Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 518/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023

Platnosť od: 30.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.04.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 518/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 518/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 518/2022

MENÍ:
540/2021 Z. z. Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 540/2021 účinný od 01.01.2024
153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.01.2024
362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 31.01.2025
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.01.2025
577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.07.2024
578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.09.2025
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.07.2024
581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.03.2024
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2026
480/2002 Z. z. Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 480/2002 účinný od 27.05.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore