Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2016 účinný od 01.12.2016 do 05.02.2017

Platnosť od: 08.11.2016
Účinnosť od: 01.12.2016
Účinnosť do: 05.02.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Investovanie, Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2016 účinný od 01.12.2016 do 05.02.2017
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 292/2016 s účinnosťou od 01.12.2016

Legislatívny proces k zákonu 292/2016

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 4a ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v emisných podmienkach investičných ...

2.

§ 4a sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Ak v emisných podmienkach investičných certifikátov emitent uviedol, že ide o trvalý finančný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16ae znie:

„16ae) Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 241/2014 ...

3.

V § 7 ods. 9 sa vypúšťajú slová „písm. b), § 99 ods. 3 písm. b), § 104 ods. 2 a § 164 ods. ...

4.

V § 10 ods. 4 písm. a) sa za slovo „depozitárom“ vkladá čiarka a slová „podľa § 99 ods. ...

5.

V § 10 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 99 ods. 3 a § 103“ nahrádzajú slovami „tohto zákona“. ...

6.

V § 12 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

7.

V § 14 odsek 4 znie:

„(4) Osoba, ktorá vedie evidenciu zaknihovaných cenných papierov, je povinná pri zániku zaknihovaného ...

8.

V § 17 ods. 1 sa za slovo „depozitára“ vkladajú slová „(ďalej len „člen“)“.

9.

V § 23 ods. 2 sa za slovami „§ 70 ods. 1 písm. a)“ vypúšťa čiarka a slová „§ 102 ods. ...

12.

V § 28 ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na účel plnenia povinností ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

„40) Napríklad zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií.“.

14.

V § 28 ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý ...

15.

V § 28 ods. 7 sa za slovo „predaja,“ vkladajú slová „zmluvu o zabezpečovacom prevode cenného ...

16.

V § 29 sa slová „§ 99 ods. 16 a § 107a“ nahrádzajú slovami „tohto zákona“.

17.

V § 41 ods. 2 sa číslo „100“ nahrádza slovami „centrálny depozitár“.

18.

V § 42 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo 100“.

19.

V § 44 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

20.

§ 44 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na inom ...

23.

V § 50 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru sa podáva centrálnemu ...

24.

V § 50 ods. 5, § 107h ods. 10 a § 107l ods. 10 sa slová „§ 99“ nahrádzajú slovami „§ 10 ...

25.

V § 52 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ...

26.

V § 54 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska môže povoliť obchodníkovi ...

a)

ide o pozície vzniknuté len v dôsledku toho, že obchodníkovi s cennými papiermi sa nepodarilo ...

b)

celková trhová hodnota všetkých takýchto pozícií je najviac 15 % z hodnoty počiatočného kapitálu ...

c)

obchodník s cennými papiermi spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,50ab)

d)

takéto pozície nie sú otvárané na systematickej a trvalej báze a sú obmedzené len na čas potrebný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50ab znie:

„50ab) Čl. 92 až 95 a časť IV nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

27.

V § 70 ods. 1 a 4 sa vypúšťa písmeno g).

28.

V § 70 ods. 2 sa vypúšťa štvrtá veta.

29.

V § 70 ods. 13 sa slová „až g)“ nahrádzajú slovami „a f)“.

30.

§ 74c sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak Národná banka Slovenska udelila výnimku na uplatňovanie požiadaviek na vlastné zdroje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58jca znie:

„58jca) Čl. 15 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

31.

V § 84 ods. 5 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „150 eur“, slová „12 000 Sk“ sa ...

32.

V § 84 ods. 6 písm. b) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „najmenej však 390 eur“. ...

33.

V § 84 ods. 6 písm. c) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „najmenej však 2 300 eur“. ...

34.

V § 99 odseky 1 až 8 znejú:

„(1) Centrálny depozitár je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 89 až 89e znejú:

„89) Čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení ...

35.

V § 99 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:

„Člen, ktorý podáva príkazy na nezaradený účet podľa § 173v zodpovedá za správnosť, úplnosť ...

36.

V § 99 sa vypúšťajú odseky 11 až 13.

Doterajšie odseky 14 až 23 sa označujú ako odseky 11 až 20.

37.

V § 99 ods. 11 sa vypúšťajú slová „ § 71, a § 71b ods. 1, 2, 4 a 5 a“.

38.

V § 99 odsek 13 znie:

„(13) Účastníkom systému vyrovnania môže byť len a) banka alebo zahraničná banka, b) obchodník ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90 znie:

„90) Nariadenie (EÚ) č. 909/2014.“.

39.

§ 100 sa vypúšťa.

40.

§ 101 vrátane nadpisu znie:

„§ 101 Vzdanie sa povolenia na činnosť (1) Centrálny depozitár oznamuje Národnej banke Slovenska ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 90ab a 90ac znejú:

„90ab) Čl. 20 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 909/2014. 90ac) Čl. 20 ods. 5 nariadenia (EÚ) ...

41.

§ 102 sa vypúšťa.

42.

V § 103 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Prevádzkový poriadok upravuje pravidlá a postupy pri vykonávaní činností a poskytovaní ...

43.

V § 103 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 3 a 4.

44.

V § 103 ods. 4 sa slová „obchodníka s cennými papiermi, ktorému“ nahrádzajú slovami „subjektu, ...

45.

V § 104 odsek 1 znie:

„(1) Členom centrálneho depozitára môže byť len účastník systému vyrovnania prevádzkovaného ...

46.

V § 104 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 99 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „tohto zákona“. ...

47.

V § 104 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

48.

V § 104 sa vypúšťajú odseky 4 a 7 až 9.

Doterajšie odseky 5, 6 a 10 sa označujú ako odseky 4 až 6.

49.

V § 105 ods. 2 sa slovo „depozitáru“ nahrádza slovami „depozitárovi, členovi,“.

50.

V § 105 ods. 8 a § 105a ods. 8 sa slová „počtu kusov“ nahrádzajú slovami „množstva alebo ...

51.

V § 105a ods. 2 písm. c) treťom bode a § 105b ods. 2 písm. c) treťom bode sa slová „podľa ...

52.

V § 105a ods. 3 prvej vete sa za slová „len pre“ vkladajú slová „Národnú banku Slovenska,“. ...

53.

V § 105a ods. 10 sa na konci pripája táto veta:

„Ak ide o zahraničné cenné papiere, je osoba, pre ktorú bol držiteľský účet zriadený, povinná ...

54.

V § 107 odsek 7 znie:

„(7) Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov, ktoré centrálny depozitár neeviduje v registri ...

55.

V § 107 odsek 9 znie:

„(9) Emitent listinných akcií na meno je povinný uzavrieť s centrálnym depozitárom zmluvu o ...

56.

V § 107 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 až 19 sa označujú ako odseky 10 až 18.

57.

V § 107 ods. 13 sa vypúšťajú slová „podľa § 99“.

58.

V § 107 ods. 16 sa slová „odsek 16“ nahrádzajú slovami „odsek 15“.

59.

V § 107a ods. 1 sa slová „prijatia príkazu na registráciu prevodu“ nahrádzajú slovami „určeného ...

60.

V § 109 odsek 1 znie:

„(1) Údaje o majiteľoch cenných papierov a akcionároch listinných akcií na meno, údaje o cenných ...

61.

V § 111 ods. 1 úvodná veta znie: „Centrálny depozitár je povinný bezodkladne zverejniť na svojom ...

62.

V § 118i ods. 3 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

63.

V § 134 ods. 3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi,107f)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 107f znie:

„107f) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ ...

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).

64.

V § 144 odsek 2 znie:

„(2) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti centrálneho depozitára spočívajúce ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110la znie:

„110la) Čl. 63 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.“.

65.

V § 144 ods. 12 sa vypúšťajú slová „§ 99 ods. 10, § 102,“.

66.

V § 144 ods. 16 sa slovo „rovnako“ nahrádza slovom „primerane“.

67.

V § 144 ods. 26 sa za slová „odsekov 1,“ vkladá číslo „2,“ a slová „bol obchodník s ...

68.

V § 144 ods. 27 sa vypúšťajú slová „obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka ...

69.

§ 144 sa dopĺňa odsekom 31, ktorý znie:

„(31) Národná banka Slovenska postupuje pri odložení zverejňovania a nezverejňovania informácií ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 114h znie:

„114h) Čl. 62 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.“.

70.

V § 146 sa vypúšťajú slová „alebo centrálny depozitár“ vo všetkých gramatických tvaroch. ...

71.

V § 146 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 102 ods. 1 písm. a)“ a slová „alebo § 102 ods. ...

72.

V § 146 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

73.

V § 146 odsek 2 znie:

„(2) Obchodník s cennými papiermi je povinný predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jeho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 114i znie:

„114i) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

74.

V § 146 ods. 5 a 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

75.

V § 146 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo centrálnym depozitárom“ a slová „alebo § 102 ...

76.

§ 146a znie:

„§ 146a (1) Národná banka Slovenska je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, ...

77.

V § 156 sa vypúšťa odsek 3.

78.

V § 159 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa § 99 ods. 3“.

79.

V § 159 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a 102“.

80.

Za § 173x sa vkladá § 173y, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 173y Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2016 (1) Pri právnych vzťahov, ...

81.

Za § 174a sa dopĺňa § 174b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 174b Zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2016 Zrušujú sa: 1. vyhláška ...

82.

Príloha sa dopĺňa bodom 30, ktorý znie:

„30. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu ...

Čl. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 52 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

2.

V § 52 odsek 2 znie:

„(2) Banka je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

„49a) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 25 ods. 2 prvej vete sa slovo „obchodované“ nahrádza slovom „prijaté“.

2.

V § 26 ods. 5 sa vypúšťajú slová „za podmienok stanovených burzovými pravidlami“.

3.

V § 30 ods. 5 písm. a) sa na konci pripája slovo „alebo“.

4.

V § 38 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

5.

V § 40 ods. 6 sa vypúšťajú slová „ods. 13“.

6.

V § 62 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

7.

V § 62 odsek 2 znie:

„(2) Burza je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:

„70a) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

8.

Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý znie:

„§ 65a Na rozhodovanie podľa tohto zákona okrem § 65 sa použijú ustanovenia tohto zákona a ...

Čl. IV

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 117 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

2.

V § 117 odsek 2 znie:

„(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 97 znie:

„97) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 117 ods. 3 a 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

4.

V § 117 ods. 5 sa slová „odseku 3 alebo odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 2 alebo odseku ...

Čl. V

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 73 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 sa vypúšťa.

2.

V § 73 odsek 2 znie:

„(2) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis ...

3.

V § 73 ods. 3 a 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

4.

V § 73 ods. 5 sa slová „odseku 3 alebo 4“ nahrádzajú slovami „odseku 2 alebo odseku 3“.

Čl. VI

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú tieto citácie:

„nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu ...

2.

V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slová „podielovými fondmi,“ vkladajú slová „investičnými fondmi ...

3.

V § 8 ods. 3 písm. b) sa slová „osobitného zákona,“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu,1)“. ...

4.

V § 25 ods. 2 sa za slovom „opatrenie“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „ak ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení ...

5.

V § 37 ods. 2 písm. e) sa slová „v podielovom fonde46)“ nahrádzajú slovami „vo fonde,46)“. ...

6.

§ 37 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:

„(4) Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje v osobitnej a užívateľsky ľahko ...

7.

Za § 38 sa vkladajú § 38a až 38f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 38a Postupy prijímania správ o porušeniach (1) Národná banka Slovenska zavedie postupy na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 47a až 47f znejú:

„47a) Nariadenie (EÚ) č. 596/2014. 47b) Čl. 27 až 29 nariadenia (EÚ) č. 596/2014. 47c) Zákon ...

8.

Príloha sa dopĺňa bodom 15, ktorý znie:

„15. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu ...

Čl. VII

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 31a odsek 4 znie:

„(4) Na spravovanie verejných špeciálnych fondov a špeciálnych podielových fondov kvalifikovaných ...

2.

V § 31a odsek 6 znie:

„(6) Na osoby spravujúce alternatívne investičné fondy a na subjekty kolektívneho investovania, ...

3.

V § 33 ods. 8 sa slová „alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných“ ...

4.

V § 82 ods. 10 druhá veta znie:

„Každé ustanovenie zmluvy, ktoré je v rozpore s prvou vetou, je neplatné.“.

5.

V § 153 ods. 10 sa slovo „ich“ nahrádza slovom „im“.

6.

V § 179 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Súčasťou rozhodnutia, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

7.

V § 180 ods. 7 písm. c) sa za slovo „verejné“ vkladá slovo „špeciálne“.

8.

V § 202a sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

9.

V § 204 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

10.

V § 204 odsek 2 znie:

„(2) Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90b znie:

„90b) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

11.

V prílohe č. 2 bode 3.2. sa slová „§ 81“ nahrádzajú slovami „§ 80a“.

Čl. VIII

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 163 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 8.

2.

V § 163 odsek 8 znie:

„(8) Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 84 znie:

„84) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

3.

§ 163 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté, aj ak Národná banka ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2016 okrem čl. I bodov 10, 11, 13, 21 a 22, ktoré nadobúdajú ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore