Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.09.2025

Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.09.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana spotrebiteľa, Základné práva, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Lekárske komory, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST97JUD4818DS81EUPP151ČL4

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.09.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 578/2004 s účinnosťou od 01.09.2025 na základe 285/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon ustanovuje

a)

podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti1) (ďalej len „zdravotná starostlivosť“) fyzickými osobami a právnickými osobami,

b)

podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, vrátane podmienok uznávania dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania,

c)

vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,

d)

vznik, postavenie, orgány a pôsobnosť stavovských organizácií v zdravotníctve (ďalej len „komora“),

e)

práva a povinnosti člena komory,

f)

povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) a povinnosti zdravotníckeho pracovníka,

g)

dozor nad dodržiavaním povinností a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

(2)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 2 - Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti

Podmienkou poskytovania zdravotnej starostlivosti je splnenie podmienok na výkon zdravotníckeho povolania (§ 31).

§ 3 - Zdravotnícke povolanie
(1)

Zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník (§ 27) pri

a)

poskytovaní zdravotnej starostlivosti,1)

b)

zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby,1a)

c)

ochrane zdravia ľudí,2)

d)

lekárskej posudkovej činnosti,3)

e)

zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami,3a)

f)

výkone kontroly4) poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.5)

(2)

Súčasťou zdravotníckeho povolania môže byť aj vedecká činnosť a pedagogická činnosť podľa osobitných predpisov6) a riadenie a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

(3)

Výkon zdravotníckeho povolania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je činnosť bezprostredne nevyhnutná na ochranu života a zdravia ľudí.

(4)

Zdravotnícke povolanie sa vykonáva

a)

v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,7)

b)

na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „povolenie“) (§ 11) alebo povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,8)

c)

na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10),

d)

na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti (§ 7a) alebo

e)

na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.9)

§ 4 - Poskytovateľ

Poskytovateľ je

a)

fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe

1.

povolenia (§ 11) alebo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu,9a)

2.

živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu,9)

3.

rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta,9aaa)

b)

fyzická osoba-podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10),

c)

fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa osobitného predpisu,9aa) alebo

d)

fyzická osoba, na základe súhlasu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania podľa § 30.

Verejná minimálna sieť poskytovateľov

§ 5
(1)

Verejná minimálna sieť poskytovateľov (ďalej len „minimálna sieť“) je usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na území Slovenskej republiky alebo na území príslušného samosprávneho kraja alebo na území príslušného okresu (ďalej len „príslušné územie“) v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť s prihliadnutím na

a)

počet poistencov príslušného územia vrátane možnej odchýlky vo vzťahu ku geografickým a demografickým podmienkam príslušného územia,

b)

chorobnosť a úmrtnosť obyvateľov príslušného územia,

c)

vnútroštátnu migráciu a migráciu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti10) na príslušnom území,

d)

bezpečnosť štátu.

(2)

Minimálna sieť sa nevzťahuje na poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby”), poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby10a) (ďalej len „organizátor“), poskytovateľov, ktorí prevádzkujú mobilné odberové miesta, poskytovateľov, ktorí prevádzkujú epidemiologické ambulancie, poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, ktorým bolo vydané rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej len „dočasná epidemiologická ambulancia pre dospelých“), poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, ktorým bolo vydané rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej len „dočasná epidemiologická ambulancia pre deti a dorast“), poskytovateľov, ktorí prevádzkujú detenčný ústav, poskytovateľov, ktorí prevádzkujú detenčný ústav pre mladistvých, a poskytovateľov, ktorí poskytujú lekárenskú starostlivosť podľa osobitného predpisu.9a)

(3)

Pevná sieť poskytovateľov je také určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, aby sa zabezpečilo poskytovanie ústavnej pohotovostnej služby9b) na príslušnom území s prihliadnutím na kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) až d). Zdravotné poisťovne zaradia do pevnej siete každého poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje urgentnú starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo na urgentnom príjme 2. typu podľa osobitného predpisu;9c) v okrese, v ktorom takýto poskytovateľ nie je zaradený do pevnej siete, zdravotná poisťovňa zaraďuje do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú pohotovostnú službu na ambulancii ústavnej pohotovostnej služby tak, aby pre každý okres Slovenskej republiky bola splnená podmienka, že najmenej jeden poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradený do pevnej siete poskytuje zdravotnú starostlivosť na území

a)

príslušného okresu alebo

b)

okresu susediaceho s príslušným okresom.

(4)

Na účely zaraďovania poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti do pevnej siete podľa odseku 3 sa považuje územie Bratislavy za jeden okres a územie mesta Košice za jeden okres.

(5)

Minimálnu sieť podľa odsekov 1 a 3 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky, okrem minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa § 5b ods. 3.

(6)

Minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti je usporiadanie najmenšieho možného počtu lekárskych miest a sesterských miest u verejne dostupných poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na príslušnom území, v takom počte a zložení, aby sa okrem podmienok uvedených v odseku 1 zabezpečila aj miestna dostupnosť a potrebná kapacita poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

(7)

Lekárske miesto vyjadruje časový rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti vo výške plného úväzku lekára, v rozsahu 40 hodín pracovného času týždenne a 35 ordinačných hodín týždenne, počas ktorých lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť.

(8)

Sesterské miesto vyjadruje časový rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo výške plného úväzku sestry, zdravotníckeho asistenta alebo iného zdravotníckeho pracovníka, v rozsahu 40 hodín pracovného času týždenne.

§ 5a
(1)

Sieť kategorizovaných nemocníc tvoria poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí majú vydané povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť na príslušnom území, a ktorí sú uvedení v zozname kategorizovaných nemocníc podľa osobitného zákona.10b)

(2)

Zoznam kategorizovaných nemocníc v rozsahu povinných medicínskych programov10c) tvorí časť minimálnej siete podľa § 5 ods. 1.

§ 5b - Miestna dostupnosť a potrebná kapacita poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti
(1)

Miestnou dostupnosťou poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa § 5 ods. 6 sa rozumie také rozmiestnenie poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, aby bol zabezpečený maximálny čas dojazdu osobným motorovým vozidlom z každej obce do najbližšej obce s miestom poskytovania príslušnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „maximálny čas dojazdu“).

(2)

Potrebnou kapacitou poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa § 5 ods. 6 sa rozumie taký počet lekárskych miest u poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na území okresu, aby bola zabezpečená kvalitná60a) a dostupná zdravotná starostlivosť pri zohľadnení časovej náročnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

(3)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví

a)

spôsob ustanovenia minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti,

b)

maximálny čas dojazdu a spôsob výpočtu miestnej dostupnosti,

c)

spôsob výpočtu potrebnej kapacity poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti,

d)

podrobnosti o postupe, povinných subjektoch a sprístupňovaných údajoch a o výsledkoch vyhodnocovania stavu minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti v okrese,

e)

normatívny počet poistencov, s ktorými má poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti 1. januára kalendárneho roka, v ktorom sa tieto údaje sprístupňujú podľa § 5c ods. 1, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona10d) (ďalej len „kapitovaný poistenec,“) na jedno lekárske miesto u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti a spôsob zohľadnenia časovej náročnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti,

f)

parametre klasifikácie okresov,

g)

spôsob určenia hodnôt vnútroštátnej migrácie pre určenie počtu lekárskych miest minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti,

h)

spôsob úpravy počtu lekárskych miest vo verejnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

(4)

Normatívny počet kapitovaných poistencov na jedno lekárske miesto u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti ustanovený nariadením vlády Slovenskej republiky podľa odseku 3 písm. e) prehodnocuje ministerstvo zdravotníctva raz za tri roky.

Vyhodnocovanie stavu minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti

§ 5c
(1)

Zdravotné poisťovne, Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“) a samosprávne kraje sú povinné každoročne do 31. marca poskytnúť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“) v elektronicky spracovateľnej podobe informácie a údaje potrebné na vyhodnocovanie stavu minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti (ďalej len „vyhodnocovanie stavu siete podľa § 5 ods. 6“) platné 1. januára kalendárneho roka, v ktorom sa tieto údaje poskytujú. Úrad pre dohľad následne bezodkladne poskytne v elektronicky spracovateľnej podobe ministerstvu zdravotníctva a zdravotným poisťovniam údaje podľa prvej vety a údaje o počte a rozdelení poistencov v okrese. Úrad pre dohľad poskytne zdravotným poisťovniam, národnému centru a samosprávnym krajom vzor a elektronicky spracovateľnú podobu pre potrebné údaje na vyhodnocovanie stavu siete podľa § 5 ods. 6.

(2)

Vyhodnocovanie stavu siete podľa § 5 ods. 6 vykonáva raz ročne úrad pre dohľad. Úrad pre dohľad poskytne ministerstvu zdravotníctva a zdravotnej poisťovni výsledky vyhodnocovania stavu siete podľa § 5 ods. 6 podľa odseku 3 každoročne do 30. apríla v elektronicky spracovateľnej podobe. Ministerstvo zdravotníctva a zdravotná poisťovňa môžu voči výsledku vyhodnocovania stavu siete podľa § 5 ods. 6 úradom pre dohľad každoročne do 31. mája vzniesť písomné odôvodnené námietky, s ktorými je úrad pre dohľad povinný sa vysporiadať. Úrad pre dohľad je povinný na vyžiadanie ministerstva zdravotníctva alebo zdravotnej poisťovne poskytnúť ministerstvu zdravotníctva alebo zdravotnej poisťovni súčinnosť a podklady potrebné pre overenie správnosti výsledkov vyhodnocovania stavu siete podľa § 5 ods. 6 podľa odseku 4.

(3)

Úrad pre dohľad zverejní každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle výsledky vyhodnocovania stavu siete podľa § 5 ods. 6 platného 1. januára kalendárneho roka, v ktorom sa tieto výsledky zverejňujú, spolu s protokolom o vznesených námietkach, v ktorom neprijaté námietky musí odôvodniť. Minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti je ustanovená zverejnením výsledkov vyhodnocovania stavu siete podľa § 5 ods. 6 podľa predchádzajúcej vety.

(4)

Výsledky vyhodnocovania stavu siete podľa § 5 ods. 6 musia obsahovať pre každý okres:

a)

počet lekárskych miest minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti,

b)

počet lekárskych miest vo verejnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti,

c)

podiel počtu lekárskych miest vo verejnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa písmena b) a počtu lekárskych miest minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa písmena a),

d)

obce, ktoré nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti,

e)

počet neobsadených lekárskych miest, definovaný záporným rozdielom medzi počtom lekárskych miest vo verejnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa písmena b) a počtom lekárskych miest minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa písmena a),

f)

výsledky parametrov klasifikácie okresov; parametrami klasifikácie okresov sú

1.

počet poistencov okresu, ktorí nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti,

2.

percentuálne vyjadrené hodnoty podľa písmena c),

3.

demografická štruktúra všeobecných lekárov,

g)

hodnoty vnútroštátnej migrácie pre určenie počtu lekárskych miest minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti; vnútroštátna migrácia vyjadruje odchýlku v počte poistencov, pre ktorých je potrebné na danom území zabezpečiť zdravotnú starostlivosť z dôvodov poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti mimo okres trvalého pobytu,

h)

maximálny čas dojazdu ustanovený podľa § 5b ods. 3 písm. b).

(5)

Ak úrad pre dohľad na základe výsledkov vyhodnocovania stavu siete podľa § 5 ods. 6 zistí, že verejná sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti je v okrese menšia ako minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, bezodkladne o tom informuje každú zdravotnú poisťovňu. Úrad pre dohľad si od zdravotnej poisťovne vyžiada stanovisko k dôvodom nenaplnenia minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a k plánovaným opatreniam zdravotnej poisťovne, v medziach jej oprávnení, na účel dosiahnutia nápravy. Zdravotná poisťovňa zašle vyžiadané stanovisko do 15 dní od doručenia žiadosti úradu pre dohľad a ministerstvu zdravotníctva. Stanovisko zdravotnej poisťovne úrad pre dohľad a ministerstvo zdravotníctva bezodkladne zverejnia na svojich webových sídlach.

(6)

Úrad pre dohľad zverejňuje v elektronicky spracovateľnej podobe na svojom webovom sídle počet neobsadených lekárskych miest v okresoch podľa odseku 4 písm. e), aktualizovaný o novo obsadzované a uvoľňované lekárske miesta, na základe údajov od samosprávneho kraja podľa § 6d ods. 4, a to mesačne, vždy do troch pracovných dní od doručenia údajov od samosprávneho kraja. O zverejnení údajov podľa prvej vety úrad pre dohľad bezodkladne informuje ministerstvo zdravotníctva, zdravotné poisťovne a samosprávne kraje.

§ 5d
(1)

Ministerstvo zdravotníctva, na základe vyhodnocovania stavu siete podľa § 5 ods. 6,

a)

zverejní každoročne do 31. júla na svojom webovom sídle v elektronicky spracovateľnej podobe výsledky vyhodnocovania stavu siete podľa § 5 ods. 6, ktoré zverejnil úrad pre dohľad podľa § 5c ods. 4, a ich aktualizácie podľa § 5 ods. 6,

b)

zverejní každoročne do 31. júla na svojom webovom sídle v elektronicky spracovateľnej podobe bodové ohodnotenie výsledkov parametrov klasifikácie okresov spolu s metodikou prideľovania bodov,

c)

klasifikuje podľa písmena b) každoročne do 31. júla okresy podľa odseku 2,

d)

určí každoročne do 31. júla, pre ktoré okresy alebo obce sa poskytne príspevok podľa § 6e a maximálny počet príspevkov v danom okrese, výšku príspevkov a zverejní metodiku rozdelenia príspevkov.

(2)

Klasifikácia okresov je rozdelenie okresov z hľadiska ohrozenia zabezpečenia zdravotnej starostlivosti. Okresy sa klasifikujú podľa stupňa ohrozenia ako kriticky nedostatkové, rizikovo nedostatkové, rizikové a zabezpečené. Klasifikácia okresov sa vykoná na základe vyhodnotenia parametrov klasifikácie.

(3)

Na základe údajov z vyhodnocovania stavu siete podľa § 5 ods. 6 ministerstvo zdravotníctva sprístupní samosprávnym krajom, zdravotným poisťovniam a úradu pre dohľad každoročne do 30. júna zoznam poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti s uvedením údajov platných 1. januára kalendárneho roka, v ktorom sa tieto údaje sprístupňujú, v rozsahu

a)

meno a priezvisko alebo názov, identifikačné číslo a kód poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti,

b)

miesto prevádzkovania ambulancie všeobecného lekárstva a ambulancie všeobecného lekárstva pre deti a dorast (ďalej len „všeobecná ambulancia“) v rozsahu ulica, súpisné a orientačné číslo domu, obec, okres,

c)

počet lekárskych miest a počet sesterských miest u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti; ak bolo poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti vydaných viacero číselných kódov poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, uvedú sa počty lekárskych miest a počty sesterských miest pre každý vydaný číselný kód poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti samostatne, kde počty sesterských miest sa uvádzajú v členení na sestra a zdravotnícky asistent,

d)

počet kapitovaných poistencov; ak bolo poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti vydaných viacero číselných kódov poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, uvedie sa počet kapitovaných poistencov pre každý vydaný číselný kód poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti zvlášť.

§ 6 - Verejná sieť poskytovateľov
(1)

Verejnú sieť poskytovateľov (ďalej len „verejná sieť“) tvoria verejne dostupní poskytovatelia, ktorí majú aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;11) verejnú sieť netvoria poskytovatelia všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

(2)

Ak je verejná sieť na príslušnom území menšia ako minimálna sieť (§ 5), príslušný samosprávny kraj a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) oznámia do 90 dní od zistenia tejto skutočnosti zdravotnej poisťovni poskytovateľov na príslušnom území najmenej v rozsahu potrebnom na doplnenie minimálnej siete.

§ 6a

Verejnú sieť poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby tvoria poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, ktorí poskytujú záchrannú zdravotnú službu podľa osobitného predpisu.14)

§ 6b

Pevnú sieť poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby tvoria organizátori.

§ 6c - Verejná sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti

Verejnú sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti tvoria verejne dostupní poskytovatelia všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti11) aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou a najmenej jedného kapitovaného poistenca, ktorému poskytujú všeobecnú ambulantnú starostlivosť.

§ 6d - Zabezpečovanie minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti
(1)

Samosprávny kraj zverejní do 15 dní od zverejnenia výsledkov vyhodnocovania stavu siete podľa § 5 ods. 6 podľa § 5d ods. 1 informáciu o neobsadených lekárskych miestach v kraji, najmenej v počte a rozložení určenom vo vyhodnotení stavu siete podľa § 5 ods. 6 podľa § 5c, a uvedie

a)

územie pre neobsadené lekárske miesto určené okresom, obcou, mestskou časťou alebo budúcim zdravotným obvodom lekára, ktorý je určený zoznamom obcí, ulíc, prípadne súpisnými a orientačnými číslami domov,

b)

špecializačný odbor, v ktorom je neobsadené lekárske miesto,

c)

počet neobsadených lekárskych miest,

d)

informáciu o finančnej podpore alebo inej výhode ponúkanej obcou, samosprávnym krajom, ministerstvom zdravotníctva alebo iným oprávneným subjektom pre nového poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti; v informácii uvedie aj základné podmienky získania ponúkanej podpory či výhody,

e)

vybrané parametre zmluvných podmienok zdravotných poisťovní pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti platné 1. júla roka, v ktorom sa vyhodnocuje stav siete podľa § 5 ods. 6; rozsah a vybrané parametre zmluvných podmienok zverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle,

f)

neobsadené pracovné miesta u poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na území kraja, ak samosprávny kraj požiadajú o zverejnenie.

(2)

Informácie podľa ods. 1 písm. a) až d) a f) samosprávny kraj uverejňuje na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli, priebežne ich aktualizuje podľa obsadzovania a uvoľňovania lekárskych miest v rámci kraja z informácií z vlastnej činnosti pri vydávaní povolení podľa § 11 a z informácií poskytnutých poskytovateľmi všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa § 79 ods. 18.

(3)

Informácie podľa odseku 1 písm. e) samosprávny kraj aktualizuje a uverejňuje na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli každoročne do 15. februára. Aktualizované informácie platné 1. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom sa vyhodnocuje stav siete podľa § 5 ods. 6, zasielajú samosprávnemu kraju a ministerstvu zdravotníctva zdravotné poisťovne každoročne do 1. februára.

(4)

Informáciu o obsadzovaní a uvoľňovaní lekárskych miest aktuálnu k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, spolu s uvedením kódov lekárov, ktorí lekárske miesta obsadzujú alebo uvoľňujú, a rozsahu ich pracovného úväzku, samosprávny kraj zasiela v elektronicky spracovateľnej podobe každý mesiac do siedmeho dňa v mesiaci úradu pre dohľad, ministerstvu zdravotníctva a zdravotným poisťovniam.

(5)

Zdravotné poisťovne zasielajú samosprávnemu kraju a ministerstvu zdravotníctva informáciu o vybraných parametroch zmluvných podmienok podľa odseku 1 písm. e) každoročne do 1. augusta.

§ 6e - Príspevok na zabezpečenie minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti
(1)

Ministerstvo zdravotníctva poskytuje na zabezpečenie minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti príspevok (ďalej len „príspevok“) z účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu novým a existujúcim poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti v okresoch, ktoré sa na základe vyhodnotenia stavu siete podľa § 5 ods. 6 považujú za rizikové, rizikovo nedostatkové alebo kriticky nedostatkové.

(2)

Za nového poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa považuje taký poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorý v období 36 mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o príspevok, neprevádzkoval všeobecnú ambulanciu v okrese, na ktorý sa vzťahuje príspevok. Podmienka podľa prvej vety sa vzťahuje na všetky miesta prevádzkovania všeobecnej ambulancie poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

(3)

Za existujúceho poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa považuje poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorý počas 36 mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o príspevok prevádzkoval všeobecnú ambulanciu v okrese, na ktorý sa vzťahuje príspevok. Podmienka podľa prvej vety sa vzťahuje na všetky miesta prevádzkovania všeobecnej ambulancie poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

(4)

Pokyny a vzor žiadosti o príspevok ministerstvo zdravotníctva zverejní na svojom webovom sídle.

(5)

Ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle každoročne zverejní zoznam okresov a obcí, na ktoré sa viažu ponúkané príspevky, pričom uvedie počet a výšku ponúkaných príspevkov v okrese alebo obci.

(6)

O príspevok môže požiadať uchádzač, ktorým je

a)

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorému bol vydaný číselný kód zdravotníckeho pracovníka,55k) ktorý

1.

pred tým, ako požiadal o poskytnutie príspevku, nevykonával v okrese, pre ktorý žiada príspevok, zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c) u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyššom ako polovičnom úväzku v priemere počas 36 mesiacov predchádzajúcich roku, v ktorom podal žiadosť,

2.

36 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok nevykonával zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c) u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyššom ako polovičnom úväzku v priemere v okrese, ktorý je podľa klasifikácie okresov zverejnenej podľa § 5d ods. 1 písm. c) klasifikovaný rovnakým alebo vyšším stupňom ohrozenia podľa § 5d ods. 2 ako okres, pre ktorý sa uchádza o príspevok,

3.

nebol počas 36 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti odborným zástupcom u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému zdravotná poisťovňa v tom čase vypovedala zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodu porušenia tejto zmluvy alebo ktorému samosprávny kraj zrušil povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie z dôvodov podľa § 19 ods. 1 písm. c) a d), alebo

b)

poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ak pri podaní žiadosti preukáže splnenie podmienok podľa písmena a) za lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorému bol vydaný číselný kód zdravotníckeho pracovníka,55k) ktorý bude u tohto poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vykonávať zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c); na tohto lekára sa vzťahujú ustanovenia odsekov 9 a 10.

(7)

Podmienky podľa odseku 6 písm. a) a b) sa nevzťahujú na čas špecializačného štúdia ani na čas zastupovania [§ 79 ods. 1 písm. j)].

(8)

Žiadosť o príspevok podáva uchádzač ministerstvu zdravotníctva v elektronickej podobe, podľa pokynov uvedených na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. Prijatie žiadosti o príspevok ministerstvo zdravotníctva uchádzačovi bezodkladne potvrdí v elektronickej podobe a ak žiadosť o príspevok neobsahuje všetky náležitosti alebo podklady, vyzve ho na opravu alebo doplnenie chýbajúcich podkladov potrebných na zhodnotenie žiadosti.

(9)

Uchádzač k žiadosti o príspevok priloží elektronickú kópiu

a)

dokladu o získaní špecializácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo dokladu o získaní špecializácie v špecializačnom odbore pediatria,

b)

dekrétu o pridelení číselného kódu zdravotníckeho pracovníka pre špecializáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pre špecializáciu v špecializačnom odbore pediatria, ktorý mu vydal úrad pre dohľad,

c)

čestného vyhlásenia, že počas 36 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti o príspevok nevykonával v okrese, pre ktorý žiada príspevok, zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c) u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyššom ako polovičnom úväzku,

d)

čestného vyhlásenia, že počas 36 mesiacov predchádzajúcich jeho žiadosti o príspevok nevykonával zdravotnícke povolanie vo vyššom ako polovičnom úväzku v priemere podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c) u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti v okrese, ktorý je podľa klasifikácie okresov zverejnenej podľa § 5d ods. 1 písm. c) klasifikovaný rovnakým alebo vyšším stupňom nedostatku ako okres, pre ktorý sa uchádza o príspevok, s uvedením všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, u ktorých v prechádzajúcich 36 mesiacoch vykonával zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c),

e)

čestného vyhlásenia, že počas 36 mesiacov predchádzajúcich podaniu jeho žiadosti o príspevok nebol odborným zástupcom u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému zdravotná poisťovňa počas toho obdobia vypovedala zmluvu pre porušenie zmluvy alebo ktorému samosprávny kraj zrušil povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie z dôvodov podľa § 19 ods. 1 písm. c) a d).

(10)

Počas trvania záväzku podľa odseku 20 uchádzač nemôže opakovane žiadať o poskytnutie príspevku.

(11)

Ak uchádzač splnil podmienky podľa odsekov 6 a 9, prizná mu ministerstvo zdravotníctva príspevok, o čom bezodkladne informuje uchádzača, samosprávny kraj príslušný na vydanie povolenia (ďalej len „príslušný samosprávny kraj“) a zdravotné poisťovne. Príslušnému samosprávnemu kraju a zdravotným poisťovniam ministerstvo zdravotníctva poskytne meno a priezvisko uchádzača, jeho číselný kód zdravotníckeho pracovníka, telefónne číslo a emailovú adresu, ak týmito údajmi disponuje, a informácie o podmienkach čerpania príspevku, ktorý bol uchádzačovi priznaný, do 15 dní odo dňa priznania príspevku. Ministerstvo zdravotníctva uchádzača zároveň preukázateľným spôsobom poučí o ďalšom postupe, postupe pri získaní povolenia na činnosť, o uzatváraní zmluvy so zdravotnými poisťovňami v okrese11a) [§ 79 ods. 1 písm. y)], v ktorom mu bol priznaný príspevok, a podmienkach vyplatenia príspevku a ďalších podmienkach, právach a povinnostiach uchádzača v súvislosti s poskytnutím príspevku podľa tohto zákona.

(12)

Ministerstvo zdravotníctva vyplatí príspevok len poskytovateľovi, ktorý doručí ministerstvu zdravotníctva v elektronickej alebo písomnej podobe,

a)

ak ide o nového poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, právoplatné povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie, ktoré vydal príslušný orgán podľa § 11 uchádzačovi ako fyzickej osobe alebo ako právnickej osobe, v rámci ktorej uchádzač pôsobí ako odborný zástupca,

b)

ak ide o existujúceho poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti,

1.

právoplatné povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie, v ktorej sa zaviazal začať prevádzkovať všeobecnú ambulanciu podľa odseku 19, ktoré vydal príslušný orgán podľa § 11,

2.

čestné vyhlásenie lekárov, ktorí vykonávajú u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c), o výške úväzku u daného poskytovateľa, s uvedením číselného kódu lekára,

3.

čestné vyhlásenie poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti a lekára podľa odseku 6 písm. b) o tom, že u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vykonáva zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c) viac ako na polovičný úväzok vo všeobecnej ambulancii podľa písmena b) prvého bodu,

4.

čestné vyhlásenie poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti o číselných kódoch lekárov, ktorí u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vykonávali zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c) počas 36 mesiacov predchádzajúcich dňu vyhlásenia a o priemernom súčte úväzkov týchto lekárov za obdobie 36 mesiacov pred dňom vyhlásenia.

(13)

Príspevok sa vypláca poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ čerpajúci príspevok“) najviac 12 mesiacov od predloženia dokumentov podľa odseku 12, a to v štyroch častiach. Počas trvania záväzku podľa odseku 20 poskytovateľ nemôže čerpať ďalší príspevok.

(14)

Na vyplatenie prvej časti príspevku vo výške 40 % z celkovej sumy príspevku ministerstvo zdravotníctva zadá príkaz v štátnej pokladnici (ďalej len „vyplatí“) do siedmich pracovných dní od oznámenia čísla bankového účtu poskytovateľa čerpajúceho príspevok ministerstvu zdravotníctva.

(15)

Poskytovateľ čerpajúci príspevok doručí ministerstvu zdravotníctva v elektronickej podobe do siedmich pracovných dní od konca tretieho, šiesteho a deviateho mesiaca po mesiaci, v ktorom bol poskytovateľovi čerpajúcemu príspevok podľa odseku 14 vyplatený,

a)

oznámenie aktuálneho celkového počtu kapitovaných poistencov u poskytovateľa čerpajúceho príspevok k poslednému dňu tretieho, šiesteho a deviateho mesiaca po mesiaci, v ktorom bol poskytovateľovi čerpajúcemu príspevok podľa odseku 14 vyplatený,

b)

oznámenie číselných kódov lekárov a príslušnej výšky úväzkov lekárov, ktorí u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vykonávajú zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c) v čase oznámenia.

(16)

Druhú časť príspevku vo výške 30 % z celkovej sumy príspevku ministerstvo zdravotníctva vyplatí, ak počet kapitovaných poistencov u poskytovateľa čerpajúceho príspevok k poslednému dňu tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom bol poskytovateľovi čerpajúcemu príspevok podľa odseku 14 vyplatený, nepresahuje 60 % normatívneho počtu kapitovaných poistencov na jedno lekárske miesto u poskytovateľa čerpajúceho príspevok, a to do siedmich pracovných dní od predloženia dokumentov podľa odseku 15.

(17)

Tretiu časť príspevku vo výške 20 % z celkovej sumy príspevku ministerstvo zdravotníctva vyplatí, ak počet kapitovaných poistencov u poskytovateľa čerpajúceho príspevok k poslednému dňu šiesteho mesiaca po mesiaci, v ktorom bol poskytovateľovi čerpajúcemu príspevok podľa odseku 14 vyplatený, nepresahuje 70 % normatívneho počtu kapitovaných poistencov na jedno lekárske miesto u poskytovateľa čerpajúceho príspevok, a to do siedmich pracovných dní od predloženia dokumentov podľa odseku 15.

(18)

Štvrtú časť príspevku vo výške 10 % z celkovej sumy príspevku ministerstvo zdravotníctva vyplatí, ak počet kapitovaných poistencov u poskytovateľa čerpajúceho príspevok k poslednému dňu deviateho mesiaca po mesiaci, v ktorom bol poskytovateľovi čerpajúcemu príspevok podľa odseku 14 vyplatený, nepresahuje 90 % normatívneho počtu kapitovaných poistencov na jedno lekárske miesto u poskytovateľa čerpajúceho príspevok, a to do siedmich pracovných dní od predloženia dokumentov podľa odseku 15.

(19)

Prijatím prvej časti príspevku sa poskytovateľ čerpajúci príspevok zaväzuje začať prevádzkovať všeobecnú ambulanciu do dvoch mesiacov od právoplatnosti povolenia a v tejto lehote preukázať orgánu príslušnému na vydanie povolenia a ministerstvu zdravotníctva splnenie personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia.

(20)

Prijatím príspevku sa poskytovateľ čerpajúci príspevok zaväzuje počas najmenej piatich rokov odo dňa priznania príspevku

a)

prevádzkovať všeobecnú ambulanciu v obci alebo v okrese, pre ktorý získal príspevok,

b)

poskytovať zdravotnú starostlivosť vo všeobecnej ambulancii najmenej v rozsahu 35 ordinačných hodín týždenne, z toho najmenej jeden deň poskytovať zdravotnú starostlivosť najmenej do 17:00 hod.,

c)

umožniť bezplatné objednávanie pacientov spôsobom obvyklým u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti,

d)

ak ide o existujúceho poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, zabezpečiť poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti lekármi v súčte najmenej o jeden úväzok viac ako uviedol poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyhlásení podľa odseku 12 písm. b) štvrtom bode.

(21)

Čerpanie príspevku poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa odseku 13 a čas plynutia záväzku podľa odseku 20 sa môže prerušiť v prípade čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo v prípade dlhodobej práceneschopnosti poskytovateľa čerpajúceho príspevok, a to na čas trvania týchto prekážok; prekážky poskytovateľ čerpajúci príspevok preukáže ministerstvu zdravotníctva do siedmich dní od pominutia prekážky. Čerpanie príspevku sa neprerušuje, ak počas čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky poskytovateľ čerpajúci príspevok preukázateľne poskytuje zdravotnú starostlivosť. Vyplácanie príspevku ministerstvo zdravotníctva obnoví do siedmich dní od preukázania, že prekážky pominuli. Ak lekár, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c) u poskytovateľa čerpajúceho príspevok zomrie alebo mu nezvratne poklesne v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, vyplácanie príspevku sa zastaví a záväzok poskytovateľa čerpajúceho príspevok podľa odseku 20 zanikne dňom úmrtia alebo dňom priznania nároku na invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu o viac ako 40 %.

(22)

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže ministerstvo zdravotníctva, na základe žiadosti poskytovateľa čerpajúceho príspevok vydať súhlas so zmenou podmienky uvedenej v odseku 20 písm. a) a tým uznať splnenie podmienky podľa v odseku 20 písm. a) aj v prípade prevádzkovania všeobecnej ambulancie na inom mieste než pre ktorý mu bol pridelený príspevok, ak prevádzkovanie všeobecnej ambulancie podľa odseku 12 písm. b) prvého bodu bude v okrese, v ktorom sú podľa aktuálneho vyhodnotenia stavu siete podľa § 5 ods. 6 neobsadené lekárske miesta a okres je klasifikovaný ako kriticky nedostatkový alebo rizikovo nedostatkový.

(23)

Záväzok podľa odseku 20 prechádza na právneho nástupcu poskytovateľa čerpajúceho príspevok, ktorý je právnickou osobou.

(24)

V prípade porušenia podmienok podľa odseku 20 oprávnenie čerpať príspevok zanikne a poskytovateľ čerpajúci príspevok je povinný ministerstvu zdravotníctva vrátiť už vyplatenú časť príspevku.

(25)

V prípade porušenia podmienok podľa odseku 20 je poskytovateľ čerpajúci príspevok povinný vrátiť príspevok alebo jeho pomernú časť za obdobie, kedy neboli splnené podmienky jeho čerpania.

(26)

Ak poskytovateľ čerpajúci príspevok ministerstvu zdravotníctva poskytol nesprávne údaje, ktoré ak by boli poskytnuté správne, mali by vplyv na vyplatenie príspevku, je povinný ministerstvu zdravotníctva vrátiť neoprávnene vyplatenú sumu príspevku.

(27)

Samosprávne kraje poskytnú ministerstvu zdravotníctva informácie o poskytovateľoch, miestach prevádzkovania všeobecnej ambulancie, číselných kódoch lekárov, výške úväzkov lekárov, odborných zástupcoch, ordinačných hodinách, personálnom zabezpečení a materiálno-technickom vybavení všeobecnej ambulancie, bezplatnom objednávaní pacientov, zrušení povolení na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie potrebné na plnenie jeho úloh podľa odsekov 6 a 22, kontrolu správnosti údajov podľa odseku 9 písm. c) až e), odseku 12 a odseku 15 písm. b) a kontrolu plnenia podmienok čerpania príspevku podľa odsekov 16 až 18 a 20.

(28)

Zdravotné poisťovne poskytnú ministerstvu zdravotníctva informácie o poskytovateľoch, miestach prevádzkovania všeobecnej ambulancie, číselných kódoch lekárov, výške úväzkov lekárov a vypovedaných zmluvách potrebné na plnenie jeho úloh podľa odsekov 2, 3 a 6, kontrolu správnosti údajov podľa odseku 9 písm. c) až e) a odseku 12 písm. b) štvrtého bodu.

(29)

Úrad pre dohľad poskytne ministerstvu zdravotníctva informácie o platných číselných kódoch lekárov potrebné na kontrolu správnosti údajov podľa odseku 9 písm. b).

(30)

Národné centrum poskytne ministerstvu zdravotníctva informácie o počte kapitovaných poistencov potrebné na kontrolu správnosti údajov podľa odseku 15 písm. a) a kontrolu plnenia podmienok čerpania príspevku podľa odsekov 16 až 18.

(31)

Plnenie podmienok podľa odsekov 20 a 21 vyhodnocuje ministerstvo zdravotníctva.

(32)

Ministerstvo zdravotníctva o porušeniach podľa odsekov 24 až 26, o ktorých sa dozvedelo, zašle poskytovateľovi čerpajúcemu príspevok, ktorý porušil podmienky čerpania príspevku podľa odsekov 19 až 21, informáciu, že porušil podmienky čerpania príspevku podľa odsekov 19 až 21, v rámci ktorej určí lehotu na vrátenie príspevku alebo jeho pomernej časti, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia informácie. Poskytovateľ čerpajúci príspevok, ktorý porušil podmienky čerpania príspevku podľa odsekov 19 až 21, je povinný príspevok alebo jeho pomernú časť podľa odsekov 14 až 18 vrátiť v lehote určenej ministerstvom zdravotníctva podľa prvej vety.

(33)

Týmto paragrafom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.11b)

§ 7 - Prevádzkovanie zdravotníckych zariadení
(1)

Zdravotnícke zariadenie je prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(2)

Zdravotnícke zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia alebo rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta; povolenia sa vydávajú na zdravotnícke zariadenia

a)

ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

b)

ústavnej zdravotnej starostlivosti,

c)

lekárenskej starostlivosti.

(3)

Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú:

a)

ambulancia

1.

všeobecná,

2.

špecializovaná; špecializované ambulancie sú uvedené v prílohe č. 1a,

3.

ambulantnej pohotovostnej služby

3a.

ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

3aa.

ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých,

3ab.

ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast,

3b.

ambulancia doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby

3ba.

ambulancia doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých,

3bb.

ambulancia doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast,

4.

záchrannej zdravotnej služby

4a.

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci,

4b.

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“,

4c.

ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci,

4d.

ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,

4e.

ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,

4f.

ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“,

5.

zubno – lekárskej pohotovostnej služby,

6.

mobilné odberové miesto,

7.

epidemiologická ambulancia,

7a.

epidemiologická ambulancia pre dospelých,

7b.

epidemiologická ambulancia pre deti a dorast,

b)

zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,

c)

stacionár,

d)

poliklinika,

e)

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

f)

zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,

g)

mobilný hospic,

h)

tkanivové zariadenie,

i)

referenčné laboratórium,

j)

ambulancia dopravnej zdravotnej služby.

(4)

Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sú:

a)

nemocnica

1.

všeobecná,

2.

špecializovaná,

b)

liečebňa,

c)

hospic,

d)

dom ošetrovateľskej starostlivosti,

e)

prírodné liečebné kúpele,

f)

kúpeľná liečebňa,

g)

zariadenie biomedicínskeho výskumu,

h)

detenčný ústav,

i)

detenčný ústav pre mladistvých.

(5)

Zariadenia lekárenskej starostlivosti upravuje osobitný predpis.12)

(6)

Určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa odsekov 3 a 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(7)

Určujúce znaky zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva. Určujúce znaky zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

(8)

Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice zaradenej do siete kategorizovaných nemocníc uzatvoril zmluvu o praktickej výučbe podľa osobitného predpisu12b) s vysokou školou, ktorá je oprávnená uskutočňovať študijné programy v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v študijnom odbore zubné lekárstvo a ktorej sídlo alebo sídlo jej lekárskej fakulty sa nachádza v tom istom meste ako všeobecná nemocnica, všeobecná nemocnica sa označuje ako univerzitná nemocnica. Iné osoby nesmú vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová „univerzitná nemocnica“. Univerzitná nemocnica uskutočňuje praktickú výučbu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo a praktickú výučbu v špecializačných odboroch v zdravotníckom povolaní lekár a zubný lekár a v certifikovaných pracovných činnostiach v zdravotníckom povolaní lekár a zubný lekár, praktickú výučbu vo vysokoškolských študijných odboroch, v špecializačných odboroch a v certifikovaných pracovných činnostiach v ostatných zdravotníckych povolaniach.

(9)

Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice zaradenej do siete kategorizovaných nemocníc (§ 5a) uzatvoril zmluvu o praktickej výučbe podľa osobitného predpisu12b) s vysokou školou, ktorej sídlo alebo sídlo fakulty sa nachádza v tom istom meste ako sídlo nemocnice, nemocnica sa označuje ako fakultná nemocnica. Iné osoby nesmú vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová „fakultná nemocnica“. Fakultná nemocnica uskutočňuje praktickú výučbu vo vysokoškolských študijných odboroch v príslušných zdravotníckych povolaniach a praktickú výučbu v špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach v príslušných zdravotníckych povolaniach.

(10)

V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 4 písm. a), h) a i) musí byť zabezpečené nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti môže poskytovateľ zabezpečiť

a)

prácou vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke,

b)

prácou v dvojzmennej prevádzke a pracovnou pohotovosťou na pracovisku alebo

c)

prácou v jednozmennej prevádzke a pracovnou pohotovosťou na pracovisku.

(11)

Pracovné režimy podľa odseku 10 písm. a) až c) možno doplniť aj pracovnou pohotovosťou na dohodnutom mieste mimo pracoviska.

(12)

Konkrétny typ pracovného režimu podľa odseku 10 písm. a) až c) na príslušnom pracovisku pre jednotlivé povolania určí poskytovateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

(13)

Transplantačné centrum je prevádzkový útvar poskytovateľa podľa odseku 4 písm. a), ktorý vykonáva na základe písomného súhlasu ministerstva zdravotníctva zdravotné výkony spojené s odberom, testovaním, charakteristikou, konzervovaním, distribúciou a transplantáciou ľudského orgánu; súčasťou súhlasu je zoznam zdravotných výkonov, ktoré môže transplantačné centrum vykonávať.

(14)

Transplantačné centrum podľa odseku 13 si určí transplantačného koordinátora. Podrobnosti o koordinátoroch odberového programu a transplantačného programu určí ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom.

(15)

Urgentný príjem 1. typu a urgentný príjem 2. typu sú prevádzkové útvary poskytovateľa podľa odseku 4 písm. a), v ktorých sa poskytuje urgentná zdravotná starostlivosť. Poskytovateľ podľa odseku 4 písm. a), ktorý poskytuje urgentnú zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme 2. typu a spĺňa požiadavky podľa § 8 ods. 1 a 2, sa môže na základe písomného súhlasu ministerstva označiť za Traumacentrum.

(16)

Praktickú výučbu vo vyššom odbornom štúdiu v príslušných zdravotníckych povolaniach uskutočňuje, ak uzatvorí zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania podľa osobitného predpisu12c) so strednou zdravotníckou školou,

a)

držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice zaradenej do pevnej siete poskytovateľov (§ 5 ods. 3),

b)

univerzitná nemocnica podľa odseku 8,

c)

fakultná nemocnica podľa odseku 9.

§ 7a - Výkon lekárskej posudkovej činnosti
(1)

Na výkon lekárskej posudkovej činnosti na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení sa vyžaduje licencia na výkon lekárskej posudkovej činnosti [§ 68 ods. 1 písm. d)].

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na výkon lekárskej posudkovej činnosti v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch.

(3)

Lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení sú oprávnení vykonávať bez licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti

a)

lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť podľa osobitných predpisov,12e) alebo

b)

lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť pri výkone sociálneho poistenia12f) a majú špecializáciu v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo alebo sú zaradení do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo.

§ 8 - Personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia
(1)

Zdravotnícke zariadenia musia byť personálne zabezpečené a materiálno-technicky vybavené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade so svojím odborným zameraním.

(2)

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa § 7 ods. 3 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu a piateho až siedmeho bodu a písm. b) až i) a ods. 4 písm. a) až d) a g) až i) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. Požiadavky na špeciálne personálne zabezpečenie a špeciálne materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení podľa § 7 ods. 4 písm. a) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.13aaa)

(3)

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení uvedených v § 7 ods. 4 písm. e) a f) upravuje osobitný predpis.13)

(4)

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

(5)

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

§ 9 - Systém kvality
(1)

Poskytovateľ zabezpečuje systém kvality na dodržiavanie a zvyšovanie kvality tak, aby

a)

sa vzťahoval na všetky činnosti, ktoré môžu v zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie osoby alebo priebeh jej liečby,

b)

personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia zodpovedalo najmenej požiadavkám ustanoveným podľa tohto zákona (§ 8) alebo osobitného predpisu.13)

(2)

Systém kvality podľa odseku 1 je poskytovateľom písomne dokumentovaný systém, ktorého základným cieľom je znižovanie nedostatkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri súčasnom zvyšovaní spokojnosti osôb, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytuje, a pri zachovaní ekonomickej efektívnosti poskytovateľa.

(3)

Podrobnosti o zabezpečovaní systému kvality môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

§ 9a - Systém kvality poskytovateľa, ktorý pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vykonáva lekárske ožiarenie
(1)

Súčasťou systému kvality podľa § 9 poskytovateľa, ktorý pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vykonáva lekárske ožiarenie, je používanie štandardných indikačných kritérií a dodržiavanie štandardných postupov na vykonávanie lekárskeho ožiarenia pri diagnostike alebo liečbe a dodržiavanie diagnostických referenčných úrovní.

(2)

Diagnostická referenčná úroveň je hodnota dávky pri diagnostike v rádiológii alebo v intervenčnej rádiológii alebo hodnota aktivity rádioaktívnej látky aplikovanej v nukleárnej medicíne určená na typické vyšetrenie skupiny štandardných pacientov alebo štandardných fantómov pre definovaný typ zariadenia na lekárske ožiarenie. Diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia a metodiku ich stanovenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(3)

Postup pri lekárskom ožiarení je vykonávanie lekárskeho ožiarenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorý využíva zdroj ionizujúceho žiarenia pri

a)

diagnostike v rádiológii vrátane intervenčnej radiológie, pri in vivo diagnostike v nukleárnej medicíne alebo diagnostike v zubnom lekárstve,

b)

liečbe v intervenčnej radiológii, liečbe ionizujúcim žiarením v radiačnej onkológii alebo liečbe rádionuklidmi v nukleárnej medicíne.

(4)

Štandardný postup je postup pri lekárskom ožiarení podľa odseku 3, ktorý zodpovedá poznatkom vedy a klinickej praxe; súčasťou postupu je vykonanie konkrétneho lekárskeho ožiarenia a podporné činnosti vrátane obsluhy a používania zariadenia na lekárske ožiarenie, hodnotenia technických parametrov a fyzikálnych parametrov vrátane dávok ožiarenia, kalibrácie a údržby zariadenia, prípravy a podávania rádioaktívnej látky a procesu spracovania obrazu, filmov a snímok.

Klinický audit

§ 9b
(1)

Súčasťou systému kvality poskytovateľa je aj klinický audit, ktorým je systematické preverovanie a hodnotenie dodržiavania

a)

štandardných postupov na výkon prevencie, štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov (ďalej len „štandardné postupy“),

b)

interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnych požiadaviek na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

(2)

Bezpečnosťou pacienta podľa odseku 1 sa rozumie predchádzanie nežiaducej udalosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nežiaducou udalosťou podľa prvej vety sa rozumie

a)

udalosť alebo okolnosť, ktorá mohla spôsobiť alebo spôsobila poškodenie zdravia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorej bolo možné predísť; za nežiaducu udalosť sa považuje aj prípad, keď poškodeným je poskytovateľ alebo zdravotnícky pracovník,

b)

neočakávané zhoršenie zdravotného stavu pacienta, v dôsledku ktorého došlo k poškodeniu zdravia s trvalými následkami alebo k úmrtiu pacienta, ktorému bolo možné predchádzať,

c)

udalosť alebo okolnosť, ktorá mohla spôsobiť alebo spôsobila poškodenie zdravia pacienta, pri ktorej sa preukázalo, že jej bolo možné sa vyhnúť, alebo

d)

situácia, pri ktorej bol identifikovaný postup, ktorý je nesprávny, nezodpovedá štandardným postupom a mohol by viesť k zhoršeniu zdravotného stavu pacienta.

(3)

Interným systémom hodnotenia bezpečnosti pacienta podľa odseku 1 sa rozumie systém na identifikáciu, analýzu, riadenie a predchádzanie nežiaducich udalostí.

(4)

Minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(5)

Osobami oprávnenými na výkon klinického auditu sú ministerstvo zdravotníctva a osoby odborne spôsobilé na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 33 (ďalej len „prizvané osoby“) na základe písomného poverenia ministerstva zdravotníctva (ďalej len „poverenie na výkon klinického auditu“).

(6)

Poverenie na výkon klinického auditu obsahuje

a)

údaje o poskytovateľovi, u ktorého sa má vykonať klinický audit,

b)

titul, meno a priezvisko osôb oprávnených na výkon klinického auditu,

c)

predmet klinického auditu podľa odseku 1,

d)

dátum začatia vykonávania klinického auditu,

e)

obdobie, za ktoré sa vykonáva klinický audit,

f)

dátum jeho vyhotovenia,

g)

odtlačok pečiatky ministerstva zdravotníctva a titul, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej na vydanie poverenia na výkon klinického auditu.

(7)

Najmenej dve prizvané osoby musia mať

a)

odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v pracovných činnostiach, v ktorých sa má vykonať klinický audit,

b)

najmenej desaťročnú odbornú zdravotnícku prax.

(8)

Osoba oprávnená na výkon klinického auditu je vylúčená z výkonu klinického auditu, ak so zreteľom na jej vzťah k veci, k poskytovateľovi, u ktorého sa má vykonať alebo u ktorého sa vykonáva klinický audit, alebo k jeho zamestnancom možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti.

(9)

Osoba vylúčená z výkonu klinického auditu nesmie vykonávať ani úkony súvisiace s klinickým auditom; skutočnosti nasvedčujúce vylúčeniu je povinná bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu zdravotníctva.

(10)

Ak má poskytovateľ, u ktorého sa vykonáva klinický audit, pochybnosť o nezaujatosti osoby oprávnenej na výkon klinického auditu, môže podať ministerstvu zdravotníctva písomnú námietku s uvedením dôvodu. Podanie námietky nemá odkladný účinok.

(11)

Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o tom, či je osoba vylúčená z výkonu klinického auditu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 9 alebo námietky podľa odseku 10.

(12)

Ministerstvo zdravotníctva vyhotoví o vykonaní klinického auditu záznam o klinickom audite, ktorý obsahuje

a)

údaje o osobách oprávnených na výkon klinického auditu, ktoré vykonali klinický audit u poskytovateľa, v rozsahu titul, meno a priezvisko,

b)

údaje o poskytovateľovi, u ktorého sa vykonal klinický audit, v rozsahu

1.

obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo a miesto podnikania, ak je poskytovateľom právnická osoba,

2.

meno a priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je poskytovateľom fyzická osoba-podnikateľ,

c)

obdobie vykonávania klinického auditu,

d)

názov a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonal klinický audit,

e)

skutočnosti zistené pri výkone klinického auditu,

f)

výsledok klinického auditu, ktorým je

1.

zhoda, ak poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť v súlade so štandardnými postupmi, interným systémom hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnymi požiadavkami na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, alebo

2.

nesúlad, ak poskytovateľ neposkytuje zdravotnú starostlivosť v súlade so štandardnými postupmi, interným systémom hodnotenia bezpečnosti pacienta alebo s minimálnymi požiadavkami na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta,

g)

dátum vyhotovenia záznamu o klinickom audite,

h)

podpis osoby oprávnenej na výkon klinického auditu, ktorá vyhotovila záznam o klinickom audite,

i)

podpisy osôb oprávnených na výkon klinického auditu, ktoré vykonali klinický audit u poskytovateľa,

j)

titul, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene poskytovateľa, ktorá sa oboznámila so záznamom o klinickom audite, a dátum oboznámenia sa so záznamom o klinickom audite.

(13)

Ak je výsledkom klinického auditu zhoda, klinický audit je skončený dňom oboznámenia sa poskytovateľa so záznamom o klinickom audite; túto skutočnosť potvrdí osoba oprávnená konať v mene poskytovateľa v zázname o klinickom audite.

(14)

Ak je výsledkom klinického auditu nesúlad, klinický audit je skončený dňom prerokovania záznamu o klinickom audite [§ 9c ods. 2 písm. h)] vrátane dodatku k záznamu o klinickom audite (ďalej len „dodatok k záznamu“), ak bol vyhotovený; dodatok k záznamu sa vyhotovuje, ak poskytovateľ podal písomnú námietku [§ 9d ods. 1 písm. a)] a osoba oprávnená na výkon klinického auditu zistila opodstatnenosť predloženej námietky. Záznam o klinickom audite vrátane dodatku k záznamu sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa poskytovateľ bezdôvodne nedostaví v termíne určenom na prerokovanie, ak odmietne podpísať zápisnicu o prerokovaní záznamu o klinickom audite alebo odmietne podpísať dodatok k záznamu; tieto skutočnosti uvedie osoba oprávnená na výkon klinického auditu v zápisnici o prerokovaní záznamu o klinickom audite.

(15)

Zápisnica o prerokovaní záznamu o klinickom audite obsahuje

a)

dátum jej vyhotovenia,

b)

dátum oboznámenia sa poskytovateľa so záznamom o klinickom audite,

c)

dátum prerokovania záznamu o klinickom audite vrátane dodatku k záznamu, ak bol vyhotovený,

d)

výsledok prerokovania záznamu o klinickom audite vrátane dodatku k záznamu, ak bol vyhotovený,

e)

titul, meno, priezvisko a podpisy osôb oprávnených na výkon klinického auditu, ktoré vykonali klinický audit u poskytovateľa,

f)

titul, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene poskytovateľa, prípadne aj titul, meno, priezvisko a podpisy ďalších osôb prítomných na prerokovaní záznamu o klinickom audite vrátane dodatku k záznamu, ak bol vyhotovený.

(16)

Ministerstvo zdravotníctva po skončení klinického auditu

a)

uverejní údaje podľa odseku 12 písm. b), c), d) a f) prvého bodu na svojom webovom sídle,

b)

vydá poskytovateľovi certifikát o dodržiavaní štandardných postupov a certifikát o dodržiavaní interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnych požiadaviek na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta za obdobie, za ktoré sa vykonal klinický audit, ak je výsledkom klinického auditu zhoda.

(17)

Ministerstvo zdravotníctva vedie dokumentáciu o vykonaných klinických auditoch a uchováva ju po dobu desiatich rokov odo dňa ich skončenia.

(18)

Dokumentácia podľa odseku 17 obsahuje

a)

záznam o klinickom audite vrátane dodatku k záznamu, ak bol vyhotovený,

b)

doklad o doručení záznamu o klinickom audite vrátane dokladu o doručení dodatku k záznamu poskytovateľovi,

c)

oznámenie podľa odseku 9 a námietku podľa odseku 10, ak boli podané,

d)

rozhodnutie o vylúčení osoby z výkonu klinického auditu,

e)

námietky poskytovateľa k údajom uvedeným v zázname o klinickom audite, ak boli podané,

f)

písomné vyhotovenie odôvodnenia neopodstatnenosti námietok poskytovateľa k záznamu o klinickom audite,

g)

zápisnicu o prerokovaní záznamu o klinickom audite,

h)

kópiu certifikátov podľa odseku 16 písm. b).

(19)

Na výkon klinického auditu a na rozhodovanie o tom, či osoba oprávnená na výkon klinického auditu bude vylúčená z výkonu klinického auditu, sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.72)

§ 9c
(1)

Osoba oprávnená na výkon klinického auditu je pri vykonávaní klinického auditu oprávnená

a)

vstupovať na pozemky, do budov a iných priestorov poskytovateľa, v ktorých poskytovateľ zabezpečuje svoju činnosť,

b)

požadovať od poskytovateľa, u ktorého sa vykonáva klinický audit, a jeho zamestnancov súčinnosť, najmä vyžadovať, aby jej v určenej lehote poskytli

1.

doklady, iné písomnosti a informácie vrátane informácií na elektronických nosičoch dát, ktoré sú potrebné na účely výkonu klinického auditu,

2.

vysvetlenia, vyjadrenia, ústne a písomné informácie k predmetu klinického auditu a k zisteným nedostatkom,

c)

požadovať na účely výkonu klinického auditu preukázanie totožnosti od poskytovateľa, u ktorého sa vykonáva klinický audit, alebo od osoby oprávnenej konať v mene poskytovateľa a od zamestnancov poskytovateľa,

d)

nahliadať do zdravotnej dokumentácie osoby.13aa)

(2)

Osoba oprávnená na výkon klinického auditu je povinná

a)

zdržať sa konania, ktoré vedie alebo by mohlo viesť k jej zaujatosti,

b)

bezodkladne oznámiť ministerstvu zdravotníctva svoje vylúčenie z výkonu klinického auditu a skutočnosti, pre ktoré je vylúčená z výkonu klinického auditu,

c)

preukázať sa poskytovateľovi, u ktorého má vykonať klinický audit, najneskôr pri začatí výkonu klinického auditu poverením na výkon klinického auditu a preukazom totožnosti,

d)

vydať poskytovateľovi, u ktorého sa vykonáva klinický audit, potvrdenie o prevzatí dokladov, iných písomností a vecí premiestňovaných mimo priestorov poskytovateľa, u ktorého sa vykonáva klinický audit, a zabezpečiť ich ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak prevzaté doklady, iné písomnosti a veci už nie sú potrebné na ďalší výkon klinického auditu, osoba vykonávajúca klinický audit je povinná ich bez zbytočného odkladu vrátiť poskytovateľovi, u ktorého sa vykonáva klinický audit,

e)

oboznámiť so záznamom o klinickom audite poskytovateľa, u ktorého vykonala klinický audit; túto skutočnosť potvrdí osoba oprávnená konať v mene poskytovateľa v zázname o klinickom audite,

f)

preveriť opodstatnenosť predložených písomných námietok k údajom v zázname o klinickom audite; ak osoba oprávnená na výkon klinického auditu po preverení zistí neopodstatnenosť námietok, písomne odôvodniť neopodstatnenosť námietok,

g)

vyhotoviť dodatok k záznamu, ak po preverení podľa písmena f) zistila opodstatnenosť predložených námietok a opodstatnené námietky zohľadniť v dodatku k záznamu,

h)

prerokovať záznam o klinickom audite po preverení podľa písmena f) a dodatok k záznamu, ak bol vyhotovený, s poskytovateľom, u ktorého sa vykonal klinický audit, a vyhotoviť zápisnicu o ich prerokovaní.

§ 9d
(1)

Poskytovateľ, u ktorého sa vykonáva klinický audit, je oprávnený

a)

podať písomnú námietku k údajom uvedeným v zázname o klinickom audite do 30 dní od doručenia záznamu o klinickom audite; na písomné námietky predložené po lehote ustanovenej v časti vety pred bodkočiarkou sa neprihliada,

b)

požiadať do 90 dní od skončenia klinického auditu, ktorého výsledkom je nesúlad, o opätovný výkon klinického auditu.

(2)

Poskytovateľ, u ktorého sa vykonáva klinický audit, je povinný

a)

umožniť osobe oprávnenej na výkon klinického auditu výkon oprávnení podľa § 9c ods. 1,

b)

zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon klinického auditu,

c)

utvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon klinického auditu.

§ 10 - Výkon samostatnej zdravotníckej praxe
(1)

Samostatnú zdravotnícku prax môžu vykonávať zdravotnícki pracovníci v povolaní lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, liečebný pedagóg, logopéd, psychológ a masér. Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe sa vyžaduje licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)].

(2)

Samostatná zdravotnícka prax podľa odseku 1 je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ na základe povolenia, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, alebo na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení.

(3)

Samostatná zdravotnícka prax podľa odseku 1 nie je poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby, poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v mobilnom odberovom mieste, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v dočasnej epidemiologickej ambulancii pre dospelých a v dočasnej epidemiologickej ambulancii pre deti a dorast, poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckym pracovníkom v škole13ba) a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb13a) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.13b)

DRUHÁ ČASŤ

POVOLENIE

§ 11 - Vydávanie povolení
(1)

Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie

a)

špecializovanej nemocnice,

b)

zariadenia biomedicínskeho výskumu,

c)

tkanivového zariadenia,

d)

referenčného laboratória,

e)

ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

f)

ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby,

g)

ambulancie dopravnej zdravotnej služby,

h)

epidemiologickej ambulancie,

i)

detenčného ústavu,

j)

detenčného ústavu pre mladistvých,

k)

ambulancie záchrannej zdravotnej služby,14) a to

1.

ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,

2.

ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“,

3.

ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci,

4.

ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,

5.

ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,

6.

ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“.

(2)

Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie

a)

ambulancie okrem ambulancie podľa odseku 1 písm. e) až h) a k),

b)

zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,

c)

stacionára,

d)

polikliniky,

e)

agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

f)

zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,

g)

všeobecnej nemocnice,

h)

liečebne,

i)

hospicu,

j)

domu ošetrovateľskej starostlivosti,

k)

mobilného hospicu.

(3)

Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva.

(4)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.

§ 12 - Podmienky na vydanie povolenia
(1)

Ministerstvo zdravotníctva, regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo samosprávny kraj (ďalej len „orgán príslušný na vydanie povolenia“) vydá povolenie fyzickej osobe a právnickej osobe, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, a ak v odseku 19 nie je ustanovené inak.

(2)

Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie fyzickej osobe, ak

a)

má licenciu na výkon zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)],

b)

má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,

c)

priestory podľa písmena b) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.2)

(3)

Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie právnickej osobe, ak

a)

má určeného odborného zástupcu s licenciou na výkon činnosti odborného zástupcu v tom povolaní, v ktorom má poskytovateľ prevažne poskytovať zdravotnú starostlivosť [§ 68 ods. 1 písm. c)]; v prípade žiadateľa o vydanie povolenia na prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak má určeného odborného zástupcu s licenciou na výkon činnosti odborného zástupcu podľa odseku 10,

b)

má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,

c)

priestory podľa písmena b) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia,2)

d)

je bezúhonná.

(4)

Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby fyzickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 písm. a), a právnickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 3 písm. a) a

a)

je materiálne alebo finančne zabezpečená na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

b)

úspešne absolvuje výberové konanie a získa najvyšší počet bodov (§ 14 ods. 10).

(5)

Podmienkou na vydanie povolenia podľa odsekov 2 až 4 je aj dôveryhodnosť.

(6)

Dôveryhodná na účely vydania povolenia je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá dva roky pred podaním žiadosti o vydanie povolenia nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d).

(7)

Podmienky na vydanie povolenia podľa odsekov 2, 3, odseku 4 písm. a) a odsekov 16, 18 a 19 musia byť splnené po celý čas platnosti povolenia.

(8)

Ak žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby nespĺňa podmienky podľa odseku 4, ministerstvo zdravotníctva rozhodne o zamietnutí žiadosti podľa § 14 ods. 8 a 11.

(9)

Odborný zástupca [odsek 3 písm. a)] je fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Odborný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s poskytovateľom.

(10)

Odborný zástupca [odsek 3 písm. a)] sa určí pre zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti pre každé zo zdravotníckych povolaní podľa § 27 ods. 1 a 2, na ktorého výkon sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a pre zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka, ak zdravotnícki pracovníci s odbornou spôsobilosťou na výkon týchto zdravotníckych povolaní budú v zdravotníckom zariadení poskytovať zdravotnú starostlivosť.

(11)

Odborný zástupca môže byť určený len pre jedno zdravotnícke zariadenie; uvedené sa nevzťahuje na ambulancie a mobilné hospice. Pre ambulancie záchrannej zdravotnej služby a ambulancie dopravnej zdravotnej služby určuje právnická osoba jedného odborného zástupcu.

(12)

Odborný zástupca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť držiteľovi povolenia každú zmenu skutočností, ktoré sa týkajú podmienok ustanovených v odseku 3 písm. a) pre odborného zástupcu.

(13)

Bezúhonná na účely vydania povolenia je právnická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená pre trestný čin. Bezúhonnosť právnickej osoby sa preukazuje výpisom z registra trestov.

(14)

Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých alebo povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast (ďalej len „povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby“) fyzickej osobe, ak spĺňa podmienky podľa odseku 2 a právnickej osobe, ak spĺňa podmienky podľa odseku 3 a úspešne absolvuje výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (§ 14a).

(15)

Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre

a)

dospelých len organizátorovi, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých,

b)

deti a dorast len organizátorovi, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

(16)

Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. g)] fyzickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 písm. a), a právnickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 3 písm. a) a

a)

je personálne zabezpečená a materiálno-technicky vybavená na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,

b)

má vlastnícke právo alebo užívacie právo k ambulancii dopravnej zdravotnej služby.

(17)

Ak žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. g)] nespĺňa podmienky podľa odseku 16, ministerstvo zdravotníctva rozhodne o zamietnutí žiadosti podľa § 15 ods. 1.

(18)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak

a)

má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,

b)

priestory podľa písmena a) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia,2)

c)

je bezúhonná,

d)

žiadosť bola podaná počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „z dôvodu ochorenia COVID-19“).

(19)

Ministerstvo zdravotníctva môže vydať výlučne počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 povolenie na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie len samosprávnemu kraju alebo právnickej osobe zriadenej alebo založenej samosprávnym krajom, ak

a)

je to z hľadiska epidemiologickej situácie opodstatnené,

b)

má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,

c)

priestory podľa písmena b) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.2)

(20)

Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie detenčného ústavu alebo detenčného ústavu pre mladistvých právnickej osobe, ak spĺňa podmienky podľa odseku 3 a podmienky podľa osobitného predpisu.14aa)

§ 13 - Žiadosť o vydanie povolenia
(1)

Žiadosť o vydanie povolenia (ďalej len „žiadosť“) podáva fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ o povolenie“) orgánu príslušnému na vydanie povolenia.

(2)

Fyzická osoba v žiadosti uvedie

a)

meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

b)

miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,

c)

druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,

d)

miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,

e)

sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu,14a) ak ide o žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

(3)

K žiadosti podľa odseku 2 fyzická osoba doloží

a)

právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)],

b)

údaje podľa osobitného predpisu14b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom,

c)

rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky,

d)

čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d) a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.

(4)

Ak v odseku 12 alebo odseku 14 nie je ustanovené inak, právnická osoba v žiadosti uvedie

a)

obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,

b)

meno, priezvisko, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, registračné číslo a označenie komory odborného zástupcu, ak nejde o žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta,

c)

miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,

d)

druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,

e)

miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,

f)

sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu,14a) ak ide o žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

(5)

Ak v odsekoch 13 a 14 nie je ustanovené inak, k žiadosti podľa odseku 4 právnická osoba doloží

a)

právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,

b)

údaje podľa osobitného predpisu14b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom,

c)

rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky,

d)

čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c), d) alebo e) a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.

(6)

Miestom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia [odsek 2 písm. d) a odsek 4 písm. e)] žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa rozumie zásahové územie podľa osobitného predpisu.14) Miestom prevádzkovania ambulancie dopravnej zdravotnej služby je územie Slovenskej republiky.

(7)

Ustanovenia odseku 3 písm. b) a c) a odseku 5 písm. b) a c) sa nevzťahujú na žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

(8)

K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby žiadateľ o povolenie doloží aj

a)

doklad o vlastníctve ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo zmluvu o nájme, podľa ktorej sa prenájom končí prevodom ambulancie záchrannej zdravotnej služby do vlastníctva žiadateľa o povolenie,

b)

zmluvu o budúcej kúpe alebo inom prevode ambulancie záchrannej zdravotnej služby do vlastníctva žiadateľa o povolenie,

c)

doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v banke alebo pobočke zahraničnej banky vo výške zodpovedajúcej požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území podľa osobitného predpisu;14) takýto doklad sa nevyžaduje, ak počet ambulancií podľa písmena a) zodpovedá požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území podľa osobitného predpisu,14)

d)

ak ide o žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,

1.

doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo užívacie právo k vrtuľníku a doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo užívacie právo k letúnu,15a)

2.

osvedčenie leteckého prevádzkovateľa15b) s vyznačením

2a.

oprávnenia na vykonávanie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a s vyznačením povolenia na prevádzku vrtuľníka vo výkonnostnej triede 2 z miesta a na miesto verejného záujmu alebo so súhlasom na prevádzku vrtuľníka vo výkonnostnej triede 2 z miesta a na miesto verejného záujmu podľa osobitného predpisu15c) a

2b.

oprávnenia na vykonávanie medicínskych letov vrtuľníkom a letúnom,

e)

doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

f)

projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby,

g)

doklad, ktorým preukáže vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestorovému a materiálno-technickému vybaveniu stanice záchrannej zdravotnej služby, ak ide o žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

(9)

K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby žiadateľ o povolenie doloží aj

a)

doklad o minimálnom materiálno-technickom vybavení ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby; ak žiadateľ nemá minimálne materiálno-technické vybavenie, doloží doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v banke alebo pobočke zahraničnej banky vo výške najmenej 10 000 eur zodpovedajúcej požiadavkám na základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

b)

doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby spolu s dokladom o zostatku na účte žiadateľa vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorým je schopný pokryť náklady na personálne zabezpečenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby najmenej na dva mesiace,

c)

projekt prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

(10)

Ustanovenia odseku 3 písm. b) a c) a odseku 5 písm. b) a c) sa nevzťahujú na žiadateľa o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. g)]. Na žiadateľa o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. g)] sa nevzťahuje ani povinnosť uviesť odborné zameranie zdravotníckeho zariadenia [§ 13 ods. 2 písm. c) a § 13 ods. 4 písm. d)]. Na žiadateľa o vydanie povolenia na prevádzkovanie detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých sa nevzťahujú ustanovenia odseku 5 písm. b) a c) ani povinnosť uviesť odborné zameranie zdravotníckeho zariadenia podľa odseku 4 písm. d).

(11)

Žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby doloží

a)

rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov dispečingu do prevádzky,

b)

doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo užívacie právo k ambulancii dopravnej zdravotnej služby,

c)

doklady preukazujúce personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby podľa § 8 ods. 5,

d)

údaj o mieste prevádzkovania dispečingu,

e)

údaj o počte ambulancií dopravnej zdravotnej služby.

(12)

Samosprávny kraj v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie uvedie

a)

názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu predsedu samosprávneho kraja,

b)

druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,

c)

miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

(13)

K žiadosti podľa odseku 12 samosprávy kraj doloží

a)

údaje podľa osobitného predpisu14b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom,

b)

rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky.

(14)

Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie uvedie

a)

údaje podľa odseku 4 písm. a), d) a e),

b)

názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo samosprávneho kraja, ktorý právnickú osobu zriadil alebo založil, a meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu predsedu samosprávneho kraja.

(15)

Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom k žiadosti podľa odseku 14 doloží

a)

údaje podľa osobitného predpisu14b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom,

b)

rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky.

(16)

K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie detenčného ústavu alebo detenčného ústavu pre mladistvých právnická osoba okrem dokladov podľa odseku 5 písm. a) a d) doloží aj zriaďovaciu listinu preukazujúcu, že bola zriadená podľa osobitného predpisu.15d)

§ 13a - Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia
(1)

Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia okrem náležitostí žiadosti o vydanie povolenia uvedených v § 13 ods. 1 až 5

a)

uvedie typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude odoberať, testovať, spracovávať, konzervovať, skladovať a distribuovať na transplantáciu, a

b)

uvedie e-mailovú adresu, telefónne číslo a webové sídlo,

c)

priloží štandardné pracovné postupy, na ktorých základe bude vykonávať svoju činnosť a

d)

priloží kópie zmlúv o spolupráci s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 3 písm. a) druhého bodu a písm. b) a ods. 4 písm. a) alebo úradom pre dohľad podľa osobitného predpisu,17a) v ktorých sa vykonáva odber ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ak tkanivové zariadenie odber ľudského tkaniva alebo ľudských buniek nevykonáva, a kópie zmlúv o spolupráci na testovanie odobratého ľudského tkaniva alebo ľudských buniek s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 3 písm. f), ak v písmenách e) a f) nie je ustanovené inak,

e)

priloží písomný doklad o určení lekára poskytovateľom podľa § 7 ods. 3 písm. a) druhého bodu a písm. b) a ods. 4 písm. a), ktorý vykonáva výber darcu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, písomný doklad o určení zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonáva odber ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, písomný doklad s uvedením typu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a vzoriek na testovanie, ktoré je potrebné odobrať, a vzor správy, ktorú je po odbere ľudského tkaniva alebo ľudských buniek potrebné vyplniť, ak sú tkanivové zariadenie a poskytovateľ podľa § 7 ods. 3 písm. a) druhého bodu a písm. b) a ods. 4 písm. a) prevádzkované tým istým poskytovateľom,

f)

priloží písomný doklad o spolupráci na testovanie odobratého ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ak sú tkanivové zariadenie a poskytovateľ podľa § 7 ods. 3 písm. f) prevádzkované tým istým poskytovateľom.

(2)

Pri žiadosti o vydanie povolenia na dovoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“) tkanivové zariadenie okrem náležitostí uvedených v § 13 ods. 1 až 5 a ods. 1 písm. d) uvedie typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude dovážať, a priloží kópiu zmluvy o spolupráci s dodávateľom z členského štátu.

(3)

Pri žiadosti o vydanie povolenia na dovoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek zo štátu, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát“), tkanivové zariadenie okrem náležitostí uvedených v § 13 ods. 1 až 5 a ods. 1 písm. d)

a)

priloží kópiu písomnej zmluvy o spolupráci s tkanivovým zariadením alebo s inou osobou z tretieho štátu (ďalej len „dodávateľ z tretieho štátu“), ktorá obsahuje:

1.

zaručenie oprávnenia ministerstva zdravotníctva v spolupráci s národnou transplantačnou organizáciou vykonávať dozor u dodávateľa z tretieho štátu počas platnosti písomnej zmluvy, a to do dvoch rokov po ukončení platnosti písomnej zmluvy; toto oprávnenie sa vzťahuje aj na vykonávanie pravidelného dozoru dovážajúcim tkanivovým zariadením,

2.

práva a povinnosti zmluvných strán s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavali normy kvality a bezpečnosti dovezeného ľudského tkaniva alebo ľudských buniek podľa osobitného predpisu,17b)

3.

záväzok dodávateľa z tretieho štátu poskytnúť kópie dokumentov uvedených v písmenách l) až s) vrátane ich aktualizácií,

4.

povinnosť dodávateľa z tretieho štátu informovať dovážajúce tkanivové zariadenie o všetkých závažných nežiaducich udalostiach alebo závažných nežiaducich reakciách, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť ľudského tkaniva alebo ľudských buniek dovezených alebo určených na dovoz dovážajúcim tkanivovým zariadením, alebo o podozrení na takéto závažné nežiaduce udalosti alebo závažne nežiaduce reakcie,

5.

povinnosť dodávateľa z tretieho štátu bezodkladne informovať dovážajúce tkanivové zariadenie o zrušení alebo dočasnom pozastavení platnosti dokumentu oprávňujúceho dodávateľa z tretieho štátu na vývoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek vrátane zaslania kópie dokumentu preukazujúceho túto skutočnosť,

6.

povinnosť dodávateľa z tretieho štátu bezodkladne informovať dovážajúce tkanivové zariadenie o rozhodnutí príslušného orgánu tretieho štátu, v ktorom má oprávnený dodávateľ z tretieho štátu sídlo, a ktoré rozhodnutie má alebo môže mať význam alebo vplyv z hľadiska kvality a bezpečnosti dovážaného ľudského tkaniva alebo dovážaných ľudských buniek,

7.

dohodnuté požiadavky prepravy ľudského tkaniva alebo ľudských buniek medzi dodávateľom z tretieho štátu a dovážajúcim tkanivovým zariadením,

8.

povinnosť dodávateľa z tretieho štátu a jeho subdodávateľa uchovávať záznamy o darcovi ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a záznamy o dovezenom ľudskom tkanive a ľudských bunkách 30 rokov od odberu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, vrátane dohodnutých požiadaviek, ak dodávateľ z tretieho štátu ukončí svoju činnosť,

9.

dohodnuté požiadavky aktualizácie písomnej zmluvy o spolupráci s dodávateľom z tretieho štátu pri zmene, ktorá môže ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť dovážaného ľudského tkaniva a ľudských buniek,

b)

uvedie typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude dovážať,

c)

uvedie zoznam činností, ktoré vykonáva dodávateľ tretieho štátu,

d)

uvedie zoznam činností, ktoré má dodávateľ z tretieho štátu zmluvne zabezpečené s iným dodávateľom z tretieho štátu,

e)

uvedie názov tretieho štátu, ktorý tkanivovému zariadeniu dodá odobraté ľudské tkanivo alebo ľudské bunky,

f)

uvedie údaje o dodávateľovi z tretieho štátu v rozsahu

1.

obchodné meno a sídlo,

2.

meno a priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo meno a priezvisko odborného zástupcu,

3.

telefónne číslo vrátane medzinárodnej predvoľby,

4.

telefónne číslo pre núdzovú situáciu,

5.

e-mailovú adresu,

g)

uvedie podrobný opis pohybu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od ich odberu v treťom štáte po prijatie tkanivovým zariadením,

h)

priloží kópiu príslušného dokumentu oprávňujúceho dodávateľa z tretieho štátu na vývoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek s uvedením kontaktných údajov príslušného orgánu; ak dodávateľovi z tretieho štátu nebol udelený dokument, ktorý ho oprávňuje na vývoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, je potrebné predložiť kópiu príslušného dokumentu oprávňujúceho dodávateľa z tretieho štátu na všetky činnosti súvisiace s ľudskými tkanivami alebo s ľudskými bunkami,

i)

priloží kópiu štítku, ktorým označuje dodávateľ z tretieho štátu odobraté ľudské tkanivo alebo ľudské bunky,

j)

priloží kópiu štítku, ktorým označuje dodávateľ z tretieho štátu nádobu s odobratým ľudským tkanivom alebo s odobratými ľudskými bunkami,

k)

priloží kópiu štítku, ktorým označuje dodávateľ z tretieho štátu prepravný kontajner,

l)

priloží kópiu dokumentu, na ktorého základe bol identifikovaný a hodnotený darca ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, informovaný darca ľudského tkaniva alebo ľudských buniek alebo jeho blízka osoba, spôsob získania súhlasu darcu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek alebo blízkej osoby darcu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek na odber ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a či bolo alebo nebolo darcovstvo ľudského tkaniva alebo ľudských buniek dobrovoľné a bezplatné,

m)

priloží kópiu príslušného dokumentu oprávňujúceho laboratórium na výkon laboratórneho testovania u dodávateľa z tretieho štátu a zoznam používaných laboratórnych testov,

n)

priloží kópiu štandardných pracovných postupov na spracovanie ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktorý používa dodávateľ z tretieho štátu,

o)

priloží kópiu materiálno-technického vybavenia dodávateľa z tretieho štátu,

p)

priloží kópiu štandardných pracovných postupov o požiadavkách distribúcie ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktorý používa dodávateľ z tretieho štátu,

q)

uvedie údaje v rozsahu obchodné meno, sídlo a druh vykonávanej činnosti každého subdodávateľa ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, s ktorým má dodávateľ z tretieho štátu uzatvorenú zmluvu o spolupráci,

r)

priloží kópiu záveru z ostatnej kontroly vykonanej u dodávateľa z tretieho štátu orgánom, ktorý vydal povolenie na výkon jeho činnosti,

s)

priloží kópiu záveru z kontroly vykonanej u dodávateľa z tretieho štátu dovážajúcim tkanivovým zariadením alebo v jeho mene.

(4)

Pri žiadosti o vydanie povolenia na vývoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, tkanivové zariadenie okrem náležitostí uvedených v § 13 ods. 1 až 5 a ods. 1 písm. d) uvedie typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude vyvážať.

§ 14 - Výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
(1)

Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby uskutočňuje ministerstvo zdravotníctva.

(2)

Účastníkmi výberového konania sú žiadatelia o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorí podali žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby v lehote vyhlásenej ministerstvom zdravotníctva a spĺňajú ustanovené podmienky [§ 12 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a)].

(3)

Lehotu na podanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 1 a termín výberového konania uverejňuje ministerstvo zdravotníctva najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou; lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.

(4)

Na vyhodnotenie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 1 zriaďuje ministerstvo zdravotníctva komisiu, ktorá má najmenej troch členov. Ak ide o vyhodnotenie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, členom komisie musí byť aj zástupca Dopravného úradu.17ba) Podrobnosti o členstve v komisii, zániku funkcie člena komisie a pravidlá voľby predsedu komisie upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. Podrobnosti o rokovaní komisie a o účasti na jej zasadnutiach upraví rokovací poriadok, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(5)

Členov komisie vymenúva minister zdravotníctva. Za člena komisie môže minister zdravotníctva vymenovať len odborne spôsobilú osobu. Za člena komisie minister zdravotníctva nesmie vymenovať

a)

osobu, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi,

b)

osobu, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania, alebo jeho splnomocneného zástupcu,

c)

osobu, ktorá je blízkou osobou19) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena kontrolného orgánu alebo vedúceho zamestnanca niektorého účastníka výberového konania, alebo jeho splnomocneného zástupcu,

d)

osobu, u ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti,

e)

zamestnanca ministerstva zdravotníctva, ktorý sa zúčastňuje na konaní o vydaní povolenia.

(6)

Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena komisie, poskytne ministrovi zdravotníctva písomné čestné vyhlásenie o tom, že u nej nie je prekážka podľa odseku 5. Ak sa vyskytne prekážka podľa odseku 5 po začatí výberového konania, člen komisie je povinný bezodkladne o tom upovedomiť ministra zdravotníctva; minister zdravotníctva po odvolaní takého člena komisie vymenuje za člena komisie inú osobu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 5 a poskytne čestné vyhlásenie.

(7)

Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení svojho členstva v komisii. Člena komisie môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť minister zdravotníctva alebo súd.

(8)

Komisia vyhodnotí žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Ak komisia zistí, že účastník výberového konania nespĺňa podmienky na vydanie povolenia alebo v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby uviedol nepravdivé údaje alebo predložil neplatné listiny, oznámi to spolu s odôvodnením vylúčenia ministerstvu zdravotníctva a k odôvodneniu priloží aj ostatnú dokumentáciu; ministerstvo zdravotníctva ho bezodkladne vylúči z výberového konania a zamietne jeho žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

(9)

Kritériá hodnotenia žiadostí na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 8 sú:

a)

personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

b)

materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

c)

výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak sa ich vinkulácia vyžaduje [§ 13 ods. 8 písm. c)],

d)

projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.

(10)

Komisia určí pre sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby účastníka výberového konania, ktorý spolu získal najvyšší počet bodov za kritériá podľa odseku 9. O výsledku výberového konania komisia vyhotoví správu, ktorá spolu s ostatnou dokumentáciou je súčasťou spisu a podkladom na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Účastník výberového konania sa k podkladom na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a spôsobu ich zistenia nevyjadruje a nemá možnosť navrhnúť ich doplnenie.

(11)

Ministerstvo zdravotníctva je pri vydávaní povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby viazaný výsledkom výberového konania; po vydaní povolení ministerstvo zdravotníctva zamietne žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ostatných žiadateľov. Odôvodnenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby obsahuje len bodové hodnotenie účastníka výberového konania a celkové poradie účastníkov výberového konania.

(12)

Správa podľa odseku 10 obsahuje

a)

vyhodnotenie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby od každého člena výberovej komisie,

b)

vytvorené poradie účastníkov výberového konania od každého člena výberovej komisie.

(13)

Podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(14)

Ak bolo poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby zrušené povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 19 ods. 1, ministerstvo zdravotníctva určí iného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby a vydá mu poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby pre sídlo, pre ktoré bolo povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zrušené, najdlhšie však do dňa nadobudnutia účinkov nového povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby; poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa považuje za povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

§ 14a - Výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
(1)

Výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby uskutočňuje ministerstvo zdravotníctva.

(2)

Účastníkmi výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sú žiadatelia, ktorí podali žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v lehote vyhlásenej ministerstvom zdravotníctva a spĺňajú podmienky podľa § 12 ods. 2 písm. a) a c) alebo ods. 3 písm. a), c) a d). Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby je účastníkom výberového konania len v rozsahu ním podanej žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

(3)

Termín výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a lehotu na podanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 1 uverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle a najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou; lehota podľa predchádzajúcej vety nesmie byť kratšia ako dva mesiace od vyhláseného termínu výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

(4)

Na vyhodnocovanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby zriaďuje ministerstvo zdravotníctva výberovú komisiu (ďalej len „komisia“), ktorá má najmenej troch členov, pričom jedného člena navrhuje samosprávny kraj, v ktorého územnom obvode sa má nachádzať pevný bod podľa osobitného predpisu,17c) o ktorom prebieha výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Podrobnosti o členstve v komisii, zániku funkcie člena komisie a pravidlá voľby predsedu komisie upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. Podrobnosti o rokovaní komisie a o účasti na jej zasadnutiach upraví rokovací poriadok, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(5)

Členov komisie vymenúva minister zdravotníctva. Za člena komisie nemôže byť z dôvodu zaujatosti vymenovaná osoba,

a)

ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k

1.

niektorému účastníkovi výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi, alebo

2.

právnickej osobe, ktorá je ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou17d) vo vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

b)

ktorá je alebo v posledných 24 mesiacoch bola

1.

spoločníkom niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

2.

štatutárnym orgánom niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

3.

členom štatutárneho orgánu niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby alebo

4.

členom kontrolného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, jeho splnomocneného zástupcu alebo

5.

právnickou osobou, ktorá je ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou vo vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

c)

ktorá je blízkou osobou19)

1.

spoločníka niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

2.

štatutárneho orgánu niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

3.

člena štatutárneho orgánu niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

4.

člena kontrolného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

5.

vedúceho zamestnanca niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, jeho splnomocneného zástupcu alebo

6.

právnickej osoby, ktorá je ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou vo vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

d)

u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti so zreteľom na jej pomer k

1.

veci,

2.

niektorému z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi alebo

3.

právnickej osobe, ktorá je ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou vo vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

e)

ktorá je zamestnancom ministerstva zdravotníctva a zúčastňuje sa na konaní o vydaní povolenia.

(6)

Osoba navrhovaná na vymenovanie za člena komisie predloží ministrovi zdravotníctva čestné vyhlásenie o tom, že neexistuje dôvod zaujatosti podľa odseku 5. Ak sa vyskytne niektorý z dôvodov zaujatosti podľa odseku 5 po začatí výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, člen komisie je povinný bezodkladne o tom upovedomiť ministra zdravotníctva; minister zdravotníctva zaujatého člena komisie odvolá a vymenuje za člena komisie inú osobu, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 5 a písomne poskytne čestné vyhlásenie o tom, že neexistuje dôvod zaujatosti podľa odseku 5.

(7)

Každý účastník výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby môže podať námietku zaujatosti voči členovi komisie podľa odseku 5 písm. a) až e) do prvého zasadnutia komisie alebo najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa dozvedel o nových skutočnostiach, ktoré nasvedčujú zaujatosti. Ak minister zdravotníctva námietke zaujatosti vyhovie, takého člena komisie odvolá a vymenuje za člena komisie inú osobu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 5 a písomne poskytne čestné vyhlásenie o tom, že neexistuje dôvod zaujatosti podľa odseku 5.

(8)

Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení svojho členstva v komisii. Člena komisie môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť minister zdravotníctva alebo súd.

(9)

Komisia vyhodnotí žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Ak komisia zistí, že účastník výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nepredložil požadované doklady v rozsahu podľa § 13 ods. 9 alebo v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby uviedol nepravdivé údaje, oznámi to ministerstvu zdravotníctva; ministerstvo zdravotníctva ho bezodkladne vylúči z výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a zamietne jeho žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

(10)

Kritériá hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 9 sú:

a)

personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

b)

materiálno-technické vybavenie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

c)

finančné zabezpečenie prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

d)

projekt prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

(11)

Za kritériá hodnotenia podľa odseku 10 bude účastníkovi výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pridelené najviac

a)

50 % z celkového počtu bodov za kritérium podľa odseku 10 písm. a),

b)

10 % z celkového počtu bodov za kritérium podľa odseku 10 písm. b),

c)

10 % z celkového počtu bodov za kritérium podľa odseku 10 písm. c),

d)

30 % z celkového počtu bodov za kritérium podľa odseku 10 písm. d).

(12)

Komisia určí pre každý pevný bod ako úspešného uchádzača toho účastníka výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, ktorý získal najvyššie hodnotenie podľa odseku 11. O výsledku výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby komisia vyhotoví správu, ktorá je spolu s ostatnou dokumentáciou súčasťou spisu a podkladom na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

(13)

Správa podľa odseku 12 obsahuje

a)

vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby od každého člena komisie,

b)

vytvorené poradie účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby od každého člena komisie a

c)

vytvorené poradie účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby od komisie s vyznačením úspešného uchádzača.

(14)

Podrobnosti o náležitostiach žiadostí, kritériách hodnotenia žiadostí a hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(15)

Ministerstvo zdravotníctva je pri vydávaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby viazané výsledkom výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby; po vydaní povolení ministerstvo zdravotníctva bezodkladne rozhodnutím zamietne žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby ostatných žiadateľov. Odôvodnenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby obsahuje len percentuálne hodnotenie účastníka výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, o ktoré sa účastník výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby uchádzal a celkové poradie účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

(16)

Ak vo výberovom konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nebol úspešný žiaden uchádzač, do výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa neprihlásil žiaden uchádzač alebo organizátorovi bolo zrušené povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, ministerstvo zdravotníctva vyhlási pre tento pevný bod v poradí druhé výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 3 do šiestich mesiacov od

a)

vyhlásenia prvého výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre tento pevný bod, ak v prvom výberovom konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre tento pevný bod nebol úspešný žiaden uchádzač alebo sa do prvého výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre tento pevný bod nikto neprihlásil, alebo

b)

zrušenia povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby organizátorovi, ak bolo organizátorovi zrušené povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej pohotovostnej služby v tomto pevnom bode.

(17)

Ak v poradí druhom výberovom konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 16 nebol úspešný žiaden uchádzač alebo sa do v poradí druhého výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby neprihlásil žiaden uchádzač, ministerstvo zdravotníctva môže pre tento pevný bod vyhlásiť výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na podnet poskytovateľa, ktorý má záujem prevádzkovať ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, spĺňa podmienky podľa § 12 ods. 14 a zároveň sa preukáže dokladmi podľa § 13 ods. 9.

(18)

Ministerstvo zdravotníctva môže vydať poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre pevný bod, ak vo výberovom konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre tento pevný bod nebol úspešný žiaden uchádzač, do výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre tento pevný bod sa neprihlásil žiaden uchádzač alebo organizátorovi bolo zrušené povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre tento pevný bod po vzájomnej dohode

a)

inému organizátorovi, najdlhšie však do dňa nadobudnutia účinkov nového povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v tomto pevnom bode,

b)

poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavnú pohotovostnú službu v spádovom území17e) tohto pevného bodu, najdlhšie však do dňa nadobudnutia účinkov nového povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v tomto pevnom bode; taký poskytovateľ sa považuje za organizátora alebo

c)

poskytovateľovi poskytujúcemu všeobecnú ambulantnú starostlivosť ak by mohla byť vážnym spôsobom ohrozená dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti; taký poskytovateľ sa považuje za organizátora.

(19)

Poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa považuje za povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa § 12 ods. 14. Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa vydá poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 18 písm. b) alebo poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorému sa vydá poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 18 písm. c), nemusí po dobu platnosti takého poverenia spĺňať podmienky na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vydané podľa odseku 18 písm. c) môže byť vydané pre spádové územie tohto pevného bodu aj s iným miestom prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v tomto spádovom území, ako je pevný bod určený osobitným predpisom.17ea) Ustanovenia osobitného predpisu17f) o znížení paušálnej úhrady organizátorovi sa po dobu platnosti takého poverenia nepoužijú.

(20)

Ministerstvo zdravotníctva po ukončení výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby zverejní na svojom webovom sídle správu podľa odseku 12.

§ 15 - Vydanie povolenia
(1)

Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie rozhodnutím, ak žiadateľ o povolenie preukázal splnenie podmienok podľa tohto zákona, inak žiadosť rozhodnutím zamietne.

(2)

Povolenie sa vydáva na neurčitú dobu okrem povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktoré sa vydávajú samostatne pre každé sídlo stanice ambulancie záchrannej zdravotnej služby na šesť rokov, a povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, ktoré sa vydávajú na šesť rokov; povolenie nemožno previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

(3)

Pri vydaní povolenia podľa § 17 a § 17b až 17d čas platnosti pôvodného povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zostáva zachovaný.

(4)

Povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast sa vydáva pre každý pevný bod samostatne.

(5)

Povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby sa vydáva na základe žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby organizátora pre spádové územie, v ktorom sa nachádza pevný bod pre ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby organizátora.

(6)

Povolenie na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie sa vydáva na základe žiadosti; rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie vydá ministerstvo zdravotníctva do troch dní odo dňa doručenia žiadosti a toto rozhodnutie sa považuje za doručené jeho zverejnením na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

(7)

Rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie je právoplatné a vykonateľné v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

(8)

Na vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie sa nevzťahuje správny poriadok. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

§ 15a - Vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta
(1)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na základe žiadosti.

(2)

Rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva do troch dní od doručenia žiadosti.

(3)

Rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta obsahuje

a)

meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo údaje o zriaďovateľovi v rozsahu obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo spolu s uvedením mena, priezviska a miesta trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom poskytovateľa, ak ide o právnickú osobu,

b)

druh zdravotníckeho zariadenia,

c)

miesto prevádzkovania mobilného odberového miesta,

d)

identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa štandardov zdravotníckej informatiky,

e)

dátum vyhotovenia rozhodnutia,

f)

odtlačok pečiatky regionálneho úradu verejného zdravotníctva, titul, meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu.

(4)

Rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa považuje za doručené jeho zverejnením na webovom sídle úradu verejného zdravotníctva.

(5)

Na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny poriadok. Proti rozhodnutiu v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

§ 16 - Zmena údajov v povolení
(1)

Orgán príslušný na vydanie povolenia vyznačí na základe oznámenia držiteľa povolenia zmenu údajov uvedených v povolení, a to

a)

zmenu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, zmenu obchodného mena, sídla a právnej formy, zmenu mena a priezviska odborného zástupcu a osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom a zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu odborného zástupcu, ak ide o právnickú osobu,

b)

zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

c)

zmenu e-mailovej adresy, telefónneho čísla a webového sídla, ak ide o povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia,

d)

zmenu obchodného mena a sídla dodávateľa z tretieho štátu, ak ide o povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia; k oznámeniu o tejto zmene tkanivové zariadenie priloží kópiu príslušného dokumentu oprávňujúceho dodávateľa z tretieho štátu na vývoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek s novými údajmi,

e)

dátum zrušenia alebo dátum dočasného pozastavenia platnosti dokumentu oprávňujúceho dodávateľa z tretieho štátu na vývoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek; zmenou je aj prijatie akéhokoľvek iného rozhodnutia príslušným orgánom tretieho štátu, v ktorom má oprávnený dodávateľ z tretieho štátu sídlo, ak toto rozhodnutie má alebo môže mať význam alebo vplyv z hľadiska kvality a bezpečnosti dovážaného ľudského tkaniva alebo dovážaných ľudských buniek,

f)

ukončenie alebo čiastočné ukončenie dovozu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tretieho štátu.

(2)

Zmena údaju v povolení je aj doplnenie identifikačného čísla právnickej osoby, ak sa jej pridelilo až po vydaní povolenia.

(3)

Zmeny údajov uvedené v odsekoch 1 a 2 nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia; orgán príslušný na vydanie povolenia vyznačí v povolení takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia a súčasne zmenu údajov bezodkladne vyznačí v registri povolení. Súčasťou oznámenia je doklad o zmene údaju, okrem dokladu o zmene podľa odseku 1 písm. b).

(4)

Orgánom príslušným na vydanie povolenia podľa odsekov 1 a 3 sa rozumie ministerstvo zdravotníctva, ak ide o zmenu údajov v povolení na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do siete kategorizovaných nemocníc19aa) (§ 5a).

(5)

Ministerstvo zdravotníctva vyznačí v povolení každý údaj, ktorý sa zmení na základe všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa osobitného predpisu.19ab) Zmeny údajov podľa prvej vety vyžadujú vydanie nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva súčasne zruší pôvodné povolenie; na vydanie povolenia podľa prvej časti vety sa nevzťahujú ustanovenia o výberovom konaní.

§ 17 - Zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania a zmena odborného zástupcu
(1)

Ak v § 17g nie je ustanovené inak, zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania, zmena druhu činnosti a zmena odborného zástupcu vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým orgán príslušný na vydanie povolenia súčasne zruší pôvodné povolenie.

(2)

V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu, doloží doklady, ktoré sa na ňu vzťahujú a čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie.

§ 17a - Určenie náhradného odborného zástupcu
(1)

Držiteľ povolenia určí náhradného odborného zástupcu, ak odborný zástupca zomrel alebo z iného dôvodu náhle alebo neočakávane prestal alebo nemôže vykonávať činnosť odborného zástupcu. Náhradného odborného zástupcu nemožno určiť, ak odborný zástupca držiteľa povolenia stratil oprávnenie vykonávať činnosť odborného zástupcu v dôsledku zrušenia licencie na výkon činnosti odborného zástupcu podľa § 74 ods. 1 písm. c) až g).

(2)

Náhradného odborného zástupcu možno určiť najviac na 60 dní odo dňa skutočnosti zakladajúcej ukončenie vykonávania činnosti odborného zástupcu (odsek 1); po uplynutí ustanovenej lehoty nemožno určiť ďalšieho náhradného odborného zástupcu. Náhradným odborným zástupcom môže byť aj odborný zástupca iného držiteľa povolenia.

(3)

Ak držiteľ povolenia určí náhradného odborného zástupcu, je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť orgánu príslušnému na vydanie povolenia dôvod určenia náhradného odborného zástupcu, meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve náhradného odborného zástupcu a miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky. Držiteľ povolenia je povinný k oznámeniu priložiť písomný súhlas náhradného odborného zástupcu s jeho určením za náhradného odborného zástupcu a jeho licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu.

(4)

Ak je náhradný odborný zástupca odborným zástupcom iného držiteľa povolenia, je držiteľ povolenia podľa odseku 3 povinný písomne oznámiť aj obchodné meno, sídlo a právnu formu iného držiteľa povolenia, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a k oznámeniu priložiť aj písomný súhlas iného držiteľa povolenia s určením jeho odborného zástupcu za náhradného odborného zástupcu v inom zdravotníckom zariadení.

(5)

Náhradný odborný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené pre odborného zástupcu [§ 12 ods. 3 písm. a) a ods. 9 až 11], ak v odseku 2 nie je ustanovené inak. Ustanovenie § 12 ods. 12 platí rovnako.

(6)

Určenie náhradného odborného zástupcu nevyžaduje vydanie nového povolenia.

(7)

Orgánom príslušným na vydanie povolenia podľa odseku 3 sa rozumie ministerstvo zdravotníctva, ak ide o určenie náhradného odborného zástupcu držiteľa povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do siete kategorizovaných nemocníc (§ 5a).

§ 17c - Výmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby
(1)

Výmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby možno povoliť na základe spoločnej žiadosti dvoch poskytovateľov, ktorí sú držiteľmi povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydaného na základe výberového konania (§ 14). Výmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby možno povoliť len v rozsahu dohody o zmene sídla stanice záchrannej zdravotnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľmi, ktorí o výmenu sídla žiadajú. Výmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva súčasne zruší pôvodné povolenie.

(2)

K žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadatelia priložia dohodu podľa odseku 1. Ustanovenia § 17b ods. 2 a 3 platia rovnako.

§ 17e - Zmena údajov v činnosti tkanivového zariadenia
(1)

Vydanie nového povolenia, ktorým orgán príslušný na vydanie povolenia súčasne zruší pôvodné povolenie, je potrebné pri zmene

a)

typu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude tkanivové zariadenie odoberať, testovať, spracovať, konzervovať, skladovať, distribuovať na humánne použitie alebo typu ľudského tkaniva alebo typu ľudských buniek, ktoré bude tkanivové zariadenie dovážať alebo vyvážať,

b)

opisu pohybu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ak ide o dovoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek,

c)

v zozname činností, ktoré vykonáva dodávateľ z tretieho štátu, ak ide o dovoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek,

d)

dodávateľa z tretieho štátu.

(2)

V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu, priloží doklady, ktoré sa na ňu vzťahujú, a čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe bolo vydané pôvodné povolenie.

§ 17f - Zmena počtu ambulancií dopravnej zdravotnej služby
(1)

Zmeniť počet ambulancií dopravnej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. g) možno len na základe žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby. Zmena počtu ambulancií dopravnej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva súčasne zruší pôvodné povolenie.

(2)

V žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu. K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby žiadateľ pripojí

a)

čestné vyhlásenie, že sa nezmenili údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,

b)

doklady preukazujúce personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorá je predmetom žiadosti, ktorými preukáže personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie podľa § 8 ods. 5,

c)

doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo užívacie právo k ambulancii dopravnej zdravotnej služby, ktorá je predmetom žiadosti.

§ 17g
(1)

Ministerstvo zdravotníctva môže počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 na podnet samosprávneho kraja alebo na podnet regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydať rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

(2)

Rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia23) obsahuje

a)

údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto trvalého pobytu alebo ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o fyzickú osobu,

b)

obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, meno, priezvisko, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, registračné číslo a označenie komory odborného zástupcu, miesto trvalého pobytu odborného zástupcu alebo ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu,

c)

rozsah zmeny činnosti ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na činnosť epidemiologickej ambulancie,

d)

miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, ak je odlišné od doterajšieho miesta prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

e)

identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky,23aaa)

g)

rozsah ustanovených ordinačných hodín v pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja.

(3)

Ministerstvo zdravotníctva rozhodnutím zruší rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na podnet samosprávneho kraja, regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo z vlastného podnetu. Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.

§ 18 - Dočasné pozastavenie povolenia
(1)

Orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne pozastaví povolenie, ak

a)

držiteľ povolenia požiada o dočasné pozastavenie povolenia,

b)

držiteľ povolenia mal dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania alebo odborný zástupca právnickej osoby mal dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania20) a právnická osoba bez zbytočného odkladu neurčila náhradného odborného zástupcu (§ 17a),

c)

držiteľ povolenia mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, alebo ak ide o právnickú osobu, odborný zástupca mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu a právnická osoba bez zbytočného odkladu neurčila náhradného odborného zástupcu (§ 17a).

(2)

Orgán príslušný na vydanie povolenia môže dočasne pozastaviť povolenie, ak držiteľ povolenia porušil niektorú z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. a) až d), zt), zz), aa), ac) a at); pri porušení niektorej z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) aj na návrh úradu pre dohľad22) alebo na podnet zdravotnej poisťovne.

(3)

Orgán príslušný na vydanie povolenia môže dočasne pozastaviť povolenie

a)

na základe žiadosti držiteľa povolenia podľa odseku 1 písm. a) najviac na jeden rok,

b)

z dôvodu podľa odseku 1 písm. b) najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania,

c)

z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) najviac na čas dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo dočasného pozastavenia licencie na výkon činnosti odborného zástupcu.

(4)

Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení povolenia z dôvodu podľa odseku 2 je aj lehota na odstránenie zistených nedostatkov.

(5)

Ak orgán príslušný na vydanie povolenia rozhodne o dočasnom pozastavení povolenia, súčasne určí zastupovanie držiteľa povolenia počas dočasného pozastavenia povolenia.

(6)

Orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne pozastaví povolenie

a)

podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o dočasné pozastavenie povolenia,

b)

podľa odseku 1 písm. b) v celom rozsahu,

c)

podľa odseku 1 písm. c) v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k dočasnému pozastaveniu licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo k dočasnému pozastaveniu licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,

d)

podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až d).

(7)

Dočasné pozastavenie povolenia sa nevzťahuje na organizátora.

(8)

Orgán príslušný na vydanie povolenia môže počas krízovej situácie z dôvodu potreby zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti prerušiť konanie o dočasnom pozastavení povolenia; v konaní o dočasnom pozastavení povolenia pokračuje orgán príslušný na vydanie povolenia najneskôr odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola krízová situácia odvolaná.

§ 19 - Zrušenie povolenia
(1)

Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie, ak držiteľ povolenia

a)

požiada o zrušenie povolenia; žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť,

b)

prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia (§ 12 ods. 2 až 4 a 16),

c)

získal povolenie na základe nepravdivých údajov,

d)

neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia (§ 18 ods. 4),

e)

nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do troch mesiacov od právoplatnosti povolenia alebo v tejto lehote nepreukázal orgánu príslušnému na vydanie povolenia splnenie personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia (§ 8); to neplatí, ak ide o držiteľa povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, držiteľa povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta, držiteľa povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie,

f)

určil náhradného odborného zástupcu v rozpore s týmto zákonom alebo v oznámení o určení náhradného odborného zástupcu uviedol nepravdivé údaje (§ 17a),

g)

na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby používa ambulanciu záchrannej zdravotnej služby bez platného technického osvedčenia vozidla,

h)

ktorý je organizátorom

1.

mal dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania alebo odborný zástupca právnickej osoby mal dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania a právnická osoba bez zbytočného odkladu neurčila náhradného odborného zástupcu,

2.

mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, alebo ak ide o právnickú osobu, odborný zástupca mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu a právnická osoba bez zbytočného odkladu neurčila náhradného odborného zástupcu,

3.

štyri po sebe nasledujúce mesiace nezabezpečil poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu21a) prostredníctvom svojich lekárov podľa osobitného predpisu21aa) úhrnne v rozsahu viac ako 400 hodín,

i)

na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby používa ambulanciu dopravnej zdravotnej služby bez platného technického osvedčenia vozidla,

j)

nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v deň, ktorý je uvedený v povolení, ak ide o držiteľa povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

k)

neposkytol zdravotnú starostlivosť denne všetkým osobám, ktorým národné centrum pre dané mobilné odberové miesto vydalo jednoznačný identifikátor potvrdzujúci indikáciu zo zdravotných dôvodov, a súčasne poskytol zdravotnú starostlivosť osobám, ktorým nebola indikovaná zdravotná starostlivosť zo zdravotných dôvodov, ak ide o držiteľa povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta,

l)

vykonal opakovane väčší počet odberov za deň, ako oznámil národnému centru podľa § 79 ods. 14 písm. a), ak ide o držiteľa povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.

(2)

Orgán príslušný na vydanie povolenia môže zrušiť povolenie, ak držiteľ povolenia závažným spôsobom alebo opakovane porušil niektorú z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. a) až d), zt), zz), aa), ac) a at); ak ide o závažné alebo opakované porušenie niektorej z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c), aj na návrh úradu pre dohľad.22)

(3)

Ak orgán príslušný na vydanie povolenia zrušil povolenie z dôvodov ustanovených v odseku 1 písm. c) až f), môže vydať nové povolenie právnickej osobe alebo fyzickej osobe najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia.

(4)

Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie

a)

podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie povolenia,

b)

podľa odseku 1 písm. b), c), e) až j) v celom rozsahu; ak dôvodom na zrušenie povolenia podľa odseku 1 písm. b) je zrušenie licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon činnosti odborného zástupcu z dôvodov ustanovených v § 74 ods. 1 písm. d) a e) v rozsahu tej činnosti, v ktorej bola zrušená licencia na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencia na výkon činnosti odborného zástupcu,

c)

podľa odseku 1 písm. d) v rozsahu tej činnosti, v ktorej neboli v určenej lehote odstránené nedostatky uvedené v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia,

d)

podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k závažnému alebo opakovanému porušeniu povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až d),

e)

podľa odseku 1 písm. k) a l) v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k opakovanému porušeniu povinnosti podľa § 79 ods. 14 písm. c) a f).

(5)

Orgán príslušný na vydanie povolenia preruší konanie o zrušení povolenia podľa odseku 1 písm. a), ak sa voči držiteľovi povolenia vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo vedie konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.22a) Orgán príslušný na vydanie povolenia v konaní o zrušenie povolenia pokračuje po skončení dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo po právoplatnom skončení konania o uložení pokuty podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.22a)

(6)

Orgán príslušný na vydanie povolenia môže počas krízovej situácie prerušiť konanie o zrušení povolenia z dôvodu potreby zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti; v konaní o zrušení povolenia pokračuje orgán príslušný na vydanie povolenia najneskôr odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola krízová situácia odvolaná.

(7)

Dôvody na zrušenie povolenia podľa odseku 1 sa neuplatnia, ak ide o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje mobilné odberové miesto na základe rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta.

(8)

Na konanie o zrušení povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta sa nevzťahuje správny poriadok a proti rozhodnutiu vydanému v tomto konaní nie je prípustný opravný prostriedok.

(9)

Ministerstvo zdravotníctva môže rozhodnutím zrušiť povolenie na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie aj z vlastného podnetu, ak pominuli dôvody na jeho vydanie. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

§ 20 - Zánik povolenia
(1)

Povolenie zaniká

a)

smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, alebo

b)

zánikom právnickej osoby.

(2)

Povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby zaniká aj

a)

zrušením povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vydaného organizátorovi, ktorým bola prevádzkovaná ambulancia doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, alebo

b)

uplynutím doby platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vydaného organizátorovi, ktorým bola prevádzkovaná ambulancia doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

Konanie o vydanie povolenia, dočasné pozastavenie povolenia a zrušenie povolenia

§ 21
(1)

Na konanie v prvom stupni je príslušné ministerstvo zdravotníctva, samosprávny kraj alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva (§ 11), ak ďalej nie je ustanovené inak. Na konanie v prvom stupni je príslušné ministerstvo zdravotníctva, ak ide o konanie vo veci

a)

vydania povolenia z dôvodu zmeny miesta prevádzkovania ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do siete kategorizovaných nemocníc (§ 5a), jeho odborného zamerania a zmeny jeho odborného zástupcu podľa § 17,

b)

dočasného pozastavenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do siete kategorizovaných nemocníc podľa § 18,

c)

zrušenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do siete kategorizovaných nemocníc podľa § 19.

(2)

Na konanie vo veciach, v ktorých rozhodovanie patrí do pôsobnosti samosprávneho kraja (§ 11 ods. 2), je miestne príslušný samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

(3)

Účastníkom konania o vydanie povolenia je žiadateľ o povolenie. Účastníkom konania o dočasné pozastavenie povolenia je držiteľ povolenia, úrad pre dohľad, ak sa konanie začalo na jeho návrh, a komora, ak sa konanie začalo z dôvodu dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon činnosti odborného zástupcu. Účastníkom konania o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia, úrad pre dohľad, ak sa konanie začalo na jeho návrh, a komora, ak sa konanie začalo z dôvodu zrušenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon činnosti odborného zástupcu.

§ 22

Ak v § 15 a 15a nie je ustanovené inak, orgán príslušný na rozhodnutie (§ 21 ods. 1) rozhodne o

a)

vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia do 30 dní od začatia konania; ak ide o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby do desiatich dní odo dňa doručenia správy o výsledku výberového konania,

b)

dočasnom pozastavení povolenia do 30 dní od začatia konania,

c)

zrušení povolenia do 30 dní od začatia konania,

d)

vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby alebo o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby do 15 dní od začatia konania.

§ 23

Orgán príslušný na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby preruší konanie najdlhšie na 90 dní na účely získania výsledku výberového konania podľa § 14.

§ 25
(1)

Rozhodnutie o vydaní povolenia okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia23) obsahuje

a)

údaje uvedené v § 13 ods. 2 písm. a) a b), ak ide o fyzickú osobu, alebo údaje uvedené v § 13 ods. 4 písm. a) až c), ak ide o právnickú osobu,

b)

druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,

c)

miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia; to neplatí pre rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

d)

zdravotnícke povolanie, študijný odbor a špecializačný odbor alebo certifikačnú prípravu, v ktorých žiadateľ, a ak ide o právnickú osobu jej odborný zástupca, získal odbornú spôsobilosť (§ 33) a bude v nich vykonávať príslušné pracovné činnosti,

e)

sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

f)

druhy činností, ktoré bude vykonávať poskytovateľ, ak ide o povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia,

g)

identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky,23aaa)

h)

pevný bod a spádové územie organizátora, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,

i)

pevný bod, spádové územie organizátora a čas platnosti povolenia organizátora, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby,

j)

dátum začatia prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

k)

oprávnenie zabezpečovať neodkladnú prepravu letúnom,23aab) ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,

l)

údaj o tom, že právnická osoba bola zriadená podľa osobitného predpisu,15d) ak ide o detenčný ústav alebo detenčný ústav pre mladistvých.

(2)

Rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia okrem náležitostí podľa § 13a ods. 1 písm. d) a náležitostí podľa odseku 1 obsahuje:

a)

kód tkanivového zariadenia Európskej únie pridelený národnou transplantačnou organizáciou z databázy tkanivových zaradení Európskej únie na základe žiadosti ministerstva zdravotníctva,

b)

typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude tkanivové zariadenie odoberať, testovať, spracovať, konzervovať, skladovať a distribuovať na humánne použitie,

c)

typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude tkanivové zariadenie vyvážať, ak ide o žiadosť o vydanie povolenia na vývoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek,

d)

typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude tkanivové zariadenie dovážať z členského štátu,

e)

pri žiadosti o vydanie povolenia na dovoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek

1.

typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude tkanivové zariadenie dovážať z tretieho štátu,

2.

podrobný opis pohybu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od ich odberu v treťom štáte po prijatie tkanivovým zariadením,

3.

obchodné meno a sídlo dodávateľa ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tretieho štátu,

4.

zoznam činností, ktoré vykonáva dodávateľ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tretieho štátu,

5.

zoznam činností, ktoré má dodávateľ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tretieho štátu zmluvne zabezpečené s iným dodávateľom ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tretieho štátu,

6.

názov tretieho štátu, v ktorom má dodávateľ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tretieho štátu sídlo.

(3)

Rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia23) a náležitostí podľa odseku 1 písm. a), c) a g) obsahuje aj druh zdravotníckeho zariadenia, miesto prevádzky dispečingu, počet ambulancií dopravnej zdravotnej služby, zdravotnícke povolanie podľa § 27 ods. 1 písm. l) a študijný odbor, v ktorom žiadateľ, a ak ide o právnickú osobu, jej odborný zástupca, získal odbornú spôsobilosť (§ 33) a bude v ňom vykonávať príslušné pracovné činnosti. Miestom prevádzkovania ambulancie dopravnej zdravotnej služby podľa odseku 1 písm. c) je územie Slovenskej republiky.

(4)

Rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie okrem údajov uvedených v § 13 ods. 12 písm. a) až c), ak je žiadateľom samosprávny kraj, alebo údajov uvedených v § 13 ods. 14 písm. a), ak je žiadateľom právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom, obsahuje aj

a)

označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,

b)

dátum vydania rozhodnutia,

c)

výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo,

d)

odtlačok úradnej pečiatky,

e)

podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby; ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, neobsahuje úradnú pečiatku a podpis, ale je ministerstvom zdravotníctva autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

§ 26
(1)

Právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení povolenia a právoplatné rozhodnutie o zrušení povolenia doručuje orgán príslušný na rozhodnutie (§ 21 ods. 1) aj

a)

daňovému orgánu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, príslušnému podľa miesta prechodného pobytu, alebo daňovému orgánu príslušnému podľa sídla právnickej osoby,

b)

Štatistickému úradu Slovenskej republiky,

c)

úradu pre dohľad,

d)

obci príslušnej podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,

e)

zdravotným poisťovniam,

f)

komore, ktorá vydala licenciu na výkon zdravotníckeho povolania,

g)

národnej transplantačnej organizácii pri tkanivovom zariadení podľa § 11 ods. 1 písm. c).

(2)

Rozhodnutie podľa odseku 1, ktoré vydalo ministerstvo zdravotníctva, doručuje ministerstvo zdravotníctva aj samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

(3)

Rozhodnutie podľa odseku 1, ktoré vydal samosprávny kraj, doručuje samosprávny kraj aj ministerstvu zdravotníctva. Právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia doručuje samosprávny kraj ministerstvu zdravotníctva aj v elektronickej podobe.

(4)

Rozhodnutie o vydaní povolenia je povinný držiteľ povolenia, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, zaslať súdu, ktorý vedie obchodný register,16) s návrhom na zápis činnosti do obchodného registra.

(5)

Rozhodnutie o zrušení povolenia zasiela orgán príslušný na rozhodnutie (§ 21 ods. 1) do 15 dní od jeho právoplatnosti

a)

Obchodnému vestníku na uverejnenie,

b)

súdu, ktorý vedie obchodný register,16) s návrhom na výmaz činnosti z obchodného registra.

§ 26a - Register povolení
(1)

Orgán príslušný na vydanie povolenia vedie register povolení.

(2)

Register povolení sa vedie prostredníctvom informačného systému orgánu príslušného na vydanie povolenia.

(3)

Register povolení obsahuje

a)

údaje podľa § 25,

b)

číslo povolenia; ak ide o tkanivové zariadenie, aj kód tkanivového zariadenia Európskej únie,

c)

dátum vydania povolenia,

d)

dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia,

e)

dátum zániku platnosti povolenia,

f)

dátum poslednej zmeny povolenia,

g)

číslo oznámenia o zániku platnosti povolenia,

h)

číslo rozhodnutia o zrušení povolenia,

i)

dátum zrušenia povolenia,

j)

číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení povolenia,

k)

dátum začatia dočasného pozastavenia povolenia,

l)

dátum skončenia dočasného pozastavenia povolenia,

m)

označenie orgánu príslušného na vydanie povolenia, ktorý rozhodnutie vydal, a jeho sídlo,

n)

identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky.23aaa)

(4)

Orgán príslušný na vydanie povolenia bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vykoná v registri povolení zápis údajov alebo zmenu údajov podľa odseku 3.

(5)

Orgán príslušný na vydanie povolenia poskytuje v elektronickej podobe v súlade s príslušnými štandardmi zdravotníckej informatiky23aaa) údaje z registra povolení národnému centru23aa) na účely vedenia Národného registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a úradu pre dohľad na účely pridelenia číselného kódu poskytovateľa.55k)

TRETIA ČASŤ

VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA

§ 27 - Zdravotnícki pracovníci
(1)

Zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie

a)

lekár,

b)

zubný lekár,

c)

farmaceut,

d)

sestra,

e)

pôrodná asistentka,

f)

fyzioterapeut,

g)

verejný zdravotník,

h)

zdravotnícky laborant,

i)

nutričný terapeut,

j)

dentálna hygienička,

k)

rádiologický technik,

l)

zdravotnícky záchranár,

m)

zubný technik,

n)

technik pre zdravotnícke pomôcky,

o)

optometrista,

p)

farmaceutický laborant,

q)

masér,

r)

očný optik,

s)

ortopedický technik,

t)

praktická sestra – asistent,

u)

zubný asistent,

v)

sanitár.

(2)

Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva (ďalej len „iný zdravotnícky pracovník“).

(3)

Zdravotníckym pracovníkom je aj profesionálny vojak, ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie podľa odsekov 1 a 2 v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.23a)

(4)

Za zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie považuje študent, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa a je študentom

a)

doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov,

b)

študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre, alebo

c)

študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,

d)

študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,

e)

študijného programu v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,

f)

doktorského študijného programu v študijnom odbore zubné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov.

(5)

Študent, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4, a žiak, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 9, môžu u poskytovateľa poskytovať zdravotnú starostlivosť len v rozsahu podľa odsekov 6 až 8 a pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka určeného poskytovateľom, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa (ďalej len „dohliadajúci zdravotnícky pracovník“).

(6)

Študent, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4, a žiak, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 9, môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu zdravotného výkonu odberu biologického materiálu osobe na zistenie respiračného ochorenia a v rozsahu činností súvisiacich s vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény vírusového ochorenia COVID-19; dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom môže byť iba lekár, zubný lekár, zdravotnícky záchranár, sestra alebo praktická sestra – asistent.

(7)

Študent, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4 písm. b), a žiak, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 9, môžu poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v rozsahu, ktorý zodpovedá ich získaným teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam získaným teoretickou a praktickou výučbou; dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom môže byť iba sestra.

(8)

Študent, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4 písm. a), ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov, môže poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu, ktorý zodpovedá jeho získaným teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam získaným teoretickou a praktickou výučbou; dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom môže byť iba lekár.

(9)

Za zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie považuje aj žiak, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa a je žiakom druhého alebo tretieho ročníka na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra. Za zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie považuje aj žiak tretieho alebo štvrtého ročníka na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore praktická sestra – asistent, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa a dovŕšil 18 rokov veku.

(10)

Študent, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4, a žiak, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 9, sa počas trvania krízovej situácie považujú za odborne spôsobilých na výkon činností, ktoré môžu vykonávať podľa odsekov 5 až 8.

(11)

Odborné pracovné činnosti v zdravotníckom povolaní zubný asistent môže vykonávať osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom a je študentom doktorského študijného programu zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej štyroch semestrov.

(12)

Odborné pracovné činnosti v zdravotníckom povolaní praktická sestra – asistent môže vykonávať osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom a je

a)

študentom doktorského študijného programu všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov,

b)

študentom bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej troch semestrov,

c)

žiakom tretieho ročníka strednej zdravotníckej školy v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra.

(13)

Odborné pracovné činnosti v zdravotníckom povolaní sanitár môže vykonávať osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom a je

a)

študentom doktorského študijného programu všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dvoch semestrov,

b)

študentom bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dvoch semestrov,

c)

žiakom druhého alebo tretieho ročníka strednej zdravotníckej školy v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,

d)

študentom bakalárskeho študijného programu pôrodná asistencia v študijnom odbore pôrodná asistencia v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dvoch semestrov,

e)

študentom bakalárskeho študijného programu fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dvoch semestrov,

f)

žiakom druhého alebo tretieho ročníka strednej zdravotníckej školy v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut,

g)

študentom bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť v študijnom odbore zdravotnícke vedy v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dvoch semestrov,

h)

žiakom tretieho alebo štvrtého ročníka strednej zdravotníckej školy v študijnom odbore praktická sestra, ktorý dovŕšil 18 rokov veku.

§ 28
(1)

Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(2)

Ministerstvo zdravotníctva môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví rozsah praxe aj v iných zdravotníckych povolaniach, ako je uvedené v odseku 1.

§ 30 - Dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania
(1)

Na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania sa vzťahuje osobitný predpis,24) ak v odsekoch 2 až 11 nie je ustanovené inak.

(2)

Dočasným a príležitostným výkonom zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky sa rozumie dočasný a príležitostný výkon pracovných činností v príslušnom zdravotníckom povolaní podľa § 3 ods. 4 písm. a), ktorého dočasnú a príležitostnú povahu posudzuje ministerstvo zdravotníctva jednotlivo najmä vo vzťahu k jeho dĺžke trvania, frekvencii, pravidelnosti a nepretržitosti.

(3)

Občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa právnych predpisov iného členského štátu a prichádza prvýkrát na územie Slovenskej republiky vykonávať dočasne a príležitostne zdravotnícke povolanie, je povinný, ak nepožiadal o vydanie európskeho profesijného preukazu,24aa) predložiť ministerstvu zdravotníctva pred začatím jeho výkonu písomné vyhlásenie, ktoré obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a miesto výkonu zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte; k vyhláseniu je povinný priložiť

a)

kópiu dokladu totožnosti,

b)

vyhlásenie o poistení zodpovednosti za škodu,53) spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,

c)

doklady o vykonávaní zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu a doklad o tom, že v čase oznámenia nemal zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, a to ani dočasne,

d)

úradne osvedčené fotokópie dokladov o vzdelaní,

e)

čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky v štátnom jazyku,

f)

doklad, ktorým sa preukazuje bezúhonnosť podľa § 38 ods. 2 druhej vety.

(4)

Občan členského štátu a občan tretieho štátu, ktorý predložil ministerstvu zdravotníctva vyhlásenie, je povinný doklady podľa odseku 3 písm. b), c), d) a f) predložiť s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka, ak nejde o doklady vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky alebo príslušným orgánom Českej republiky.

(5)

Vyhlásenie možno doručiť osobne, poštou, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Ak sa vyhlásenie doručilo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu,24a) je potrebné ho doručiť aj v listinnej podobe do troch dní od jeho odoslania, inak sa nebude považovať za doručené.

(6)

Ministerstvo zdravotníctva vedie zoznam vyhlásení podľa dátumu ich doručenia a údaje z tohto zoznamu sprístupňuje podľa osobitného predpisu.24b)

(7)

Ministerstvo zdravotníctva po doručení vyhlásenia a dokladov podľa odseku 3 rozhodne, či bude posudzovať doklady podľa odseku 3 písm. d); posudzovanie sa nevzťahuje na doklady podľa § 36 ods. 1 písm. a) až d) a doklady podľa osobitného predpisu.24c) Ak ministerstvo zdravotníctva rozhodne, že doklady podľa odseku 3 písm. d) nebude posudzovať, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vyhlásenia a dokladov podľa odseku 3 vydá súhlas na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky.

(8)

Ak ministerstvo zdravotníctva rozhodne, že doklady podľa odseku 3 písm. d) bude posudzovať, môže požiadať príslušný orgán členského štátu o poskytnutie informácie o rozsahu a obsahu vzdelania získaného podľa dokladov priložených k vyhláseniu podľa odseku 3 písm. d). Ministerstvo zdravotníctva si na posúdenie dokladov podľa odseku 3 písm. d) môže vyžiadať aj posudok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave alebo inej vzdelávacej ustanovizne, ktorá uskutočňuje akreditovaný špecializačný študijný program (§ 40) v príslušnom alebo príbuznom špecializačnom odbore (ďalej len „iná oprávnená vzdelávacia ustanovizeň“). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a iná oprávnená vzdelávacia ustanovizeň sú povinné zaslať ministerstvu zdravotníctva posudok do piatich pracovných dní od vyžiadania posudku.

(9)

Ak ministerstvo zdravotníctva pri posúdení dokladov podľa odseku 3 písm. d) nezistí podstatné rozdiely medzi úrovňou nadobudnutých vedomostí a praktických zručností preukázaných dokladmi podľa odseku 3 písm. d) a požiadavkami ustanovenými na získanie príslušnej odbornej spôsobilosti na území Slovenskej republiky, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vyhlásenia a dokladov podľa odseku 3 vydá súhlas na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky; ak zistí podstatné rozdiely, rozhodne v lehote ustanovenej v časti vety pred bodkočiarkou o vykonaní skúšky spôsobilosti.24d)

(10)

Skúška spôsobilosti sa vykoná do 15 dní od rozhodnutia o vykonaní skúšky podľa odseku 9. Ustanovenie § 36 ods. 4 platí rovnako. Po úspešnom vykonaní skúšky spôsobilosti ministerstvo zdravotníctva vydá súhlas na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky do jedného mesiaca od rozhodnutia o vykonaní skúšky spôsobilosti podľa odseku 10.

(11)

Občan členského štátu a občan tretieho štátu, ktorý predložil ministerstvu zdravotníctva vyhlásenie, je povinný pred začatím činnosti preukázateľným spôsobom oznámiť osobe, ktorej poskytne zdravotnú starostlivosť, alebo osobe, pre ktorú bude činnosť vykonávať,

a)

register členského štátu, v ktorom je ako zdravotnícky pracovník registrovaný podľa právnych predpisov príslušného členského štátu, vrátane registračného čísla alebo iného rovnocenného identifikačného údaja uvedeného v tomto registri,

b)

názov a adresu príslušného dozorného orgánu členského štátu, v ktorom je usadený a v ktorom činnosť podlieha povoleniu,

c)

podrobné údaje o poistení zodpovednosti za škodu53) spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.

§ 30a - Dočasná odborná stáž
(1)

Dočasnou odbornou stážou (ďalej len „stáž“) sa rozumie výkon odborných pracovných činností stážistom; stážistom je občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý má uznaný doklad o vzdelaní podľa osobitného predpisu24da) na účely výkonu zdravotníckeho povolania podľa § 27 a vykonáva odborné pracovné činnosti

a)

v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom,

b)

pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka odborne spôsobilého na výkon odborných pracovných činností v príslušnom zdravotníckom povolaní, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 u poskytovateľa podľa písm. a) (ďalej len „dohliadajúci zdravotnícky pracovník“), ak ide o výkon odborných pracovných činností v príslušnom zdravotníckom povolaní; ak nie je prítomný dohliadajúci zdravotnícky pracovník, stážista musí byť pod odborným dohľadom náhradného dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý musí spĺňať rovnaké podmienky ako dohliadajúci zdravotnícky pracovník.

(2)

Stážista k žiadosti o výkon stáže priloží poskytovateľovi najmä

a)

kópiu dokladu totožnosti,

b)

kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu24d) na účely výkonu zdravotníckeho povolania podľa § 27,

c)

doklad, ktorým sa preukazuje zdravotná spôsobilosť podľa § 32 ods. 1 a 7,

d)

čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 38,

e)

čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka alebo anglického jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania.

(3)

Poskytovateľ, u ktorého stážista začal vykonávať stáž, je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu zdravotníctva na účel výkonu kontroly elektronickou formou

a)

meno a priezvisko stážistu,

b)

dátum narodenia stážistu,

c)

štátne občianstvo stážistu,

d)

evidenčné číslo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu,24da)

e)

meno, priezvisko a zdravotnícke povolanie dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka,

f)

informáciu, že stážista predložil všetky dokumenty podľa odseku 2.

(4)

Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, poskytovateľ, u ktorého stážista vykonáva stáž, je povinný zabezpečiť, aby dohliadajúci zdravotnícky pracovník vykonával odborný dohľad najviac nad troma stážistami a bol osobne prítomný pri výkone stáže; v čase neprítomnosti dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka musí byť fyzicky prítomný pri výkone stáže náhradný dohliadajúci zdravotnícky pracovník.

(5)

Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je povinný zabezpečiť, aby dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom bol zdravotnícky pracovník s najmenej trojročnou odbornou praxou a aby odborný dohľad podľa odseku 4 vykonával dohliadajúci zdravotnícky pracovník najviac nad jedným stážistom.

(6)

Stážista je povinný

a)

poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život alebo bolo ohrozené jej zdravie,

b)

vykonávať stáž v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom,

c)

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom stáže.

(7)

Povinnosti mlčanlivosti môže stážistu zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov; ak nemožno určiť orgán príslušný na vydanie povolenia, povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa stážista dozvedel v súvislosti s výkonom stáže, môže stážistu na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov zbaviť ministerstvo zdravotníctva.

(8)

Stáž podľa odseku 1, ktorá začala po skončení krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19, možno vykonávať najviac 18 mesiacov bez prerušenia, len u jedného poskytovateľa a bez možnosti jej opakovania.

(9)

Stáž podľa odseku 1, ktorá začala počas trvania krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19, možno vykonávať najdlhšie do 180 dní odo dňa skončenia krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.

§ 31 - Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania
(1)

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:

a)

spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,

b)

zdravotná spôsobilosť (§ 32),

c)

odborná spôsobilosť (§ 33 až 35), ak v odseku 5 nie je ustanovené inak,

d)

bezúhonnosť podľa tohto zákona (§ 38) alebo podľa osobitného predpisu,21)

e)

registrácia (§ 62 až 64), ak v odseku 5 alebo v § 63 ods. 10 nie je ustanovené inak.

(2)

Podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania je aj dôveryhodnosť, ak sa vyžaduje podľa § 12 ods. 6 a § 69 ods. 3.

(3)

Podmienky uvedené v odseku 1 musia byť splnené po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

(4)

U cudzinca sa vyžaduje aj ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 4)24e) (ďalej len „ovládanie štátneho jazyka“). Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 je možné ovládanie štátneho jazyka preukázať čestným vyhlásením; čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka sa musí nahradiť overením ovládania štátneho jazyka podľa prvej vety najneskôr do 90 dní odo dňa, v ktorom bola krízová situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 odvolaná.

(5)

Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. c) a e) sa nevyžaduje u študenta, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 4, u žiaka, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 9, a u študenta a žiaka, ktorý vykonáva odborné pracovné činnosti podľa § 27 ods. 11 až 13.

§ 32 - Zdravotná spôsobilosť
(1)

Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti (ďalej len „posudok“) vo vzťahu k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania (§ 27).

(2)

Posudok sa vydáva na základe žiadosti žiadateľa o vydanie posudku.

(3)

Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len „posudzujúci lekár“), ktorý má so žiadateľom o vydanie posudku uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,26) ak v odseku 6 nie je ustanovené inak.

(4)

Posudzujúci lekár je povinný

a)

prihliadať pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti aj na predchádzajúce zápisy v zdravotnej dokumentácii27) žiadateľa o vydanie posudku,

b)

poslať žiadateľa na odborné vyšetrenie pri pochybnostiach o jeho zdravotnej spôsobilosti,

c)

zaznamenať výsledky odborného vyšetrenia podľa písmena b) do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o vydanie posudku,

d)

uviesť výsledok lekárskej prehliadky v posudku, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,

e)

vyhotoviť posudok a zaznamenať výsledok lekárskej prehliadky do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o vydanie posudku do 15 dní odo dňa žiadosti o vydanie posudku.

(5)

Zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.

(6)

Zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. b) až e) a zdravotnícky pracovník, ktorý je spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a v tejto poskytuje zdravotnú starostlivosť, je povinný podrobiť sa na výzvu orgánu príslušného na vydanie povolenia opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti u poskytovateľa špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktorého určí orgán príslušný na vydanie povolenia. Na tohto poskytovateľa sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 4. Zdravotníckemu pracovníkovi môže dať výzvu na opakované posúdenie zdravotnej spôsobilosti orgán príslušný na vydanie povolenia na podnet osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje alebo jej zákonného zástupcu, na podnet úradu pre dohľad alebo komory príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register“). Zdravotnícky pracovník je povinný podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov od doručenia výzvy na opakované posúdenie zdravotnej spôsobilosti.

(7)

U cudzinca alebo občana Slovenskej republiky, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, sa zdravotná spôsobilosť môže preukázať aj dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike, takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

§ 33 - Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania podľa tohto zákona je odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností.

(2)

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnom zdravotníckom povolaní (§ 27).

(3)

Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností možno získať len v akreditovaných špecializačných študijných programoch. Odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností možno získať len v akreditovaných certifikačných študijných programoch.

(4)

Účasť na špecializačnom štúdiu a certifikačnej príprave sa považuje za zvyšovanie kvalifikácie.28ab)

(5)

Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnom zdravotníckom povolaní (§ 27) a diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore okrem prípadov ustanovených podľa odseku 8.

(6)

Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnom zdravotníckom povolaní (§ 27) a

a)

certifikátom na výkon certifikovaných pracovných činností (ďalej len „certifikát“) alebo

b)

diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore a certifikátom.

(7)

Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sa preukazuje aj odbornou zdravotníckou praxou (ďalej len „odborná prax“) v prípadoch ustanovených podľa odseku 8. Odborná prax je vykonávanie odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností zdravotníckym pracovníkom.

(8)

Odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania podľa odseku 1 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

(9)

Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sa preukazuje aj dokladom o uznaní dokladov (§ 35 až 37a).

(10)

Doklad podľa odseku 9 sa nevyžaduje na doklad o vzdelaní na výkon odborných pracovných činností podľa odseku 2, ktorého získavanie sa začalo v Československej socialistickej republike, Česko-slovenskej federatívnej republike alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republike pred 1. januárom 1993.

§ 33a - Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte

Potvrdenie, že obsah a rozsah špecializácie získanej na území Slovenskej republiky zodpovedá obsahu a rozsahu príslušnej špecializácie, vydáva na účely výkonu špecializovaných pracovných činností v inom členskom štáte ministerstvo zdravotníctva.

§ 34 - Odborná spôsobilosť pri prerušení výkonu zdravotníckeho povolania
(1)

Ak dôjde k prerušeniu výkonu odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností v príslušnom odbore na území Slovenskej republiky v období dlhšom ako štyri roky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov, zamestnávateľ zabezpečí obnovenie vedomostí a zručností zamestnanca, na ktorého sa prerušenie výkonu zdravotníckeho povolania vzťahuje. Obnovenie vedomostí a zručností na výkon príslušných pracovných činností trvá najmenej 480 hodín a uskutočňuje sa na príslušnom pracovisku zamestnávateľa pod vedením povereného zdravotníckeho pracovníka.

(2)

O obnovení vedomostí a zručností podľa odseku 1 vyhotoví poverený zdravotnícky pracovník záznam, na základe ktorého zamestnávateľ vydá zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností v príslušnom zdravotníckom povolaní. Zamestnávateľ potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností zasiela aj komore, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až 12).

(3)

Požiadavky na obnovenie vedomostí a zručností podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na držiteľa licencie (§ 68 ods. 1) a držiteľa oprávnenia podľa osobitného predpisu.9)

§ 34a - Odborná spôsobilosť pri nezačatí výkonu zdravotníckeho povolania

Požiadavky na obnovenie vedomostí a zručností podľa § 34 sa vzťahujú aj na zdravotníckeho pracovníka, ktorý najmenej v lehote štyroch rokov od získania príslušnej odbornej spôsobilosti podľa § 33 nezačal vykonávať odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti.

§ 34b - Ovládanie štátneho jazyka
(1)

Ovládanie štátneho jazyka cudzinec preukazuje dokladom o

a)

úspešnom vykonaní maturitnej skúšky alebo štátnej jazykovej skúšky zo štátneho jazyka alebo z českého jazyka,

b)

úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky podľa osobitného predpisu,28ac)

c)

odbornej spôsobilosti podľa § 33 ods. 2 v príslušnom študijnom programe uskutočnenom v štátnom jazyku,

d)

postavení Slováka žijúceho v zahraničí,28aca)

e)

ovládaní štátneho jazyka vydaným ministerstvom zdravotníctva po kladnom posúdení cudzincom navrhnutého dôkazu o ovládaní štátneho jazyka alebo

f)

ovládaní štátneho jazyka vydaným ministerstvom zdravotníctva po overení ovládania štátneho jazyka.

(2)

Žiadosť o posúdenie cudzincom navrhnutého dôkazu o ovládaní štátneho jazyka podáva cudzinec ministerstvu zdravotníctva. Žiadosť obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, korešpondenčnú adresu, emailovú adresu alebo telefónne číslo a podpis cudzinca. Vzor žiadosti zverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.

(3)

K žiadosti podľa odseku 2 cudzinec doloží

a)

kópiu dokladu totožnosti,

b)

cudzincom navrhnutý dôkaz o ovládaní štátneho jazyka,

c)

kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa § 35 ods. 1 alebo kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 33 ods. 2 v príslušnom študijnom programe uskutočnenom v inom ako v štátnom jazyku.

(4)

Cudzincom navrhnutý dôkaz o ovládaní štátneho jazyka primerane k odborným pracovným činnostiam, ktoré bude cudzinec vykonávať, posudzuje ministerstvo zdravotníctva. Ak ministerstvo zdravotníctva vyhodnotí dôkaz navrhnutý cudzincom ako dostatočný na výkon odborných pracovných činností, ktoré bude cudzinec vykonávať, vydá cudzincovi doklad podľa odseku 1 písm. e). Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o ovládaní štátneho jazyka do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia kompletnej žiadosti podľa odsekov 2 a 3.

(5)

Žiadosť o overenie ovládania štátneho jazyka podáva cudzinec ministerstvu zdravotníctva. Žiadosť obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, korešpondenčnú adresu, emailovú adresu alebo telefónne číslo a podpis cudzinca. Vzor žiadosti zverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.

(6)

K žiadosti podľa odseku 5 cudzinec doloží kópiu

a)

rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa § 35 ods. 1 alebo

b)

dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 33 ods. 2 v príslušnom študijnom programe uskutočnenom v inom ako v štátnom jazyku.

(7)

Ak žiadosť nemá náležitosti podľa odsekov 5 a 6, ministerstvo zdravotníctva vyzve cudzinca, aby najneskôr v deň konania overenia ovládania štátneho jazyka doplnil chýbajúce doklady.

(8)

Ovládanie štátneho jazyka primerane k odborným pracovným činnostiam, ktoré bude cudzinec vykonávať, overuje ministerstvo zdravotníctva najmenej dvakrát ročne; overenie ministerstvo zdravotníctva vykonáva primerane odborným pracovným činnostiam, ktoré bude cudzinec vykonávať.

(9)

Termín overenia ovládania štátneho jazyka ministerstvo zdravotníctva oznámi cudzincovi najneskôr 10 dní pred overením ovládania štátneho jazyka.

(10)

Ak sa cudzinec nezúčastní overenia ovládania štátneho jazyka v termíne podľa odseku 9, konanie o overení ovládania štátneho jazyka ministerstvo zdravotníctva zastaví.

(11)

Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o ovládaní štátneho jazyka podľa odseku 5 do 30 kalendárnych dní odo dňa overenia ovládania štátneho jazyka uvedeného v oznámení podľa odseku 9.

(12)

Ak cudzinec v overení ovládania štátneho jazyka nevyhovel, môže overenie opakovať v termíne určenom ministerstvom zdravotníctva. Cudzinec podľa prvej vety môže opakovane podať žiadosť podľa odseku 5, doklady podľa odseku 6 nepredkladá.

(13)

Podrobnosti o priebehu overenia ovládania štátneho jazyka a hodnotení ovládania štátneho jazyka ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

§ 35 - Uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania
(1)

Vysokoškolské diplomy, absolventské diplomy, vysvedčenia o maturitnej skúške, vysvedčenia o záverečnej skúške a iné doklady o vzdelaní vydané uznanými vzdelávacími inštitúciami podľa právnych predpisov členských štátov alebo uznanými vzdelávacími inštitúciami podľa právnych predpisov tretích štátov okrem dokladov podľa odsekov 2 a 3 uznáva príslušný orgán podľa osobitného predpisu.27a)

(2)

Doklady o špecializácii vydané vzdelávacími inštitúciami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov alebo tretích štátov uznáva ministerstvo zdravotníctva27b) podľa § 36.

(3)

Certifikáty vydané vzdelávacími inštitúciami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov alebo tretích štátov, ktoré nemajú charakter dokladu o špecializácii podľa odseku 2, uznáva ministerstvo zdravotníctva27c) podľa § 37a.

(4)

Podľa tohto zákona možno uznať len doklady o špecializácii podľa odseku 2, ktoré zodpovedajú odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností podľa tohto zákona (§ 33 ods. 8) a certifikáty podľa odseku 3, ktoré zodpovedajú odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností podľa tohto zákona (§ 33 ods. 8).

(5)

Na uznávanie dokladov podľa odsekov 2 a 3 sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,24) ak v § 36 až 37a nie je ustanovené inak.

Uznávanie dokladov o špecializácii

§ 36
(1)

Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v inom členskom štáte, ak

a)

je uvedený v prílohe č. 3,

b)

nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom príslušného orgánu členského štátu, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi o špecializácii, ktorých názvy sú uvedené v prílohe č. 3,

c)

nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom o uznaní, podľa ktorého sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi o špecializácii, ktorých názvy sú uvedené v prílohe č. 3, od príslušného orgánu iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom doklad o špecializácii získal,

d)

nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa uvádza, že doklad o špecializácii potvrdzuje úspešné ukončenie špecializačného štúdia, ktoré sa začalo pred dátumom uvedeným v prílohe č. 3 v príslušnom špecializačnom odbore a že držiteľ tohto dokladu o špecializácii podľa právnych predpisov príslušného členského štátu vykonával príslušné špecializované pracovné činnosti najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto dokladu alebo

e)

nie je uvedený v prílohe č. 3, ani k nemu nebol doložený doklad podľa písmen b) až d), ale po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností ministerstvom zdravotníctva, Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou oprávnenou vzdelávacou ustanovizňou bolo zistené, že je rovnocenný s dokladom vydávaným na území Slovenskej republiky v príslušnom špecializačnom odbore.

(2)

Ministerstvo zdravotníctva umožní žiadateľovi výber medzi adaptačným obdobím27d) alebo skúškou spôsobilosti,24d) ak nemôže uznať doklad o špecializácii, pretože žiadateľ nepreukázal splnenie žiadnej z podmienok uvedených v odseku 1 písm. b), c) a e) a po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných vedomostí a zručností ministerstvom zdravotníctva, Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou oprávnenou vzdelávacou ustanovizňou na základe predložených dokladov zistilo, že

a)

dĺžka špecializačného štúdia alebo inej odbornej prípravy zodpovedajúcej špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, bola najmenej o jeden rok kratšia, ako je ustanovená dĺžka špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na území Slovenskej republiky,

b)

špecializačné štúdium alebo iná odborná príprava zodpovedajúca špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, sa podstatne odlišuje od špecializačného štúdia v príslušnom alebo príbuznom špecializačnom odbore na území Slovenskej republiky alebo

c)

v špecializačnom štúdiu alebo inej odbornej príprave zodpovedajúcej špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, nie sú obsiahnuté jedna alebo viac špecializovaných pracovných činností, ktoré sa vyžadujú na výkon príslušných špecializovaných pracovných činností na území Slovenskej republiky a vyžadujú osobitné špecializačné štúdium na území Slovenskej republiky, pretože na území členského štátu, v ktorom získal odbornú spôsobilosť, takéto špecializované pracovné činnosti neexistujú.

(3)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave alebo iná oprávnená vzdelávacia ustanovizeň preskúma obsah a rozsah získaných vedomostí a zručností na základe žiadosti ministerstva zdravotníctva a výsledok preskúmania uvedie v posudku, ktorý zašle ministerstvu zdravotníctva do 15 dní od doručenia žiadosti.

(4)

Skúšku spôsobilosti vykonáva vzdelávacia ustanovizeň, ktorá preskúmala obsah a rozsah získaných vedomostí a zručností; ak obsah a rozsah získaných vedomostí a zručností posúdilo ministerstvo zdravotníctva, vzdelávacia ustanovizeň určená ministerstvom zdravotníctva. Vzdelávacia ustanovizeň vypracuje správu o vykonaní skúšky spôsobilosti a zašle ju ministerstvu zdravotníctva do troch dní od jej vykonania.

(5)

Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v treťom štáte, ak žiadateľ predložil doklad vydaný príslušným orgánom členského štátu o vykonávaní príslušných špecializovaných pracovných činností najmenej tri roky na území členského štátu, ktorý žiadateľovi takýto doklad o špecializácii uznal a názov špecializačného odboru uvedený v doklade vydanom príslušným orgánom členského štátu zodpovedá názvu špecializačného odboru v Slovenskej republike podľa prílohy č. 3.

(6)

Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v treťom štáte, aj keď žiadateľ nespĺňa podmienky podľa odseku 5, ak žiadateľ po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností ministerstvom zdravotníctva, Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou oprávnenou vzdelávacou ustanovizňou splnil požiadavky ustanovené na získanie príslušnej špecializácie na území Slovenskej republiky. Ustanovenie odseku 3 platí rovnako.

(7)

Ak žiadateľ podľa odseku 6 je občanom členského štátu, rodinným príslušníkom občana členského štátu28b) alebo držiteľom modrej karty Európskej únie28c) (ďalej len „modrá karta“) a nesplnil požiadavky ustanovené na získanie príslušnej špecializácie na území Slovenskej republiky podľa odseku 6, ministerstvo zdravotníctva umožní žiadateľovi výber medzi adaptačným obdobím27d) alebo skúškou spôsobilosti.24d) Ustanovenie odseku 4 platí rovnako.

(8)

Ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní lekár a v zdravotníckom povolaní zubný lekár sa podľa tohto zákona neuznáva kvalifikácia felčiar „фeлдшeр“ získaná v Bulharsku pred 31. decembrom 1999.

(9)

Osoba, ktorá má uznaný doklad o špecializácii, môže začať samostatne vykonávať špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii.

§ 37
(1)

Konanie o uznaní dokladu o špecializácii sa začína odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť obsahuje

a)

meno a priezvisko žiadateľa,

b)

adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,

c)

názov špecializačného odboru, v ktorom žiadateľ chce vykonávať špecializované pracovné činnosti na území Slovenskej republiky,

d)

podpis žiadateľa.

(2)

K žiadosti žiadateľ priloží

a)

kópiu dokladu totožnosti,

b)

kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní (§ 35 ods. 1) alebo kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti získaného v Slovenskej republike, v Československej socialistickej republike, Česko-slovenskej federatívnej republike alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republike,

c)

kópiu dokladu o špecializácii (§ 35 ods. 2),

d)

iné doklady, ak sa vyžadujú podľa § 36,

e)

úradne osvedčený preklad dokladov uvedených v písmenách c) a d) do štátneho jazyka, okrem dokladov uvedených v prílohe č. 3.

(3)

Ak žiadateľ získal v inom členskom štáte doklad o špecializácii v inej ako dennej forme štúdia, ktoré sa začalo pred 31. decembrom 1983, k žiadosti okrem dokladov podľa odseku 2 priloží aj osvedčenú kópiu dokladu potvrdzujúceho, že najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu posledných piatich rokov predchádzajúcich vydaniu tohto dokladu vykonával v členskom štáte činnosť v príslušnom špecializačnom odbore a úradne osvedčený preklad tohto dokladu do štátneho jazyka, ak nebol vydaný v štátnom jazyku.

(4)

Ak žiadateľ je rodinným príslušníkom občana členského štátu, k žiadosti okrem dokladov podľa odseku 2 priloží aj osvedčenú kópiu dokladu, ktorý potvrdzuje, že je rodinným príslušníkom občana členského štátu a úradne osvedčený preklad tohto dokladu do štátneho jazyka, ak nebol vydaný v štátnom jazyku.

(5)

Ak žiadateľ je držiteľom modrej karty, k žiadosti okrem dokladov podľa odseku 2 priloží aj osvedčenú kópiu dokladu, ktorý potvrdzuje, že je držiteľom modrej karty.

(6)

Ak žiadateľ získal doklad o špecializácii v treťom štáte, k žiadosti okrem dokladov podľa odseku 2 priloží aj

a)

overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky vzdelávacej inštitúcie alebo iného oprávneného orgánu podľa právnych predpisov tretieho štátu na origináloch dokladov o špecializácii orgánom tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,

b)

potvrdenie príslušného orgánu tretieho štátu o oprávnení žiadateľa, že získaný doklad o špecializácii ho oprávňuje na výkon príslušných činností na území príslušného tretieho štátu a

c)

doklad o obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností.

(7)

Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o pravosti predloženého dokladu o špecializácii alebo iných predložených dokladov podľa odsekov 2 až 6, požiada príslušný orgán dotknutého štátu o potvrdenie pravosti dokladu.

(8)

Ministerstvo zdravotníctva posúdi žiadosť do 30 dní. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, ministerstvo zdravotníctva konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov v žiadosti do 30 dní od doručenia výzvy.

(9)

Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní dokladu o špecializácii do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti o uznanie dokladu o špecializácii podľa odseku 1; ak ide o uznanie dokladu o špecializácii podľa § 36 ods. 1 písm. a), ministerstvo zdravotníctva rozhodne do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti o uznanie dokladu o špecializácii podľa odseku 1. Súčasťou rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii je informácia o platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, ktoré upravujú verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, zdravotnú starostlivosť vrátane etiky výkonu zdravotníckeho povolania.

(10)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave alebo iná vzdelávacia ustanovizeň, ktorá uskutočňuje rovnaký alebo príbuzný akreditovaný špecializačný študijný program alebo certifikačný študijný program je povinná ministerstvu zdravotníctva poskytnúť potrebnú súčinnosť pri uznávaní dokladov o špecializácii a certifikátov.

(11)

Súčasťou rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii je aj rozhodnutie o práve používať profesijný titul viažuci sa na príslušnú špecializáciu alebo certifikát alebo jeho skratku podľa § 37b.

§ 37a - Uznávanie certifikátov
(1)

Ministerstvo zdravotníctva uzná certifikát, ktorý získal žiadateľ v členskom štáte alebo treťom štáte, ak po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností ministerstvom zdravotníctva, Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou vzdelávacou ustanovizňou uskutočňujúcou príslušný akreditovaný certifikačný študijný program zistí, že je rovnocenný s certifikátom vydávaným na území Slovenskej republiky v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti (§ 39 ods. 3).

(2)

Ministerstvo zdravotníctva môže požiadať o preskúmanie obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave alebo inú vzdelávaciu ustanovizeň uskutočňujúcu príslušný akreditovaný certifikačný študijný program; záver preskúmania zašle vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu zdravotníctva do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o preskúmanie.

(3)

Žiadosť o uznanie certifikátu sa podáva v písomnej forme. K žiadosti žiadateľ doloží

a)

úradne osvedčenú fotokópiu certifikátu,

b)

úradne osvedčený preklad certifikátu do štátneho jazyka,

c)

iné doklady, ak sa vyžadujú na posúdenie podľa odseku 1 a ich úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka,

d)

fotokópiu dokladu preukazujúceho totožnosť.

(4)

Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní certifikátu do dvoch mesiacov odo dňa doručenia kompletnej žiadosti podľa odseku 3.

(5)

Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o pravosti predloženého certifikátu, požiada príslušný orgán dotknutého štátu o potvrdenie pravosti dokladu.

§ 37b - Používanie profesijných titulov
(1)

Zdravotnícky pracovník nesmie používať iný profesijný titul alebo skratku, ako je titul alebo skratka vyplývajúca zo získanej odbornej spôsobilosti (§ 33) alebo odbornej spôsobilosti uznanej podľa § 35 až 37a. Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

(2)

Je zakázané používať tituly, ich skratky alebo iné označenia zameniteľné s profesijnými titulmi, označeniami a skratkami podľa odseku 1 alebo inými titulmi a ich skratkami udeľovanými alebo priznanými zdravotníckym pracovníkom v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu28d) alebo tohto zákona bez príslušnej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania (§ 33 ods. 8).

§ 38 - Bezúhonnosť
(1)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za

a)

obzvlášť závažný trestný čin,29)

b)

trestný čin proti ľudskej dôstojnosti,29a) trestný čin v súvislosti s detskou pornografiou,29b) trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo trestný čin zverenia dieťaťa do moci iného,29c)

c)

trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania alebo trestný čin nepriamej korupcie,30)

d)

úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.

(2)

Ak v § 30a ods. 2 písm. d) nie je ustanovené inak, bezúhonnosť podľa odseku 1 sa preukazuje výpisom z registra trestov.31) Ak v § 30a ods. 2 písm. d) nie je ustanovené inak, u cudzinca alebo občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt mimo územia Slovenskej republiky, sa preukazuje dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike; takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike, správnemu orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.31) Údaje podľa tretej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

§ 39 - Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka
(1)

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie.

(2)

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka odborne a metodicky riadi ministerstvo zdravotníctva.

(3)

Spôsob ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústavu špecializačných odborov a sústavu certifikovaných činností ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

(4)

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť sa zvyšuje získaním diplomu o špecializácii a získaním certifikátu a prehlbuje sa sústavným vzdelávaním.

(5)

Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii (§ 40), zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy dňom doručenia kompletnej žiadosti. Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy obsahuje najmä

a)

kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka podľa § 33 ods. 1 a 8,

b)

čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka, že nie je zaradený do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore,

c)

kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka podľa § 33 ods. 5, ak takú získal,

d)

kópiu dokladu, na základe ktorého zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až d),

e)

názov špecializačného odboru alebo názov certifikovanej pracovnej činnosti.

(6)

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy podáva zdravotnícky pracovník.

(7)

Ak žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy neobsahuje náležitosti podľa odseku 5, vzdelávacia ustanovizeň vyzve v lehote 30 dní zdravotníckeho pracovníka na doplnenie žiadosti s upozornením, že ak zdravotnícky pracovník nedoplní žiadosť v stanovenej lehote, vzdelávacia ustanovizeň nezaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy.

(8)

Zdravotnícky pracovník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, predkladá so žiadosťou o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy podľa odseku 6 aj rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní (§ 35).

(9)

Pri zaraďovaní do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy sa jednotlivé zdravotnícke povolania (§ 27 ods. 1 a 2) nemôžu zamieňať a jednotlivé špecializačné odbory a certifikované pracovné činnosti sú pri zaraďovaní do špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy vzájomne nezastupiteľné.

(10)

Ak počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 zdravotnícky pracovník zaradený do ďalšieho vzdelávania získal teoretické vedomosti a praktické zručnosti a vzdelávacia ustanovizeň usúdi, že boli získané podľa príslušného akreditovaného špecializačného študijného programu alebo príslušného akreditovaného certifikačného študijného programu, považujú sa za ďalšie vzdelávanie.

§ 39a - Financovanie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
(1)

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa môže financovať z

a)

prostriedkov zamestnávateľov,31a)

b)

prostriedkov rozpočtov samosprávnych krajov alebo obcí,

c)

prostriedkov rozpočtov zdravotných poisťovní,31b)

d)

úhrad zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú účastníkmi ďalšieho vzdelávania,

e)

účelovo viazaných finančných prostriedkov na špecializačné štúdium za podmienok podľa § 39b z rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva,

f)

prostriedkov nadácií a iných právnických osôb a fyzických osôb,

g)

iných zdrojov.

(2)

Štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia plánujú finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie vlastných zamestnancov na kalendárny rok priamo v rozpočte; tieto prostriedky sa použijú v súlade s plánom vzdelávania zamestnancov. Ak tieto organizácie získajú doplnkové zdroje financovania, financujú ďalšie vzdelávanie aj z týchto zdrojov.31c)

(3)

Výšku úhrad podľa odseku 1 písm. d) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(4)

Poskytovateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo právnickou osobou so 100 % majetkovou účasťou štátu, nemôže v dohode o zvyšovaní kvalifikácie uzatvorenej podľa osobitného predpisu vyžadovať od zdravotníckeho pracovníka vrátenie nákladov za poskytnutú náhradu mzdy vrátane odvodov za pracovné voľno poskytnuté na praktickú časť špecializačného štúdia, počas ktorého zdravotnícky pracovník vykonával prácu zdravotníckeho pracovníka u iného poskytovateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo právnickou osobou so 100 % majetkovou účasťou štátu.

§ 39b
(1)

Zaradiť zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore určenom ministerstvom zdravotníctva, ktoré je do vykonania špecializačnej skúšky v riadnom termíne financované podľa § 39a ods. 1 písm. e) (ďalej len „rezidentské štúdium“), možno na základe žiadosti podľa odseku 6, ak zdravotnícky pracovník

a)

získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností,

b)

splnil podmienky podľa § 31 okrem § 31 ods. 1 písm. c) a e).

(2)

Účelovo viazané finančné prostriedky na rezidentské štúdium poskytuje ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom vzdelávacej ustanovizne zamestnávateľovi zdravotníckeho pracovníka zaradeného do rezidentského štúdia (ďalej len „rezident“) na náhradu mzdy31d) rezidenta vo výške 1,25-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa náhrada mzdy za príslušný mesiac kalendárneho roku poskytuje a odvodov poistného podľa osobitných predpisov31e) zamestnávateľa za poskytnutú náhradu mzdy; to neplatí, ak ide o zdravotníckeho pracovníka v povolaní lekár, kedy účelovo viazané finančné prostriedky na rezidentské štúdium poskytuje ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom vzdelávacej ustanovizne zamestnávateľovi lekára zaradeného do rezidentského štúdia na náhradu mzdy31d) rezidenta vo výške 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa náhrada mzdy za príslušný mesiac kalendárneho roku poskytuje a odvodov poistného podľa osobitných predpisov31e) zamestnávateľa za poskytnutú náhradu mzdy.

(3)

Ministerstvo zdravotníctva môže účelovo viazané finančné prostriedky na rezidentské štúdium poskytnúť vzdelávacej ustanovizni aj na

a)

odmenu vrátane odvodov poistného podľa osobitných predpisov31e) zamestnávateľa za poskytnutú odmenu zdravotníckemu pracovníkovi s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností, pod ktorého dohľadom rezident uskutočňuje praktickú časť rezidentského štúdia (ďalej len „školiteľ“), ak ide o školiteľa, pod ktorého dohľadom rezident uskutočňuje odbornú zdravotnícku prax vo všeobecnej ambulancii pre dospelých alebo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas rezidentského štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria,

b)

náklady na administráciu súvisiacu s rezidentským štúdiom a

c)

náklady na refundáciu úhrady rezidenta za rezidentské štúdium podľa § 39a ods. 3.

(4)

Výška finančných prostriedkov podľa odseku 3 písm. a) a b) sa dohodne v zmluve medzi ministerstvom zdravotníctva a vzdelávacou ustanovizňou.

(5)

Použitie finančných prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.31c) Povinné zúčtovanie predkladá vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu zdravotníctva.

(6)

Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni a obsahuje najmä

a)

kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka,

b)

čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka, že nie je zaradený do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore,

c)

kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka podľa § 33 ods. 5, ak takú získal,

d)

kópiu dokladu o pracovnom pomere zdravotníckeho pracovníka so zamestnávateľom uzavretom najmenej na dobu trvania rezidentského štúdia,

e)

názov špecializačného odboru,

f)

označenie samosprávneho kraja podľa odseku 8.

(7)

Vzdelávacia ustanovizeň oznámi zdravotníckemu pracovníkovi a jeho zamestnávateľovi do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti podľa odseku 6, či zdravotnícky pracovník splnil podmienky na zaradenie do rezidentského štúdia podľa odseku 1 a či bude zaradený do rezidentského štúdia. Vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru; dátum zaradenia zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia sa považuje za začiatok rezidentského štúdia.

(8)

Ministerstvo zdravotníctva každoročne v decembri zverejňuje na svojom webovom sídle špecializačné odbory rezidentského štúdia a označenie samosprávneho kraja, v ktorom po ukončení rezidentského štúdia bude rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. a) a b) alebo odseku 14 písm. a).

(9)

Rezident je okrem plnenia povinností vyplývajúcich z akreditovaného špecializačného študijného programu povinný aj

a)

písomne sa prihlásiť na špecializačnú skúšku do 14 dní od splnenia podmienok určených v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v príslušnom špecializačnom odbore a

b)

úspešne ukončiť rezidentské štúdium v špecializačnom odbore, do ktorého bol zaradený.

(10)

Ak rezident úspešne neabsolvuje špecializačnú skúšku v riadnom termíne, je povinný sa prihlásiť na opravnú špecializačnú skúšku. Vzdelávacia ustanovizeň je povinná uskutočniť špecializačnú skúšku najneskôr do dvoch mesiacov od prijatia písomnej prihlášky rezidenta na vykonanie špecializačnej skúšky, uskutočniť opravnú špecializačnú skúšku najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania špecializačnej skúšky v riadnom termíne a uskutočniť ďalšiu opravnú špecializačnú skúšku najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania opravnej špecializačnej skúšky.

(11)

Zamestnávateľ rezidenta je povinný

a)

poskytovať rezidentovi pracovné voľno s náhradou mzdy,31d) na absolvovanie teoretickej časti a praktickej časti rezidentského štúdia podľa akreditovaného špecializačného študijného programu,

b)

vykonať povinné zúčtovanie finančných prostriedkov vynaložených na rezidentské štúdium podľa odseku 5,

c)

umožniť rezidentovi absolvovať rezidentské štúdium v dĺžke ustanovenej podľa § 40 ods. 2.

(12)

Rezidentské štúdium je možné prerušiť z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, iných okolností hodných osobitného zreteľa alebo skončenia pracovného pomeru; na obdobie prerušenia rezidentského štúdia ministerstvo zdravotníctva pozastaví poskytovanie finančných prostriedkov. Rezidentské štúdium je možné z dôvodu skončenia pracovného pomeru prerušiť najviac na dva roky.

(13)

Ak zdravotnícky pracovník úspešne ukončil rezidentské štúdium v špecializačnom odbore, je povinný

a)

do 12 mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky začať vykonávať špecializované pracovné činnosti pri vykonávaní zdravotníckeho povolania podľa § 3 ods. 4 písm. b) v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f) alebo do troch mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky začať vykonávať špecializované pracovné činnosti pri vykonávaní zdravotníckeho povolania podľa § 3 ods. 4 písm. a) v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f) v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium,

b)

poskytovať zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium úhrnne najmenej päť rokov počas siedmich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f), ak vykonáva špecializované činnosti podľa písmena a) najmenej v rozsahu ordinačných hodín podľa § 79 ods. 1 písm. aj) alebo úhrnne päť rokov počas desiatich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f), ak vykonáva špecializované činnosti podľa písmena a) najmenej v rozsahu polovice ordinačných hodín podľa § 79 ods. 1 písm. aj),

c)

oznámiť ministerstvu zdravotníctva do 30 dní od začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti názov a adresu sídla poskytovateľa, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania podľa § 3 ods. 4 písm. a) alebo písm. b), dohodnutý pracovný čas poskytovania zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializačnom odbore, dátum začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti a bezodkladne každú zmenu týchto údajov vždy počas celej doby poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa písmena b),

d)

vykonávať špecializované pracovné činnosti podľa písmena a) najmenej v rozsahu polovice rozsahu ordinačných hodín podľa § 79 ods. 1 písm. aj).

(14)

Na zdravotníckeho pracovníka, ktorý úspešne ukončil rezidentské štúdium v špecializačnom odbore inom ako všeobecné lekárstvo, sa vzťahujú povinnosti podľa odseku 13 alebo tieto povinnosti:

a)

bezodkladne začať vykonávať zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f) v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium, a to úhrnne najmenej päť rokov počas siedmich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky najmenej v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo úhrnne päť rokov počas desiatich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času,

b)

oznámiť ministerstvu zdravotníctva do 30 dní od začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti názov a adresu sídla poskytovateľa, dohodnutý pracovný čas, dátum začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti a bezodkladne každú zmenu týchto údajov počas celej doby poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa písmena a).

(15)

Do lehoty podľa odseku 13 písm. a), odseku 14 písm. a) a doby podľa odseku 13 písm. b) sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, obdobie materskej dovolenky, obdobie rodičovskej dovolenky alebo obdobie, v ktorom zdravotnícky pracovník nemohol poskytovať zdravotnú starostlivosť z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa.

(16)

Poskytovateľ, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a uskutočňuje v rezidentskom štúdiu praktickú výučbu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria, musí spĺňať tieto podmienky:

a)

školiteľ poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria v rozsahu najmenej 35 ordinačných hodín týždenne a má najmenej dva roky odbornej praxe v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria,

b)

má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s 1 200 poistencami, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre dospelých, alebo má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s 900 poistencami, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast,

c)

školiteľ vykonáva zdravotné výkony v rozsahu praktickej časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria.

(17)

Poskytovateľ, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie a uskutočňuje v rezidentskom štúdiu praktickú výučbu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria, musí spĺňať tieto podmienky:

a)

školiteľ poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore, v ktorom získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a má najmenej dva roky odbornej praxe v špecializačnom odbore, v ktorom získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a v ktorom poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

b)

má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou a

c)

školiteľ poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore, v ktorom získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.

(18)

Ak poskytovateľ spĺňa podmienky podľa odseku 16 alebo odseku 17 a požiadal vzdelávaciu ustanovizeň o uskutočňovanie praktickej časti rezidentského štúdia, vzdelávacia ustanovizeň môže uzatvoriť s poskytovateľom dohodu o uskutočňovaní praktickej časti rezidentského štúdia.

(19)

Prílohou žiadosti o uskutočňovanie praktickej časti rezidentského štúdia podľa odseku 18 sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 16 alebo odseku 17.

(20)

Ak sa rezident neprihlásil na špecializačnú skúšku v lehote podľa odseku 9 písm. a), ministerstvo zdravotníctva mu uloží pokutu do výšky 500 eur. Ak rezident úspešne neukončil rezidentské štúdium špecializačnou skúškou najneskôr v druhom opravnom termíne, je povinný uhradiť ministerstvu zdravotníctva 5 000 eur za každý začatý rok rezidentského štúdia.

(21)

Ak zdravotnícky pracovník, ktorý po úspešnom ukončení rezidentského štúdia nezačal poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. a) alebo odseku 14 písm. a), je povinný uhradiť ministerstvu zdravotníctva 5 000 eur za každý rok rezidentského štúdia.

(22)

Ak zdravotnícky pracovník, ktorý po úspešnom ukončení rezidentského štúdia neposkytoval zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. b) alebo odseku 14 písm. a), je povinný uhradiť ministerstvu zdravotníctva 5 000 eur za každý rok, v ktorom neposkytoval zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. b) alebo odseku 14 písm. a).

(23)

Povinnosť úhrady podľa odsekov 20 až 22 nevzniká, ak

a)

ministerstvo zdravotníctva pozastavilo poskytovanie finančných prostriedkov na rezidentské štúdium,

b)

rezident prestal spĺňať podmienku na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. b),

c)

absolvent rezidentského štúdia neposkytoval zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. a) a b) alebo odseku 14 písm. a) z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa.

(24)

Ak zamestnávateľ neumožní rezidentovi absolvovať rezidentské štúdium podľa odseku 11 písm. c), je povinný uhradiť ministerstvu zdravotníctva 5 000 eur za každý začatý rok rezidentského štúdia.

(25)

Ak sa ďalšie vzdelávanie neuskutočňuje z dôvodu vyhlásenej krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19, poskytovanie finančných prostriedkov podľa odseku 2 sa na obdobie prerušenia rezidentského štúdia z tohto dôvodu neprerušuje. Ustanovenia upravujúce povinnosti rezidenta a zamestnávateľa rezidenta uvedené v odseku 9 a odseku 11 písm. a) a c) sa počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 neuplatňujú.

(26)

Vzdelávacia ustanovizeň je povinná do desiatich dní od vykonania špecializačnej skúšky rezidentom zaslať samosprávnemu kraju označenému v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f) zoznam absolventov rezidentského štúdia.

(27)

Zoznam podľa odseku 26 obsahuje meno a priezvisko absolventa rezidentského štúdia, dátum vykonania špecializačnej skúšky, názov špecializačného odboru a kontaktné údaje, ktorými sú telefónne číslo, emailová adresa alebo kontaktná adresa.

(28)

Zamestnávateľ rezidenta nemôže rezidenta zaväzovať, aby po ukončení rezidentského štúdia zotrval u neho v pracovnom pomere alebo požadovať úhradu nákladov vynaložených na jeho vzdelávanie, ak uňho rezident nezotrvá v pracovnom pomere.

(29)

Samosprávny kraj je povinný každoročne v novembri poskytnúť ministerstvu zdravotníctva informácie súvisiace s počtom chýbajúcich zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých špecializačných odboroch v elektronickej podobe na formulári, ktorý uverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.

(30)

Do obdobia podľa odseku 14 písm. a) sa započítava aj špecializačné štúdium alebo certifikačná príprava, ak zameraním nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore, v ktorom zdravotnícky pracovník úspešne ukončil rezidentské štúdium.

§ 40 - Podmienky akreditácie, osvedčenie o akreditácii, povinnosti vzdelávacej ustanovizne
(1)

Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o akreditácii špecializačných študijných programov, o akreditácii certifikačných študijných programov a o akreditácii študijných programov sústavného vzdelávania (ďalej len „akreditácia"); na rozhodovanie o akreditácii, na priebežné sledovanie a hodnotenie úrovne ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ak ďalej nie je ustanovené inak (§ 42), a na výkon ďalších činností v oblasti akreditácie zriaďuje Akreditačnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „akreditačná komisia") ako svoj poradný orgán. Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie a akreditácii upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(2)

Minimálny obsah špecializačného štúdia a ďalšie podrobnosti o špecializačnom štúdiu v jednotlivých špecializačných odboroch určia minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy. Minimálny obsah certifikačnej prípravy a ďalšie podrobnosti o certifikačnej príprave v jednotlivých certifikovaných pracovných činnostiach určia minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy. Minimálny obsah štúdia v študijných programoch sústavného vzdelávania a ďalšie podrobnosti o štúdiu v študijných programoch sústavného vzdelávania určia minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania. Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy, minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania uverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.

(3)

O akreditáciu môže požiadať vzdelávacia ustanovizeň, ak má v predmete činnosti vzdelávaciu činnosť a vzdeláva študentov v príslušnom zdravotníckom povolaní, v ktorom žiada uskutočňovať špecializačný študijný program, certifikačný študijný program alebo študijný program sústavného vzdelávania (ďalej len „študijný program“).

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave.33)

(5)

Vzdelávacia ustanovizeň, ktorá nespĺňa podmienku podľa odseku 3, môže požiadať o akreditáciu certifikačného študijného programu alebo o akreditáciu študijného programu sústavného vzdelávania.

(6)

Ak študijný program zahŕňa aj získanie praktických zručností u poskytovateľa alebo v inej inštitúcii, podmienkou akreditácie je uvedenie čísla zmluvy vzdelávacej ustanovizne s poskytovateľom alebo s inou inštitúciou o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností uverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.33aaa)

(7)

Žiadosť vzdelávacej ustanovizne o akreditáciu obsahuje

a)

obchodné meno alebo názov, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo vzdelávacej ustanovizne,

b)

charakteristiku činnosti vzdelávacej ustanovizne,

c)

názov študijného programu, o ktorého akreditáciu žiada.

(8)

K žiadosti podľa odseku 7 vzdelávacia ustanovizeň pripojí projekt vypracovaný podľa zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných programov (ďalej len „zásady“) schválených ministerstvom zdravotníctva, ktoré sú uverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

(9)

Žiadosť o akreditáciu každého študijného programu, kurzu prvej pomoci a kurzu inštruktora prvej pomoci podáva vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu zdravotníctva ako samostatnú žiadosť.

(10)

Ministerstvo zdravotníctva vydá osvedčenie o akreditácii najneskôr do troch mesiacov od doručenia kompletnej žiadosti o akreditáciu.

(11)

Ak vzdelávacia ustanovizeň spĺňa podmienky akreditácie podľa tohto zákona, ministerstvo zdravotníctva vydá vzdelávacej ustanovizni osvedčenie o akreditácii, na ktorého základe je vzdelávacia ustanovizeň oprávnená uskutočňovať akreditovaný špecializačný študijný program, akreditovaný certifikačný študijný program alebo akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania (ďalej len „akreditovaný program"). Ak tento zákon neustanovuje inak, osvedčenie o akreditácii má platnosť päť rokov. Osvedčenie o akreditácii nemožno previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.

(12)

Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, je povinná

a)

uskutočňovať akreditovaný program v súlade s podmienkami, za akých sa osvedčenie o akreditácii vydalo, so schválenými zmenami týkajúcimi sa akreditovaného programu podľa písmena c) a v súlade s minimálnym štandardom pre špecializačný študijný program, minimálnym štandardom pre certifikačný študijný program alebo minimálnym štandardom pre študijný program sústavného vzdelávania vydaným podľa odseku 2; vzdelávacia ustanovizeň môže za okolností hodných osobitného zreteľa umožniť účastníkovi študijného programu dokončiť vzdelávanie v súlade s minimálnym štandardom, podľa ktorého sa začal vzdelávať, pričom vzdelávacia ustanovizeň musí umožniť účastníkovi študijného programu dokončiť vzdelávanie v súlade s minimálnym štandardom, podľa ktorého sa začal vzdelávať, vždy, ak má splnené podmienky vyplývajúce z akreditovaného študijného programu, v ktorom bol pôvodne zaradený,

b)

viesť administratívnu agendu o uskutočňovaní akreditovaného programu vrátane zoznamu účastníkov akreditovaného programu a zoznamu absolventov akreditovaného programu v príslušnom kalendárnom roku; zoznam osobných údajov v zozname účastníkov akreditovaného programu a v zozname absolventov akreditovaného programu tvorí: titul, meno, priezvisko, rodné číslo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, emailová adresa, telefónne číslo, dátum, miesto a štát narodenia na účely ich systematického spracúvania vzdelávacou ustanovizňou; vzdelávacia ustanovizeň údaje zo zoznamov poskytuje národnému centru, okrem emailovej adresy a telefónneho čísla,

c)

písomne oznámiť všetky zmeny týkajúce sa akreditovaného programu na schválenie ministerstvu zdravotníctva; súčasťou oznámenia je doklad viažuci sa k zmene a čestné vyhlásenie, že ostatné údaje v žiadosti a projekte študijného programu zostali nezmenené,

d)

písomne oznámiť ministerstvu zdravotníctva každú zmenu údajov podľa odseku 7 písm. b); súčasťou oznámenia je doklad preukazujúci zmenu údajov,

e)

viesť zoznam vydaných diplomov o špecializácii, zoznam vydaných certifikátov a zoznam vydaných potvrdení (§ 41 ods. 1) podľa dátumu ich vydania,

f)

vydávať diplomy o špecializácii, certifikáty a potvrdenia podľa § 41 ods. 1 do 30 dní odo dňa ukončenia vzdelávania,

g)

písomne oznámiť zdravotníckemu pracovníkovi zaradenému do ďalšieho vzdelávania zrušenie osvedčenia o akreditácii podľa odseku 16 v akreditovanom programe, v ktorom sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, do 30 dní odo dňa zrušenia osvedčenia o akreditácii,

h)

písomne oznámiť zdravotníckemu pracovníkovi zaradenému do ďalšieho vzdelávania zánik platnosti osvedčenia o akreditácii podľa odseku 18 písm. a) v akreditovanom programe, v ktorom sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, do 30 dní odo dňa zániku platnosti osvedčenia o akreditácii,

i)

zverejňovať a priebežne aktualizovať na svojom webovom sídle zoznam výučbových zdravotníckych zariadení33aa) alebo iných inštitúcií, v ktorých prebieha praktická časť vzdelávania, pre príslušné študijné programy,

j)

zverejniť na svojom webovom sídle dátumy uskutočnenia špecializačnej skúšky v príslušnom špecializačnom odbore pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár na nasledujúci kalendárny rok; vzdelávacia ustanovizeň je povinná uskutočniť v kalendárnom roku špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár najmenej v troch termínoch, a to prvú v termíne január až marec, druhú v termíne apríl až jún a tretiu v termíne október až december,

k)

umožniť zdravotníckemu pracovníkovi uskutočniť opravnú špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár v najbližšom termíne podľa písmena j) od prihlásenia sa na opravnú špecializačnú skúšku najviac dvakrát a najneskôr do dvoch rokov od neúspešného absolvovania špecializačnej skúšky v riadnom termíne,

l)

poskytovať elektronicky postupom, metódami a v lehotách podľa osobitného predpisu33ab) kópie dokladov a údaje podľa § 92a ods. 3 národnému centru,

m)

zabezpečiť pri poskytovaní kópií dokladov a poskytovaní údajov podľa písmena l) spracúvanie osobných údajov v Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní výlučne v rozsahu spracúvaných osobných údajov podľa osobitného predpisu.33ac)

(13)

Zmena týkajúca sa akreditovaného programu podľa odseku 12 písm. c) vyžaduje vydanie nového osvedčenia o akreditácii, ktorým sa súčasne zruší pôvodné osvedčenie o akreditácii, ak ide o zmenu údajov uvedených v osvedčení o akreditácii. Ministerstvo zdravotníctva vydá nové osvedčenie o akreditácii najneskôr do troch mesiacov od predloženia kompletných dokladov viažucich sa k zmene. Doba platnosti každého nového osvedčenia o akreditácii podľa prvej vety sa skracuje o dobu, počas ktorej boli v platnosti pôvodné osvedčenia o akreditácii.

(14)

Zmena údajov podľa odseku 7 písm. a) nevyžaduje vydanie nového osvedčenia. Takéto zmeny údajov vyznačí ministerstvo zdravotníctva v osvedčení o akreditácii.

(15)

Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii špecializačného študijného programu, je povinná zabezpečiť, aby sa účastník akreditovaného špecializačného študijného programu vzdelával v tom istom čase len v jednom špecializačnom odbore.

(16)

Ministerstvo zdravotníctva zruší osvedčenie o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeň

a)

požiada o zrušenie osvedčenia o akreditácii,

b)

získala osvedčenie o akreditácii na základe nepravdivých údajov alebo

c)

poruší niektorú z povinností ustanovených v odseku 12 písm. a) až c),

d)

umožní zdravotníckemu pracovníkovi vykonať záverečnú skúšku bez absolvovania špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe alebo certifikačnej prípravy v akreditovanom certifikačnom študijnom programe.

(17)

Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva zrušilo osvedčenie o akreditácii podľa odseku 16 písm. b) a c), môže podať novú žiadosť o akreditáciu najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo osvedčenie o akreditácii zrušené.

(18)

Platnosť osvedčenia o akreditácii zaniká

a)

uplynutím času, na ktorý bolo vydané alebo

b)

zánikom vzdelávacej ustanovizne.

(19)

Vzdelávacia ustanovizeň môže požiadať ministerstvo zdravotníctva opätovne o akreditáciu príslušného akreditovaného programu najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, na ktorý bolo osvedčenie o akreditácii vydané; na podanie žiadosti sa vzťahujú ustanovenia odsekov 3 až 9. Ak vzdelávacia ustanovizeň nedodrží lehotu podľa prvej vety, ministerstvo zdravotníctva žiadosť zamietne.

(20)

Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva zamietlo žiadosť podľa odseku 19, môže podať novú žiadosť o akreditáciu najskôr v deň nasledujúci po dni, keď zanikla platnosť osvedčenia o akreditácii.

(21)

Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii, uverejňuje a aktualizuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle. Zoznam obsahuje obchodné meno alebo názov vzdelávacej ustanovizne, právnu formu, sídlo vzdelávacej ustanovizne, názov fakulty vzdelávacej ustanovizne, názov akreditovaného programu, názov zdravotníckeho povolania alebo cieľovej skupiny, pre ktoré je určený akreditovaný program, dátum vzniku platnosti osvedčenia o akreditácii a dátum zániku platnosti osvedčenia o akreditácii.

(22)

Ministerstvo zdravotníctva poskytuje zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii na uskutočňovanie špecializačného študijného programu alebo osvedčenie o akreditácii na uskutočňovanie certifikačného študijného programu elektronicky národnému centru;33ab) zoznam obsahuje adresu sídla, názov a kód fakulty vzdelávacej ustanovizne, ktorá akreditovaný špecializačný študijný program alebo akreditovaný certifikačný študijný program uskutočňuje, obchodné meno alebo názov vzdelávacej ustanovizne, právnu formu, sídlo vzdelávacej ustanovizne, identifikačné číslo vzdelávacej ustanovizne, kód a názov akreditovaného špecializačného študijného programu, kód a názov akreditovaného certifikačného študijného programu, kód a názov zdravotníckeho povolania, pre ktoré je určený akreditovaný špecializačný študijný program alebo akreditovaný certifikačný študijný program, dátum vzniku platnosti osvedčenia o akreditácii, dátum zániku platnosti osvedčenia o akreditácii a každú zmenu týchto údajov.

(23)

Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje aj o akreditácii kurzov prvej pomoci a akreditácii kurzov inštruktorov prvej pomoci podľa zásad schválených ministerstvom zdravotníctva s výnimkou výchovno-vzdelávacích programov a študijných programov podľa osobitných predpisov.33a) Na rozhodovanie o akreditácii kurzov prvej pomoci a na rozhodovanie o akreditácii kurzov inštruktorov prvej pomoci sa primerane použijú ustanovenia odsekov 1 až 20.

(24)

Minimálne požiadavky na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

(25)

Uskutočňovanie študijného programu, kurzu inštruktora prvej pomoci alebo kurzu prvej pomoci bez akreditácie podľa tohto zákona sa považuje za neoprávnený výkon vzdelávania, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 42 ods. 4).

(26)

Osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci sa vydáva na dobu neurčitú.

§ 41 - Vydávanie diplomov o špecializácii, certifikátov a potvrdení
(1)

Vzdelávacia ustanovizeň vydáva

a)

diplomy o špecializácii absolventom akreditovaného špecializačného študijného programu po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky,

b)

certifikáty absolventom akreditovaného certifikačného študijného programu po jeho absolvovaní,

c)

potvrdenia o absolvovaní akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania absolventom akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania po jeho absolvovaní,

d)

potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci alebo akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci po jeho absolvovaní.

(2)

Vzory diplomov o špecializácii a certifikátov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(3)

Vzdelávacia ustanovizeň vydáva k dokladom uvedeným v odseku 1 písm. a) až c) dodatky, ktoré sú ich neoddeliteľnou súčasťou a obsahujú informácie o obsahu a rozsahu štúdia.

(4)

Potvrdenie o absovovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci [§ 41 ods. 1 písm. d)] platí päť rokov od dátumu jeho vydania.

(5)

Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sú verejné listiny.

§ 41a - Spôsoby ukončovania ďalšieho vzdelávania
(1)

Špecializačné štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou. Záverečnou skúškou špecializačného štúdia je špecializačná skúška.

(2)

Na vykonanie špecializačnej skúšky zriaďuje vzdelávacia ustanovizeň skúšobnú komisiu. Skúšobná komisia je zložená najmä zo špecialistov v príslušnom špecializačnom odbore, v ktorej sú zastúpení špecialisti zo všetkých vzdelávacích ustanovizní uskutočňujúcich akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore.

(3)

Certifikačná príprava sa ukončuje záverečnou skúškou. Záverečnou skúškou certifikačnej prípravy je certifikačná skúška.

(4)

Na vykonanie certifikačnej skúšky vzdelávacia ustanovizeň ustanoví skúšobnú komisiu.

§ 42 - Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
(1)

Zdravotnícky pracovník okrem študenta, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 4, a žiaka, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 9 alebo študenta a žiaka vykonávajúceho odborné pracovné činnosti podľa § 27 ods. 11 až 13, je povinný sa sústavne vzdelávať.

(2)

Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov, sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie.

(3)

Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje zamestnávateľ, odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až 12), samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými združeniami a poskytovateľmi, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.

(4)

Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania (§ 40) alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách; neakreditovanou vzdelávacou aktivitou sa rozumie jednorazová vzdelávacia aktivita.

(5)

Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva komora príslušná na vedenie registra (§ 62 ods. 2 až 12). Komora môže vykonávať toto hodnotenie samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na prideľovanie kreditov na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v príslušnom zdravotníckom povolaní. Komora priebežne sleduje a hodnotí aj úroveň neakreditovaných vzdelávacích aktivít, a to samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na hodnotenie úrovne neakreditovaných vzdelávacích aktivít zdravotníckych pracovníkov v príslušnom zdravotníckom povolaní. Komora sa podľa požiadaviek akreditačnej komisie (§ 40 ods. 1) spolupodieľa aj na priebežnom sledovaní a hodnotení úrovne ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Povinnosť zdravotníckeho pracovníka sústavne sa vzdelávať sa za obdobie krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 považuje za splnenú, ak zdravotnícky pracovník splní podmienky pre hodnotenie sústavného vzdelávania do 180 dní odo dňa, v ktorom bola krízová situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 odvolaná.

(6)

Kritériá a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka podľa odsekov 3 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(7)

Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka zasiela komora príslušná na vedenie registra (§ 62 ods. 2 až 12) hodnotenému zdravotníckemu pracovníkovi a úradu pre dohľad60b) písomne najneskôr do troch mesiacov od vykonania hodnotenia. Ak zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie

a)

v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,7) aj jeho zamestnávateľovi,

b)

na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia vydaného na základe osobitného predpisu,8) aj orgánu príslušnému na vydanie povolenia,

c)

na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu,9) aj živnostenskému úradu, ktorý živnostenské oprávnenie vydal.

(8)

Ak je výsledné hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka „nesplnil“, príslušná komora v hodnotení uloží zdravotníckemu pracovníkovi, aby najneskôr do šiestich mesiacov odstránil zistené nedostatky.

(9)

Ak zdravotnícky pracovník v lehote podľa odseku 8 neodstráni zistené nedostatky, komora príslušná na vedenie registra rozhodne o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania, ktoré zodpovedá chýbajúcemu počtu kreditov. V rozhodnutí o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania komora príslušná na vedenie registra určí rozsah, spôsob a lehotu na doplnenie vedomostí sústavného vzdelávania.

(10)

Poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania je najviac vo výške 10 eur a je príjmom komory príslušnej na vedenie registra (§ 62 ods. 2 až 12).

PIATA ČASŤ

KOMORY

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 43 - Slovenská lekárska komora
(1)

Z doterajšej Slovenskej lekárskej komory34) sa zriaďuje Slovenská lekárska komora podľa tohto zákona.

(2)

Slovenská lekárska komora združuje lekárov, ktorí sú jej členmi.

(3)

Členom Slovenskej lekárskej komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania lekára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 44 - Slovenská komora zubných lekárov
(1)

Z doterajšej Slovenskej komory zubných lekárov34) sa zriaďuje Slovenská komora zubných lekárov podľa tohto zákona.

(2)

Slovenská komora zubných lekárov združuje zubných lekárov, ktorí sú jej členmi.

(3)

Členom Slovenskej komory zubných lekárov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania zubného lekára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 45 - Slovenská lekárnická komora
(1)

Z doterajšej Slovenskej lekárnickej komory35) sa zriaďuje Slovenská lekárnická komora podľa tohto zákona.

(2)

Slovenská lekárnická komora združuje farmaceutov, ktorí sú jej členmi.

(3)

Členom Slovenskej lekárnickej komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania farmaceuta a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

(4)

Slovenská lekárnická komora spolupracuje so samosprávnym krajom pri organizovaní a nariaďovaní lekárenskej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu.35a)

§ 46 - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
(1)

Z doterajšej Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek36) sa zriaďuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podľa tohto zákona.

(2)

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek združuje sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú jej členmi.

(3)

Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania sestry alebo pôrodnej asistentky a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 47a - Z doterajšej Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov sa zriaďuje
a)

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov,

b)

Slovenská komora fyzioterapeutov,

c)

Slovenská komora zubných technikov,

d)

Slovenská komora ortopedických technikov,

e)

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov,

f)

Slovenská komora psychológov.

§ 47b - Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov
(1)

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov združuje verejných zdravotníkov, zdravotníckych laborantov, nutričných terapeutov, dentálne hygieničky, rádiologických technikov, technikov pre zdravotnícke pomôcky, optometristov, farmaceutických laborantov, masérov, očných optikov, praktické sestry – asistentov, zubných asistentov a sanitárov.

(2)

Členom Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania verejného zdravotníka, zdravotníckeho laboranta, nutričného terapeuta, dentálnej hygieničky, rádiologického technika, technika pre zdravotnícke pomôcky, optometristu, farmaceutického laboranta, maséra, očného optika, praktickej sestry – asistenta, zubného asistenta a sanitára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 47c - Slovenská komora fyzioterapeutov
(1)

Slovenská komora fyzioterapeutov združuje fyzioterapeutov, ktorí sú jej členmi.

(2)

Členom Slovenskej komory fyzioterapeutov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania fyzioterapeuta a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 47d - Slovenská komora zubných technikov
(1)

Slovenská komora zubných technikov združuje zubných technikov, ktorí sú jej členmi.

(2)

Členom Slovenskej komory zubných technikov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania zubného technika a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 47e - Slovenská komora ortopedických technikov
(1)

Slovenská komora ortopedických technikov združuje ortopedických technikov, ktorí sú jej členmi.

(2)

Členom Slovenskej komory ortopedických technikov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania ortopedického technika a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 47f - Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
(1)

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov združuje logopédov, liečebných pedagógov, fyzikov a laboratórnych diagnostikov.

(2)

Členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania logopéda, liečebného pedagóga, fyzika alebo laboratórneho diagnostika, je bezúhonná (§ 38) a požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 47g - Slovenská komora psychológov
(1)

Slovenská komora psychológov združuje psychológov, ktorí sú jej členmi.

(2)

Členom Slovenskej komory psychológov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania psychológa a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 47h - Slovenská komora zdravotníckych záchranárov
(1)

Zriaďuje sa Slovenská komora zdravotníckych záchranárov.

(2)

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov združuje zdravotníckych záchranárov, ktorí sú jej členmi.

(3)

Členom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania zdravotníckeho záchranára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

DRUHÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 48 - Postavenie komory
(1)

Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky.

(2)

Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

(3)

Komora si môže zriadiť regionálne komory, ktorých činnosť upraví vnútorným predpisom komory.

§ 49 - Úlohy komory
(1)

Komora plní najmä tieto základné úlohy:

a)

združuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jej členmi,

b)

chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,

c)

poskytuje svojim členom bezplatné sprostredkovanie odborného, právneho a ekonomického poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,

d)

sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,

e)

zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania,

f)

rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona,

g)

vedie zoznam svojich členov,

h)

vedie register podľa príslušného zdravotníckeho povolania a zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie,

i)

vydáva potvrdenia o zápise do registra,

j)

rozhoduje o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania (§ 42 ods. 9),

k)

poskytuje údaje z registra ministerstvu zdravotníctva na účely štátnych štatistických zisťovaní a na účely vydávania potvrdení podľa osobitného predpisu,36a)

l)

zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory,

m)

rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie (§ 68 až 74),

n)

kontroluje dodržiavanie povinností členov komory (§ 52 ods. 2),

o)

rozhoduje o disciplinárnych opatreniach (§ 65 až 67),

p)

spolupracuje so samosprávnym krajom pri tvorbe verejnej siete, ak je verejná sieť menšia ako minimálna sieť,

q)

rozhoduje o uložení pokuty (§ 82 ods. 2 a 4),

r)

vedie register licencií.

(2)

Komora ďalej

a)

spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení,

b)

spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva, s profesiovými združeniami a občianskymi združeniami, odbornými spoločnosťami, vzdelávacími ustanovizňami a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami v zdravotníctve a s príslušnými orgánmi členských štátov vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,

c)

oznamuje ministerstvu zdravotníctva, úradu pre dohľad a príslušným orgánom členských štátov skutočnosti o disciplinárnom konaní alebo iné skutočnosti, ktoré môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky, ak tieto skutočnosti môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tejto osoby aj na území príslušného členského štátu,

d)

zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

e)

vydáva vnútorné predpisy komory,

f)

vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu zdravotníckeho povolania,

g)

môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím postavením,

h)

vykonáva ďalšie činnosti, ak to ustanovuje zákon,

i)

rieši podnety, návrhy a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

j)

navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných zdravotníckych školách, do skúšobných komisií pri absolventských skúškach v stredných zdravotníckych školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných zdravotníckych školách,36b)

k)

plní úlohy podľa osobitného predpisu.36c)

(3)

Činnosť uvedená v odseku 1 sa považuje za činnosť vo verejnom záujme podľa osobitného zákona.37)

Členstvo v komore
§ 50
(1)

Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov alebo udelením čestného členstva v komore.

(2)

Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu zdravotníckeho povolania, ak sa regionálna komora zriadila.

(3)

Členstvo v komore je dobrovoľné.

(4)

Komora môže osobe, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju príslušného zdravotníckeho povolania, udeliť čestné členstvo v komore.

(5)

S čestným členstvom v komore sa nespájajú práva a povinnosti podľa tohto zákona okrem práva na účasť na vzdelávacích aktivitách komory a na zhromaždeniach členov regionálnej komory, ako aj práva podávať návrhy a pripomienky k činnosti komory.

§ 51
(1)

Komora zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ak

a)

je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania,

b)

je bezúhonný.

(2)

Komora vyčiarkne zo zoznamu členov zdravotníckeho pracovníka, ak

a)

písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov,

b)

zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

c)

bol vylúčený z komory (§ 65 ods. 2 písm. b) tretí bod).

§ 52 - Práva a povinnosti člena komory
(1)

Člen komory má právo

a)

voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,

b)

využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

c)

využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

d)

zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,

e)

požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory.

(2)

Člen komory je povinný

a)

vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, ktorý je uvedený v prílohe č. 4,

b)

spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť,

c)

oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,

d)

plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,

e)

riadne a včas platiť členský príspevok.

(3)

Členský príspevok sa uhrádza podľa vnútorných predpisov komory a je príjmom komory.

Orgány komory
§ 53

Orgány komory sú:

a)

snem komory,

b)

rada komory,

c)

prezídium komory,

d)

prezident komory,

e)

disciplinárna komisia komory,

f)

kontrolný výbor komory.

§ 54
(1)

Dĺžku funkčného obdobia členov orgánov komory určí štatút komory.

(2)

Prezident komory a členovia orgánov komory vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia nových členov orgánov komory, ak im členstvo nezanikne podľa tohto zákona skôr.

(3)

Funkcie v orgánoch komory sú čestné, ak tento zákon neustanovuje inak; za výkon funkcie v orgánoch komory patrí len náhrada preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu;38) výšku náhrady schvaľuje snem komory.

(4)

Spôsob voľby členov orgánov upraví komora volebným poriadkom.

(5)

Spôsob rokovania orgánov upraví komora rokovacím poriadkom.

(6)

Funkcia prezidentovi komory a členovi orgánov komory zaniká

a)

vzdaním sa funkcie,

b)

stratou bezúhonnosti,

c)

vylúčením z komory,

d)

odvolaním,

e)

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(7)

Prezidenta komory a člena orgánu komory môže odvolať orgán, ktorý ho zvolil, postupom podľa vnútorných predpisov komory.

(8)

Funkcia prezidenta komory a funkcia člena orgánov komory sú nezlučiteľné s členstvom v orgánoch zdravotných poisťovní a s výkonom funkcie v orgánoch štátnej správy.

(9)

Prezident komory a členovia orgánov komory sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie.

§ 55 - Snem komory
(1)

Snem komory je najvyšší orgán komory.

(2)

Snem komory najmä

a)

schvaľuje, mení a zrušuje vnútorné predpisy komory, ktorými sú najmä štatút, volebný poriadok, rokovací poriadok, hospodársky poriadok a disciplinárny poriadok,

b)

volí a odvoláva v tajných voľbách prezidenta komory a členov orgánov komory okrem prezídia komory,

c)

môže zriadiť, zlúčiť, rozdeliť, zrušiť a určiť počet regionálnych komôr,

d)

hodnotí činnosť komory a jej orgánov,

e)

rozhoduje o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovnoprávneho vzťahu s komorou,

f)

schvaľuje výšku náhrady výdavkov pri výkone funkcie členov orgánov komory,

g)

určuje výšku členského príspevku a poplatkov podľa § 63 ods. 4 a 5,

h)

rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

(3)

Snem komory písomne zvoláva rada komory najmenej raz za kalendárny rok. Rada komory je povinná snem komory zvolať do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, ak o to písomne požiada aspoň tretina členov komory, prezident komory alebo kontrolný výbor komory.

(4)

Snem komory tvoria delegovaní členovia komory. Spôsob voľby delegátov určí komora volebným poriadkom.

(5)

Snem komory je schopný uznášať sa, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Na platnosť uznesenia snemu komory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.

§ 56 - Rada komory
(1)

Rada komory je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami snemu. Členov rady komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.

(2)

Rada komory

a)

volí a odvoláva členov prezídia komory a viceprezidenta komory,

b)

hodnotí činnosť prezídia komory a má právo vyžadovať správy o činnosti prezídia komory,

c)

schvaľuje návrh rozpočtu na kalendárny rok,

d)

schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia komory za uplynulý rok,

e)

plní uznesenia snemu komory,

f)

rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu prezídia komory o uložení pokuty podľa § 82 ods. 2 a 4,

g)

rozhoduje o ďalších veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány komory,

h)

podáva záväzný výklad vnútorných predpisov komory.

(3)

Členstvo v rade komory je nezlučiteľné s členstvom v kontrolnom výbore komory a v disciplinárnej komisii komory.

§ 57 - Prezídium komory
(1)

Prezídium komory je výkonný orgán komory. Členov prezídia komory volí rada komory z členov rady komory v súlade s volebným poriadkom.

(2)

Prezídium komory

a)

zvoláva riadne zasadnutia rady komory,

b)

zvoláva mimoriadne zasadnutia rady komory, ak o to požiada aspoň pätina členov rady komory, prezident komory alebo kontrolný výbor komory,

c)

plní uznesenia snemu komory a rady komory,

d)

zapisuje zdravotníckych pracovníkov do zoznamu členov,

e)

hospodári s majetkom komory a zodpovedá za hospodárenie komory,

f)

zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť komory,

g)

rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia,

h)

rozhoduje o uložení pokuty podľa § 82 ods. 2 a 4,

i)

rozhoduje o vydaní licencie, dočasnom pozastavení licencie a zrušení licencie,

j)

zapisuje zdravotníckych pracovníkov do registra podľa príslušného zdravotníckeho povolania a priebežne ho aktualizuje.

§ 58 - Prezident komory
(1)

Prezident komory je štatutárny orgán komory. Prezidenta komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom. Prezident komory je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami orgánov komory príslušných na rozhodovanie v danej veci.

(2)

Prezident komory

a)

zastupuje komoru a koná za komoru navonok,

b)

zvoláva a vedie zasadnutia prezídia komory,

c)

vedie zasadnutia rady komory,

d)

predsedá zasadnutiam snemu komory.

(3)

Prezidenta komory v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident komory. Prezident komory môže poveriť viceprezidenta, aby ho zastupoval aj v iných prípadoch v rozsahu jeho práv a povinností. Počet viceprezidentov stanoví štatút komory.

§ 59 - Disciplinárna komisia komory
(1)

Disciplinárna komisia komory je etický a disciplinárny orgán komory. Členov disciplinárnej komisie komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.

(2)

Disciplinárna komisia komory

a)

vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto zákonom a disciplinárnym poriadkom,

b)

volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť disciplinárnej komisie komory.

§ 60 - Kontrolný výbor komory
(1)

Kontrolný výbor komory je kontrolný orgán komory. Členov kontrolného výboru komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.

(2)

Kontrolný výbor komory

a)

kontroluje činnosť komory,

b)

kontroluje plnenie uznesení snemu komory a rozhodnutí rady komory,

c)

kontroluje hospodárenie komory,

d)

kontroluje činnosť prezídia komory,

e)

kontroluje činnosť regionálnych komôr v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov komory a rozhodnutí orgánov komory,

f)

rozhoduje o sťažnostiach39) a v prípade opodstatnenosti sťažnosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania,

g)

volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť kontrolného výboru komory,

h)

podáva odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia.

§ 61 - Hospodárenie a majetok komory
(1)

Komora samostatne spravuje svoj majetok a hospodári na základe rozpočtu schváleného na príslušný kalendárny rok.

(2)

Ak rozpočet na príslušný kalendárny rok nebol schválený do 31. decembra bežného roka, spravuje sa hospodárenie komory posledným schváleným rozpočtom, najdlhšie však šesť mesiacov.

(3)

Pravidlá hospodárenia upravuje hospodársky poriadok komory.

(4)

Majetok komory tvoria hnuteľné veci a nehnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve komory, príjmy z členských príspevkov, registračných poplatkov, poplatkov za vydanie licencie, pokút uložených v disciplinárnom konaní, darov, dotácií a z iných príjmov získaných v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(5)

Hospodárenie komory podlieha kontrole Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky podľa osobitného zákona.37)

TRETIA HLAVA
REGISTRÁCIA

§ 62 - Úvodné ustanovenia
(1)

Registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii.

(2)

Slovenská lekárska komora (§ 43) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie lekára.

(3)

Slovenská komora zubných lekárov (§ 44) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubného lekára.

(4)

Slovenská lekárnická komora (§ 45) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie farmaceuta.

(5)

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (§ 46) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie sestry a pôrodnej asistentky.

(6)

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie verejného zdravotníka, zdravotníckeho laboranta, nutričného terapeuta, dentálnej hygieničky, rádiologického technika, technika pre zdravotnícke pomôcky, optometristu, farmaceutického laboranta, maséra, očného optika, praktickej sestry – asistenta, zubného asistenta a sanitára.

(7)

Slovenská komora fyzioterapeutov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie fyzioterapeuta.

(8)

Slovenská komora zubných technikov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubného technika.

(9)

Slovenská komora ortopedických technikov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie ortopedického technika.

(10)

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie logopéda, liečebného pedagóga, fyzika a laboratórneho diagnostika.

(11)

Slovenská komora psychológov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie psychológa.

(12)

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zdravotníckeho záchranára.

(13)

Registrácia sa nevzťahuje na občana členského štátu a občana tretieho štátu, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky len dočasne a príležitostne (§ 30).

§ 63 - Postup pri registrácii
(1)

Komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii.

(2)

Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať

a)

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve,

b)

miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,

c)

údaj o zdravotníckom povolaní (§ 27),

d)

údaj o zamestnávateľovi alebo inom spôsobe výkonu zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 4),

e)

údaje o odbornej spôsobilosti (§ 33),

f)

údaje o ďalšom vzdelávaní (§ 39), ak je osoba zaradená do ďalšieho vzdelávania, dátum, odkedy sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, názov a sídlo

1.

vzdelávacej ustanovizne, na ktorej zdravotnícky pracovník získava odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností a dĺžku trvania špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,

2.

poskytovateľa, u ktorého osoba vykonáva zdravotné výkony potrebné na získanie diplomu o špecializácii alebo certifikátu,

g)

údaj o sústavnom vzdelávaní (§ 42),

h)

údaj o doterajšej odbornej praxi.

(3)

K oznámeniu podľa odseku 2 zdravotnícky pracovník priloží osvedčené kópie dokladov uvedených v odseku 2 písm. e), g) a h), potvrdenie vzdelávacej ustanovizne a poskytovateľa podľa odseku 2 písm. f) a doklad o zaplatení registračného poplatku.

(4)

Registračný poplatok je najviac vo výške 13 eur a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 12).

(5)

Komora vedie register a priebežne ho aktualizuje podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Ročný poplatok za vedenie registra je najviac vo výške 15 eur a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 12).

(6)

U zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú zamestnancami, komora zasiela zamestnávateľovi v prípade absencie údajov o sústavnom vzdelávaní v aktuálnom období upozornenie so žiadosťou o odstránenie zistených nedostatkov v súlade s osobitným predpisom.40) Upozornenie sa zasiela aj úradu pre dohľad.

(7)

Komora vymáha zaplatenie poplatkov podľa odsekov 4 a 5 a § 71 ods. 3 podľa osobitného predpisu41) najskôr po uplynutí 60 dní nasledujúcich po uplynutí lehoty stanovenej v písomnej výzve zdravotníckemu pracovníkovi na zaplatenie poplatku, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní.

(8)

Zdravotnícky pracovník je povinný v rámci oznamovania zmeny údajov týkajúcich sa výkonu jeho zdravotníckeho povolania bezodkladne oznamovať komore aj údaje o výkone pracovných činností mimo územia Slovenskej republiky, ako aj údaje rozhodujúce pre dočasné pozastavenie registrácie (§ 63a) a zrušenie registrácie (§ 63b); spolu s oznámením údajov rozhodujúcich pre dočasné pozastavenie registrácie a zrušenie registrácie je zdravotnícky pracovník povinný predložiť osvedčené kópie dokladov preukazujúcich tieto údaje.

(9)

Zdravotnícky pracovník registrovaný v komore po návrate na územie Slovenskej republiky predloží komore doklad o registrácii a hodnotení sústavného vzdelávania z hosťujúcej krajiny.

(10)

Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania (§ 27 ods. 1), oznámi údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.

(11)

Komora môže údaje podľa odseku 2 na účely registrácie zdravotníckeho pracovníka získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a zároveň ich uchovávať bez písomného súhlasu dotknutej osoby.

§ 63a - Dočasné pozastavenie registrácie

Komora dočasne pozastaví registráciu, ak

a)

zdravotnícky pracovník požiada o dočasné pozastavenie registrácie z dôvodu, že prerušil výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania,

b)

zdravotníckemu pracovníkovi bol dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania,20) najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.

§ 63b - Zrušenie registrácie
(1)

Komora zruší registráciu tomu,

a)

kto požiadal o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania,

b)

kto prestal spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. a) až d),

c)

komu bol právoplatným rozhodnutím súdu uložený doživotný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania,41aa)

d)

kto porušil povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. j) a bola mu uložená pokuta podľa § 82 ods. 5 písm. b).

(2)

O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach uvedených v odseku 1. Rozhodnutie o zrušení registrácie sa doručuje zdravotníckemu pracovníkovi a v prípade, že je zamestnancom, aj jeho zamestnávateľovi.

§ 63c - Obnovenie registrácie

Po zániku dôvodov, ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie, komora zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti o obnovenie registrácie opätovne registruje. Ak bola registrácia zdravotníckemu pracovníkovi zrušená z dôvodu podľa § 63b ods. 1 písm. d), môže zdravotnícky pracovník požiadať o obnovenie registrácie najskôr po uplynutí dvoch rokov od zrušenia registrácie. K žiadosti o obnovenie registrácie zdravotnícky pracovník prikladá iba doklady preukazujúce zmeny údajov oznámených podľa § 63 ods. 2 a 3.

§ 63d - Zánik registrácie

Registrácia zaniká smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu.

§ 64 - Register zdravotníckych pracovníkov
(1)

Register vedený podľa zdravotníckeho povolania obsahuje

a)

údaje, ktoré sú súčasťou oznámenia podľa § 63 ods. 2,

b)

registračné číslo,

c)

dátum registrácie,

d)

dátum dočasného pozastavenia registrácie a dátum obnovenia registrácie,

e)

dátum zrušenia registrácie,

f)

dátum zániku registrácie,

g)

dôvod dočasného pozastavenia registrácie,

h)

dôvod zrušenia registrácie.

(2)

Súčasťou registra sú doklady uvedené v § 63 ods. 3.

(3)

Údaje z registra v rozsahu podľa § 63 ods. 2 písm. a), c) a e) a § 64 ods. 1 písm. b) až h) je komora povinná poskytovať národnému centru na účely vedenia Národného registra zdravotníckych pracovníkov41a) a úradu pre dohľad na základe výzvy na účely prideľovania číselných kódov,55k) v elektronickej podobe v súlade s príslušnými štandardmi zdravotníckej informatiky.23aaa)

(4)

Na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie údajov z registra sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.25)

(5)

Komora v registri priebežne aktualizuje nové skutočnosti.

(6)

Členovia orgánov príslušnej komory a jej zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vedením registra.

ŠTVRTÁ HLAVA
DISCIPLINÁRNE OPATRENIA A DISCIPLINÁRNE KONANIE

§ 65 - Disciplinárne opatrenia
(1)

Disciplinárne previnenie člena komory je porušenie povinností ustanovených v § 52 ods. 2.

(2)

Za disciplinárne previnenie možno členovi komory uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a)

za porušenie povinností uvedených v § 52 ods. 2 písm. c) a d)

1.

písomné napomenutie za prvé porušenie niektorej z týchto povinností od vzniku členstva v komore alebo

2.

pokutu až do 331 eur za opakované porušenie niektorej z týchto povinností,

b)

za porušenie povinností pri výkone povolania podľa § 52 ods. 2 písm. a) a b)

1.

pokutu do 1 659 eur za prvé porušenie niektorej z týchto povinností od vzniku členstva v komore,

2.

podmienečné vylúčenie z komory až na dva roky za opakované porušenie jednej z týchto povinností,

3.

vylúčenie z komory, ak člen komory porušil povinnosť, za ktorej porušenie sa mu v minulosti uložilo disciplinárne opatrenie podľa písmena b) druhého bodu.

Disciplinárne konanie
§ 66
(1)

Disciplinárne konanie sa začína na návrh kontrolného výboru komory (§ 60); ak ide o porušenie povinnosti podľa § 52 ods. 2 písm. a) aj na návrh úradu pre dohľad.42)

(2)

Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa kontrolný výbor komory alebo úrad pre dohľad dozvedel o disciplinárnom previnení a najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa člen komory disciplinárne previnil.

§ 67
(1)

O uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 65 rozhoduje v prvom stupni disciplinárna komisia komory (§ 59).

(2)

Disciplinárna komisia komory je povinná o veci rozhodnúť do 30 dní odo dňa začatia konania, v obzvlášť zložitých prípadoch do 60 dní od začatia konania. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť rada komory. O predĺžení lehoty je rada komory povinná písomne informovať člena komory.

(3)

Ak disciplinárna komisia komory o veci nerozhodne v ustanovenej lehote, člen komory, o ktorého disciplinárnom previnení sa rozhoduje, a kontrolný výbor komory sú oprávnení požiadať prezídium komory, aby rozhodlo o veci. Proti rozhodnutiu prezídia komory sa odvolanie podáva rade komory, ktorá o veci rozhodne ako odvolací orgán.

(4)

Oprávnenie podľa odseku 3 sa vzťahuje aj na úrad pre dohľad, ak ide rozhodovanie vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia za porušenie povinnosti člena komory podľa § 52 ods. 2 písm. a).

(5)

Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia môže podať odvolanie dotknutý člen komory a kontrolný výbor komory; ak ide o rozhodnutie vo veci o uložení disciplinárneho opatrenia za porušenie povinnosti podľa § 52 ods. 2 písm. a), aj úrad pre dohľad.

(6)

O odvolaní podľa odseku 5 rozhoduje prezídium komory (§ 57).

(7)

Podrobnosti o disciplinárnom konaní vrátane doručovania a spôsobu vykonania písomného napomenutia, ako aj vylúčenia z komory, upravuje disciplinárny poriadok komory.

(8)

Ak právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty nebolo dobrovoľne splnené, možno ho vykonať v konaní o výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov.

(9)

Komora oznámi disciplinárne opatrenie uložené členovi komory, ktorý je občanom členského štátu, za disciplinárne previnenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) druhého bodu a tretieho bodu rovnocennej organizácii daného členského štátu a ministerstvu zdravotníctva.

(10)

Komora pri postupe podľa odseku 9 zabezpečí ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.25)

PIATA HLAVA
LICENCIE

§ 68 - Vydávanie licencií
(1)

Licencie sa vydávajú

a)

na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10) zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, masér, logopéd, liečebný pedagóg a psychológ,

b)

na výkon zdravotníckeho povolania [§ 3 ods. 1 písm. a)] zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik,

c)

na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik,

d)

na výkon lekárskej posudkovej činnosti podľa § 7a zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár.

(2)

Slovenská lekárska komora vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní lekár a vedie register vydaných licencií.

(3)

Slovenská komora zubných lekárov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní zubný lekár a vedie register vydaných licencií.

(4)

Slovenská lekárnická komora vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní farmaceut a vedie register vydaných licencií.

(5)

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní sestra a v povolaní pôrodná asistentka a vedie register vydaných licencií.

(6)

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant a masér a vedie register vydaných licencií.

(7)

Slovenská komora fyzioterapeutov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní fyzioterapeut a vedie register vydaných licencií.

(8)

Slovenská komora ortopedických technikov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní ortopedický technik a vedie register vydaných licencií.

(9)

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik a vedie register vydaných licencií.

(10)

Slovenská komora psychológov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní psychológ a vedie register vydaných licencií.

(11)

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní zdravotnícky záchranár a vedie register vydaných licencií.

(12)

Licencia na výkon zdravotníckeho povolania podľa odseku 1 písm. b) alebo licencia na výkon činnosti odborného zástupcu podľa odseku 1 písm. c) sa vyžaduje na vydanie povolenia (§ 11), na vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu9a) a na vydanie povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební podľa osobitného predpisu.9aa)

§ 69 - Podmienky na vydanie licencie
(1)

Komora vydá licenciu zdravotníckemu pracovníkovi, ak

a)

má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,

b)

je zdravotne spôsobilý (§ 32),

c)

je odborne spôsobilý (§ 33),

d)

je bezúhonný (§ 38),

e)

je zapísaný v registri (§ 64).

(2)

Podmienkou na vydanie licencie je aj dôveryhodnosť zdravotníckeho pracovníka.

(3)

Dôveryhodný na účely vydania licencie je zdravotnícky pracovník, ktorý dva roky pred podaním žiadosti o vydanie licencie nemal zrušenú licenciu z dôvodov ustanovených v § 74 ods. 1 písm. c) až g).

(4)

Podmienky na vydanie licencie podľa odseku 1 musia byť splnené po celý čas platnosti licencie.

§ 70 - Žiadosť o vydanie licencie
(1)

Žiadosť o vydanie licencie podáva fyzická osoba (ďalej len „žiadateľ o licenciu“) príslušnej komore, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 30 ods. 13).

(2)

Žiadateľ o licenciu v žiadosti o vydanie licencie uvedie

a)

meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve,

b)

miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,

c)

registračné číslo [§ 64 ods. 1 písm. b)],

d)

údaj o odbornej spôsobilosti,

e)

údaj o zdravotníckom povolaní, študijnom odbore, špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti, v ktorej sa bude vykonávať zdravotnícke povolanie,

f)

údaj o doterajšej odbornej praxi,

g)

rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ak osoba, ktorá bude vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, bude súbežne vykonávať zdravotnícke povolanie aj v inom členskom štáte; ak ide o cudzinca, vo forme čestného vyhlásenia, alebo miesto výkonu odborného zástupcu [§ 68 ods. 1 písm. c)],

h)

miesto výkonu samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)], miesto výkonu zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)], miesto výkonu činnosti odborného zástupcu [§ 68 ods. 1 písm. c)] alebo miesto výkonu lekárskej posudkovej činnosti [§ 68 ods. 1 písm. d)].

(3)

K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ o licenciu doloží

a)

osvedčené kópie dokladov o získanej odbornej spôsobilosti, ktoré neboli predložené v oznámení pri registrácii a doklad o odbornej praxi,

b)

doklad o zdravotnej spôsobilosti,

c)

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.31)

(4)

Ak sa začne konanie o vydanie licencie na základe podnetu ministerstva zdravotníctva podľa § 30 ods. 13, komora vyzve fyzickú osobu na doplnenie údajov a doplnenie dokladov podľa odsekov 2 a 3 písomnou formou, kde stanoví lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 60 dní.

§ 71 - Vydanie licencie
(1)

Komora vydá licenciu rozhodnutím, ak žiadateľ o licenciu preukázal splnenie podmienok na vydanie licencie (§ 69), inak žiadosť rozhodnutím zamietne.

(2)

Licencia sa vydáva na neurčitú dobu a nemožno ju previesť na inú fyzickú osobu.

(3)

Za vydanie licencie sa uhrádza poplatok vo výške ustanovenej v prílohe č. 5.

§ 71a - Opatrenie proti nečinnosti

Ak komora nerozhodne o žiadosti o vydanie licencie v lehote ustanovenej v osobitnom predpise,43a) o žiadosti rozhodne ministerstvo zdravotníctva.

§ 72 - Zmena údajov v licencii
(1)

Komora vyznačí na základe oznámenia držiteľa licencie zmenu údajov uvedených v licencii, ak ide o zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

(2)

Zmeny údajov uvedené v odseku 1 nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia; komora vyznačí v licencii takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia a súčasne zmenu údajov bezodkladne vyznačí v registri licencií.

§ 72a

Zdravotnícky pracovník je povinný bezodkladne oznámiť komore údaje rozhodujúce pre dočasné pozastavenie licencie (§ 73) a zrušenie licencie (§ 74) a predložiť osvedčené kópie dokladov preukazujúcich tieto údaje.

§ 73 - Dočasné pozastavenie licencie
(1)

Komora dočasne pozastaví licenciu, ak držiteľ licencie

a)

požiada o dočasné pozastavenie licencie,

b)

prerušil výkon zdravotníckeho povolania na dobu dlhšiu ako štyri roky v priebehu posledných piatich rokov,

c)

má dočasný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania,20)

d)

má dočasne pozastavenú registráciu.

(2)

Komora môže dočasne pozastaviť licenciu, ak držiteľ licencie porušil niektorú z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c), a to aj na návrh úradu pre dohľad.44)

(3)

Komora môže dočasne pozastaviť licenciu

a)

na základe žiadosti držiteľa licencie podľa odseku 1 písm. a) najviac na jeden rok,

b)

z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.

(4)

Komora dočasne pozastaví licenciu

a)

podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o dočasné pozastavenie licencie,

b)

podľa odseku 1 písm. b) až d) v celom rozsahu,

c)

podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c).

(5)

Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie je aj lehota

a)

na obnovenie vedomostí a zručností (§ 34), ak sa licencia dočasne pozastavila podľa odseku 1 písm. b),

b)

na odstránenie zistených nedostatkov, ak sa licencia dočasne pozastavila podľa odseku 2.

(6)

V rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie podľa odseku 1 písm. b) a c) komora uvedie, aké odborné vedomosti a praktické zručnosti je držiteľ licencie povinný si obnoviť alebo doplniť.

§ 74 - Zrušenie licencie
(1)

Komora zruší licenciu, ak držiteľ licencie

a)

požiada o zrušenie licencie; žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ licencie povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada licenciu zrušiť,

b)

prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie licencie (§ 69),

c)

získal licenciu na základe nepravdivých údajov,

d)

opakovane porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom,

e)

neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie,

f)

mal uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) tretieho bodu,

g)

mal opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) druhého bodu.

(2)

Komora zruší licenciu z dôvodu ustanoveného v odseku 1 písm. d) aj na návrh úradu pre dohľad.44)

(3)

Komora zruší licenciu

a)

podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie licencie,

b)

podľa odseku 1 písm. b), c), f) a g) v celom rozsahu,

c)

podľa odseku 1 písm. d) v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností ustanovených týmto zákonom,

d)

podľa odseku 1 písm. e) v rozsahu tej činnosti, v ktorej neboli v určenej lehote odstránené nedostatky uvedené v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie.

(4)

Ak komora zrušila licenciu z dôvodov ustanovených v odseku 1 písm. c) až g), môže vydať novú licenciu najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení licencie.

(5)

Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe konanie o zrušení licencie podľa odseku 1 písm. a) preruší, ak sa voči držiteľovi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo vedie konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu.22a) Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v konaní o zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pokračuje po skončení dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo po právoplatnom skončení konania o uložení pokuty podľa osobitného predpisu.22a)

(6)

Ak komora zrušila licenciu podľa § 74 písm. b) na základe právoplatného rozhodnutia súdu o doživotnom zákaze výkonu zdravotníckeho povolania,41a) nemôže vydať novú licenciu.

§ 75 - Zánik platnosti licencie

Platnosť licencie zaniká smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtveho.

ŠIESTA HLAVA
KONANIE O VYDANIE LICENCIE, DOČASNÉ POZASTAVENIE LICENCIE A ZRUŠENIE LICENCIE

§ 76
(1)

Na konanie v prvom stupni je príslušná komora.

(2)

Na konanie v druhom stupni je príslušné ministerstvo zdravotníctva.

§ 77

Príslušná komora konanie preruší aj vtedy, ak v rámci konania o vydanie licencie cudzincovi, ktorý je občanom členského štátu, požiadala iný členský štát o prešetrenie skutočnosti, ktorá vznikla na území tohto členského štátu a ktorá môže ovplyvniť rozhodnutie o vydaní licencie; konanie môže prerušiť najviac na tri mesiace.

§ 77a - Rozhodnutie o vydaní licencie okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia23) obsahuje údaje
a)

uvedené v § 70 ods. 2 písm. a) až c) a profesijný titul, a ak k nemu prislúcha skratka, aj túto skratku,

b)

o zdravotníckom povolaní, študijnom odbore a špecializačnom odbore alebo certifikačnej príprave, v ktorých žiadateľ získal odbornú spôsobilosť (§ 33) a bude v nich vykonávať príslušné pracovné činnosti.

§ 78
(1)

Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a právoplatné rozhodnutie o zrušení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe doručuje orgán príslušný na rozhodnutie v prvom stupni (§ 76 ods. 1) aj

a)

daňovému orgánu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, príslušnému podľa miesta prechodného pobytu,

b)

ministerstvu zdravotníctva, a to aj v elektronickej podobe,

c)

Štatistickému úradu Slovenskej republiky,

d)

úradu pre dohľad,

e)

zdravotným poisťovniam,

f)

samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, alebo ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, príslušnému podľa miesta prechodného pobytu.

(2)

Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie na výkon zdravotníckeho povolania a právoplatné rozhodnutie o zrušení licencie na výkon zdravotníckeho povolania doručuje orgán príslušný na rozhodnutie v prvom stupni (§ 76 ods. 1) aj

a)

orgánom a inštitúciám podľa odseku 1 písm. a) až e),

b)

samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta výkonu zdravotníckeho povolania.

(3)

Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti a právoplatné rozhodnutie o zrušení licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti doručuje orgán príslušný na rozhodnutie v prvom stupni (§ 76 ods. 1) aj orgánom a inštitúciám podľa odseku 1 písm. a) až e).

(4)

Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie na výkon činnosti odborného zástupcu a právoplatné rozhodnutie o zrušení licencie na výkon činnosti odborného zástupcu doručuje komora (§ 76 ods. 1) aj úradu pre dohľad.

§ 78a - Register licencií
(1)

Register licencií vedie komora.

(2)

Register licencií obsahuje

a)

údaje podľa § 70 ods. 2,

b)

druh vydanej licencie podľa § 68 ods. 1,

c)

číslo licencie,

d)

označenie komory, ktorá licenciu vydala,

e)

dátum vydania licencie,

f)

dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,

g)

dátum začatia dočasného pozastavenia licencie,

h)

číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie,

i)

dôvod dočasného pozastavenia licencie,

j)

dátum skončenia dočasného pozastavenia licencie,

k)

číslo rozhodnutia o zrušení licencie,

l)

dôvod zrušenia licencie,

m)

dátum zrušenia licencie,

n)

dátum zániku platnosti licencie.

(3)

Komora v registri licencií bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vykoná zmenu údajov podľa odseku 2.

(4)

Komora poskytuje v elektronickej podobe v súlade s príslušnými štandardmi zdravotníckej informatiky23aaa) údaje z registra licencií v rozsahu podľa odseku 2 písm. b) až d) a f) až n) a § 70 ods. 2 písm. c) a e) národnému centru a úradu pre dohľad.

ŠIESTA ČASŤ

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

Povinnosti poskytovateľa

§ 79
(1)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,

a)

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy,45)

b)

poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby,14)

c)

bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby,14) ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,

d)

prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie,

e)

viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia (§ 7 ods. 3 a 4), jeho odborné zameranie, obchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia, právnická osoba je povinná uviesť aj meno a priezvisko odborného zástupcu, a ak má určeného náhradného odborného zástupcu, meno a priezvisko náhradného odborného zástupcu; označenie musí byť v štátnom jazyku,

f)

umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,11)

g)

umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste cenník45a) všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ; za prístupné a viditeľné miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má zriadené,

h)

informovať vopred osobu, jej zákonného zástupcu alebo osobu blízku19) o rozsahu a podmienkach ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti a o tom, či má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti11) so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je táto osoba verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu,46)

i)

bezodkladne písomne informovať osobu o odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o dôvodoch odstúpenia od tejto dohody,47)

j)

zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju; uvedené sa nevzťahuje na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,

k)

oznámiť spôsobom v mieste obvyklým dočasné pozastavenie alebo skončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti,

l)

viesť zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu,48)

m)

spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa osobitného predpisu,49)

n)

zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu a dodržať postup pri jej odovzdaní a prevzatí do úschovy podľa osobitného predpisu,50)

o)

vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, doklad o výške úhrady za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a doklad o výške úhrady za každý výkon, ktorý nie je zdravotným výkonom ani službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; dokladom sa rozumie pri hotovostnej platbe pokladničný doklad, ak je poskytovateľ povinný takýto doklad vydať podľa osobitného predpisu,50a) alebo príjmový pokladničný doklad, ak poskytovateľ nie je povinný takto prijatú platbu evidovať elektronickou registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou a pri bezhotovostnom prevode faktúra; ak ide o poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, osobe vydať faktúru,

p)

poskytovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici údaje do centrálneho registra prenosných ochorení,51)

q)

povoliť orgánu príslušnému na výkon dozoru podľa tohto zákona vstup do zdravotníckeho zariadenia, poskytnúť mu požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru podľa tohto zákona,

r)

predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky v súlade s osobitným predpisom,52)

s)

uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu53) spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; poistenie musí trvať po celý čas, počas ktorého je poskytovateľ oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť,

t)

zabezpečiť zber údajov potrebných na určenie indikátorov kvality54) vo formáte určenom ministerstvom zdravotníctva,

u)

vydať pri poskytnutí špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti rovnopis potvrdenia o rozsahu poskytnutých zdravotných výkonov,55) ich cene a výške spoluúčasti osobe, ktorej sa taká zdravotná starostlivosť poskytla, alebo jej zákonnému zástupcovi, ak tieto údaje nie sú uvedené na pokladničnom doklade vydanom podľa osobitného predpisu,50a)

v)

vykonávať

1.

ambulantnú pohotovostnú službu v súlade s rozpisom zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby zverejneným na webovom sídle samosprávneho kraja, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých a o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast,

2.

zubno-lekársku pohotovostnú službu podľa rozpisu zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby určeného samosprávnym krajom, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť,

w)

zabezpečiť

1.

vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na základe rozpisu úradu pre dohľad,55aa) poskytovať úradu pre dohľad potrebnú súčinnosť na zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel podľa osobitného predpisu55ab) a nariaďovať pitvy podľa osobitného predpisu,55b) ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

2.

vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel55ac) prehliadajúcim lekárom, ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,

y)

uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou

1.

ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným poistencom zdravotnej poisťovne a poskytuje zdravotnú starostlivosť plne uhrádzanú alebo čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia,

2.

pre každú ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a pre každú ambulanciu doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby, ak ide o organizátora, alebo

3.

ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje urgentnú zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo na urgentnom príjme 2. typu,

4.

ak ide o poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta,

z)

bezodkladne písomne informovať o schválení a potvrdení ordinačných hodín úrad pre dohľad a zdravotnú poisťovňu, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť,

za)

ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom a doplnkové ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak sú určené, a označiť doplnkové ordinačné hodiny nápisom „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“ a schválené ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny dodržiavať; povinnosť dodržiavať doplnkové ordinačné hodiny neplatí v čase, v ktorom poskytovateľ nemá objednaných pacientov,

zb)

zasielať v elektronickej podobe centru pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín,55c) ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti,

1.

údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia osobe podľa zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín kódovaných podľa pravidiel kódovania chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov podľa osobitného predpisu55caa) do 30. apríla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok a jej rodné číslo; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo,

2.

údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia osobe podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb55ca) kódovaných podľa pravidiel kódovania chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov podľa osobitného predpisu55caa) do 30. apríla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok a jej rodné číslo; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo,

3.

údaje o nákladoch na poskytnutú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia do 30. apríla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok,

4.

ďalšie údaje podľa osobitného zákona,55cb)

zc)

poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa osobitného predpisu,55d)

zd)

na požiadanie príslušníka Policajného zboru vydať písomné vyjadrenie, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia,

ze)

vykazovať zdravotnej poisťovni poskytnutú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia podľa klasifikačného systému diagnosticko-terapeutických skupín a medicínskych služieb podľa osobitného zákona,55cab) ak ide o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje nemocnicu, alebo ak ide o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje zariadenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ak sa poskytovateľ dohodol na úhrade zdravotnej starostlivosti na základe klasifikačného systému diagnosticko-terapeutických skupín,

zf)

vydať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v písomnej podobe alebo elektronickej podobe, ktorá sa nepreukáže európskym preukazom zdravotného poistenia, náhradným certifikátom k európskemu preukazu zdravotného poistenia alebo nárokovým dokladom55jaa) alebo žiada o poskytnutie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,55jab) správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje dátum a čas zápisu, spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu, dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu a času zápisu, rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis, identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla, stanovenie diagnózy vrátane jej kódu, faktúru s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov a ich cenu a lekársky predpis pri predpísaní liekov, lekársky poukaz pri predpísaní zdravotníckej pomôcky, ak je to potrebné,

zg)

poskytnúť pokračujúcu zdravotnú starostlivosť osobe po poskytnutí cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie,55jab)

zh)

poskytovať informácie ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti55jab) o poistencoch iného členského štátu Európskej únie, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v Slovenskej republike, v elektronickej podobe za predchádzajúci kalendárny rok, a to údaj o

1.

počte poistencov z jednotlivých členských štátov Európskej únie,

2.

tom, aká zdravotná starostlivosť sa im poskytla podľa jednotlivých zdravotných výkonov,

3.

počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorí zaplatili priamo poskytovateľovi a v akej výške,

4.

počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorým sa poskytla potrebná zdravotná starostlivosť,55jac)

5.

počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorým sa poskytla zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu,55jad)

6.

počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorým sa poskytla zdravotná starostlivosť so súhlasom inštitúcie, ktorá vykonáva sociálne zabezpečenie v inom členskom štáte Európskej únie,55jae)

zi)

poskytovať na základe žiadosti úradu pre dohľad informácie o tom, že zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť, má bezbariérový prístup pre osoby so zdravotným postihnutím,

zj)

zverejňovať na svojom webovom sídle informácie o možnostiach ošetrenia, dostupnosti, kvalite a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a o cenách zdravotných výkonov, ktoré poskytuje,

zk)

najneskôr nasledujúci deň po prepustení dieťaťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domáceho prostredia, alebo najneskôr nasledujúci deň po opustení zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti matkou po pôrode s dieťaťom spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,55jaf) preukázateľne odoslať lekársku prepúšťaciu správu dieťaťa všeobecnému lekárovi, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast,

1.

ktorého uviedol zákonný zástupca dieťaťa ako lekára, s ktorým uzatvorí pre dieťa dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

2.

v zdravotnom obvode podľa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu matky, ak zákonný zástupca dieťaťa neuviedol všeobecného lekára, s ktorým uzatvorí pre dieťa dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

zl)

bezodkladne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny opustenie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti matkou po pôrode bez dieťaťa alebo s dieťaťom spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,55jaf) ak nejde o ženu, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom,

zm)

oznamovať údaje o potenciálnom darcovi orgánov určených na transplantáciu podľa osobitného predpisu55jag) národnej transplantačnej organizácii a príslušnému transplantačnému koordinátorovi transplantačného centra,

zn)

oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately znemožnenie vykonania preventívnej prehliadky dieťaťa v domácom prostredí, ktorá sa má vykonať do troch pracovných dní od doručenia prepúšťacej správy dieťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domáceho prostredia,

zo)

dodržiavať cenník všetkých zdravotných výkonov, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,

zp)

umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov55jah) (ďalej len „zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu“), ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,11)

zq)

dodržiavať zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,11)

zr)

určiť na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby lekára a sestru zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje a v ktorom má byť dieťa hospitalizované, na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pri preprave dieťaťa transportným inkubátorom a pri preprave dieťaťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho život, z iného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti,

zs)

vypracovať traumatologický plán55jai) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri udalosti s hromadným postihnutím osôb, ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradeného v pevnej sieti poskytovateľov (§ 5 ods. 3),

zt)

vytvoriť a dodržiavať systém kvality a bezpečnosti tkanivového zariadenia55jaia) a priebežne ho aktualizovať,

zu)

pred odobratím orgánu, tkaniva a bunky z tela mŕtveho darcu postupovať podľa osobitného predpisu,55jaj)

zv)

používať jednotný európsky kód podľa osobitného predpisu,55jak)

zw)

viesť evidenciu o svojich činnostiach podľa osobitného predpisu,55jal)

zx)

zasielať národnej transplantačnej organizácii v listinnej podobe výročnú správu podpísanú za poskytovateľa, ktorý je fyzickou osobou, touto fyzickou osobou a za poskytovateľa, ktorý je právnickou osobou odborným zástupcom tohto poskytovateľa, vždy k 1. marcu nasledujúceho kalendárneho roka, ktorá musí obsahovať údaje o

1.

činnostiach, na ktoré má poskytovateľ vydané povolenie,

2.

type a množstve odobratých, otestovaných, zakonzervovaných, spracovaných, uskladnených a distribuovaných, či iným spôsobom použitých tkanív a buniek,

3.

údaje o type, množstve dovezeného ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, mieste pôvodu a mieste určenia, ak ide o dovoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek,

4.

množstve a type závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí vrátane spôsobu ich oznámenia a vyriešenia,

5.

zmenách, ku ktorým v priebehu roka, za ktorý sa výročná správa vypracováva, došlo,

zy)

odovzdať tkanivá, bunky alebo produkty z nich vyrobené pri ukončení svojej činnosti poskytovateľovi podľa osobitného predpisu,55jam)

zz)

uzatvárať zmluvy na činnosti podľa osobitného predpisu,55jan)

aa)

pri darcovstve, odbere, testovaní, konzervácii, skladovaní alebo distribúcii orgánov dodržiavať osobitné predpisy,55jao)

ab)

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,55jap)

ac)

pri odbere, spracovaní, konzervovaní, testovaní, skladovaní alebo distribúcii ľudského tkaniva alebo ľudských buniek dodržiavať osobitné predpisy,55jaq)

ad)

navrhnúť osobe s chronickou chorobou obličiek transplantáciu obličky pred začatím dialýzy,

ae)

hlásiť príslušnému transplantačnému centru novozaradenú osobu najneskôr do troch mesiacov od začatia pravidelnej dialyzačnej liečby,

af)

vykazovať zdravotnej poisťovni poskytnutú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia podľa zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín kódovaných podľa pravidiel kódovania chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov podľa osobitného predpisu,55caa)

ag)

uhradiť poskytovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, náklady na zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, ak ich osobe poskytol držiteľ povolenia na prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek počas ústavnej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej podľa klasifikačného systému diagnosticko-terapeutických skupín podľa osobitného predpisu,55jar)

ah)

doručiť samosprávnemu kraju oznámenie o zabezpečení poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu,55jas) ak ide o organizátora,

ai)

uhradiť odmenu podľa § 80a ods. 4 a 5, ak ide o organizátora,

aj)

poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť v rozsahu najmenej 35 ordinačných hodín55jat) bez doplnkových ordinačných hodín55jata) týždenne, pričom táto zdravotná starostlivosť musí byť poskytovaná najmenej dvakrát do týždňa najmenej do 15. hodiny, ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, alebo každý pracovný deň v kalendárnom týždni, z toho najmenej raz do týždňa do 16. hodiny, ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, ak samosprávny kraj neschválil poskytovateľovi, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť, ordinačné hodiny v menšom rozsahu;55jatb) ak poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti neposkytuje zdravotnú starostlivosť v deň pracovného pokoja, považuje sa povinnosť podľa časti vety pred bodkočiarkou za splnenú, ak v ostatné dni tohto týždňa poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa schválených ordinačných hodín,

ak)

bezodkladne oznámiť zdravotnej poisťovni dátum, ku ktorému začal spĺňať niektorú z podmienok ovládanej osoby, ktoré sú ustanovené osobitným predpisom,55jau) ak ide o organizátora,

al)

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy o úhradách liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín,55jav)

am)

umožniť pacientom, ak má určené doplnkové ordinačné hodiny, objednanie sa na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín prostredníctvom národného informačného systému na objednávanie osôb prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií alebo informačného systému na objednávanie osôb, ktorý má overenie zhody,55e)

an)

poskytnúť pacientovi zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín najneskôr do 20 dní od objednania sa pacienta prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií alebo informačného systému na objednávanie osôb, ktorý má overenie zhody,55e) ak ide o poskytovateľa, ktorý má určené doplnkové ordinačné hodiny,

ao)

poskytnúť pacientovi zdravotnú starostlivosť na základe odporúčania všeobecného lekára počas ordinačných hodín najneskôr do 20 dní od objednania sa prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií alebo informačného systému na objednávanie osôb, ktorý má overenie zhody,55e) ak ide o poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorý má určené doplnkové ordinačné hodiny,

ap)

do 20. dňa kalendárneho mesiaca oznamovať v elektronickej podobe zdravotnej poisťovni poistenca, ktorému bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v predchádzajúcom mesiaci počas doplnkových ordinačných hodín alebo v rámci domácej starostlivosti na žiadosť osoby podľa osobitného predpisu,55jaw) informáciu o tomto poistencovi v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike a výkonoch, ktoré mu boli poskytnuté za predchádzajúci kalendárny mesiac,

ar)

dodržiavať diagnostické referenčné úrovne pri lekárskom ožiarení,

as)

dodržiavať systém kvality poskytovateľa, ktorý pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vykonáva lekárske ožiarenie (§ 9a),

at)

zabezpečiť v pravidelných lehotách skúšku dlhodobej stability podľa osobitného predpisu55jawa) každého prístroja určeného na lekárske ožiarenie,

au)

zabezpečiť zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý indikuje lekárske ožiarenie alebo ktorý vykonáva lekárske ožiarenie, odbornú prípravu v radiačnej ochrane osobou, ktorá má povolenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,55jawb) ak zdravotnícky pracovník odbornú prípravu v radiačnej ochrane neabsolvoval alebo odborná príprava v radiačnej ochrane nebola obsahom odbornej prípravy na výkon zdravotníckeho povolania alebo obsahom špecializačného štúdia, do šiestich mesiacov od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u poskytovateľa,

av)

umiestniť na vhodnom, verejne dostupnom a viditeľnom mieste oznam, ktorý upozorňuje na význam včasného oznámenia tehotenstva,

aw)

zabezpečiť, ak ide o organizátora, poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých v čase od 16. do 22. hodiny v pracovných dňoch a v čase od 7. do 22. hodiny v dňoch pracovného pokoja a v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v čase od 16. do 20. hodiny v pracovných dňoch a v čase od 8. do 20. hodiny v dňoch pracovného pokoja,

ax)

pri používaní zubného amalgámu a pri postupnom ukončovaní jeho používania dodržiavať osobitný predpis,55jawd) a Národný plán opatrení, ak ide o poskytovateľa špecializovanej zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti,

ay)

vykonávať preventívne prehliadky a skríningové programy v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom,55jawe)

az)

prevziať prepravovanú osobu od zamestnanca ambulancie dopravnej zdravotnej služby,

ba)

zaviesť interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta,

bb)

dodržiavať interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta,

bc)

podrobiť sa výkonu klinického auditu v súlade s § 9d ods. 2,

bd)

ak rodič požiadal o vydanie potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu na pochovanie, informovať príslušné pracovisko úradu pre dohľad o tejto skutočnosti; táto povinnosť sa vzťahuje len na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,

be)

plniť povinnosti v súvislosti s dočasnou pracovnou neschopnosťou alebo osobnou starostlivosťou v prirodzenom prostredí osoby podľa osobitného predpisu,55jawf)

bf)

bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ak počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 vydalo pokyn na prepravu tejto osoby operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby,

bg)

poskytovať zdravotnú starostlivosť v epidemiologickej ambulancii, v dočasnej epidemiologickej ambulancii pre dospelých a v dočasnej epidemiologickej ambulancii pre deti a dorast podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom, ak ide o poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

bh)

poskytnúť na vyžiadanie samosprávnemu kraju taký zoznam zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckom povolaní lekár, sestra a praktická sestra – asistent mladších ako 65 rokov, aby bolo zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii, v dočasnej epidemiologickej ambulancii pre dospelých a v dočasnej epidemiologickej ambulancii pre deti a dorast, ak ide o poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

bi)

dodržiavať poradie očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19; kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva,

bj)

najneskôr nasledujúci deň po narodení živého dieťaťa alebo po narodení mŕtveho dieťaťa zaslať údaje v rozsahu údajov podľa registra záznamov o narodení55jawg) okrem rodného čísla národnému centru prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému,

bk)

oznamovať národnému centru v elektronickej podobe údaj o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti55jawh) novorodencovi najneskôr do siedmich dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola uzatvorená dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast; lehota nemusí byť dodržaná v prípadoch hodných osobitného zreteľa,

bl)

zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach vyplývajúcich zo zmluvy o podmienkach úhrady lieku, zmluvy o podmienkach úhrady zdravotníckej pomôcky a zmluvy o podmienkach úhrady dietetickej potraviny uzatvorenej podľa osobitného predpisu,55jawi) o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej činnosti, a nespristúpniť ich tretej osobe,

bm)

viesť register obmedzovacích prostriedkov a hlásiť ministerstvu zdravotníctva údaje o použití obmedzovacích prostriedkov podľa osobitného predpisu,55jawi)

bn)

mať vypracovaný vnútorný poriadok.

(2)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, bezodkladne oznamovať prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu

a)

dokonané samovraždy, samovražedné pokusy a prípady, v ktorých je dôvodné podozrenie, že na poškodení zdravia alebo smrti mohla mať účasť iná osoba,

b)

prijatie osoby do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej totožnosť nemožno zistiť alebo ktorá je zranená strelnou zbraňou alebo inou zbraňou,

c)

opustenie zdravotníckeho zariadenia bez súhlasu poskytovateľa osobou, ktorá vzhľadom na svoj zdravotný stav ohrozuje seba alebo svoje okolie, opustí zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa.

(3)

Povinnosti podľa

a)

odseku 1 písm. c), f) až j), l) až o), u), v), ze) až zj), zo) až zq) a podľa odseku 2 písm. b) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

b)

odseku 1 písm. c) až g), j), q), u) a v) a podľa odseku 2 písm. b) a c) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,

c)

odseku 1 písm. zb), ze), ag) a ah) sa vzťahujú len na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo povolenia na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice a ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,11)

d)

odseku 1 písm. zd) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 4 písm. a) prvého bodu,

e)

odseku 1 písm. zk) až zm), zr), aa) a bj) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 4 písm. a),

f)

odseku 1 písm. zn) sa vzťahujú len na poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast,

g)

odseku 1 písm. zt) až zz) a ac) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 3 písm. h),

h)

odseku 1 písm. ad) sa vzťahujú len na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie v špecializačnom odbore nefrológia,

i)

odseku 1 písm. ae) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 3 písm. c) v špecializačnom odbore nefrológia,

j)

odseku 1 písm. ar) až av) sa vzťahujú len na poskytovateľa, ktorý pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vykonáva lekárske ožiarenie,

k)

odseku 1, okrem povinnosti podľa odseku 1 písm. d), o), q), s) a zc) a odseku 2, sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,

l)

odseku 1 písm. j), t), ze), zi), zj), zx), ba), bb) a bc) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta,

m)

odseku 1 okrem povinnosti podľa odseku 1 písm. d), e), f), l), r), s), zc), ai), bc) a bf) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie,

n)

odseku 1 písm. c), f) až i), o), u), v), z) až zb), zd) až zh), zj) až aj), am) až az) a bd) až bg) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie detenčného ústavu alebo detenčného ústavu pre mladistvých,

o)

odseku 1 písm. bm) sa vzťahuje len na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,

p)

odseku 1 písm. bn) sa vzťahuje len na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a detská psychiatria.

(4)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný bezodkladne oznamovať

a)

orgánu činnému v trestnom konaní55ja) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,55jb) v ktorého obvode sa maloletá osoba zdržiava, podozrenie na sexuálne zneužívanie55jc) alebo iné zneužívanie55jd) maloletej osoby, znásilnenie55je) maloletej osoby, sexuálne násilie55jf) voči maloletej osobe, sexuálne vykorisťovanie55jg) maloletej osoby, súlož medzi príbuznými,55jh) ktorá sa týka maloletej osoby, týranie55ji) alebo zanedbávanie55jj) maloletej osoby,

b)

orgánu činnému v trestnom konaní55ja) a obci, v ktorej územnom obvode sa plnoletá osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, zdržiava, podozrenie na znásilnenie55je) takej osoby, sexuálne násilie55jf) voči takejto osobe, sexuálne vykorisťovanie55jk) alebo iné zneužívanie55jl) takejto osoby, súlož medzi príbuznými,55jh) ktorá sa týka takejto osoby, týranie55ji) alebo zanedbávanie55jm) takejto osoby.

(5)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný

a)

preukázať sa osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, ak jej poskytuje zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení,

b)

poskytnúť osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, v písomnej forme zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť takejto osoby, ak jej poskytuje zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení,

c)

zabezpečiť zastupovanie v rozsahu licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe počas dočasnej neprítomnosti a súčasne bezodkladne informovať osobu, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, o tom, kto vykonáva zastupovanie,

d)

poskytnúť komore na účely výkonu dozoru požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru.

(6)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je tiež povinný bezodkladne oznámiť obci prevzatie osoby maloletej do 15 rokov a mladistvej do 18 rokov, ktoré požili alkoholický nápoj alebo inú návykovú látku.

(7)

Poskytovateľ, podľa § 4, je povinný do 90 dní od právoplatnosti povolenia, licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo živnostenského oprávnenia požiadať úrad pre dohľad o pridelenie kódu poskytovateľa.55k)

(8)

Povinnosti pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti upravuje osobitný predpis.8)

(9)

Vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(10)

Formu, vzory výkazov a štruktúru výkazov podľa odseku 1 písm. zn) v elektronickej podobe zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.

(11)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia, je povinný bezodkladne oznámiť orgánu príslušnému na vydanie povolenia zmeny údajov uvedených v § 16, 17 a 17e.

(12)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný zaslať národnému centru hlásenie o pacientovi s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva55d) na účely evidencie tohto pacienta v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier podľa osobitného predpisu.55l) Ak by pacient chcel odmietnuť liečbu z dôvodu evidencie v tomto registri, poskytovateľ hlásenie o pacientovi s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva podľa prvej vety nezašle, ale túto skutočnosť písomne zaznamená v zdravotnej dokumentácii; povinnosť tohto poskytovateľa podľa osobitných predpisov55m) a povinnosť podľa prvej vety sa týmto považuje za splnenú.

(13)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, je povinný

a)

zabezpečiť technické podmienky na nepretržité telekomunikačné prepojenie s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a prenos informácií vrátane satelitného monitorovania ambulancie dopravnej zdravotnej služby,

b)

zabezpečiť technické podmienky dispečingu na nepretržité telekomunikačné prepojenie a prenos informácií na zabezpečenie prepravy podľa osobitného predpisu,55n)

c)

viditeľne označiť zdravotnícke zariadenie a používať jednotné označenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,

d)

zabezpečiť používanie jednotne označených ochranných odevov zamestnancami ambulancie dopravnej zdravotnej služby,

e)

používať ambulanciu dopravnej zdravotnej služby s platným osvedčením o technickej spôsobilosti na prevádzku,

f)

viesť evidenciu záznamov o preprave a ich originál uchovávať päť rokov od vykonania prepravy,

g)

na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby prepraviť osobu s prihliadnutím na jej zdravotný stav a okolnosti do zdravotníckeho zariadenia určeného operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby, ak ide o udalosť s hromadným postihnutím osôb a takúto prepravu nie je možné vykonať ambulanciou záchrannej zdravotnej služby z dôvodu jej vyťaženosti,

h)

na základe žiadanky na prepravu osoby vystavenej ošetrujúcim lekárom poskytovateľa poskytnúť asistenciu a prepraviť osobu, ak to jej zdravotný stav vyžaduje,

1.

zo zdravotníckeho zariadenia do prirodzeného domáceho prostredia,

2.

z prirodzeného domáceho prostredia do zdravotníckeho zariadenia alebo

3.

z jedného zdravotníckeho zariadenia do iného zdravotníckeho zariadenia,

i)

pri preprave osoby do zdravotníckeho zariadenia odovzdať prepravovanú osobu zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľa a pri preprave osoby zo zdravotníckeho zariadenia prevziať prepravovanú osobu od zdravotníckeho pracovníka poskytovateľa,

j)

na základe žiadanky na vyšetrenie biologického materiálu vystavenej poskytovateľom previezť odobratý biologický materiál určený na akútne vyšetrenie spolu so žiadankou na vyšetrenie,

k)

na základe žiadanky na prepravu vystavenej poskytovateľom previezť liek pripravený z krvi a plazmy, transfúzny liek a biologický materiál určený na diagnostické vyšetrenie do zdravotníckeho zariadenia určeného ošetrujúcim lekárom,

l)

nahlásiť orgánu príslušnému na vydanie povolenia zmenu vozidla ambulancie dopravnej zdravotnej služby,

m)

na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 prepraviť zdravotníckeho pracovníka za účelom odberu biologického materiálu osobe na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 alebo prepraviť osobu na miesto určené operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby,

n)

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.55jap)

(14)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta, je povinný

a)

pred začatím poskytovania zdravotnej starostlivosti oznámiť národnému centru maximálnu dennú kapacitu odberov vzoriek na diagnostiku ochorenia COVID-19 a jej každú zmenu,

b)

poskytnúť zdravotnú starostlivosť denne všetkým osobám, ktorým národné centrum pre dané mobilné odberové miesto vydalo jednoznačný identifikátor potvrdzujúci indikáciu zo zdravotných dôvodov,

c)

poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobám, ktorým národné centrum nevydalo jednoznačný identifikátor potvrdzujúci indikáciu zo zdravotných dôvodov, až po vykonaní všetkých odberov denne osobám, ktorým národné centrum pre dané mobilné odberové miesto vydalo jednoznačný identifikátor potvrdzujúci indikáciu zo zdravotných dôvodov,

d)

bezodkladne oznámiť národnému centru, že nemá odberové sety na odoberanie vzoriek na diagnostiku ochorenia COVID-19 a neposkytovať zdravotnú starostlivosť do času, kým národnému centru neoznámi, že opäť má odberové sety na odoberanie vzoriek na diagnostiku ochorenia COVID-19,

e)

začať prevádzkovať mobilné odberové miesto od dátumu uvedeného v povolení alebo rozhodnutí o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta,9aaa)

f)

vykonávať taký počet odberov, aby neprekročil maximálnu dennú kapacitu odberov vzoriek na diagnostiku ochorenia COVID-19 za deň oznámenú podľa písmena a).

(15)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie pre dospelých, povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie pre deti a dorast, rozhodnutia o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých alebo rozhodnutia o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, je povinný

a)

zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti denne počas ordinačných hodín ustanovených v povolení na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie pre dospelých, v povolení na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie pre deti a dorast, v rozhodnutí o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a v rozhodnutí o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast,

b)

uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou,

c)

začať prevádzkovať epidemiologickú ambulanciu, dočasnú epidemiologickú ambulanciu pre dospelých a dočasnú epidemiologickú ambulanciu pre deti a dorast do troch dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie, rozhodnutia o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých alebo rozhodnutia o dočasnej zmene povolenia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

(16)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom rozhodnutia o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, je povinný dodržiavať všetky povinnosti poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie.

(17)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom rozhodnutia o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a prevádzkuje ambulanciu v priestoroch nemocnice alebo polikliniky, je povinný zabezpečiť, aby sa zdravotná starostlivosť poskytovala v priestoroch oddelených tak, aby do nemocnice alebo polikliniky neprenikali škodlivé biologické faktory.

(18)

Poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti je povinný samosprávnemu kraju poskytnúť do 14 dní od začatia prevádzkovania všeobecnej ambulancie a do siedmich dní od každej zmeny aj bez vyžiadania v elektronickej podobe údaje

a)

o počte lekárskych miest u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti,

b)

o počte sesterských miest u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti v členení na sestra a zdravotnícky asistent,

c)

o číselných kódoch lekárov a číslach registrácie v príslušnej komore všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c) u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, s uvedením počtu pracovných hodín v mesiaci.

§ 79a
(1)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,

a)

vyžiadať si od zdravotnej poisťovne potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti

1.

osobe, ktorá nemá podanú prihlášku,57) a

2.

osobe, s ktorej príslušnou zdravotnou poisťovňou nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,58)

b)

poskytovať zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o jej poistencoch potrebné na určenie indikátorov kvality vo formáte určenom ministerstvom zdravotníctva najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca po ukončení časového obdobia, za ktoré budú indikátory kvality hodnotené,

c)

oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci v listinnej podobe na tlačive predpísanom úradom pre dohľad alebo v elektronickej podobe

1.

každé poskytnutie zdravotnej starostlivosti osobe v dôsledku porušenia liečebného režimu58b) alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky,

2.

úraz alebo iné poškodenie zdravia, v súvislosti s ktorým poskytol osobe zdravotnú starostlivosť, pri dôvodnom podozrení, že k úrazu alebo k inému poškodeniu zdravia došlo zavineným protiprávnym konaním tretej osoby; smrteľné úrazy, ťažké úrazy, hromadné úrazy a choroby z povolania je poskytovateľ povinný oznamovať všetky bez výnimky,

d)

povoliť osobám oprávneným na výkon kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu58c) vstup do zdravotníckeho zariadenia, poskytnúť im požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon kontrolnej činnosti a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontrolnej činnosti,

e)

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podávať humánne lieky a používať zdravotnícke pomôcky, ktoré obstarala zdravotná poisťovňa v súlade s osobitným predpisom;58ca) táto povinnosť sa nevzťahuje na humánne lieky a zdravotnícke pomôcky, ktorých podanie alebo použitie je z medicínskych dôvodov pre pacienta nevhodné.

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) musí byť písomná; za jej doručenie sa považuje aj doručenie faxom alebo elektronickou formou.

(3)

Povinnosti

a)

podľa odseku 1 písm. a), c) až e) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

b)

podľa odseku 1 písm. c) až e) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,

c)

podľa odseku 1 písm. a) až c) a e) sa nevzťahujú na poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby.

(4)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný poskytnúť osobám oprávneným na výkon kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu58c) na účely výkonu kontrolnej činnosti požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon kontrolnej činnosti a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontrolnej činnosti.

§ 79b
(1)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný poskytnúť poistencovi iného členského štátu, ktorý sa preukáže európskym preukazom zdravotného poistenia alebo náhradným certifikátom k európskemu preukazu zdravotného poistenia,55jaa) potrebnú zdravotnú starostlivosť,55jac) ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa, ktorú si poistenec iného členského štátu vybral ako inštitúciu miesta pobytu.58cb)

(2)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný poskytnúť poistencovi iného členského štátu, ktorý sa preukáže nárokovým dokladom podľa osobitného predpisu,58cc) zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu,55jad) ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa, ktorú si poistenec iného členského štátu vybral ako inštitúciu miesta bydliska.58cb)

(3)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný poskytnúť poistencovi iného členského štátu, ktorý sa preukáže nárokovým dokladom podľa osobitného predpisu,58cd) zdravotnú starostlivosť so súhlasom inštitúcie, ktorá vykonáva sociálne zabezpečenie v inom členskom štáte,55jae) ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa, ktorú si poistenec iného členského štátu vybral ako inštitúciu miesta bydliska alebo inštitúciu miesta pobytu.58cb)

(4)

Zdravotná starostlivosť podľa odsekov 1 až 3 sa poskytuje za rovnakých podmienok a v rovnakých úhradách ako poistencom v rozsahu podľa osobitného predpisu.58ce) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, nesmie požadovať od poistenca iného členského štátu úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nad rozsah spoluúčasti poistenca podľa osobitného predpisu.58ce)

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nepoužijú, ak osoba trvá na poskytnutí cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,55jab) ktorú uhrádza poistenec iného členského štátu Európskej únie priamo poskytovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, podľa zverejneného cenníka.

(6)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, nesmie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa odsekov 1 až 4 uprednostňovať poistenca z iného členského štátu pred poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistencovi, ktorý čaká na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.58a)

(7)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný poskytnúť zdravotnú starostlivosť cudzincovi s poskytnutou doplnkovou ochranou, ktorá sa preukáže preukazom cudzinca s poskytnutou doplnkovou ochranou o nároku na úhradu zdravotnej starostlivosti.58cf)

§ 80 - Povinnosti zdravotníckeho pracovníka
(1)

Zdravotnícky pracovník, ak v odseku 9 nie je ustanovené inak, je povinný

a)

poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život alebo bolo ohrozené jej zdravie, a ak je to nevyhnutné, zabezpečiť podľa potreby ďalšiu odbornú zdravotnú starostlivosť,

b)

sústavne sa vzdelávať,

c)

oznámiť komore

1.

údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov (§ 63 ods. 2),

2.

údaje a predložiť osvedčené kópie dokladov podľa § 63 ods. 8,

3.

údaje a predložiť osvedčené kópie dokladov podľa § 72a,

d)

do 31. januára príslušného kalendárneho roka zaplatiť poplatok za vedenie registra (§ 63 ods. 5),

e)

vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom,

f)

dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené osobitným predpisom,58e)

g)

chrániť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,

h)

oznámiť bezodkladne stratu, odcudzenie alebo zničenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka národnému centru,

i)

používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme zdravotnej poisťovne,

j)

počas krízovej situácie58f) vykonať povinnosť uloženú príslušnými orgánmi na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti,

k)

podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti u poskytovateľa, ktorého určil orgán príslušný na vydanie povolenia, ak ide o zdravotníckeho pracovníka vykonávajúceho zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. b) až e) a o zdravotníckeho pracovníka, ktorý je spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a v tejto poskytuje zdravotnú starostlivosť.

(2)

Zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika u poskytovateľa, ktorý vykonáva lekárske ožiarenie

a)

zodpovedá za

1.

optimalizáciu radiačnej ochrany pacientov a iných osôb podrobujúcich sa lekárskemu ožiareniu vrátane tvorby vyšetrovacích protokolov s optimálnymi expozičnými a akvizičnými parametrami v súlade s diagnostickými referenčnými úrovňami,

2.

individuálne plánovanie veľkosti ožiarenia cieľového objemu pri liečebnej aplikácii ionizujúceho žiarenia,

3.

stanovenie veľkosti ožiarenia pacienta pri jednotlivých postupoch pri lekárskom ožiarení vrátane výpočtu dávky na plod,

4.

stanovenie zvyškovej aktivity rádionuklidov v tele pacienta pri jeho prepustení zo zdravotníckeho zariadenia,

5.

optimalizáciu radiačnej ochrany zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú lekárske ožiarenie alebo ktorí ošetrujú pacienta s aplikovanou rádioaktívnou látkou,

6.

analýzu udalostí, pri ktorých došlo alebo by mohlo dôjsť k havarijnému ožiareniu alebo neplánovanému lekárskemu ožiareniu,

7.

poskytovanie informácií pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi o možných rizikách ožiarenia sprevádzajúcej osoby, opatrujúcej osoby a iných osôb, ktoré by sa mohli dostať do kontaktu s pacientom s aplikovanou rádioaktívnou látkou po jeho prepustení zo zdravotníckeho zariadenia,

8.

správnu manipuláciu s rádioaktívnym odpadom, za zber, triedenie, uskladnenie a likvidáciu rádioaktívneho odpadu vznikajúceho na zdravotníckych pracoviskách, na ktorých sa používajú otvorené žiariče,

9.

zabezpečenie kontroly kvality lekárskych rádiologických zariadení, detekčných zariadení používaných pri lekárskom ožiarení a dozimetrických prístrojov,

b)

podieľa sa na

1.

zabezpečovaní kvality lekárskeho rádiologického zariadenia,

2.

vykonávaní preberacej skúšky, skúšky dlhodobej stability a skúšky prevádzkovej stálosti lekárskeho rádiologického zariadenia,

3.

príprave technických špecifikácií pre návrhy lekárskych rádiologických zariadení a inštalácií,

4.

dohľade nad lekárskymi rádiologickými zariadeniami,

5.

výbere zariadenia potrebného na vykonávanie meraní v oblasti radiačnej ochrany,

6.

odbornej príprave odborníkov vykonávajúcich lekárske ožiarenie a ostatných zamestnancov v oblasti príslušných aspektov radiačnej ochrany,

7.

zavádzaní nových diagnostických a liečebných metód pomocou lekárskeho ožiarenia a aplikácie rádioaktívnych látok pacientom.

(3)

Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.

(4)

Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov; ak nemožno určiť orgán príslušný na vydanie povolenia, povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa zdravotnícky pracovník dozvedel v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania, môže zdravotníckeho pracovníka na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov zbaviť ministerstvo zdravotníctva.

(5)

Povinná mlčanlivosť sa neporuší postúpením zdravotnej dokumentácie medzi lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť, ako aj v ďalších prípadoch ustanovených osobitným predpisom.59)

(6)

Povinná mlčanlivosť sa neporuší ani informovaním

a)

zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

b)

členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu, ktoré im priznáva tento zákon.

(7)

Povinnosť oznamovať určité skutočnosti uložené zdravotníckemu pracovníkovi osobitnými predpismi60) týmto nie je dotknutá. Ten, komu sa skutočnosti oznamujú, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.

(8)

Ministerstvo zdravotníctva bezodkladne uverejní údaje podľa odseku 1 písm. f) na svojom webovom sídle.

(9)

Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) až d), g) až k) sa nevzťahujú na študenta, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 4, a na žiaka, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 9 alebo študenta a žiaka vykonávajúceho odborné pracovné činnosti podľa § 27 ods. 11 až 13.

Osobitné ustanovenia o odmeňovaní niektorých zdravotníckych pracovníkov
§ 80a
(1)

Základná zložka mzdy60aa) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, a základná zložka mzdy60aa) lekára [§ 27 ods. 1 písm. a)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania, je najmenej 1,50-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, a základná zložka mzdy60aa) lekára [§ 27 ods. 1 písm. a)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore, je najmenej 2,50-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(3)

Mzda60aaa) lekára za hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu s organizátorom v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby [§ 7 ods. 3 písm. a) bod 3a] a mzda60aaa) zubného lekára za hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu s poskytovateľom v ambulancii zubno-lekárskej pohotovostnej služby [§ 7 ods. 3 písm. a) bod 5] je 12 eur. Zamestnávateľ zamestnávajúci lekára alebo zubného lekára podľa predchádzajúcej vety sa s ním môže dohodnúť aj na vyššej mzde.

(4)

Odmena za hodinu poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby je najmenej vo výške celkových mzdových nákladov zodpovedajúcich mzde lekára alebo zubného lekára podľa odseku 3 prvej vety, ak ide o odmenu pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poskytujúceho zdravotnú starostlivosť v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby alebo v ambulancii zubno-lekárskej pohotovostnej služby na základe iného vzťahu, ako je uvedený v odseku 3.

(5)

Odmena za poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby alebo zubno-lekárskej pohotovostnej služby na základe rozpisu zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby alebo zubno-lekárskej pohotovostnej služby vo výške podľa odseku 4 sa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti určenému v rozpise zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby alebo zubno-lekárskej pohotovostnej služby v kalendárnom mesiaci, v ktorom nebolo zabezpečené poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby alebo zubno-lekárskej pohotovostnej služby, znižuje o 25 %.

§ 80aa
(1)

Základná zložka mzdy60aa) farmaceuta [§ 27 ods. 1 písm. c)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,27-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) farmaceuta [§ 27 ods. 1 písm. c)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 6) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,32-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(3)

Základná zložka mzdy60aa) farmaceuta [§ 27 ods. 1 písm. c)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 2,1-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80ab
(1)

Základná zložka mzdy60aa) sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,00-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 6) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,05-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(3)

Základná zložka mzdy60aa) sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,10-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(4)

Základná zložka mzdy60aa) sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon povolania sestry nadobudnutím vysokoškolského vzdelania I. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v špecializačnom odbore (§ 33 ods. 5) a má najmenej päťročnú odbornú prax v príslušnom špecializačnom odbore, ktorá okrem výkonu špecializovaných pracovných činností v tomto špecializačnom odbore vykonáva aj ošetrovateľskú prax sestry s pokročilou praxou alebo riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe podľa osobitného predpisu60aab) v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,15-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80ac
(1)

Základná zložka mzdy60aa) pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,00-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 6) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,05-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(3)

Základná zložka mzdy60aa) pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,10-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(4)

Základná zložka mzdy60aa) pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon povolania pôrodnej asistentky nadobudnutím vysokoškolského vzdelania I. stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia a II. stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia, odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v špecializačnom odbore (§ 33 ods. 5) a má najmenej päťročnú odbornú prax v príslušnom špecializačnom odbore, ktorá okrem výkonu špecializovaných pracovných činností v tomto špecializačnom odbore vykonáva aj prax pôrodnej asistencie pôrodnej asistentky s pokročilou praxou alebo riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie podľa osobitného predpisu60aab) v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,15-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80ad
(1)

Základná zložka mzdy60aa) fyzioterapeuta [§ 27 ods. 1 písm. f)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,91-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) fyzioterapeuta [§ 27 ods. 1 písm. f)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 6) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(3)

Základná zložka mzdy60aa) fyzioterapeuta [§ 27 ods. 1 písm. f)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,08-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80ae
(1)

Základná zložka mzdy60aa) verejného zdravotníka [§ 27 ods. 1 písm. g)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,91-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) verejného zdravotníka [§ 27 ods. 1 písm. g)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 6) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(3)

Základná zložka mzdy60aa) verejného zdravotníka [§ 27 ods. 1 písm. g)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,08-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80af
(1)

Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho laboranta [§ 27 ods. 1 písm. h)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,91-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho laboranta [§ 27 ods. 1 písm. h)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 6) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(3)

Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho laboranta [§ 27 ods. 1 písm. h)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,10-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80ag
(1)

Základná zložka mzdy60aa) nutričného terapeuta [§ 27 ods. 1 písm. i)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,88-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) nutričného terapeuta [§ 27 ods. 1 písm. i)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,00-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80ah

Základná zložka mzdy60aa) dentálnej hygieničky [§ 27 ods. 1 písm. j)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,88-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80ai
(1)

Základná zložka mzdy60aa) rádiologického technika [§ 27 ods. 1 písm. k)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,91-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) rádiologického technika [§ 27 ods. 1 písm. k)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 6) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(3)

Základná zložka mzdy60aa) rádiologického technika [§ 27 ods. 1 písm. k)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,08-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80aj
(1)

Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho záchranára [§ 27 ods. 1 písm. l)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, a u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, je najmenej 1,08-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho záchranára [§ 27 ods. 1 písm. l)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, a u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, je najmenej 1,13-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80ak
(1)

Základná zložka mzdy60aa) zubného technika [§ 27 ods. 1 písm. m)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,91-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) zubného technika [§ 27 ods. 1 písm. m)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 6) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80al
(1)

Základná zložka mzdy60aa) technika pre zdravotnícke pomôcky [§ 27 ods. 1 písm. n)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,91-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) technika pre zdravotnícke pomôcky [§ 27 ods. 1 písm. n)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 6) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80am
(1)

Základná zložka mzdy60aa) farmaceutického laboranta [§ 27 ods. 1 písm. p)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,91-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) farmaceutického laboranta [§ 27 ods. 1 písm. p)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,08-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80an

Základná zložka mzdy60aa) maséra [§ 27 ods. 1 písm. q)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,85-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80ao

Základná zložka mzdy60aa) ortopedického technika [§ 27 ods. 1 písm. s)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,85-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80ap
(1)

Základná zložka mzdy60aa) praktickej sestry – asistenta [§ 27 ods. 1 písm. t)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,85-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) praktickej sestry – asistenta [§ 27 ods. 1 písm. t)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,89-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(3)

Základná zložka mzdy60aa) praktickej sestry – asistenta [§ 27 ods. 1 písm. t)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,94-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80aq

Základná zložka mzdy60aa) zubného asistenta [§ 27 ods. 1 písm. u)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,85-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80ar
(1)

Základná zložka mzdy60aa) sanitára [§ 27 ods. 1 písm. v)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,70-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) sanitára [§ 27 ods. 1 písm. v)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 6) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, je najmenej 0,74-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80as
(1)

Základná zložka mzdy60aa) logopéda (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,19-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) logopéda (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 6) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,23-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(3)

Základná zložka mzdy60aa) logopéda (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,40-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80at
(1)

Základná zložka mzdy60aa) liečebného pedagóga (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,19-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) liečebného pedagóga (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 6) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,23-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(3)

Základná zložka mzdy60aa) liečebného pedagóga (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,40-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80au
(1)

Základná zložka mzdy60aa) psychológa (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,19-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) psychológa (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 6) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,23-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(3)

Základná zložka mzdy60aa) psychológa (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,40-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80av
(1)

Základná zložka mzdy60aa) fyzika (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,27-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) fyzika (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 2,10-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80aw
(1)

Základná zložka mzdy60aa) laboratórneho diagnostika (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,27-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) laboratórneho diagnostika (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 6) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,32-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(3)

Základná zložka mzdy60aa) laboratórneho diagnostika (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 2,10-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 80b
(1)

Ak má zdravotnícky pracovník uvedený v § 80a až 80aw dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas,60ab) základná zložka mzdy podľa § 80a zodpovedá dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

(2)

Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a až 80aw nezahŕňa príplatky, iné nárokovateľné zložky mzdy, nenárokovateľné zložky mzdy, mzdu za prácu nadčas a mzdu za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku podľa osobitného predpisu.60ac)

(3)

Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a až 80aw sa dojednáva ako mesačná mzda.

(4)

Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a až 80aw sa upravuje podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky každoročne vždy k 1. januáru kalendárneho roka.

(5)

Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a ods. 1 sa navyšuje za každý odpracovaný rok výkonu zdravotníckeho povolania v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb13a) a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,13b) ktorý je súhrnom dvanástich mesiacov, o 0,015-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a ods. 2 sa navyšuje spôsobom podľa prvej vety o 0,03-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80aa až 80aw sa navyšuje spôsobom podľa prvej vety o 0,01-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Základnú zložku mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a až 80aw možno navýšiť najviac za tridsať odpracovaných rokov. Ak má zdravotnícky pracovník dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, navýšená základná zložka mzdy za odpracované roky výkonu zdravotníckeho povolania zodpovedá dohodnutému kratšiemu pracovnému času. Ak zdravotnícky pracovník uvedený v § 80a až 80aw vykonáva odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti súbežne vo viacerých zdravotníckych povolaniach alebo vykonáva odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti súbežne v pracovných pomeroch s viacerými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zariadeniami sociálnych služieb13a) alebo zariadeniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,13b) do počtu odpracovaných rokov tohto zdravotníckeho pracovníka sa započíta doba, počas ktorej súbežne vykonával viacero zdravotníckych povolaní alebo počas ktorej mal súbežne uzatvorené pracovné pomery s viacerými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zariadeniami sociálnych služieb13a) alebo zariadeniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,13b) iba raz.

(6)

Zdravotníckemu pracovníkovi uvedenému v § 80a až 80aw sa do počtu odpracovaných rokov započítava doba výkonu všetkých odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností, ktoré vykonával ako zdravotnícky pracovník v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb13a) a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,13b) najviac však v rozsahu podľa odseku 5.

(7)

Zdravotníckemu pracovníkovi uvedenému v § 80a až 80aw sa do počtu odpracovaných rokov započítava aj doba výkonu zdravotníckeho povolania v rozsahu získaného vzdelania, ktoré vykonával ako zdravotnícky pracovník u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom štáte, najviac však v rozsahu podľa odseku 5.

(8)

Zdravotníckemu pracovníkovi uvedenému v § 80a až 80aw sa do počtu odpracovaných rokov započíta aj obdobie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky a obdobie ďalšej materskej dovolenky alebo ďalšej rodičovskej dovolenky60ad) v rozsahu jej čerpania.

(9)

Zdravotníckemu pracovníkovi uvedenému v § 80a až § 80aw sa do počtu odpracovaných rokov započíta aj doba výkonu základnej vojenskej služby.

(10)

Počet odpracovaných rokov podľa odsekov 5 až 9 je zdravotnícky pracovník povinný preukázať písomným dokladom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má zdravotnícky pracovník uzatvorený pracovný pomer; to neplatí, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým má zdravotnícky pracovník uzatvorený pracovný pomer, informáciou o počte odpracovaných rokov disponuje. Zdravotnícky pracovník dokladom preukazujúcim počet odpracovaných rokov preukazuje najmä skutočnosť, že vykonával zdravotnícke povolanie v rozsahu získaného vzdelania a počet odpracovaných rokov výkonu zdravotníckeho povolania. Ak doklad preukazujúci počet odpracovaných rokov nebol vydaný v štátnom jazyku alebo v českom jazyku, zdravotnícky pracovník je povinný ho predložiť spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

SIEDMA ČASŤ

DOZOR A SANKCIE

§ 81
(1)

Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva

a)

orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11) a vo vzťahu k držiteľom povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby úrad pre dohľad, ak v osobitnom predpise nie je ustanovené inak59a) a ide o plnenie povinností držiteľmi povolení podľa § 79 okrem § 79 ods. 1 písm. g), w), za), zo) až zq), ab), ah), aj) a ba) až bc) a dodržiavanie podmienok prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na základe povolenia, ak v písmene f) alebo písmene i) nie je ustanovené inak,

b)

ak ide o plnenie povinností podľa § 79 a dodržiavanie podmienok prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na základe povolenia držiteľmi povolení podľa § 11 ods. 2 písm. g), aj ministerstvo zdravotníctva, ak v písmene f) alebo v osobitnom predpise59a) nie je ustanovené inak,

c)

komora príslušná na vydanie licencie (§ 68 ods. 2 až 11), ak ide o plnenie povinností držiteľmi licencií podľa § 79 a dodržiavanie podmienok na vydanie licencie,

d)

komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 12), ak ide o plnenie povinností ustanovených v § 80 ods. 1 písm. b) až d),

e)

komora príslušná na združovanie zdravotníckych pracovníkov (§ 43 ods. 2, § 44 ods. 2, § 45 ods. 2, § 46 ods. 2, § 47b ods. 1, § 47c ods. 1, § 47d ods. 1, § 47e ods. 1, § 47f ods. 1, § 47g ods. 1 a § 47h ods. 1), ak ide o plnenie povinností ustanovených v § 52 ods. 2,

f)

ministerstvo zdravotníctva, ak ide o dodržiavanie ustanovení § 7 ods. 8 a 9 a § 40 ods. 12 a 15, ak ide o plnenie povinností držiteľmi povolení na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do siete kategorizovaných nemocníc podľa osobitného zákona19aa) (§ 5a) podľa § 79 okrem § 79 ods. 1 písm. g), za), zo) až zq), ab), ah) a aj) a dodržiavanie podmienok prevádzkovania ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do siete kategorizovaných nemocníc podľa osobitného zákona,19aa)

g)

samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, ak ide o plnenie povinností podľa § 79 ods. 1 písm. g), za), zo) až zq), ab), ah), aj), al) až ap) a ax),

h)

ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s národnou transplantačnou organizáciou v tkanivových zariadeniach [§ 11 ods. 1 písm. c)] v dvojročných intervaloch; ak ide o plnenie povinností držiteľmi povolení podľa § 79 okrem § 79 ods. 1 písm. g), za), zo) až zq) a ab) a dodržiavanie požiadaviek prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na základe povolenia,

i)

ministerstvo zdravotníctva, ak ide o plnenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. ba) až bc) a bi),

j)

regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak ide o plnenie povinností podľa § 79 ods. 14.

(2)

Orgány dozoru podľa odseku 1 sú oprávnené za podmienok ustanovených týmto zákonom

a)

ukladať pokuty (§ 82),

b)

dočasne pozastaviť povolenie alebo licenciu (§ 18 a 73),

c)

zrušiť povolenie alebo licenciu (§ 19 a 74),

d)

ukladať disciplinárne opatrenia (§ 65).

(3)

Ak úrad pre dohľad pri výkone dozoru podľa odseku 1 písm. a) zistí skutočnosti oprávňujúce uložiť sankciu podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c), bezodkladne o tom informuje ministerstvo zdravotníctva a predloží mu podklady potrebné na rozhodnutie.

(4)

Pri ukladaní sankcií orgány podľa odseku 2 prihliadajú najmä na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania alebo opomenutia, mieru zavinenia, dĺžku a dôsledky porušenia povinnosti alebo inú priťažujúcu okolnosť.

(5)

Na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti60a) dohliada úrad pre dohľad podľa osobitného predpisu.60b)

(6)

Orgány dozoru podľa odseku 1 pri výkone dozornej činnosti postupujú primerane podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom.60c)

(7)

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov zabezpečí plnenie Národného plánu opatrení v súvislosti s postupným ukončovaním používania zubného amalgámu podľa osobitného predpisu55jawd) u poskytovateľov v špecializovanej zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti. Národný plán opatrení v súvislosti s postupným ukončovaním používania zubného amalgámu ministerstvo zdravotníctva a Slovenská komora zubných lekárov zverejnia na svojich webových sídlach.

Pokuty

§ 82
(1)

Orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11) a vo vzťahu k držiteľovi povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby úrad pre dohľad, ak v odseku 8 a v osobitnom predpise60caa) nie je ustanovené inak, uloží držiteľovi povolenia vydaného podľa tohto zákona pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovených

a)

v § 79 ods. 1 písm. e), f), h), k), p), s), t), u), z), zc), zk), zl), zn), ak), aw), ay), az), bd), bj) a bk), ods. 6 a 11 a ods. 13 písm. i), l) a m) a ods. 14 písm. b) a d), v § 79a ods. 1 písm. a) až d) až do 663 eur,

b)

v § 79 ods. 1 písm. i), j), o), q), r), v), y), zb), zf) až zj), zm), zu) až zy), af), ag), ai), be) až bh), bm) a bn), ods. 2 písm. a) až c), ods. 4 písm. a) a b), ods. 13 písm. a) až d), f) až h), j), k) a n), ods. 14 písm. a), c), e) a f), ods. 15 až 18 a § 79b až do 3 319 eur,

c)

v § 79 ods. 1 písm. d), l) až n), ze), zs), ar) a as), ods. 13 písm. e) až do 9 958 eur,

d)

v § 79 ods. 1 písm. a) až c), zr), zt), zz), aa), ac) až ae) až do 16 596 eur,

e)

v § 79 ods. 1 písm. ak) až do 33 193 eur.

(2)

Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a) a ods. 2, 3, 5 až 11] uloží držiteľovi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovených

a)

v § 79 ods. 1 písm. h), k), p), s) až u), § 79 ods. 5 písm. a) a b) a v § 79a ods. 1 písm. a) až c) a ods. 4 až do 663 eur,

b)

v § 79 ods. 1 písm. i), o), r) a zf) až zj), § 79 ods. 2 písm. a), § 79 ods. 4 písm. a) a b), § 79 ods. 5 písm. c) a d) a § 79b až do 3 319 eur,

c)

v § 79 ods. 1 písm. a), b) a l) až n) až do 16 596 eur.

(3)

Orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11) uloží pokutu až do 33 193 eur

a)

fyzickej osobe a právnickej osobe, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť bez povolenia (§ 7 ods. 2 až 4) alebo vykonáva lekársku posudkovú činnosť v rozpore s týmto zákonom (§ 7a),

b)

právnickej osobe, ak

1.

poskytuje zdravotnú starostlivosť bez odborného zástupcu; uvedené neplatí, ak má určeného náhradného odborného zástupcu podľa § 17a, alebo

2.

jej odborný zástupca alebo ak právnická osoba má určeného náhradného odborného zástupcu, jej náhradný odborný zástupca nemá licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu [§ 68 ods. 1 písm. c)],

c)

fyzickej osobe, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť bez licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)],

d)

odbornému zástupcovi, ak vykonáva činnosť odborného zástupcu pre viac ako jedného poskytovateľa; to neplatí, ak ide o náhradného odborného zástupcu (§ 17a),

e)

fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak neodovzdala zdravotnú dokumentáciu lekárovi samosprávneho kraja.60ca)

(4)

Komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 12) uloží zdravotníckemu pracovníkovi pokutu až do 663 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 80 ods. 1 písm. b) až d).

(5)

Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu

a)

až do 1 500 eur osobe, ak osoba používa profesijný titul v rozpore s § 37b,

b)

až do 3 300 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. i); rovnopis rozhodnutia o uložení pokuty ministerstvo zdravotníctva bezodkladne zašle komore príslušnej na registráciu zdravotníckych pracovníkov,

c)

do 500 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 39b ods. 13 písm. c) a ods. 14 písm. b).

(6)

Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu

a)

do 4 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak uskutočňuje študijný program bez akreditácie alebo kurz inštruktora prvej pomoci bez akreditácie (§ 40 ods. 25),

b)

do 2 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak uskutočňuje kurz prvej pomoci bez akreditácie (§ 40 ods. 25),

c)

5 000 eur osobe, ktorá poruší zákaz podľa § 7 ods. 8 a 9,

d)

do 3 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak poruší povinnosť podľa § 40 ods. 12 písm. c) až m) a ods. 15,

e)

do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší niektorú z povinností podľa § 80 ods. 1 písm. g) a h),

f)

do 500 eur samosprávnemu kraju, ak poruší povinnosť podľa § 39b ods. 29,

g)

do 5 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ktorá neodstráni nedostatky podľa § 92a ods. 4,

h)

do 500 eur vzdelávacej ustanovizni, ak poruší povinnosť podľa § 39b ods. 26.

(7)

Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu komore za nečinnosť pri rozhodovaní o žiadosti o vydanie licencie podľa § 68 až do 2 000 eur.

(8)

Ministerstvo zdravotníctva uloží držiteľovi povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do siete kategorizovaných nemocníc (§ 5a) pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovenej v

a)

§ 79 ods. 1 písm. e), f), h), k), p), s), t), u), w), z), zc), zk), zl) a zn), ods. 6 a 11, v § 79a ods. 1 písm. a) až d) až do 663 eur,

b)

§ 79 ods. 1 písm. i), j), o), q), r), v), y), zb), zf) až zj), zm), zu) až zy), af) a ag), ods. 2 písm. a) až c), ods. 4 písm. a) a b) a § 79b až do 3 319 eur,

c)

§ 79 ods. 1 písm. d), l) až n), ze) a zs) až do 9 958 eur,

d)

§ 79 ods. 1 písm. a) až c), zr), zt), zz), aa), ac) až ae) až do 16 596 eur,

e)

§ 79 ods. 1 písm. ak) až do 33 193 eur.

(9)

Orgán príslušný na vydanie povolenia uloží pokutu zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. k), až do 663 eur.

(10)

Samosprávny kraj uloží poskytovateľovi za porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. aj) pokutu až do výšky 2 000 eur, za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. g), za), zo) až zq) a ax) pokutu až do 3319 eur a za porušenie povinnosti ustanovenej v § 79 ods. 1 písm. ab), ah), al) až ap) pokutu až do 16 596 eur.

(11)

Pri určení výšky pokuty podľa tohto zákona sa prihliadne najmä na závažnosť, čas trvania, následky a povahu zistených nedostatkov.

(12)

Samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa uloží pokutu až do výšky 16 596 eur osobe, ktorá nie je poskytovateľom, ak akýmkoľvek plnením podmieňuje

a)

objednanie osoby na vyšetrenie, ktoré je plne hradené z verejného zdravotného poistenia alebo

b)

poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá je plne hradená z verejného zdravotného poistenia v tomto zdravotníckom zariadení.

(13)

Samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa uloží pokutu od 2 000 eur až do výšky dvojnásobku hornej hranice sadzby pokuty ustanovenej týmto zákonom za porušenie povinností podľa

a)

odseku 12 osobe, ktorá nie je poskytovateľom, ak jej bola za porušenie týchto povinností počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov viac ako dva razy právoplatne uložená pokuta,

b)

v § 79 ods. 1 písm. ab) alebo aj) poskytovateľovi, ak mu bola za porušenie týchto povinností počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov viac ako dva razy právoplatne uložená pokuta,

c)

odseku 14 a 15 poskytovateľovi, ak mu bola za porušenie týchto povinností počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov viac ako dva razy právoplatne uložená pokuta.

(14)

Samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa uloží pokutu až do výšky 2 000 eur tomu, kto

a)

prekročí počtom osôb vyšetrených počas doplnkových ordinačných hodín 30 % z celkového počtu vyšetrených osôb v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci podľa osobitného predpisu,66)

b)

poruší povinnosť umožniť objednanie pacientov na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb podľa § 79 ods. 1 písm. am),

c)

poruší povinnosť poskytnúť zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín najneskôr do 20 dní po objednaní sa pacienta prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb podľa § 79 ods. 1 písm. an),

d)

poruší povinnosť poskytnúť zdravotnú starostlivosť na základe odporúčania všeobecného lekára počas ordinačných hodín najneskôr do 20 dní po objednaní sa prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb podľa § 79 ods. 1 písm. ao).

(15)

Ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa uloží pokutu až do výšky trojnásobku priemerného mesačného príjmu poskytovateľa finančných prostriedkov od zdravotných poisťovní za posledné tri kalendárne mesiace, najmenej však 1 000 eur tomu, kto prijme od osoby úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytovanú počas doplnkových ordinačných hodín a súčasne takúto zdravotnú starostlivosť vykáže zdravotnej poisťovni na úhradu.

(16)

Zodpovednosti za porušenie povinností, za ktoré možno uložiť pokutu podľa tohto zákona, sa osoba zbaví, ak preukáže, že v dôsledku okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré nemohla ovplyvniť svojím konaním, nemohla splniť povinnosti, za ktoré možno uložiť pokutu podľa tohto zákona. Zbavením sa zodpovednosti za porušenie povinnosti nie je dotknutá povinnosť osôb túto povinnosť dodatočne splniť po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa osoba zbaví tejto zodpovednosti.

(17)

Ukladanie pokút za porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. w) upravuje osobitný predpis.60d)

(18)

Ministerstvo zdravotníctva môže uložiť pokutu do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. j).

(19)

Ministerstvo zdravotníctva uloží, aj opakovane, pokutu 15 000 eur tomu, kto bez povolenia na prevádzkovanie

a)

ambulancie záchrannej zdravotnej služby neoprávnene používa vozidlo označené ako vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo vozidlo, ktoré môže byť svojím označením zameniteľné s vozidlom ambulancie záchrannej zdravotnej služby, alebo

b)

ambulancie dopravnej zdravotnej služby neoprávnene používa vozidlo označené ako vozidlo ambulancie dopravnej zdravotnej služby alebo vozidlo, ktoré môže byť svojím označením zameniteľné s vozidlom ambulancie dopravnej zdravotnej služby.

(20)

Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu poskytovateľovi až do výšky 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. ba) až bc) a bi).

(21)

Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti, u ktorého stážista vykonáva stáž podľa § 30a až do výšky

a)

5 000 eur za porušenie povinnosti plniť oznamovaciu povinnosť podľa § 30a ods. 3,

b)

15 000 eur za porušenie povinnosti zabezpečiť výkon odborného dohľadu pri výkone stáže podľa § 30a ods. 4 a 5.

(22)

Ak orgán príslušný na vydanie povolenia začne voči držiteľovi povolenia vydaného podľa tohto zákona konanie o uložení pokuty za porušenie povinnosti uvedenej v § 79 odsek 1 písm. l), je povinný bezodkladne o tom informovať úrad pre dohľad.

§ 83
(1)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď orgán príslušný na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona (§ 81 ods. 1) zistil porušenie povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

(2)

Účastníkom konania o uložení pokuty je držiteľ povolenia, držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, zdravotnícky pracovník alebo osoba, ktorá používa profesijný titul v rozpore s § 37b, a úrad pre dohľad, ak sa konanie začalo na jeho podnet.

(3)

V rozhodnutí o uložení pokuty orgán príslušný na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona (§ 81 ods. 1) určí lehotu na odstránenie nedostatkov. Ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránili, možno uložiť pokutu opakovane.

(4)

V rozhodnutí o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. zo), zq) a ab) orgán príslušný na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona rozhodne aj o povinnosti vrátiť neoprávnenú úhradu tomu, na úkor koho ju získal. Odvolanie proti tejto časti rozhodnutia o uložení pokuty nemá odkladný účinok.

(5)

Pokuty uložené ministerstvom zdravotníctva a komorou sú príjmom štátneho rozpočtu. Pokuty uložené samosprávnym krajom sú príjmom samosprávneho kraja. Pokuty uložené regionálnym úradom verejného zdravotníctva sú príjmom štátneho rozpočtu.

(6)

Pokuty uložené ministerstvom zdravotníctva za porušenie povinností podľa § 92a ods. 4 sú príjmom rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva.

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 91
(1)

Z exekúcií podľa osobitného predpisu80) sa za splnenia podmienok uvedených v odseku 2 vylučuje

a)

majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitného predpisu,65)

b)

majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej organizácie uvedenej v písmene a),

c)

majetok obce v správe rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

d)

majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

e)

majetok právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa tohto zákona a nevzťahujú sa na ňu písmená a) až d),

f)

finančné prostriedky na účtoch osôb uvedených v písmenách a) až e) a finančné prostriedky, ktoré sú určené pre osoby uvedené v písmenách a) až e) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti, na zabezpečenie predmetu činností osôb uvedených v písmenách a) až e).

(2)

Z exekúcií podľa osobitného predpisu80) sa vylučuje majetok a finančné prostriedky podľa odseku 1, ak

a)

ich exekúciou by boli ohrozené práva a povinnosti pacientov vyplývajúce z osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a právo podľa čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 31 Listiny základných práv a slobôd, a

b)

ich exekúciou by bolo ohrozené vykonávanie činnosti subjektu hospodárskej mobilizácie alebo by bola ohrozená činnosť prvku kritickej infraštruktúry v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

§ 92
(1)

Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,72) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

O odvolaní proti rozhodnutiu samosprávneho kraja rozhoduje ministerstvo zdravotníctva.

(3)

Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

(4)

Ak došlo k zmene príslušného orgánu na konanie v prvom stupni z dôvodu zaradenia ústavného zdravotníckeho zariadenia do siete kategorizovaných nemocníc podľa osobitného zákona19aa) alebo z dôvodu jeho vyradenia zo siete kategorizovaných nemocníc, orgán, ktorý bol naposledy príslušný na konanie o vydanie povolenia, na konanie o zrušení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, na konanie vo veci dočasného pozastavenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia, na konanie vo veci zrušenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia a pre zmeny údajov uvedené v § 16 ods. 1 a 2 v prvom stupni, je povinný orgánu príslušnému na konanie v prvom stupni predložiť všetky rozhodnutia, ktoré ako orgán príslušný na konanie v prvom stupni vydal, spolu so spisovým materiálom do 15 dní od zaradenia ústavného zdravotníckeho zariadenia do siete kategorizovaných nemocníc podľa osobitného zákona72aaa) alebo z dôvodu jeho vyradenia zo siete kategorizovaných nemocníc. Na konanie o vydanie povolenia, na konanie o zrušení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, na konanie vo veci dočasného pozastavenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia, na konanie vo veci zrušenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia a pre zmeny údajov uvedené v § 16 ods. 1 a 2 v prvom stupni pri ústavnom zdravotníckom zariadení zaradenom do siete kategorizovaných nemocníc alebo z dôvodu jeho vyradenia zo siete kategorizovaných nemocníc podľa osobitného zákona,72aaa) je orgánom príslušným v prvom stupni ministerstvo zdravotníctva.

(5)

Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.25)

§ 92a - Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní
(1)

Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní je súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je národné centrum.72aa)

(2)

Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní slúži na

a)

evidenciu zdravotníckych pracovníkov zaradených do ďalšieho vzdelávania podľa § 39 ods. 3,

b)

evidenciu vydaných diplomov o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore podľa § 33 ods. 5 zdravotníckym pracovníkom podľa písmena a),

c)

evidenciu vydaných certifikátov v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti podľa § 33 ods. 6 zdravotníckym pracovníkom podľa písmena a),

d)

štatistické účely,

e)

kontrolné účely a

f)

výmenu informácií pri uznávaní odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi.

(3)

Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní obsahuje

a)

meno a priezvisko, profesijný titul, dátum a miesto narodenia, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, pohlavie, štátne občianstvo, rodné číslo, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul,

b)

údaj o zdravotníckom povolaní,

c)

údaj o zamestnávateľovi vrátane každej zmeny,

d)

registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie, dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia alebo dátum zániku registrácie,

e)

kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 33 získanej ku dňu zaradenia do ďalšieho vzdelávania v elektronickej podobe,

f)

sídlo vzdelávacej ustanovizne, dátum zriadenia vzdelávacej ustanovizne, dátum zrušenia vzdelávacej ustanovizne, identifikačné číslo a názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zdravotníckeho pracovníka zaradila do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy, sídlo a označenie fakulty,

g)

označenie špecializačného študijného programu alebo certifikačného študijného programu,

h)

dátum zaradenia do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,

i)

údaje o žiadateľovi o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania v rozsahu názov a identifikačné číslo, ak je organizácia, vrátane údajov zamestnávateľa v prípade jeho zmeny počas ďalšieho vzdelávania, ak bol žiadateľom zamestnávateľ, alebo meno a priezvisko, ak je žiadateľom zdravotnícky pracovník,

j)

údaj o zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa § 39b ods. 1,

k)

údaj o započítaní zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovanej v Slovenskej republike pred zaradením zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia,

l)

údaj o započítaní zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovanej v cudzine,

m)

údaj o započítaní časti ukončeného špecializačného štúdia s uvedením kódu a názvu špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala, a dĺžky započítanej časti,

n)

údaj o započítaní zdravotných výkonov, ktoré zdravotnícky pracovník vykonal v rámci odbornej praxe pri vykonávaní špecializovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času,

o)

údaj o započítaní rozsahu a obsahu absolvovaného špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore pri zmene špecializačného odboru,

p)

údaj o započítaní rozsahu a obsahu absolvovaného špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore pri zmene vzdelávacej ustanovizne,

q)

údaj o započítaní rozsahu a obsahu absolvovanej certifikačnej prípravy v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti pri zmene vzdelávacej ustanovizne,

r)

údaj o dĺžke prerušenia špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,

s)

dôvod prerušenia špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,

t)

údaj o zmene špecializačného odboru, v ktorom bol zdravotnícky pracovník zaradený, na iný špecializačný odbor a dátum zmeny,

u)

údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu alebo certifikačnej príprave v tom istom špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti a dátum zmeny,

v)

údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v inom špecializačnom odbore a dátum zmeny,

w)

dátum a spôsob ukončenia špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,

x)

v elektronickej podobe kópiu diplomu o špecializácii alebo certifikátu získaného ďalším vzdelávaním zdravotníckeho pracovníka,

y)

dátum vydania, typ, identifikátor a dátum vloženia kópie dokladu v elektronickej podobe podľa písmen e) a x).

(4)

Ak ministerstvo zdravotníctva zistí, že údaje, ktoré vzdelávacia ustanovizeň poskytla národnému centru do Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní, sú nesprávne alebo sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vyzve vzdelávaciu ustanovizeň, aby tieto nedostatky odstránila v ním určenej lehote.

(5)

Na spracúvanie údajov v Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní sa vzťahuje osobitný predpis.25) Osobné údaje dotknutej osoby podľa odseku 3 sa uchovávajú 60 rokov od vydania diplomu o špecializácii alebo vydania certifikátu.

§ 92b
(1)

Akciová spoločnosť, ktorá vznikla transformáciou štátnej organizácie podľa predpisov účinných do 29. decembra 2007 (ďalej len „akciová spoločnosť"), môže vykonávať aj iné činnosti ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom.64)

(2)

Akcie akciovej spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.

(3)

Na prevod akcií akciovej spoločnosti vo vlastníctve štátu na iné osoby sa vzťahujú predpisy o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby,65) ak ďalej nie je ustanovené inak.

(4)

Prevod akcií akciovej spoločnosti možno vykonať len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní akciovej spoločnosti (ďalej len „majetková účasť štátu"). Majetková účasť štátu nesmie klesnúť pod 51 %.

(5)

V prípade zvýšenia alebo zníženia základného imania akciovej spoločnosti majetková účasť štátu nesmie klesnúť pod 51 %.

§ 93
(1)

Konanie o povolenie na výkon zdravotníckeho povolania, ktoré sa neskončilo do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považuje za konanie o uznaní dokladu o špecializácii podľa tohto zákona.

(2)

Doklad o špecializácii uznaný v konaní o povolenie na výkon zdravotníckeho povolania podľa doterajších predpisov sa považuje za doklad o špecializácii uznaný podľa tohto zákona.

(3)

Konanie o vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov, ktoré sa neskončilo do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.

(4)

Konanie o dočasnom pozastavení činnosti, konanie o zrušení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a konanie o pokutách, ktoré sa neskončilo pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov.

§ 93a
(1)

Licencia na výkon odborného zástupcu vydaná pred 1. septembrom 2005 sa považuje za licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu vydanú podľa tohto zákona.

(2)

Rozhodnutie o uznaní dokladov o špecializácii vydané pred 1. septembrom 2005 sa považuje za rozhodnutie o uznaní dokladov o špecializácii vydané podľa tohto zákona.

(3)

Konanie o uznanie dokladov o špecializácii, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. augusta 2005, dokončí sa podľa doterajších predpisov.

(4)

Konanie o uložení pokuty, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. augusta 2005, dokončí sa podľa doterajších predpisov.

(5)

Ordinačné hodiny schválené podľa doterajších predpisov sa považujú za ordinačné hodiny schválené podľa tohto zákona.

(6)

Lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení, sú oprávnení vykonávať lekársku posudkovú činnosť bez licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti [§ 68 ods. 1 písm. d)] najneskôr do 31. decembra 2009.

(7)

Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na lekárov, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch (§ 7a ods. 2).

§ 93b

Lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení, sú oprávnení vykonávať lekársku posudkovú činnosť bez licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti aj po 31. decembri 2009, ak to ustanovuje osobitný predpis72a) a ak sú zaradení do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy v odbore posudkové lekárstvo; najdlhšie však tri roky od začiatku vykonávania lekárskej posudkovej činnosti. Štúdium v špecializačnom študijnom programe alebo certifikačnom študijnom programe v odbore posudkové lekárstvo sa preukazuje raz za rok potvrdením od príslušnej vzdelávacej ustanovizne (§ 40 a 101).

§ 94
(1)

Zdravotnícki pracovníci, ktorí dovŕšili 65 rokov veku pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sú povinní podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti (§ 32 ods. 5) do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na lekára, zubného lekára a farmaceuta, ak sa podrobili posúdeniu zdravotnej spôsobilosti po dovŕšení 65 rokov veku podľa doterajších predpisov.

§ 95
(1)

Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť orgány komory podľa doterajších predpisov.73) Doterajšia rada komory zvolá snem komory podľa tohto zákona tak, aby sa uskutočnil do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2)

Regionálne komory zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za regionálne komory zriadené podľa tohto zákona.

(3)

Člen komory, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom komory zriadenej podľa doterajších predpisov, sa stáva členom komory podľa tohto zákona.

§ 96
(1)

Zdravotnícki pracovníci sú povinní oznámiť príslušnej komore (§ 62 ods. 2 až 6) údaje do registra a predložiť doklady vyžadované podľa tohto zákona (§ 63 ods. 2 a 3) do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2)

Na zdravotníckych pracovníkov zapísaných do registra podľa doterajších predpisov sa nevzťahuje povinnosť zaplatiť registračný poplatok podľa tohto zákona.

(3)

U zdravotníckych pracovníkov podľa odseku 2 sa nevyžaduje doklad o zaplatení registračného poplatku a iné doklady podľa § 63 ods. 3, ak ich už predložili podľa doterajších predpisov73) a zodpovedajú údajom oznámeným podľa odseku 1.

(4)

Komora je povinná na základe údajov oznámených podľa odseku 1 a predložených dokladov podľa odsekov 1 a 3 zapísať zdravotníckeho pracovníka do registra do šiestich mesiacov odo dňa oznámenia a vydať mu potvrdenie o zápise do registra.

§ 97 - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajšieho predpisu sa považuje za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
a)

v ambulancii, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov

1.

v ambulancii,

2.

v stanici lekárskej služby prvej pomoci,

3.

v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť okrem prípadov uvedených v písmene d) štvrtý bod,

b)

v ambulancii záchrannej zdravotnej služby, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v záchrannej zdravotnej službe,

c)

v zariadení na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v špecializovanom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytuje jednodňovú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

d)

v stacionári, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov

1.

v špecializovanom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytuje opakovanú dennú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

2.

v dialyzačnom stredisku,

3.

v psychiatrickom stacionári,

4.

v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje opakovanú dennú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

5.

vo vysokošpecializovanom odbornom ústave, ktorý poskytuje opakovanú dennú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

e)

v poliklinike, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v poliklinike,

f)

v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

g)

v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,

h)

vo všeobecnej nemocnici, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov

1.

v nemocnici I. typu,

2.

v nemocnici s poliklinikou I. typu,

3.

v nemocnici s poliklinikou II. a III. typu,

4.

vo fakultnej nemocnici a fakultnej nemocnici s poliklinikou,

i)

v špecializovanej nemocnici, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov

1.

vo vysokošpecializovanom odbornom ústave, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť,

2.

v psychiatrickej nemocnici,

3.

v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť,

4.

v odbornom liečebnom ústave,

j)

v liečebni, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov

1.

v liečebni pre dlhodobo chorých,

2.

v geriatrickom centre,

3.

v psychiatrickej liečebni,

4.

v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť nadväzujúcu na inú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo na ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

5.

v sanatóriu,

k)

v hospici, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v zariadení, ktoré poskytuje paliatívnu starostlivosť,

l)

v prírodných liečebných kúpeľoch, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v prírodných liečebných kúpeľoch.

§ 98
(1)

Ak držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného podľa doterajších predpisov nezíska licenciu na výkon zdravotníckeho povolania podľa tohto zákona do 30. júna 2006, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.

(2)

Ak držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného podľa doterajších predpisov nezíska povolenie podľa tohto zákona do 31. decembra 2006, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.

(3)

Prvé výberové konanie (§ 14) uskutoční ministerstvo zdravotníctva najneskôr do 31. marca 2006.

(4)

Držitelia povolení vydaných podľa tohto zákona sú povinní označiť zdravotnícke zariadenie v súlade s týmto zákonom najneskôr do troch mesiacov odo dňa vydania povolenia podľa tohto zákona.

(5)

Minimálna sieť podľa tohto zákona sa nesmie do 31. decembra 2006 zvýšiť ani znížiť oproti sieti zdravotníckych zariadení podľa doterajších predpisov o viac ako 15 %.

(6)

Zodpovednosť za škodu spôsobenú poskytovateľmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti upravuje osobitný predpis.74)

§ 98a

Ak držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tkanivových zariadeniach alebo biobankách vydaného podľa doterajších predpisov nezíska povolenie podľa tohto zákona do 7. apríla 2007, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.

§ 98b
(1)

Povolenia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia vydané podľa tohto zákona.

(2)

Zdravotnícki pracovníci sú povinní prispôsobiť doterajšie používanie označenia svojho povolania ustanoveniam o používaní profesijných titulov a ich skratiek podľa tohto zákona najneskôr do 20. októbra 2008 okrem označení „revízny lekár“ a „revízny farmaceut“ uvedených v osobitných predpisoch,74a) ktorých používanie prispôsobia tomuto zákonu najneskôr do 20. októbra 2013.

(3)

Rozhodnutia o uznaní dokladov o špecializácii vydané ministerstvom zdravotníctva podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia o uznaní dokladov o špecializácii vydané podľa tohto zákona.

(4)

Konania o uznaní dokladov o špecializácii, ktoré neboli právoplatne skončené do 20. októbra 2007, sa ukončia podľa tohto zákona.

(5)

Profesijné tituly a ich skratky priznané zdravotníckym pracovníkom v konaniach o uznaní dokladov podľa doterajších predpisov sa považujú za profesijné tituly a ich skratky priznané podľa tohto zákona. Ak v konaní o uznaní dokladov podľa doterajších predpisov nebol zdravotníckemu pracovníkovi v rozhodnutí o uznaní dokladov priznaný žiadny profesijný titul alebo jeho skratka, ministerstvo zdravotníctva mu prizná používanie profesijného titulu alebo jeho skratky na území Slovenskej republiky podľa tohto zákona na základe písomnej žiadosti držiteľa rozhodnutia o uznaní dokladov.

§ 99
(1)

Zdravotnícke zariadenia transformované podľa tohto zákona (§ 84 až 91) a zdravotnícke zariadenia, ktoré vznikli na základe osobitného predpisu,75) môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť naďalej, ak najneskôr do 31. decembra 2006 získajú povolenie podľa tohto zákona.

(2)

Zdravotnícke zariadenia, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo obec podľa doterajších predpisov, môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť naďalej, ak najneskôr do 31. decembra 2006 získajú povolenie podľa tohto zákona.

§ 99a

Transformácia štátnych organizácií podľa § 84 ods. 1, ktorá sa začala pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov.

§ 100
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na zdravotnícke zariadenia zriadené podľa osobitného predpisu.61) Ustanovenia tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na zdravotnícke zariadenia, ktoré boli ku dňu účinnosti tohto zákona prevedené podľa osobitných predpisov62) alebo zmenené podľa osobitných predpisov,63) ale nezískali povolenie podľa doterajších predpisov.

(2)

Riaditeľov zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva menuje a odvoláva minister zdravotníctva.

§ 100a
(1)

Návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív (ďalej len „návratná finančná výpomoc“) možno poskytnúť zdravotníckemu zariadeniu poskytujúcemu zdravotnú starostlivosť podľa tohto zákona, ktorým je

a)

príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva,

b)

príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky,

c)

príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj,

d)

nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je ministerstvo zdravotníctva,

e)

nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je obec alebo samosprávny kraj.

(2)

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zdravotníckemu zariadeniu podľa odseku 1 schvaľuje ministerstvo zdravotníctva. Návratnú finančnú výpomoc možno poskytnúť zdravotníckemu zariadeniu podľa odseku 1 na základe zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci uzatvorenej medzi ministerstvom zdravotníctva, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a zdravotníckym zariadením.

(3)

Návratná finančná výpomoc sa poskytuje s dobou splatnosti najviac 15 rokov; ministerstvo zdravotníctva môže v odôvodnených prípadoch schváliť odloženie začiatku splácania poskytnutej návratnej finančnej výpomoci najviac o dva roky.

§ 100b
(1)

Členstvo v správnej rade neziskovej organizácie,75a) ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, v mene ktorého koná ministerstvo zdravotníctva (ďalej len „nezisková organizácia založená štátom“), vzniká vymenovaním.

(2)

Ministerstvo zdravotníctva vymenúva nadpolovičnú väčšinu členov správnej rady vrátane predsedu správnej rady, ak vklad štátu do neziskovej organizácie založenej štátom pri jej založení presiahol polovicu všetkých vkladov. Ostatní zakladatelia vymenujú na základe vzájomnej dohody zostávajúci počet členov správnej rady. Ak k dohode ostatných zakladateľov o menovaní zostávajúcich členov správnej rady nedôjde, vymenuje zostávajúcich členov správnej rady ministerstvo zdravotníctva z kandidátov navrhnutých ostatnými zakladateľmi.

(3)

Člen správnej rady neziskovej organizácie založenej štátom môže byť odvolaný zakladateľom, ktorý člena správnej rady vymenoval.

(5)

Nezisková organizácia založená štátom sa zrušuje rozhodnutím správnej rady o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie. Správna rada môže rozhodnúť o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie založenej štátom len po predchádzajúcom súhlase ministerstva zdravotníctva.

(6)

Pri zrušení a zániku neziskovej organizácie založenej štátom je likvidátor povinný vrátiť prioritný majetok75b) do vlastníctva štátu do správy ministerstva zdravotníctva za hodnotu tohto majetku zistenú v účtovníctve ku dňu zrušenia neziskovej organizácie založenej štátom.

(7)

Pri zrušení neziskovej organizácie založenej štátom likvidáciou podľa odsekov 5 a 6 majú zakladatelia nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi zakladateľov podľa hodnoty vloženého majetku.

(8)

Prioritný majetok75b) neziskovej organizácie založenej štátom, ktorý jej prechodne neslúži na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sa považuje za dočasne prebytočný prioritný majetok.

(9)

Dočasne prebytočný prioritný majetok môže nezisková organizácia založená štátom prenechať do nájmu alebo výpožičky inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe najviac na päť rokov. Ak ide o dočasne prebytočný nehnuteľný prioritný majetok, v nájomnej zmluve možno dohodnúť najmenej také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti. Nezisková organizácia založená štátom zverejňuje ponuku na nájom alebo výpožičku dočasne prebytočného prioritného majetku na svojom webovom sídle a na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

(10)

Nájomca alebo vypožičiavateľ môže nehnuteľný prioritný majetok užívať len v rozsahu určenom nájomnou zmluvou alebo zmluvou o výpožičke. Nájomca ani vypožičiavateľ nesmie prenechať nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Ak nájomca alebo vypožičiavateľ prenechal nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, je taká zmluva neplatná. Zmeny na nehnuteľnom prioritnom majetku prenechanom do nájmu alebo výpožičky môže nájomca alebo vypožičiavateľ vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom neziskovej organizácie založenej štátom. Nájomca alebo vypožičiavateľ môže požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku, len ak zmeny vykonal na základe predchádzajúceho písomného súhlasu neziskovej organizácie založenej štátom a jej predchádzajúceho písomného záväzku uhradiť náklady spojené so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku. Nezisková organizácia založená štátom nie je oprávnená dohodnúť v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpožičke zmluvnú pokutu v neprospech neziskovej organizácie založenej štátom.

(11)

Prioritný hnuteľný majetok neziskovej organizácie založenej štátom, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sa považuje za prebytočný prioritný hnuteľný majetok. Prebytočný prioritný hnuteľný majetok môže nezisková organizácia založená štátom previesť kúpnou zmluvou do vlastníctva inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Nezisková organizácia založená štátom zverejňuje ponuku na predaj prebytočného prioritného hnuteľného majetku na svojom webovom sídle a na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

(12)

O dočasnej prebytočnosti prioritného majetku a o prebytočnosti prioritného hnuteľného majetku rozhoduje riaditeľ neziskovej organizácie založenej štátom po predchádzajúcom súhlase najmenej dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady neziskovej organizácie založenej štátom. Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti prioritného majetku a rozhodnutie o prebytočnosti prioritného hnuteľného majetku musí byť písomné. Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti prioritného majetku musí obsahovať označenie dočasne prebytočného prioritného majetku a jeho identifikačné údaje. Rozhodnutie o prebytočnosti prioritného hnuteľného majetku musí obsahovať označenie prebytočného prioritného hnuteľného majetku a jeho identifikačné údaje. Na rozhodovanie o dočasnej prebytočnosti prioritného majetku a na rozhodovanie o prebytočnosti prioritného hnuteľného majetku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.72) Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti prioritného majetku a rozhodnutie o prebytočnosti prioritného hnuteľného majetku nie sú preskúmateľné správnym súdom.

(13)

Nezisková organizácia založená štátom je povinná s dočasne prebytočným prioritným majetkom a prebytočným prioritným hnuteľným majetkom naložiť bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou.

(14)

Oznámenie o výbere záujemcu o uzavretie nájomnej zmluvy a zmluvy o výpožičke podľa odseku 9 a oznámenie o výbere záujemcu o uzavretie kúpnej zmluvy podľa odseku 11 uverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle na základe písomnej žiadosti neziskovej organizácie založenej štátom; oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje neziskovej organizácie založenej štátom, identifikáciu a zoznam majetku, spôsob zamýšľaného nakladania s majetkom, lehotu na predloženie ponúk záujemcov, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 dní od zverejnenia oznámenia na webovom sídle ministerstva zdravotníctva, a termín verejného otvárania obálok s ponukami. Ponuky vyhodnocuje správna rada neziskovej organizácie založenej štátom na verejnom otvorení obálok s ponukami, pričom jediným kritériom pre úspešnosť záujemcu o uzavretie nájomnej zmluvy podľa odseku 9 alebo o uzavretie kúpnej zmluvy podľa odseku 11 je najvyššia cena.

(15)

Uzavretie nájomnej zmluvy a zmluvy o výpožičke podľa odseku 9 a uzavretie kúpnej zmluvy podľa odseku 11 schvaľuje správna rada neziskovej organizácie založenej štátom dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov správnej rady neziskovej organizácie založenej štátom. Na uzavretie nájomnej zmluvy a zmluvy o výpožičke podľa odseku 9 a kúpnej zmluvy podľa odseku 11 sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas všetkých zakladateľov a spoluzakladateľov neziskovej organizácie založenej štátom. Prevodom prebytočného prioritného hnuteľného majetku neziskovej organizácie založenej štátom zaniká jeho účelové určenie podľa osobitného predpisu.75c)

§ 100c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010
(1)

Neziskové organizácie založené štátom sú povinné uviesť svoju činnosť do súladu s § 100b najneskôr do 1. marca 2010. Doterajšie funkčné obdobie členov správnych rád neziskových organizácií založených štátom končí 28. februára 2010. Zakladatelia neziskových organizácií založených štátom vymenujú nových členov správnych rád týchto neziskových organizácií tak, aby ich funkčné obdobie začalo plynúť od 1. marca 2010.

(2)

Až do začiatku plynutia funkčného obdobia nových členov správnych rád neziskových organizácií založených štátom podľa odseku 1 možno nakladať s majetkom týchto neziskových organizácií založených štátom len na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti.

§ 101
(1)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná získať akreditáciu študijných programov v príslušných špecializačných odboroch alebo certifikačných prípravách podľa tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2010 a povinne uskutočňovať ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov najneskôr do roku 2010.

(2)

Osvedčenie, že obsah a rozsah špecializácie získanej na území Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov zodpovedá obsahu a rozsahu príslušnej špecializácie, vydáva na účely výkonu špecializovaných pracovných činností v inom členskom štáte Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.

§ 101a

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je oprávnená vydávať diplomy o špecializácii, certifikáty, osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a potvrdenia o absolvovaní študijného programu sústavného vzdelávania bez akreditácie do 31. decembra 2010.

§ 102
(1)

Lekár, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej lekárskej komory34) zriadenej podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej lekárskej komory podľa tohto zákona.

(2)

Zubný lekár, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory zubných lekárov34) zriadenej podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej komory zubných lekárov podľa tohto zákona.

(3)

Farmaceut, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej lekárnickej komory35) zriadenej podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej lekárnickej komory podľa tohto zákona.

(4)

Sestra a pôrodná asistentka, ktorá je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek36) podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek podľa tohto zákona.

(5)

Psychológ, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory psychológov76) zriadenej podľa osobitného zákona; liečebný pedagóg, logopéd, špeciálny pedagóg, biológ, genetik, fyzik a chemik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov77) zriadenej podľa osobitného zákona; laborant, asistent a technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov78) zriadenej podľa osobitného zákona, a zubný technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory zubných technikov78) zriadenej podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov podľa tohto zákona a ich doterajšie členstvo v doterajších komorách zaniká.

(6)

Do ustanovenia orgánov Slovenskej lekárskej komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť do ukončenia funkčného obdobia prezidenta začatého podľa doterajších predpisov doterajšie orgány Slovenskej lekárskej komory. Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory zubných lekárov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť do ukončenia funkčného obdobia prezidenta začatého podľa doterajších predpisov doterajšie orgány Slovenskej komory zubných lekárov. Do ustanovenia orgánov Slovenskej lekárnickej komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť do ukončenia funkčného obdobia prezidenta začatého podľa doterajších predpisov doterajšie orgány Slovenskej lekárnickej komory. Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť do ukončenia funkčného obdobia prezidenta začatého podľa doterajších predpisov doterajšie orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

(7)

Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť doterajšie orgány Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, najdlhšie však do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.

(8)

Majetok, práva a záväzky z doterajšej Slovenskej komory psychológov, Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskej komory zubných technikov sa prevedú do 31. decembra 2005 na Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov. Prechod majetku, práv a povinností podľa tohto zákona potvrdí Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov a oznámi ministerstvu zdravotníctva písomne bezprostredne po jeho uskutočnení.

(9)

Ak komory podľa odseku 8 neprevedú do 31. decembra 2005 svoj majetok, práva a záväzky na Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, je ich štatutárny orgán povinný do 31. januára 2006 určiť likvidátora; ak túto povinnosť v ustanovenej lehote nesplní, likvidátora určí súd, v ktorého obvode majú komory svoje sídla.

(10)

Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov komory podľa odseku 9, sa rozdelí príslušným členom komory rovnakým dielom. Náklady na likvidáciu komôr sa uhradia z majetku komôr.

§ 102a - Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov79) sa vylučuje do 31. decembra 2005
a)

majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitného predpisu,65)

b)

majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej organizácie uvedenej v písmene a),

c)

majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

d)

majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

e)

finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d), ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti.

§ 102b

Vlastníctvo pohľadávky štátu voči zrušenej zdravotnej poisťovni v správe správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, vlastníctvo pohľadávky štátu v správe správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva voči inej zdravotnej poisťovni a vlastníctvo pohľadávky štátu v správe správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva voči zdravotníckemu zariadeniu okrem toho, ktoré je podnikateľom, ak vznikla z poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, možno s písomným súhlasom ministerstva zdravotníctva a Ministerstva financií Slovenskej republiky aj bezodplatne postúpiť na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom zdravotníctva po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

§ 102c
(1)

Z exekúcií podľa osobitného predpisu80) sa vylučuje do 31. decembra 2007

a)

majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitného predpisu,65)

b)

majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej organizácie uvedenej v písmene a),

c)

majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

d)

majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

e)

finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d) a finančné prostriedky, ktoré sú určené pre organizácie uvedené v písmenách a) až d) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti.

(2)

Z exekúcií podľa osobitného predpisu80) sa vylučuje do 31. decembra 2009

a)

majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitného predpisu,65)

b)

majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej organizácie uvedenej v písmene a),

c)

majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

d)

majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

e)

finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d) a finančné prostriedky, ktoré sú určené pre organizácie uvedené v písmenách a) až d) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti.

§ 102d
(1)

Licencia vydaná do 31. decembra 2007 sa považuje za licenciu vydanú podľa tohto zákona. Konanie o vydanie licencie, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa tohto zákona.

(2)

Povolenie vydané do 31. decembra 2007 sa považuje za povolenie vydané podľa tohto zákona. Konanie o vydanie povolenia, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa tohto zákona.

(3)

Osvedčenie o akreditácii vydané do 31. decembra 2007 sa považuje za osvedčenie o akreditácii vydané podľa tohto zákona. Konanie o vydanie osvedčenia o akreditácii, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.

(4)

Konanie o uložení pokuty, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.

(5)

Konanie o uložení disciplinárneho opatrenia, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.

(6)

Odborný zástupca, ktorý nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona, je povinný ich splniť najneskôr do 30. júna 2008, inak povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.

(7)

Zdravotnícki pracovníci registrovaní podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007 sa považujú za zdravotníckych pracovníkov registrovaných podľa tohto zákona.

§ 102e
(1)

Technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, laborant pre zdravotnícke pomôcky, verejný zdravotník, rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár, dentálna hygienička, asistent hygieny a epidemiológie, asistent výživy, masér, sanitár, zdravotnícky asistent, optometrista a očný optik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory laborantov, asistentov a technikov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.

(2)

Fyzioterapeut, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory fyzioterapeutov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.

(3)

Zubný technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory zubných technikov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.

(4)

Ortopedický technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory ortopedických technikov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.

(5)

Logopéd, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.

(6)

Psychológ, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory psychológov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.

(7)

Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory laborantov, asistentov a technikov, orgánov Slovenskej komory zubných technikov, orgánov Slovenskej komory ortopedických technikov, orgánov Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov a orgánov Slovenskej komory psychológov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť orgány Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, najdlhšie však šesť mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.

(8)

Majetok, práva a záväzky z doterajšej Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov sa prevedú najneskôr do 30. júna 2008 na Slovenskú komoru laborantov, asistentov a technikov, Slovenskú komoru zubných technikov, Slovenskú komoru ortopedických technikov, Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskú komoru psychológov v pomere a za podmienok, ktoré určí snem Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov. Ak snem Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov neurčí pomer a podmienky prevodu majetku práv a záväzkov, pomer a podmienky určí na žiadosť niektorej z dotknutých komôr ministerstvo zdravotníctva. Prechod majetku, práv a povinností podľa tohto zákona potvrdí Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov a oznámi ministerstvu zdravotníctva písomne bezprostredne po jeho uskutočnení.

(9)

Ak Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov podľa odseku 8 neprevedie do 30. júna 2008 svoj majetok, práva a záväzky na Slovenskú komoru laborantov, asistentov a technikov, Slovenskú komoru zubných technikov, Slovenskú komoru ortopedických technikov, Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskú komoru psychológov, je jej štatutárny orgán povinný do 31. júla 2008 určiť likvidátora; ak túto povinnosť v ustanovenej lehote nesplní, likvidátora určí súd, v ktorého obvode má komora svoje sídlo.

(10)

Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov komory podľa odseku 9, sa rozdelí členom komory rovnakým dielom. Náklady na likvidáciu komory sa uhradia z majetku komory.

§ 102f
(1)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový špecializačný študijný program“, je ním „minimálny štandard špecializačného študijného programu“.

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový certifikačný študijný program“, je ním „minimálny štandard certifikačného študijného programu“.

(3)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový študijný program sústavného vzdelávania“, je ním „minimálny štandard študijného programu sústavného vzdelávania.

§ 102g
(1)

Psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie v kategórii iný zdravotnícky pracovník podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2009, sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2009.

(2)

Zdravotnícki pracovníci registrovaní v komorách podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2009 sa považujú za registrovaných podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2009. Zdravotnícki pracovníci, ktorí sa neregistrovali podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2009 a podľa tohto zákona sú povinní sa registrovať, sa registrujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2009 najneskôr do 31. decembra 2009.

(3)

Potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2008 sa považujú za potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2010.

(4)

Držiteľ povolenia vykonávajúci činnosti podľa § 7 ods. 8 pred 1. júnom 2009 je povinný získať schválenie ministerstva zdravotníctva na pokračovanie vo svojej činnosti v zmysle § 7 ods. 9 a 10 do 31. decembra 2009; ak prevádzkovateľ toto schválenie nezíska, je povinný od 1. januára 2010 činnosť centra ukončiť.

§ 102h - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)

Asistent hygieny a epidemiológie, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010, sa považuje za verejného zdravotníka podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

(2)

Technik laboratórnej medicíny a medicínsko-technický laborant, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010, sa považujú za zdravotníckych laborantov podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

(3)

Laborant pre zdravotnícke pomôcky, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010, sa považuje za technika pre zdravotnícke pomôcky podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

(4)

Rádiologický asistent, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010, sa považuje za rádiologického technika podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

(5)

Zdravotnícki pracovníci podľa odsekov 1 až 4 registrovaní podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010 sa považujú za registrovaných podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

(6)

Licencie vydané zdravotníckym pracovníkom podľa odsekov 1 až 4 podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010 sa považujú za licencie vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

(7)

Držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice, ktorý používa označenie fakultná nemocnica, ale neuzatvoril zmluvu podľa § 7 ods. 13, môže naďalej používať označenie fakultná nemocnica, ak uzatvorí takúto zmluvu najneskôr však do 31. augusta 2011.

(8)

Konanie o dočasné pozastavenia povolenia a konanie o zrušenie povolenia, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. mája 2010, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010.

(9)

Hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov začaté do 31. mája 2010 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

(10)

Konanie o akreditáciu, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. mája 2010, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010.

(11)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý bol držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pred 1. júnom 2010, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti do 31. decembra 2010.

(12)

Ustanovenie § 93b sa od 1. júna 2010 nepoužije.

§ 102i

Ak ku dňu účinnosti tohto zákona nevznikla akciová spoločnosť založená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti transformáciou štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie zriadenej podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ďalej len „štátna organizácia“) podľa doterajších predpisov (ďalej len „akciová spoločnosť“), štátna organizácia nezaniká. Právne úkony smerujúce k vzniku akciovej spoločnosti transformáciou doterajšej štátnej organizácie sa stávajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona neúčinnými a zriaďovateľ štátnej organizácie je povinný ich do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zrušiť. Konania o zápis akciových spoločností do Obchodného registra sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zastavujú.

§ 102j

Ak zanikne rozdelením, zlúčením alebo splynutím príspevková organizácia zriadená obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu,81) ktorá je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. a), môže jej právny nástupca vykonávať činnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. a), ktorú vykonáva zanikajúca príspevková organizácia, a to do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa vzniku právneho nástupcu, najdlhšie do 31. decembra 2012.

§ 102k - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)

Základná zložka mzdy60aa) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania, je najmenej 1,05-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(2)

Základná zložka mzdy60aa) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore, je najmenej 1,60-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 102l - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2013
(1)

Rozhodnutia o schválení centra vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2013.

(2)

Schvaľovanie žiadostí o schválenie zriadenia centra podané do 31. marca 2013 ministerstvo zdravotníctva dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2013.

(3)

Osoby, ktoré k 31. marcu 2013 používajú vo svojom názve alebo obchodnom mene slová „univerzitná nemocnica“ a nespĺňajú podmienky ustanovené v § 7 ods. 8, môžu vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová „univerzitná nemocnica“ najdlhšie do 30. júna 2013.

(4)

Osoby, ktoré k 31. marcu 2013 používajú vo svojom názve alebo obchodnom mene slová „fakultná nemocnica“ a nespĺňajú podmienky ustanovené v § 7 ods. 9, môžu vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová „fakultná nemocnica“ najdlhšie do 30. júna 2013.

(5)

Doba platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, vydaného podľa doterajších predpisov, uplynie dňom uvedeným v tomto povolení.

(6)

Osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci podľa tohto zákona.

(7)

Licencie na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár a licencie na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní zdravotnícky záchranár vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za licencie vydané podľa tohto zákona.

(8)

Konanie o uložení pokuty začaté do 31. marca 2013 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

(9)

Konanie o uložení disciplinárneho opatrenia začaté do 31. marca 2013 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

(10)

Zdravotnícki pracovníci registrovaní podľa doterajších predpisov sa považujú za zdravotníckych pracovníkov registrovaných podľa tohto zákona.

(11)

Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť orgány Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, najdlhšie však do 31. septembra 2013.

(12)

Časť majetku, práv a záväzkov zo Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov sa prevedú najneskôr do 31. septembra 2013 na Slovenskú komoru zdravotníckych záchranárov v pomere a za podmienok, ktoré určí snem Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov. Ak snem Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov neurčí pomer a podmienky prevodu majetku práv a záväzkov, pomer a podmienky určí na žiadosť Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov ministerstvo zdravotníctva. Prechod majetku, práv a povinností podľa tohto zákona potvrdí Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov a oznámi ministerstvu zdravotníctva písomne bezprostredne po jeho uskutočnení.

§ 102m - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia a ktorý nepožiadal úrad pre dohľad o pridelenie číselného kódu poskytovateľa do 30. júna 2013, je povinný požiadať o pridelenie kódu najneskôr do 31. mája 2014.

(2)

Do 31. decembra 2017 je zdravotnícky pracovník oprávnený používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme zdravotnej poisťovne.

(3)

Do 31. decembra 2017 je poskytovateľ oprávnený vytvoriť pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti príslušný elektronický zdravotný záznam podpísaný elektronickým podpisom,55h) ak používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody55e) do elektronickej zdravotnej knižky; ustanovenie sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa osobitného predpisu.

(4)

Do 31. decembra 2017 je poskytovateľ oprávnený vytvoriť bezodkladne po prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti elektronický zdravotný záznam podpísaný elektronickým podpisom55h) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, ak používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody,55e) do elektronickej zdravotnej knižky; ustanovenie sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa osobitného predpisu.

(5)

Do 31. decembra 2017 je poskytovateľ oprávnený nesprístupniť elektronický zdravotný záznam v elektronickej zdravotnej knižke osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria, klinická psychológia, poradenská psychológia alebo pracovná a organizačná psychológia, ak by jeho sprístupnenie negatívne ovplyvnilo jej liečbu.

(6)

Do 31. decembra 2017 je zdravotnícky pracovník, ktorému bol vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, povinný podpísať elektronický zdravotný záznam podľa odsekov 3 až 5 elektronickým podpisom.55h)

(7)

Do 31. decembra 2017 je poskytovateľ všeobecnej zdravotnej starostlivosti oprávnený vytvoriť pacientsky sumár osobe, s ktorou má uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.55f)

(8)

Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania do 30. júna 2013, oznámi údaje potrebné na registráciu v lehote podľa doterajších predpisov.

(9)

Orgán príslušný na vydanie povolenia je povinný vytvoriť register povolení do 31. decembra 2013.

(10)

Komora je povinná zosúladiť register zdravotníckych pracovníkov vedený podľa doterajších predpisov s týmto zákonom do 30. septembra 2013.

(11)

Komora je povinná vytvoriť register licencií do 31. decembra 2013.

§ 102n - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013

Podmienka na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. d) u zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie k 31. júlu 2013, sa považuje za splnenú, ak tento zdravotnícky pracovník spĺňa podmienku na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. d) podľa predpisov účinných do 31. júla 2013.

§ 102o - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2013

Konanie o uložení pokuty pre porušenie povinností podľa § 79 ods. 1 písm. g) a o), ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. septembra 2013, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. septembra 2013.

§ 102oa - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2013

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorého ordinačné hodiny nie sú v súlade s právnymi predpismi účinnými od 1. decembra 2013, je povinný požiadať samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín s osobitným vyznačením ordinačných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti najneskôr do 31. januára 2014. Takýto poskytovateľ je oprávnený prednostne poskytovať zdravotnú starostlivosť vo vyhradených ordinačných hodinách, ktoré neboli schválené a potvrdené samosprávnych krajom, do schválenia a potvrdenia ordinačných hodín s osobitným vyznačením ordinačných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, najneskôr do 30. apríla 2014.

§ 102p - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

Základná zložka mzdy60aa) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore, je najmenej 2,10-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

§ 102q - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)

Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť na základe povolenia vydaného podľa predpisov účinných do 30. júna 2014 v špecializačnom odbore, ktorý nie je ustanovený vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 7 ods. 6 v znení účinnom od 1. júla 2014 pre poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializovanej ambulancii podľa prílohy č. 1a, je povinný požiadať o zmenu povolenia najneskôr do 30. júna 2016. Ak poskytovateľ podľa prvej vety v lehote podľa prvej vety o zmenu povolenia nepožiada, alebo nezíska povolenie podľa tohto zákona do 31. decembra 2016, povolenie stráca platnosť 31. decembra 2016. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie urgentnej medicíny Horskej záchrannej služby a ambulancie Hasičského záchranného zboru v odbore urgentná medicína.

(2)

Poplatok za priebežnú aktualizáciu registra za rok 2014 podľa doterajších predpisov zdravotnícky pracovník uhradí komore príslušnej na vedenie registra do 31. januára 2015.

§ 102r - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
(1)

Poskytovateľ je povinný najneskôr do 31. mája 2015 preukázateľne zaslať samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia cenník všetkých zdravotných výkonov podľa § 79 ods. 1 písm. g) a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu podľa § 79 ods. 1 písm. zv).

(2)

Konania o uložení pokuty, ktoré orgán príslušný na vydanie povolenia začal do 31. marca 2015, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(3)

Pokuty, o uložení ktorých začal samosprávny kraj konanie do 31. marca 2015, sú príjmom štátneho rozpočtu.

(4)

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorého ordinačné hodiny nie sú v súlade s právnymi predpismi účinnými od 1. apríla 2015, je povinný požiadať samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín najneskôr do 30. apríla 2015. Takýto poskytovateľ je oprávnený prednostne poskytovať zdravotnú starostlivosť vo vyhradených ordinačných hodinách, ktoré boli schválené a potvrdené samosprávnym krajom podľa právnych predpisov účinných do 31. marca 2015, najneskôr do 30. júna 2015.

§ 102s - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1)

Poskytovateľ podľa § 4, ktorý nepožiadal úrad pre dohľad o pridelenie číselného kódu poskytovateľa do 30. apríla 2015, je povinný požiadať o pridelenie kódu najneskôr do 31. decembra 2015.

(2)

Orgán príslušný na vydanie povolenia je povinný zosúladiť register povolení vedený podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015 s týmto zákonom v znení účinnom od 1. mája 2015 najneskôr do 31. mája 2015.

(3)

Orgán príslušný na vydanie povolenia je povinný poskytovateľovi, ktorému bolo vydané povolenie do 30. apríla 2015, prideliť identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky23aaa) do 31. mája 2015 a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť poskytovateľovi prostredníctvom elektronickej pošty alebo zverejnením na svojom webovom sídle.

(4)

Komora je povinná zosúladiť register zdravotníckych pracovníkov vedený podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015 s týmto zákonom v znení účinnom od 1. mája 2015 najneskôr do 31. decembra 2015.

(5)

Komora je povinná zosúladiť register licencií vedený podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015 s týmto zákonom v znení účinnom od 1. mája 2015 najneskôr do 31. decembra 2015.

(6)

Do 31. decembra 2015 komora údaje z registra licencií podľa § 78a ods. 2 písm. h) až l) národnému centru neposkytuje.

(7)

Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore mamológia, a poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore andrológia na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015, je povinný požiadať o zmenu povolenia najneskôr do 30. júna 2016. Ak poskytovateľ podľa prvej vety v lehote podľa prvej vety o zmenu povolenia nepožiada alebo nezíska povolenie do 31. decembra 2016, povolenie stráca platnosť 31. decembra 2016.

(8)

Ročný poplatok za vedenie registra ustanovený podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2015 sa prvýkrát uhradí za rok 2016 do 31. januára 2016.

§ 102t - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vydáva osvedčenia podľa § 101 ods. 2 do 31. decembra 2015. Osvedčenia vydané pred 1. januárom 2016 Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave podľa § 101 ods. 2 sa považujú za potvrdenia vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2016.

§ 102u - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Povolenie na prevádzkovanie biobanky vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 sa považuje za povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia podľa tohto zákona.

(2)

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie biobanky podaná do 31. decembra 2015, na základe ktorej nebolo vydané povolenie do 31. decembra 2015, sa považuje za žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia.

(3)

Poskytovateľ, ktorý má povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia alebo biobanky vydané do 31. decembra 2015, je povinný vytvoriť systém kvality a bezpečnosti podľa § 9a najneskôr do 31. decembra 2016. Na poskytovateľa podľa prvej vety sa povinnosť podľa § 79 ods. 1 písm. zz) vzťahuje od 1. januára 2017.

(4)

Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína, a poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2015, je povinný požiadať o zmenu povolenia najneskôr do 31. decembra 2019. Ak poskytovateľ podľa prvej vety v lehote podľa prvej vety o zmenu povolenia nepožiada alebo nezíska povolenie do 31. mája 2020, povolenie stráca platnosť 31. mája 2020.

§ 102v - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.

§ 102w - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Konanie o odvolaní proti rozhodnutiu samosprávneho kraja o uložení pokuty poskytovateľovi, ktoré nebolo právoplatne skončené pred 1. januárom 2017, dokončí ministerstvo zdravotníctva podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2017, zostávajú zachované.

§ 102z - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia vydaného do 31. januára 2017, je povinný požiadať o zmenu povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia najneskôr do 28. februára 2017. Ak poskytovateľ v lehote podľa prvej vety o zmenu povolenia nepožiada do 28. februára 2017 alebo nezíska povolenie podľa tohto zákona do 28. apríla 2017, povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia vydané do 31. januára 2017 stráca platnosť 28. apríla 2017.

(2)

Konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia, ktoré bolo začaté do 31. januára 2017, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. februára 2017. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. februárom 2017, zostávajú zachované.

§ 102aa - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2017

Špecializačné štúdium začaté pred 1. májom 2017 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2017.

§ 102ab - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2017
(1)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná viesť centrálny register diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41) vydaných v Slovenskej republike do 30. augusta 2019 podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2019.

(2)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná ministerstvu zdravotníctva odovzdať 31. augusta 2019 centrálny register diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41) vydaných v Slovenskej republike.

§ 102ac - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť, ktoré bolo začaté do 31. októbra 2017, sa dokončí podľa tohto zákona v znení do 31. októbra 2017.

(2)

Povolenie na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť, stráca platnosť najneskôr 1. júla 2018.

(3)

Ministerstvo zdravotníctva po dohode s poskytovateľom lekárskej služby prvej pomoci môže vydať pre pevný bod podľa § 14a ods. 18 poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť v spádovom území tohto pevného bodu, najdlhšie do 30. júna 2018; poskytovateľ podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje za organizátora.

(4)

Pri poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci, ktorú prevádzkuje poskytovateľ na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci vydaného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017, sa postupuje do 30. júna 2018 podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017.

(5)

Povolenia na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť, vydané do 31. októbra 2017 sa považuje za povolenie vydané podľa tohto zákona v znení od 1. novembra 2017.

(6)

Dňom nadobudnutia účinkov povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa tohto zákona v znení od 1. novembra 2017 zaniká poskytovateľovi, ktorý sa stal organizátorom podľa tohto zákona v znení od 1. novembra 2017, povolenie na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017, v tom spádovom území, v ktorom sa poskytovateľ stal organizátorom.

(7)

Prvé výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vyhlási ministerstvo zdravotníctva najneskôr do 28. februára 2018.

(8)

Konanie vo veci vydania povolenia z dôvodu zmeny miesta prevádzkovania ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov (§ 5a), jeho odborného zamerania a zmeny jeho odborného zástupcu podľa § 17, konanie vo veci dočasného pozastavenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov podľa § 18 a konanie vo veci zrušenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov podľa § 19 začaté samosprávnym krajom ako orgánom príslušným na konanie v prvom stupni a právoplatne neskončené podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017.

(9)

Konanie o uložení pokuty (§ 82) držiteľovi povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov (§ 5a) začaté samosprávnym krajom ako orgánom príslušným na uloženie pokuty [§ 81 ods. 2 písm. a)] a právoplatne neskončené podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2017.

(10)

Zmeny údajov v povolení, ktoré oznámil držiteľ povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov (§ 5a) samosprávnemu kraju ako orgánu príslušnému na vydanie povolenia do 31. októbra 2017, vyznačí v povolení samosprávny kraj, ak ich nevyznačil do 31. októbra 2017.

§ 102ad - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Povinnosť poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti vytvoriť príslušný elektronický zdravotný záznam podľa § 79 ods. 1 písm. zh) sa do 31. decembra 2018 nevzťahuje na elektronický záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.82)

(2)

Povinnosť poskytovateľa vytvoriť príslušný elektronický zdravotný záznam podľa § 79 ods. 1 písm. zh) sa do 31. decembra 2020 nevzťahuje na elektronický záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.83)

§ 102ae - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018

Poskytovateľ je povinný najneskôr do 30. októbra 2018 poskytnúť údaje podľa § 79 ods. 14 vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva pred 30. júnom 2018 a k uvedenému dňu neukončila liečbu choroby patologického hráčstva.

§ 102af - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)

Poskytovateľ, ktorý má povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané do 31. marca 2018 a ktorý pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vykonáva lekárske ožiarenie, je povinný doplniť systém kvality podľa § 9a do 30. júna 2018. Na poskytovateľa podľa prvej vety sa povinnosť podľa § 79 ods. 1 písm. az) vzťahuje od 1. júla 2018.

(2)

Poskytovateľ, ktorý má povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané do 31. marca 2018, je povinný do 31. decembra 2020 zabezpečiť odbornú prípravu v radiačnej ochrane osobou, ktorá má povolenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,55jawb) pre zdravotníckeho pracovníka, ktorý u tohto poskytovateľa vykonáva zdravotnícke povolanie k 1. aprílu 2018 a ktorý indikuje lekárske ožiarenie alebo ktorý vykonáva lekárske ožiarenie, ak tento zdravotnícky pracovník neabsolvoval odbornú prípravu v radiačnej ochrane alebo odborná príprava v radiačnej ochrane nebola obsahom odbornej prípravy na výkon zdravotníckeho povolania alebo nebola obsahom špecializačného štúdia.

§ 102ag - Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018

Ustanovenia § 79 ods. 1 písm. at) až aw), § 82 ods. 13 písm. c) a § 82 ods. 14 a 15 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.

§ 102ah - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018

Zdravotnícky asistent, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2018, sa považuje za praktickú sestru podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. septembra 2018.

§ 102ai - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018
(1)

Asistent výživy podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2018, sa považuje za nutričného terapeuta podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2018.

(2)

Asistent výživy registrovaný v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2018 sa považuje za nutričného terapeuta registrovaného podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2018.

(3)

Licencie na výkon zdravotníckeho povolania asistent výživy a licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní asistent výživy vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2018 sa považujú za licencie vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2018.

(4)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná ministerstvu zdravotníctva odovzdať 31. augusta 2019 register zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike.

(5)

Špecializačné štúdium zdravotníckeho pracovníka začaté podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ktoré nebolo do 30. júna 2018 ukončené špecializačnou skúškou, sa dokončí podľa akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore najneskôr do 31. decembra 2023.

(6)

Účelovo viazané finančné prostriedky na špecializačné štúdium za podmienok podľa § 39b z rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva poskytuje ministerstvo zdravotníctva do 31. decembra 2020 prostredníctvom vzdelávacej ustanovizne.

(7)

Na zdravotníckeho pracovníka, ktorý získal finančné prostriedky na špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria podľa § 39a ods. 1 písm. e) do 30. apríla 2017 a jeho štúdium nebolo financované prostredníctvom vzdelávacej ustanovizne a zamestnávateľa z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, sa ustanovenia § 39a ods. 4, 5, 7 a 8 v znení účinnom do 30. júna 2018 neuplatňujú.

(8)

Na zdravotníckeho pracovníka, ktorý získal finančné prostriedky na špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria podľa § 39a ods. 1 písm. e) do 30. apríla 2017 a jeho štúdium bolo financované prostredníctvom vzdelávacej ustanovizne a zamestnávateľa z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, sa ustanovenia § 39a ods. 4 až 12 v znení účinnom do 30. júna 2018 neuplatňujú.

§ 102aj - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti viesť zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu48) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa do 31. decembra 2020 nevzťahuje na elektronický záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.

§ 102ak - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2019
(1)

Ustanovenie § 79 ods. 15 písm. a) sa do 31. decembra 2019 neuplatňuje.

(2)

Prvé výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2019 vyhlási úrad pre dohľad najneskôr do 15. júna 2019.

(3)

Povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydané podľa predpisov účinných do 31. mája 2019 strácajú platnosť dňom vyznačeným v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

(4)

Poskytovatelia, ktorým budú vydané povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa predpisov účinných od 1. júna 2019, sú povinní začať prevádzkovať ambulanciu záchrannej zdravotnej služby dňom vyznačeným v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

(5)

Šesťročná doba platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 15 ods. 2 v znení účinnom od 1. júna 2019 začne plynúť dňom uvedeným v rozhodnutí, ktorým sa povoľuje prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

(6)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná viesť centrálny register zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike a diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41) vydaných v Slovenskej republike do 31. augusta 2021 podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2021.

(7)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná ministerstvu zdravotníctva odovzdať 31. augusta 2021 centrálny register zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike a diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41) vydaných v Slovenskej republike.

(8)

Prepravu podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2019 môžu do 31. decembra 2019 vykonávať aj držitelia živnostenského oprávnenia na vykonávanie činnosti dopravnej zdravotnej služby získaného do 31. mája 2019.

(9)

Rezidentské štúdium v špecializačnom odbore pediatria začaté pred 1. júnom 2019 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2019.

§ 102al - Prechodné ustanovenie počas trvania krízovej situácie
(1)

Vláda Slovenskej republiky môže počas krízovej situácie rozhodnúť, že odbery biologického materiálu na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 môže vykonávať aj profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý je zdravotníckym pracovníkom podľa § 27 ods. 3.

(2)

Povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. l) až n) sa počas krízovej situácie neuplatňujú, ak ide o poskytnutie zdravotnej starostlivosti u držiteľa povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta v rozsahu odberu biologického materiálu osobe na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a činnosti súvisiace s vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19 alebo vykonaním diagnostického testu RT-PCR.

(3)

Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 môže zdravotnícky pracovník vykonávať zdravotnícke povolanie v mobilnom odberovom mieste aj na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu84) uzatvorenej s držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.

(4)

Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 sa podmienka poskytovať zdravotnú starostlivosť pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 5 považuje za splnenú, ak sa zdravotná starostlivosť podľa § 27 ods. 6 poskytuje v mobilnom odberovom mieste, ktoré spĺňa minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta podľa § 8 ods. 2.

(5)

Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 sa povinnosť podľa § 30 ods. 3 písm. c) až f) považuje za splnenú aj priložením

a)

čestného vyhlásenia o vykonávaní zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte s uvedením informácie o tom, že v čase predloženia vyhlásenia nemal občan členského štátu alebo občan tretieho štátu zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, a to ani dočasne,

b)

fotokópie dokladov o vzdelaní,

c)

čestného vyhlásenia o ovládaní štátneho jazyka alebo anglického jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania lekár alebo sestra,

d)

čestného vyhlásenia o bezúhonnosti podľa § 38 ods. 1.

(6)

Ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý má u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 vykonávať odborné pracovné činnosti v rámci systému civilnej ochrany Európskej únie, ustanovenia tohto zákona o preukazovaní splnenia podmienok na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 sa neuplatňujú.

(7)

Vzdelávacia ustanovizeň môže počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 počas platnosti osvedčenia o akreditácii požiadať ministerstvo zdravotníctva o predĺženie lehoty na podanie žiadosti o akreditáciu podľa § 40 ods. 19 prvej vety; platnosť osvedčenia o akreditácii sa predlžuje o dobu, počas ktorej ministerstvo zdravotníctva vydá nové osvedčenie o akreditácii v lehote podľa § 40 ods. 10. Vzdelávacia ustanovizeň, ktorá požiadala o predĺženie lehoty podľa prvej vety, môže opätovne požiadať o akreditáciu príslušného akreditovaného programu najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.

(8)

Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 je poskytovateľ, ktorý je klinickým pracoviskom príslušného špecializačného odboru,85) povinný informovať príslušnú zdravotnú poisťovňu a operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby86) o potrebe presunu poistenca do iného členského štátu a písomne ju odôvodniť.

§ 102am - Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2021
(1)

Praktická sestra, ktorá vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020, sa považuje za zdravotníckeho asistenta podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2021.

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „praktická sestra“, rozumie sa tým „zdravotnícky asistent“.

§ 102an - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2021
(1)

Údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike a diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41) vydaných v Slovenskej republike, ktoré ministerstvo zdravotníctva získa od Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 31. augusta 2021, spracúva na štatistické účely, kontrolné účely a výmenu informácií pri uznávaní odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi. Na spracúvanie týchto údajov sa vzťahuje osobitný predpis.25)

(2)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike a diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41) vydaných v Slovenskej republike poskytnúť 31. augusta 2021 národnému centru údaje o zdravotníckych pracovníkoch zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike, ktorých ďalšie vzdelávanie nie je ukončené do 31. augusta 2021.

(3)

Údaje, ktoré ministerstvo zdravotníctva uverejňuje a aktualizuje na svojom webovom sídle podľa § 40 ods. 21, je povinné prvýkrát poskytnúť národnému centru najneskôr 28. februára 2022.

(4)

Národné centrum je povinné do 30. júna 2022 zapracovať údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.72aa)

(5)

Vzdelávacia ustanovizeň je povinná poskytovať do Národného registra zdravotníckych pracovníkov72aa) chýbajúce údaje a doklady účastníkov akreditovaného programu podľa § 40 ods. 12 písm. b) v rozsahu Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní podľa § 92a ods. 3 do 31. decembra 2023.

§ 102ao - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)

Vyhodnocovanie stavu siete podľa § 5 ods. 6 vykonáva do 1. januára 2024 ministerstvo zdravotníctva. Ustanovenie § 5c o právach a povinnostiach ustanovené pre úrad pre dohľad sa použijú rovnako na ministerstvo zdravotníctva.

(2)

Prvé vyhodnocovanie stavu siete podľa § 5 ods. 6, klasifikácia okresov a zoznam príspevkov podľa § 5c a 5d vykoná ministerstvo zdravotníctva do 30. júna 2022 z údajov zdravotných poisťovní.

(3)

Poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorý na území samosprávneho kraja prevádzkuje všeobecnú ambulanciu, je povinný elektronicky zaslať samosprávnemu kraju údaje podľa § 79 ods. 20 do 28. februára 2022.

§ 102ap - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024
(1)

Na konanie o vydanie povolenia, na konanie o zrušení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, na konanie vo veci dočasného pozastavenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia, na konanie vo veci zrušenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia a pre zmeny údajov uvedené v § 16 ods. 1 a 2 v prvom stupni pri ústavnom zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo súčasťou koncovej siete podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021 a nebolo zaradené do siete kategorizovaných nemocníc alebo vyradené zo siete kategorizovaných nemocníc podľa osobitného zákona,72aaa) je orgánom príslušným v prvom stupni ministerstvo zdravotníctva.

(2)

Konanie vo veci vydania povolenia z dôvodu zmeny miesta prevádzkovania ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov, jeho odborného zamerania a zmeny jeho odborného zástupcu podľa § 17, konanie vo veci dočasného pozastavenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov podľa § 18 a konanie vo veci zrušenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov podľa § 19 začaté samosprávnym krajom ako orgánom príslušným na konanie v prvom stupni a právoplatne neskončené podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021.

§ 102aq - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2022
(1)

Zdravotnícky asistent, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. marca 2022, sa považuje za praktickú sestru – asistenta podľa tohto zákona v znení účinnom od 15. marca 2022.

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „praktická sestra“ alebo „zdravotnícky asistent“, rozumie sa tým „praktická sestra – asistent“.

§ 102ar - Prechodné ustanovenia počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1)

Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny sa povinnosť podľa § 30 ods. 3 písm. c) až f) považuje za splnenú aj priložením

a)

čestného vyhlásenia o vykonávaní zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte s uvedením informácie o tom, že v čase predloženia vyhlásenia nemal občan členského štátu alebo občan tretieho štátu zakázaný výkon zdravotníckeho povolania,

b)

fotokópie dokladov o vzdelaní,

c)

čestného vyhlásenia o ovládaní štátneho jazyka alebo anglického jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon príslušného zdravotníckeho povolania,

d)

čestného vyhlásenia o bezúhonnosti podľa § 38 ods. 1.

(2)

Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny môže osoba, ktorá spĺňa podmienky na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania podľa § 30, dočasne a príležitostne vykonávať zdravotnícke povolanie aj na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu.84)

§ 102as - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2023
(1)

Zdravotníckemu pracovníkovi uvedenému v § 80a až 80aw sa do počtu odpracovaných rokov podľa § 80b ods. 5 až 9 započíta doba, počas ktorej vykonával zdravotnícke povolanie aj pred 1. januárom 2023.

(2)

Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a ods. 2 sa do 31. decembra 2024 navyšuje spôsobom podľa § 80b ods. 5 prvej vety o 0,025-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(3)

Na rezidenta zaradeného do rezidentského štúdia do 31. decembra 2022 sa po úspešnom ukončení rezidentského štúdia v špecializačnom odbore inom ako všeobecné lekárstvo vzťahujú povinnosti podľa odseku § 39b ods. 13 alebo tieto povinnosti:

a)

bezodkladne začať vykonávať zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium u zamestnávateľa, ktorý podal žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia, a to úhrnne najmenej päť rokov počas siedmich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky najmenej v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo úhrnne päť rokov počas desiatich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času,

b)

oznámiť ministerstvu zdravotníctva do 30 dní od začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti názov a adresu sídla poskytovateľa, dohodnutý pracovný čas, dátum začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti a bezodkladne každú zmenu týchto údajov.

(4)

Na rezidenta zaradeného do rezidentského štúdia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022 a na jeho zamestnávateľa sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra 2022; ustanovenie § 39b ods. 2 prvá veta sa použije v znení účinnom od 1. januára 2023.

§ 102at - Prechodné ustanovenia účinné od 31. decembra 2022
(1)

Ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, zdravotníckemu pracovníkovi podľa § 27 ods. 1 písm. c) až v) a ods. 2 patrí stabilizačný príspevok vo výške 5 000 eur, ak

a)

jeho pracovný pomer u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zdravotnícke zariadenie podľa § 7 ods. 3 písm. a) štvrtého bodu a ods. 4 písm. a) až g), začal do 22. novembra 2022 a vykonáva zdravotnícke povolanie v tomto zdravotníckom zariadení,

b)

mu neplynie výpovedná doba,

c)

uzatvoril do 19. decembra 2022 dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým schválila finančné prostriedky na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulancií záchrannej zdravotnej služby prostredníctvom stabilizačného príspevku, a

d)

zaviaže sa zotrvať v pracovnom pomere u toho istého poskytovateľa v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 3 písm. a) štvrtého bodu a ods. 4 písm. a) až g) po dobu troch rokov od uzatvorenia dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku.

(2)

Ak je zdravotnícky pracovník v pracovnom pomere u poskytovateľa podľa odseku 1 písm. a) na kratší ako ustanovený týždenný pracovný čas, patrí mu stabilizačný príspevok v alikvotnej čiastke v rozsahu jeho pracovného úväzku.

(3)

Stabilizačný príspevok vyplatí zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľ do 31. januára 2023.

(4)

Do doby zotrvania zdravotníckeho pracovníka v pracovnom pomere podľa odseku 1 sa nezapočítava doba

a)

trvania dlhodobej pracovnej neschopnosti a ošetrovania člena rodiny, ak presiahnu dobu 45 dní úhrnne,

b)

materskej dovolenky, otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,

c)

neprítomnosti v práci z dôvodu výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo výkonu väzby.

(5)

Zdravotnícky pracovník je povinný vrátiť alikvotnú časť stabilizačného príspevku za podmienok ustanovených v dohode o poskytnutí stabilizačného príspevku.

102au - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2023

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. júla 2023 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2023.

§ 102av - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2023 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2023.

(2)

Prvé výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“ podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2024 vyhlási ministerstvo zdravotníctva najneskôr do 15. júna 2025 súčasne s výberovým konaním podľa odseku 3.

(3)

Prvé výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2024 vyhlási ministerstvo zdravotníctva najneskôr do 15. júna 2025.

(4)

Povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2023 strácajú platnosť dňom vyznačeným v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

(5)

Poskytovatelia, ktorým budú vydané povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa predpisov účinných od 1. januára 2024, sú povinní začať prevádzkovať ambulanciu záchrannej zdravotnej služby dňom vyznačeným v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

(6)

Šesťročná doba platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 15 ods. 2 začne plynúť dňom uvedeným v rozhodnutí, ktorým sa povoľuje prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

§ 102aw - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Poskytovateľ všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je povinný uviesť ordinačné hodiny do súladu s § 79 ods. 1 písm. aj) v znení účinnom od nadobudnutia účinnosti tohto zákona do 30. júna 2024.

§ 103 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov v znení zákona č. 311/2002 Z. z.,

2.

zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1992 Zb. o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.,

3.

§ 4 až 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov,

4.

zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z., zákona č. 9/2004 Z. z. a zákona č. 377/2004 Z. z.,

5.

zákon č. 219/2002 Z. z. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a zákona č. 377/2004 Z. z.,

6.

zákon č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a zákona č. 377/2004 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 216/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z., zákona č. 9/2004 Z. z. a zákona č. 434/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Podmienkou na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je aj dôveryhodnosť; dôveryhodná na účely zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je fyzická osoba podľa odseku 3 a právnická osoba podľa odseku 4, ktorá dva roky pred podaním žiadosti o povolenie nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 11 ods. 3 prvej vete a ods. 4 písm. b).“.

Doterajší odsek 5 za označuje ako odsek 6.

2.
V § 7 ods. 3 sa na konci úvodnej vety vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 4 nie je ustanovené inak,“.
3.
V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a v nemocničnej lekárni musí obsahovať údaje a doklady uvedené v odseku 3 písm. a) až g) a písm. i) a j) a licenciu na výkon zdravotníckeho povolania6a) žiadateľa; ak má žiadateľ ustanoveného odborného zástupcu, výpis z registra trestov žiadateľa a licenciu na výkon zdravotníckeho povolania6a) odborného zástupcu.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4.
V § 11 odsek 4 znie:

„(4)
Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie aj vtedy, ak držiteľ povolenia
a)
prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia alebo

b)
získal povolenie na základe nepravdivých údajov.“.

5.
V § 11 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

„(5)
Ak ide o lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a v nemocničnej lekárni, orgán, ktorý vydal povolenie na jej poskytovanie, pozastaví činnosť aj z dôvodu zákazu výkonu zdravotníckeho povolania6b) alebo z dôvodu dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania6a)
a)
držiteľovi povolenia alebo

b)
odbornému zástupcovi držiteľa povolenia, ak bol ustanovený, ak držiteľ povolenia bez zbytočného odkladu nepožiadal o zmenu odborného zástupcu.

(6)
Činnosť podľa odseku 5 možno pozastaviť najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania6b) alebo na čas dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania.6a)

(7)
Ak orgán, ktorý vydal povolenie, zrušil povolenie z dôvodov ustanovených v odseku 3 prvej vete a ods. 4 písm. b), môže vydať nové povolenie právnickej osobe alebo fyzickej osobe najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 8 a 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b)
§ 49 a 50 Trestného zákona.“.

6.
V § 11 ods. 9 sa text za bodkočiarkou nahrádza týmto textom: „ak orgán, ktorý povolenie vydal, nevyhovie návrhu na pozastavenie činnosti alebo návrhu na zrušenie povolenia, vydá o tom rozhodnutie. Právoplatné rozhodnutie o zamietnutí návrhu na pozastavenie činnosti a právoplatné rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie povolenia je preskúmateľné súdom.6ba)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ba znie:

„6ba)
Občiansky súdny poriadok.“.

7.
V § 15 ods. 4 sa slová „overovania nových medicínskych poznatkov na človeku“ nahrádzajú slovami „biomedicínskeho výskumu“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8)
§ 26 až 34 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

8.
V § 15a ods. 1 písm. f) sa vypúšťa slovo „osobitnú“ a poznámka pod čiarou k odkazu 9bd znie:

„9bd)
§ 79 ods. 1 písm. u) zákona č. 578/2004 Z. z.“.

9.
§ 16 ods. 2 písm. h) sa nad slovom „predpisu“ odkaz 8 nahrádza odkazom „9bd“.
10.
V § 16h ods. 1 písm. b) sa slová „sa zdravotná dokumentácia účastníkov9beg)“ nahrádzajú slovami „sa zdravotná dokumentácia9beg) účastníkov“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9beg znie:

„9beg)
§ 2 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z.“.

11.
V § 35 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Odborná spôsobilosť sa preukazuje v konaní o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.6a)“.
12.
V § 35 ods. 3 a 5 sa na konci pripája táto veta: „Posledná veta ustanovenia odseku 2 platí rovnako.“.
13.
Za § 70b sa vkladá § 70c, ktorý znie:

㤠70c
(1)
Ak držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a v nemocničnej lekárni vydaného podľa doterajších predpisov nezíska licenciu na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu6a) do 31. decembra 2006, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.

(2)
Ak držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a v nemocničnej lekárni vydaného podľa doterajších predpisov nezíska povolenie podľa tohto zákona do 31. júla 2007, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.“.

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 231/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 544/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 1 písm. c) prvý bod znie:

„1.
zdravotníckych pracovníkov podľa osobitného predpisu2a) okrem optometristov, očných optikov, sanitárov a zubných technikov podľa tohto zákona,“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2a sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V § 3 ods. 2 písmeno zd) znie:

„zd)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe alebo výkon odborného zástupcu právnickej osoby prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie,2a)“.

3.
Za § 80g sa vkladá § 80h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠80h
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2005
Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia alebo iné oprávnenie podľa osobitného predpisu vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2005.“.

4.
V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v skupine č. 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín živnosť por. č. 9 znie:

9. Očná optika - vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista alebo- úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore očný optik a päťročná odborná prax § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.
V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine č. 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín za živnosť por. č. 9 vkladá živnosť por. č. 9a, ktorá znie:

9a. Zubná technika - vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný technik alebo- úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v odbore zubná technika a päťročná odborná prax § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.
V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine č. 214 – Ostatné dopĺňa živnosť por. č. 58, ktorá znie:

58. Doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia - stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore sanitár a trojročná odborná prax § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovate- ľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 541/2004 Z. z. sa mení takto:

1.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 150 písm. a) a b) sa slová „na poskytovanie zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 150 písm. a) sa vypúšťa tretí bod.

Čl. V

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 35 vrátane nadpisu znie:

㤠35
Typy špecializovaných výučbových zariadení verejných vysokých škôl
(1)
Špecializované výučbové zariadenie verejnej vysokej školy slúži na praktickú výučbu v študijných odboroch, ktoré takúto výučbu vyžadujú. Špecializované výučbové zariadenie verejnej vysokej školy je
a)
súčasť verejnej vysokej školy alebo jej fakulty,

b)
samostatná právnická osoba založená verejnou vysokou školou alebo

c)
samostatná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou má verejná vysoká škola uzatvorenú zmluvu o praktickej výučbe, alebo pracovisko takejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

(2)
Špecializovaným výučbovým zariadením podľa odseku 1 môže byť najmä
a)
zdravotnícke zariadenie,22)

b)
cvičná škola a cvičné školské zariadenie,

c)
vysokoškolský poľnohospodársky podnik, vysokoškolský lesnícky podnik a iný vysokoškolský podnik,

d)
kňazský seminár.

(3)
Špecializovaným výučbovým zariadením verejnej vysokej školy je aj zdravotnícke zariadenie, v ktorom má verejná vysoká škola podiel na akciách podľa osobitného predpisu,22a) ak slúži na účel praktickej výučby.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 22a znejú:

„22)
§ 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22a)
§ 91 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z.“.

2.
§ 36 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
3.
V § 109a ods. 3 sa slová „v študijnom odbore fyzioterapia“ nahrádzajú slovami „v akomkoľvek inom študijnom odbore“.
4.
V § 109a odsek 5 znie:

„(5)
Povinnosť prispôsobiť študijné programy podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje na všetky formy štúdia s tým, že inú ako dennú formu štúdia určeného na prípravu študentov na výkon zdravotníckeho povolania možno uskutočňovať len po priznaní práva uskutočňovať príslušný študijný program ministerstvom (§ 83 ods. 1). Ministerstvo môže priznať právo len po predchádzajúcom vyjadrení ministerstva zdravotníctva.“.

Čl. VI

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 1 až 8, § 10 až 78, § 79 ods. 1 písm. a) až r) a písm. t) až z), § 79 ods. 2 až 6, § 80 až 83, § 92 až 103 a v čl. II až V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005, a ustanovení uvedených v čl. I § 9 a § 79 ods. 1 písm. s), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 578/2004 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004).

  2.

  Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

  4.

  Smernica Komisie 2006/86/ES z 24. októbra 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokiaľ ide o požiadavky na spätné sledovanie, o oznamovanie závažných nežiaducich reakcií a udalostí a o určité technické požiadavky na kódovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúciu ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 294, 25. 10. 2006).

  5.

  Smernica Komisie 2006/17/ES z 8. februára 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokiaľ ide o určité technické požiadavky na darcovstvo, odber a testovanie ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu (Ú. v. EÚ L 207, 6. 8. 2010).

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011).

  9.

  Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).

  11.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/565 z 8. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 2006/86/ES, pokiaľ ide o určité technické požiadavky na kódovanie ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 93, 9. 4. 2015).

  12.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/566 z 8. apríla 2015, ktorou sa vykonáva smernica 2004/23/ES, pokiaľ ide o postupy overovania ekvivalentných noriem kvality a bezpečnosti dovážaných tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 93, 9. 4. 2015).

  13.

  Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/790 z 13. januára 2016, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 134, 24. 5. 2016).

  14.

  Smernica Rady 2013/59/EURATOM z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Ú. v. EÚ L13, 17. 1. 2014).

  15.

  Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2113 z 11. septembra 2017, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 317, 1. 12. 2017).

  16.

  Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/608 zo 16. januára 2019, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 104, 15. 4. 2019).

  17.

  Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/548 z 23. januára 2020, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 131, 24. 4. 2020).

  18.

  Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2183 z 25. augusta 2021, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 444, 10. 12. 2021).

  19.

  Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/2383 z 23. mája 2023, ktorým sa mení a opravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L, 2023/2383, 9. 10. 2023).

  Príloha č. 1a k zákonu č. 578/2004 Z. z.

  ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE

  1.

  gynekologicko-pôrodnícka ambulancia,

  2.

  ambulancia zubného lekárstva,

  3.

  ambulancia maxilofaciálnej chirurgie,

  4.

  ambulancia čeľustnej ortopédie,

  5.

  ambulancia vnútorného lekárstva,

  6.

  angiologická ambulancia,

  7.

  ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy,

  8.

  endokrinologická ambulancia,

  9.

  gastroenterologická ambulancia,

  10.

  geriatrická ambulancia,

  11.

  hematologická a transfúziologická ambulancia,

  12.

  infektologická ambulancia,

  13.

  ambulancia tropickej medicíny,

  14.

  ambulancia klinickej farmakológie,

  15.

  kardiologická ambulancia,

  16.

  ambulancia klinickej onkológie,

  17.

  ambulancia radiačnej onkológie,

  18.

  ambulancia pracovného lekárstva,

  19.

  nefrologická ambulancia,

  20.

  pneumologicko-ftizeologická ambulancia,

  21.

  reumatologická ambulancia,

  22.

  algeziologická ambulancia,

  23.

  chirurgická ambulancia,

  24.

  ambulancia kardiochirurgická,

  25.

  ambulancia neurochirurgická,

  26.

  ambulancia úrazovej chirurgie,

  27.

  ambulancia plastickej chirurgie,

  28.

  ambulancia cievnej chirurgie,

  29.

  ortopedická ambulancia,

  30.

  urologická ambulancia,

  31.

  otorinolaryngologická ambulancia,

  32.

  ambulancia hrudníkovej chirurgie,

  33.

  oftalmologická ambulancia,

  34.

  dermatovenerologická ambulancia,

  35.

  neurologická ambulancia,

  36.

  psychiatrická ambulancia,

  37.

  ambulancia detskej psychiatrie,

  38.

  ambulancia klinickej psychológie,

  39.

  ambulancia klinickej logopédie,

  40.

  ambulancia liečebnej pedagogiky,

  41.

  ambulancia lekárskej genetiky,

  42.

  ambulancia klinickej imunológie a alergológie,

  43.

  ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,

  44.

  ambulancia akupunktúry,

  45.

  ambulancia telovýchovného lekárstva,

  46.

  ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy,

  47.

  ambulancia pediatrickej chirurgie,

  48.

  ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy,

  49.

  ambulancia pediatrickej gynekológie,

  50.

  ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie,

  51.

  ambulancia pediatrickej kardiológie,

  52.

  ambulancia pediatrickej nefrológie,

  53.

  ambulancia pediatrickej neurológie,

  54.

  ambulancia pediatrickej oftalmológie,

  55.

  ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie,

  56.

  ambulancia pediatrickej reumatológie,

  57.

  ambulancia pediatrickej urológie,

  58.

  ambulancia paliatívnej medicíny,

  59.

  ambulancia nukleárnej medicíny,

  60.

  ambulancia dentálnej hygieny,

  61.

  hepatologická ambulancia,

  62.

  ambulancia poradenskej psychológie,

  63.

  ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie,

  64.

  ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

  65.

  pediatrická ambulancia len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť najmenej v jednom pediatrickom odbore,

  66.

  špecializovaná ambulancia Horskej záchrannej služby,

  67.

  špecializovaná ambulancia Hasičského záchranného zboru.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 578/2004 Z. z.
  Príloha č. 3 k zákonu č. 578/2004 Z. z.

  UZNÁVANIE DIPLOMOV O ŠPECIALIZÁCII

  A.

  Uznávanie diplomov o špecializácii v povolaní lekár

  a)

  Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov dokladu uvedeného v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v povolaní lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 2:

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k zákonu č. 578/2004 Z. z. tabuľky A 1-2

  b)

  Ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v povolaní lekár sa uzná aj

  1.

  doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred

  1.1.

  20. decembrom 1976 v Nemecku, Dánsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Belgicku a vo Veľkej Británii,

  1.2.

  1. januárom 1981 v Grécku,

  1.3.

  1. januárom 1986 v Španielsku alebo v Portugalsku,

  1.4.

  1. januárom 1994 v Nórsku a na Islande, v Rakúsku, vo Fínsku a vo Švédsku,

  1.5.

  1. májom 1995 v Lichtenštajnsku,

  1.6.

  1. júnom 2002 vo Švajčiarsku,

  1.7.

  1. májom 2004 v Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte a Cypre,

  1.8.

  1. januárom 2007 v Bulharsku a Rumunsku,

  1.9.

  1. júlom 2013 v Chorvátsku.

  Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

  2.

  doklad vydaný v Španielsku pred 1. januárom 1995, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak je doplnený o osvedčenie vydané príslušným orgánom Španielska, ktorým sa potvrdzuje, že osoba vykonala špecializačnú skúšku podľa osobitného predpisu č. 1497/99 s cieľom overiť úroveň vedomostí a spôsobilostí príslušnej osoby, ktorá má byť porovnateľná s vedomosťami lekárov s rovnakou kvalifikáciou získanou v Španielsku po 1. januári 1995,

  3.

  doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred 3. aprílom 1992 a oprávňuje osobu vykonávať činnosť v príslušnom špecializačnom odbore na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako na základe dokladov o špecializáciách uvedených v tabuľke, vydaných príslušnými orgánmi v Spolkovej republike Nemecko. Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

  4.

  doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Česka potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Česka rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Česku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Česka, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Česka vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní lekár na území Česka najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

  5.

  doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní lekár na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

  6.

  doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní lekár na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

  7.

  doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní lekár na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

  8.

  doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní lekár na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

  9.

  doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 8. októbrom 1991, ak príslušný orgán Chorvátska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Chorvátska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Chorvátsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Chorvátska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Chorvátska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní lekár na území Chorvátska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

  10.

  taký doklad udelený príslušným orgánom členského štátu, v ktorom príslušný členský štát už zastavil realizáciu špecializačnej prípravy, ale spĺňa podmienky uvedené v tabuľke č. 2 písm. a), a to doklad vydaný:

  10.1.

  v Belgicku v odbore hrudníková chirurgia pred 1. januárom 1983, v odbore cievna chirurgia pred 1. januárom 1983, v odbore neuropsychiatria pred 1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred 1. augustom 1987, a v odbore gastroenterologická chirurgia vydaný pred 1. januárom 1983,

  10.2.

  vo Francúzsku v odbore neuropsychiatria pred 31. decembrom 1971 a v odbore detská psychiatria pred 1. januárom 1991,

  10.3.

  v Luxembursku v odbore neuropsychiatria pred 5. marcom 1982,

  10.4.

  v Holandsku v odbore neuropsychiatria pred 9. júlom 1984, v odbore klinická imunológia a alergológia pred 12. augustom 1996 a v odbore klinická biochémia pred 4. aprílom 2000,

  10.5.

  v Taliansku v odbore neuropsychiatria pred 31. októbrom 1999,

  10.6.

  v Rakúsku v odbore neuropsychiatria pred 31. marcom 2004 a v odbore maxilofaciálna chirurgia pred 28. februárom 2013,

  10.7.

  v Maďarsku v odbore maxilofaciálna chirurgia pred 30. septembrom 2007,

  10.8.

  v Bulharsku v odbore gastroenterológia pred 14. septembrom 2010,

  11.

  doklad vydaný v Taliansku, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise a špecializačná príprava osoby sa začala po 31. decembri 1983 a pred 1. januárom 1991, ak takýto doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom Talianska, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov Talianska najmenej sedem po sebe nasledujúcich rokov počas desiatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.

  c)

  Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu, sa uznáva ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v povolaní lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 3:

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k zákonu č. 578/2004 Z. z. tabuľka A3

  d)

  Ako doklad o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v povolaní lekár sa uzná aj doklad, z ktorého vyplýva, že osoba nie je držiteľom dokladu uvedeného v tabuľke č. 3, ale je držiteľom dokladu vydaného príslušným orgánom členského štátu potvrdzujúcim držiteľovo právo na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a že má právo vykonávať tieto činnosti v rámci vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia tohto štátu pred

  1.

  31. decembrom 1994 v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Grécku, Španielsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Rakúsku, Portugalsku, vo Fínsku, Švédsku, Veľkej Británii,

  2.

  1. júnom 2002 vo Švajčiarsku,

  3.

  1. májom 2004 v Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte, Cypre a

  4.

  1. januárom 2007 v Bulharsku, Rumunsku,

  5.

  1. júlom 2013 v Chorvátsku.

  B.

  Uznávanie diplomov o špecializácii v povolaní zubný lekár

  a)

  Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov dokladu uvedeného v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v povolaní zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore čeľustná ortopédia:

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k zákonu č. 578/2004 Z. z. tabuľka B1

  aa)

  ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v povolaní zubný lekár sa uzná aj

  1.

  doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred

  1.1.

  28. januárom 1980 v Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Írsku, Holandsku a vo Veľkej Británii,

  1.2.

  1. januárom 1981 v Grécku,

  1.3.

  1. januárom 1994 vo Fínsku a Švédsku,

  1.4.

  1. májom 2004 v Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte a Cypre,

  1.5.

  27. januárom 2005 v Belgicku,

  1.6.

  21. májom 2005 v Taliansku,

  1.7.

  1. januárom 2007 v Bulharsku,

  1.8

  4. júnom 2008 v Portugalsku,

  1.9

  17. decembrom 2008 v Rumunsku,

  1.10.

  19. júlom 2007 v Českej republike

  Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

  2.

  doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 3. októbrom 1990, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými nemeckými orgánmi, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

  3.

  doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 11. marcom 1990, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Litvy za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Litvy, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými litovskými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

  4.

  doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 21. augustom 1991, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Lotyšska za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Lotyšska, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými lotyšskými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

  5.

  doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 20. augustom 1991, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Estónska za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Estónska, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými estónskymi orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

  6.

  doklad získaný na území bývalej Juhoslávie, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 25. júnom 1991, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Slovinska za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Slovinska, uvedený v tabuľke č. 1. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými slovinskými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.

  b)

  Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov dokladu uvedeného v tabuľke č. 2, sa uznáva ako diplom o špecializácii v povolaní zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore maxilofaciálna chirurgia:

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k zákonu č. 578/2004 Z. z. tabuľka č. B2

  ba)

  ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia v povolaní zubný lekár sa uzná aj

  1.

  doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred

  1.1.

  28. januárom 1980 v Dánsku, Nemecku, Írsku, Holandsku a vo Veľkej Británii,

  1.

  2. 1. januárom 1994 vo Fínsku a vo Švédsku,

  1.

  3. 1. januárom 2003 v Grécku,

  1.

  4. 1. májom 2004 v Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, na Malte a Cypre,

  1.

  5. 21. májom 2005 v Taliansku,

  1.

  6. 1. januárom 2007 v Bulharsku,

  1.7

  4. júnom 2008 v Portugalsku,

  1.8

  17. decembrom 2008 v Rumunsku,

  1.9.

  19. júlom 2007 v Českej republike

  Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

  2.

  doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 3. októbrom 1990, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými nemeckými orgánmi, uvedený v tabuľke č. 2. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

  3.

  doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 11. marcom 1990, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Litvy za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Litvy, uvedený v tabuľke č. 2. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými litovskými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

  4.

  doklad získaný na území bývalej Juhoslávie, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o doklad, ktorého získavanie sa začalo pred 25. júnom 1991, ktorý oprávňuje držiteľa na výkon príslušných špecializovaných činností na území Slovinska za rovnakých podmienok ako doklad vydaný príslušnými orgánmi Slovinska, uvedený v tabuľke č. 2. Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými slovinskými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z.

  ETICKÝ KÓDEX ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

  Poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami lekárskych vied a biomedicínskymi vedami a s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie zdravotníckeho zariadenia, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť.

  Všeobecné povinnosti zdravotníckeho pracovníka

  (1)

  Stavovskou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je profesionálna starostlivosť o zdravie jednotlivca a spoločnosti v súlade so zásadami ľudskosti, v duchu úcty k ľudskému životu od jeho počiatku až do konca s rešpektovaním dôstojnosti ľudského jedinca.

  (2)

  Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je zachovávať život, chrániť, podporovať a obnovovať zdravie, predchádzať chorobám, mierniť utrpenie bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie, morálnu či rozumovú úroveň a povesť pacienta.

  (3)

  Zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  (4)

  Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je byť za všetkých okolností vo svojich profesionálnych rozhodnutiach nezávislý, zodpovedný a spoľahlivý.

  (5)

  Zdravotnícky pracovník pomáha pacientom uplatňovať právo slobodného výberu zdravotníckeho pracovníka.

  Zdravotnícky pracovník a výkon jeho povolania

  (1)

  Zdravotnícky pracovník v rámci svojej odbornej spôsobilosti a kompetencie vykonáva preventívne výkony, diagnostické výkony, liečebné výkony spôsobom zodpovedajúcim súčasným poznatkom vedy.

  (2)

  Zdravotnícky pracovník plní svoje povinnosti aj v situáciách verejného ohrozenia a pri katastrofách prírodnej alebo inej povahy.

  (3)

  Od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb. Ak zdravotnícky pracovník uplatní výhradu svedomia, je povinný o tejto skutočnosti informovať svojho zamestnávateľa a pri uplatnení výhrady svedomia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj svojich pacientov.

  (4)

  Zdravotnícky pracovník nesmie predpisovať a podávať lieky, od ktorých vzniká závislosť, alebo také lieky, ktoré majú účinky dopingu, na iné ako liečebné účely.

  (5)

  Zdravotnícky pracovník u nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich zmierňuje bolesť, rešpektuje ľudskú dôstojnosť, priania pacienta v súlade s právnymi predpismi a zmierňuje utrpenie. Eutanázia a asistované suicidium sú neprípustné.

  (6)

  Zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva povolanie, je povinný dbať o svoj odborný rast a sústavne sa vzdelávať.

  (7)

  Zdravotnícky pracovník je povinný pri výkone povolania primerane chrániť zdravotnú dokumentáciu pred neoprávnenou zmenou, zničením alebo zneužitím.

  (8)

  Zdravotnícky pracovník nesmie sám alebo po dohovore s inými ordinovať neúčelné diagnostické, liečebné ani iné výkony.

  (9)

  Pri predpisovaní a odporúčaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa zdravotnícky pracovník nesmie riadiť komerčnými hľadiskami, ale výlučne poznatkami lekárskej vedy, profesionálnym úsudkom, svojím svedomím a potrebou pacienta.

  (10)

  Zdravotnícky pracovník sa môže zúčastňovať na prezentácii odborných zdravotníckych tém na verejnosti, v tlači, rozhlase a televízii a na diskusii k nim.

  (11)

  Zdravotnícky pracovník nemôže používať nedôstojné praktiky smerujúce k rozšíreniu počtu pacientov. Je zakázané takéto aktivity iniciovať prostredníctvom druhých osôb. Reklama a inzercia súkromnej praxe, zdravotníckych zariadení a používaných diagnostických a liečebných metód sú povolené. Reklama musí byť pravdivá, striedma, výsostne informujúca a nesmie mať znaky nekalej súťaže. Text reklamy a jej zverejnenie nesmú znížiť vážnosť povolania zdravotníckeho pracovníka.

  (12)

  Zdravotnícky pracovník si musí byť vedomý svojho postavenia, svojej úlohy v spoločnosti a svojho vplyvu na okolie.

  Zdravotnícky pracovník a pacient

  (1)

  Zdravotnícky pracovník si vo vzťahu k pacientovi plní svoje profesionálne povinnosti.

  (2)

  Zdravotnícky pracovník sa k pacientovi správa korektne, s pochopením, s rešpektovaním intimity a trpezlivosťou a nezníži sa k hrubému alebo nemravnému konaniu. Zdravotnícky pracovník rešpektuje pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie.

  (3)

  Zdravotnícky pracovník nesmie pomáhať porušovaniu cti a dôstojnosti človeka alebo sa na ňom zúčastňovať. Každý zdravotnícky pracovník je povinný oznámiť príslušným orgánom podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania pacienta, a to najmä maloletej osoby a osoby zbavenej spôsobilosti na právne úkony.

  (4)

  Zdravotnícky pracovník je povinný v rozsahu svojich kompetencií zrozumiteľným spôsobom poučiť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu o charaktere ochorenia, zamýšľaných diagnostických a liečebných postupoch vrátane rizík o uvažovanej prognóze a o ďalších dôležitých okolnostiach, ktoré môžu nastať v priebehu diagnostiky a liečby.

  (5)

  Zdravotnícky pracovník je povinný získať informovaný súhlas pacienta, jeho zákonného zástupcu alebo splnomocneného zástupcu pred poskytnutím nezvratného zdravotníckeho výkonu.

  (6)

  Zdravotnícky pracovník nijakým spôsobom nesmie zneužiť dôveru a závislosť pacienta. Všetky informácie získané pri výkone povolania sú dôverné počas života pacienta, ako aj po jeho smrti.

  Vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi

  (1)

  Základom vzťahov medzi zdravotníckymi pracovníkmi je vzájomné uznávanie jednotlivých zdravotníckych profesií, čestné, slušné a spoločensky korektné správanie spolu s kritickou náročnosťou, rešpektovaním kompetencií a priznaním práva na odlišný názor.

  (2)

  Zdravotnícki pracovníci, ktorí súčasne alebo následne vyšetrujú, liečia alebo ošetrujú toho istého pacienta, vzájomne spolupracujú.

  (3)

  Zdravotnícki pracovníci sú povinní požiadať ďalšieho zdravotníckeho pracovníka o konzílium vždy, keď si to vyžadujú okolnosti a pacient s tým súhlasí. Majú právo navrhnúť osobu konzultanta. Závery konziliárneho vyšetrenia majú byť dokumentované písomne a je povinnosťou informovať o nich pacienta s osobitným dôrazom v prípadoch, keď sa názory zdravotníckych pracovníkov rôznia.

  (4)

  Zdravotnícki pracovníci nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie je zdravotníckym pracovníkom. Výnimkou z uvedených zásad je osoba, ktorá zdravotníckemu pracovníkovi umožňuje poskytnúť prvú pomoc, alebo taká osoba, ktorá sa v zdravotníckom zariadení vzdeláva, a ďalšia osoba, s ktorej prítomnosťou pacient súhlasí.

  (5)

  Zdravotnícky pracovník nesmie podporovať činnosť nezdravotníckeho pracovníka vykonávajúceho činnosť, ktorú môže vykonávať len zdravotnícky pracovník.

  Lekár, zubný lekár a ostatní pracovníci v zdravotníctve

  (1)

  Lekár a zubný lekár nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie je lekárom alebo zubným lekárom a nepatrí k zdravotníckym pracovníkom. Výnimkou z uvedených zásad je osoba, ktorá lekárovi a zubnému lekárovi umožňuje poskytnúť prvú pomoc, alebo taká osoba, ktorá sa u lekára vzdeláva alebo pracuje, a ďalšia osoba, s ktorej prítomnosťou pacient súhlasí.

  (2)

  Zdravotnícky pracovník nesmie podporovať osoby vykonávajúce činnosť, ktorú môže vykonávať len zdravotnícky pracovník.

  Príloha č. 5 k zákonu č. 578/2004 Z. z.

  POPLATKY ZA VYDANIE LICENCIE

  Licencia

  1.

  na výkon samostatnej zdravotníckej praxe ...................................................................................... 66 eur,

  2.

  na výkon zdravotníckeho povolania ................................................................................................ 33 eur,

  3.

  na výkon činnosti odborného zástupcu ........................................................................................... 66 eur,

  4.

  na výkon lekárskej posudkovej činnosti ......................................................................................... 33 eur.

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 1a)

  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2)

  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3)

  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 • 3a)

  § 2 ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 4)

  Napríklad § 9 ods. 1 až 5 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 45 ods. 1 písm. k) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2005 Z. z.

 • 5)

  § 43 zákona č. 581/2004 Z. z.

 • 6)

  Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  Napríklad Zákonník práce.

 • 8)

  Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  Napríklad § 23 a body 9 a 9a prílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 9a)

  § 6 ods. 1 písm. c) a ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona 156/2018.

 • 9aa)

  § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 9aaa)

  § 6 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 125/2020 Z. z.

 • 9b)

  § 9a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

 • 9c)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 10a)

  § 8a ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.

 • 10b)

  § 11 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 10c)

  § 2 ods. 17 zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 10d)

  § 12 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.

 • 11)

  § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.

 • 11a)

  § 7 ods. 1 prvá veta zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 11b)

  Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení. Zákon o štátnej pomoci.

 • 12)

  § 34 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 12b)

  § 35 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 12c)

  § 2 písm. j) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 12e)

  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z.

 • 12f)

  § 153 až 156 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  § 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z.

 • 13a)

  § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.

 • 13aa)

  § 25 ods. 1 písm. o) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 13aaa)

  § 4 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 13b)

  § 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z.

 • 13ba)

  § 10b zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 2/2022 Z. z.§ 152a zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 2/2022 Z. z.

 • 14)

  Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 14a)

  § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z.

 • 14aa)

  § 3 ods. 2 zákona č. 231/2019 Z. z.

 • 14b)

  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.

 • 15a)

  Príloha I bod 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení.

 • 15b)

  § 12 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie (EÚ) č. 965/2012. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018).

 • 15c)

  CAT.POL.H.225 príloha IV nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

 • 15d)

  § 3 ods. 2 zákona č. 231/2019 Z. z.

 • 16)

  Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z.

 • 17)

  § 19 a 22 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 17a)

  § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17b)

  § 4 a Tretia časť zákona č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon).

 • 17ba)

  Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 17c)

  § 2 ods. 30 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.

 • 17d)

  § 66a Obchodného zákonníka.

 • 17e)

  § 2 ods. 31 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.

 • 17ea)

  § 8a ods. 13 zákona č. 576/2004 Z. z.

 • 17f)

  § 8 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.

 • 19)

  § 116 Občianskeho zákonníka.

 • 19a)

  § 3 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.

 • 19aa)

  § 2 ods. 14 zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 19ab)

  § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z. v znení zákona č. 285/2023 Z. z.

 • 20)

  § 61 Trestného zákona.§ 50 ods. 2 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.

 • 21)

  Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 21a)

  § 8a ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.

 • 21aa)

  § 8a ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.

 • 22)

  § 50 ods. 3 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.

 • 22a)

  § 64 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 23a)

  § 27 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z.

 • 23aa)

  § 12 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 23aaa)

  § 9 a § 14 ods. 2 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.

 • 23aab)

  § 2 ods. 34 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.

 • 24)

  Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 24a)

  § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 24aa)

  § 44 až 47 zákona č. 422/2015 Z. z.

 • 24b)

  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 • 24c)

  § 18 zákona č. 422/2015 Z. z.

 • 24d)

  § 25 ods. 4 zákona č. 422/2015 Z. z.

 • 24da)

  § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z.

 • 24e)

  § 55 zákona č. 422/2015 Z. z.

 • 25)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  § 12 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z.

 • 27)

  § 2 ods. 6 a § 21 zákona č. 576/2004 Z. z.

 • 27a)

  § 49 ods. 1 písm. a) a písm. d) štvrtý bod zákona č. 422/2015 Z. z.

 • 27b)

  § 45 ods. 1 písm. ad) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 422/2015 Z. z.

 • 27c)

  § 45 ods. 1 písm. ae) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 422/2015 Z. z.

 • 27d)

  § 25 ods. 3 zákona č. 422/2015 Z. z.

 • 28ab)

  § 140 Zákonníka práce.

 • 28ac)

  § 18a zákona č. 422/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 28aca)

  § 2 písm. a) druhý bod a § 7 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 28b)

  § 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z.

 • 28c)

  § 37 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.

 • 28d)

  Napríklad § 52 ods. 5, § 53 ods. 6 okrem poslednej vety, ods. 7 okrem poslednej vety, ods. 8 okrem poslednej vety a ods. 9 okrem písm. d), e) a f), § 54 ods. 15 prvá veta a § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 422/2015 Z. z.

 • 29)

  § 11 Trestného zákona.

 • 29a)

  § 199 až 203 Trestného zákona.

 • 29b)

  § 368 až 370 Trestného zákona.

 • 29c)

  § 179 až 181 Trestného zákona.

 • 30)

  § 328 až 336 Trestného zákona.

 • 31)

  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

 • 31a)

  § 19 ods. 2 písm. c) tretí bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 • 31ab)

  § 6 až 11 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 31ac)

  § 46 ods. 1 písm. p) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 67/2022 Z. z.§ 135 ods. 1 písm. l) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 67/2022 Z. z.

 • 31b)

  § 6 ods. 11 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.

 • 31c)

  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 31d)

  § 140 ods. 2 a ods. 3 písm. a) až c) Zákonníka práce.

 • 31e)

  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 33)

  Zákon č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.

 • 33a)

  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 33aa)

  § 17 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

 • 33aaa)

  § 5a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z.

 • 33ab)

  § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 33ac)

  Príloha č. 1 časť B písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 252/2021 Z. z.

 • 34)

  Zákon č. 219/2002 Z. z. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 35)

  Zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 35a)

  § 135 ods. 1 písm. d) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 383/2019 Z. z.

 • 36)

  Zákon č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov v znení neskorších predpisov.

 • 36a)

  § 25 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.

 • 36b)

  § 80 ods. 6 a § 83 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 36c)

  § 5 ods. 3 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z.

 • 37)

  § 2 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 38)

  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

 • 39)

  Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

 • 40)

  § 153 až 155 Zákonníka práce.

 • 41)

  § 265 až 268 Civilného sporového poriadku.

 • 41a)

  § 3 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona č. 153/2013 Z. z.

 • 41aa)

  § 61 ods. 4 Trestného zákona.

 • 42)

  § 50 ods. 2 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z.

 • 43a)

  § 49 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 44)

  § 50 ods. 3 písm. c) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.

 • 45)

  § 6 až 17 a § 26 až 34, § 39 až 41 a § 43 až 44d zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 119 a 120 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 45a)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

 • 46)

  Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 47)

  § 12 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2005 Z. z.

 • 48)

  § 19 až 21 zákona č. 576/2004 Z. z.

 • 49)

  § 18, § 24 a 25 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 5 a príloha č. 2 prvý bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 50)

  § 22 a 23 zákona č. 576/2004 Z. z.

 • 50a)

  Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 51)

  § 6 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.

 • 52)

  § 39 ods. 6 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 53)

  § 790 písm. c) Občianskeho zákonníka.

 • 54)

  § 7 ods. 4 písm. a) druhý bod a ods. 5 až 8 zákona č. 581/2004 Z. z.

 • 55)

  § 3 ods. 5 zákona č. 577/2004 Z. z.

 • 55aa)

  § 47da ods. 2 a 4 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 156/2018 Z. z.

 • 55ab)

  § 47da ods. 8 písm. c) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 156/2018 Z. z.

 • 55ac)

  § 47c ods. 2 a 3 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

 • 55b)

  § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 55c)

  § 20 ods. 1 písm. m) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 55ca)

  § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 428/2015 Z. z.

 • 55caa)

  § 67b ods. 3 písm. d) a j) zákona č. 581/2004 Z. z.

 • 55cab)

  § 2 ods. 1 zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 55cb)

  § 67b ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 392/2020 Z. z.

 • 55d)

  § 14 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 153/2013 Z. z.

 • 55e)

  § 11 zákona č. 153/2013 Z. z.

 • 55f)

  § 6 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 55g)

  § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.

 • 55h)

  § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2008 Z. z.

 • 55i)

  § 19 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z.

 • 55ja)

  § 10 ods. 1 Trestného poriadku.

 • 55jaa)

  § 9c ods. 8 a 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.

 • 55jab)

  § 9d ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.

 • 55jac)

  § 9c ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.

 • 55jad)

  § 9c ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.

 • 55jae)

  § 9c ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.

 • 55jaf)

  § 9 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z.

 • 55jag)

  Druhá hlava zákona č. 576/2004 Z. z.

 • 55jah)

  Napr. zákon č. 577/2004 Z. z., § 13 zákona č. 576/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.

 • 55jai)

  § 4a písm. a) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 428/2015 Z. z.

 • 55jaia)

  § 15 zákona č. 317/2016 Z. z.

 • 55jaj)

  § 5 zákona č. 317/2016 Z. z.

 • 55jak)

  § 24 zákona č. 317/2016 Z. z.

 • 55jal)

  § 30 ods. 3 zákona č. 317/2016 Z. z.

 • 55jam)

  § 30 ods. 6 zákona č. 317/2016 Z. z.

 • 55jan)

  § 3 zákona č. 317/2016 Z. z.

 • 55jao)

  Druhá časť zákona č. 317/2016 Z. z.

 • 55jap)

  § 44 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 53/2015 Z. z.

 • 55jaq)

  § 17 ods. 6, § 21 až 23, § 25 a 26 zákona č. 317/2016 Z. z.

 • 55jar)

  § 8c ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 356/2016 Z. z.

 • 55jas)

  § 8a ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.

 • 55jat)

  § 2 ods. 32 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.

 • 55jata)

  § 2 ods. 33 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

 • 55jatb)

  § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 125/2024 Z. z.

 • 55jau)

  § 8 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.

 • 55jav)

  § 88 ods. 14 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 336/2017 Z. z.

 • 55jaw)

  § 8 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

 • 55jawa)

  Príloha č. 9 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 55jawb)

  § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 87/2018 Z. z.

 • 55jawc)

  § 8a ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.

 • 55jawd)

  Čl. 10 ods. 1,4 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (Ú. v. EÚ L 137, 24. 5. 2017).

 • 55jawe)

  Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 55jawf)

  § 233 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 12a a 12b zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 467/2019 Z. z.

 • 55jawg)

  § 3 ods. 1 písm. f) a príloha č. 1a zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 310/2021 Z. z.

 • 55jawh)

  § 7 ods. 1 písm. a) bod 1.2. zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.

 • 55jawi)

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 94/2018 Z. z.

 • 55jb)

  § 73 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 55jc)

  § 201, 201a, 201b a 202 Trestného zákona.

 • 55jd)

  Napríklad § 179 až 181 Trestného zákona.

 • 55je)

  § 199 Trestného zákona.

 • 55jf)

  § 200 Trestného zákona.

 • 55jg)

  Napríklad § 179, 368, 371 a 372 Trestného zákona.

 • 55jh)

  § 203 Trestného zákona.

 • 55ji)

  Napríklad § 208 a 420 Trestného zákona.

 • 55jj)

  Napríklad § 155 až 158, 171 až 173, 174, 175, 176, 205 až 207 a 209 až 211 Trestného zákona.

 • 55jk)

  Napríklad § 179, 367, 371 a 372 Trestného zákona.

 • 55jl)

  Napríklad § 179 Trestného zákona.

 • 55jm)

  Napríklad § 155 až 158, 171 až 174, 176, 207, 209 a 210 Trestného zákona.

 • 55k)

  § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z.

 • 55l)

  § 35a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2016 Z. z.

 • 55m)

  § 35a zákona č. 171/2005 Z. z. v znení zákona č. 386/2016 Z. z.§ 10 ods. 1 písm. m) a n) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

 • 55n)

  § 14 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.

 • 57)

  § 9 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.

 • 58)

  § 8 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z.

 • 58b)

  § 2 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z.

 • 58c)

  § 9 ods. 1 až 4 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.

 • 58ca)

  § 6 ods. 4 písm. l) a ods. 13 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z.

 • 58cb)

  § 9c ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.

 • 58cc)

  § 9c ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.

 • 58cd)

  § 9c ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.

 • 58ce)

  Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 58cf)

  § 9h ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 393/2020 Z. z.

 • 58d)

  § 15, 18 a 60 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 58e)

  Zákon č. 362/2011 Z. z.

 • 58f)

  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

 • 59)

  § 24 a 25 zákona č. 576/2004 Z. z.

 • 59a)

  § 64 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 392/2020 Z. z.

 • 60)

  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

 • 60aa)

  § 119 ods. 3 Zákonníka práce.

 • 60aaa)

  § 118 Zákonníka práce.

 • 60aab)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

 • 60ab)

  § 85 Zákonníka práce.

 • 60ac)

  Zákonník práce.

 • 60ad)

  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 60b)

  § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 60c)

  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

 • 60ca)

  § 23 ods. 4 a 5 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 374/2018 Z. z.

 • 60caa)

  § 43 zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 60d)

  § 64 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 61)

  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 62)

  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

 • 63)

  Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 64)

  Obchodný zákonník.

 • 65)

  Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 66)

  § 2a ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

 • 72)

  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 72a)

  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 72aa)

  § 3 ods. 1 písm. a) bod 2 a príloha č. 1 časť B zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 72aaa)

  § 15 až 20 zákona č. 540/2021 Z. z.

 • 73)

  Zákon č. 219/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 216/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 311/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 74)

  § 420 až 450 Občianskeho zákonníka.

 • 74a)

  Napríklad § 6 ods. 7, § 9 ods. 3 až 5 a ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11, 19 a 20 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 25 ods. 1 písm. e) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 75)

  Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 13/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 75a)

  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

 • 75b)

  § 31a zákona č. 213/1997 Z. z.

 • 75c)

  § 31a ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

 • 76)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.

 • 77)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1992 Zb. o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.

 • 78)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov v znení zákona č. 311/2002 Z. z.

 • 79)

  Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 268 ods. 1 písm. d) a § 321 Občianskeho súdneho poriadku.

 • 80)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 81)

  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 82)

  § 5 ods. 1 písm. b) tretí bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.

 • 83)

  § 5 ods. 1 písm. b) trinásty bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.

 • 84)

  § 2 ods. 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 85)

  § 10 ods. 7 písm. b), § 38ev ods. 18 až 23 zákona č. 580/2004 Z. z.

 • 86)

  § 10b ods. 1 písm. b) zákona č. 579/2004 Z. z. v znení zákona č. 133/2021 Z. z.