07.2023
16.06.2023 219/2023 Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky z 15. júna 2023 219/2023 účinný od 16.06.2023
15.06.2023 218/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Globálneho dohovoru UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania 218/2023 účinný od 15.06.2023
15.06.2023 217/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Holandskou jazykovou úniou TAALUNIE 217/2023 účinný od 15.06.2023
15.06.2023 216/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov 216/2023 účinný od 15.06.2023
15.06.2023 215/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien a doplnkov príloh A a B Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR 215/2023 účinný od 15.06.2023
15.06.2023 214/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov 214/2023 účinný od 01.07.2023
15.06.2023 213/2023 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 183/2023 Z. z. o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 213/2023 účinný od 01.07.2023
15.06.2023 212/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov 212/2023 účinný od 01.07.2023
15.06.2023 211/2023 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 211/2023 účinný od 01.07.2023
15.06.2023 210/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 210/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.07.2023
14.06.2023 209/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podrobnostiach a postupe zabezpečenia a zaistenia listiny pri domovej prehliadke a prehliadke iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu 209/2023 účinný od 14.06.2023
14.06.2023 208/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete 208/2023 účinný od 01.07.2023 do 29.12.2023
14.06.2023 207/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy 207/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2023
10.06.2023 206/2023 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 206/2023 účinný od 10.06.2023
10.06.2023 205/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.08.2023 do 31.08.2023
09.06.2023 204/2023 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 204/2023 účinný od 09.06.2023
08.06.2023 203/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 203/2023 účinný od 01.01.2024
08.06.2023 202/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 202/2023 účinný od 01.07.2023
08.06.2023 201/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 201/2023 účinný od 01.07.2023
07.06.2023 200/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Vihorlat 200/2023 účinný od 07.06.2023
07.06.2023 199/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – bocian čierny 199/2023 účinný od 07.06.2023
07.06.2023 198/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 198/2023 účinný od 01.10.2023
07.06.2023 197/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 197/2023 účinný od 01.07.2023
07.06.2023 196/2023 Zákon o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 196/2023 účinný od 01.07.2023
07.06.2023 195/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 195/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.03.2024
07.06.2023 194/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 194/2023 účinný od 15.06.2023
07.06.2023 193/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 193/2023 účinný od 07.06.2023
01.06.2023 192/2023 Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 192/2023 účinný od 01.06.2023 do 30.09.2023
01.06.2023 191/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení neskorších predpisov 191/2023 účinný od 01.06.2023 do 31.12.2023
01.06.2023 190/2023 Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 190/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
01.06.2023 189/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 189/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.08.2023
01.06.2023 188/2023 Zákon o transformácii Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p. na akciovú spoločnosť a o doplnení zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 188/2023 účinný od 01.07.2023
01.06.2023 187/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov 187/2023 účinný od 01.07.2023
01.06.2023 186/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 186/2023 účinný od 01.06.2023 do 31.12.2023
MENU
Hore