Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2016 účinný od 01.12.2016 do 05.02.2017

Platnosť od: 08.11.2016
Účinnosť od: 01.12.2016
Účinnosť do: 05.02.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poisťovníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Investovanie, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2016 účinný od 01.12.2016 do 05.02.2017
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 292/2016 s účinnosťou od 01.12.2016

Legislatívny proces k zákonu 292/2016

MENÍ:
39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.03.2024
203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.07.2024
43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2026
650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2024
747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.07.2024
429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 01.06.2024
483/2001 Z. z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.07.2024
566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.01.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore