Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2016 účinný od 01.12.2016 do 05.02.2017


Platnosť od: 08.11.2016
Účinnosť od: 01.12.2016
Účinnosť do: 05.02.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Dôchodkové zabezpečenie, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Investovanie, Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2016 účinný od 01.12.2016 do 05.02.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 292/2016 s účinnosťou od 01.12.2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 4a ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v emisných podmienkach investičných ...

2.

§ 4a sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Ak v emisných podmienkach investičných certifikátov emitent uviedol, že ide o trvalý finančný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16ae znie:

„16ae) Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 241/2014 ...

3.

V § 7 ods. 9 sa vypúšťajú slová „písm. b), § 99 ods. 3 písm. b), § 104 ods. 2 a § 164 ods. ...

4.

V § 10 ods. 4 písm. a) sa za slovo „depozitárom“ vkladá čiarka a slová „podľa § 99 ods. ...

5.

V § 10 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 99 ods. 3 a § 103“ nahrádzajú slovami „tohto zákona“. ...

6.

V § 12 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

7.

V § 14 odsek 4 znie:

„(4) Osoba, ktorá vedie evidenciu zaknihovaných cenných papierov, je povinná pri zániku zaknihovaného ...

8.

V § 17 ods. 1 sa za slovo „depozitára“ vkladajú slová „(ďalej len „člen“)“.

9.

V § 23 ods. 2 sa za slovami „§ 70 ods. 1 písm. a)“ vypúšťa čiarka a slová „§ 102 ods. ...

12.

V § 28 ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na účel plnenia povinností ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

„40) Napríklad zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií.“.

14.

V § 28 ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý ...

15.

V § 28 ods. 7 sa za slovo „predaja,“ vkladajú slová „zmluvu o zabezpečovacom prevode cenného ...

16.

V § 29 sa slová „§ 99 ods. 16 a § 107a“ nahrádzajú slovami „tohto zákona“.

17.

V § 41 ods. 2 sa číslo „100“ nahrádza slovami „centrálny depozitár“.

18.

V § 42 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo 100“.

19.

V § 44 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

20.

§ 44 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na inom ...

23.

V § 50 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru sa podáva centrálnemu ...

24.

V § 50 ods. 5, § 107h ods. 10 a § 107l ods. 10 sa slová „§ 99“ nahrádzajú slovami „§ 10 ...

25.

V § 52 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ...

26.

V § 54 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska môže povoliť obchodníkovi ...

a)

ide o pozície vzniknuté len v dôsledku toho, že obchodníkovi s cennými papiermi sa nepodarilo ...

b)

celková trhová hodnota všetkých takýchto pozícií je najviac 15 % z hodnoty počiatočného kapitálu ...

c)

obchodník s cennými papiermi spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,50ab)

d)

takéto pozície nie sú otvárané na systematickej a trvalej báze a sú obmedzené len na čas potrebný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50ab znie:

„50ab) Čl. 92 až 95 a časť IV nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

27.

V § 70 ods. 1 a 4 sa vypúšťa písmeno g).

28.

V § 70 ods. 2 sa vypúšťa štvrtá veta.

29.

V § 70 ods. 13 sa slová „až g)“ nahrádzajú slovami „a f)“.

30.

§ 74c sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak Národná banka Slovenska udelila výnimku na uplatňovanie požiadaviek na vlastné zdroje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58jca znie:

„58jca) Čl. 15 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

31.

V § 84 ods. 5 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „150 eur“, slová „12 000 Sk“ sa ...

32.

V § 84 ods. 6 písm. b) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „najmenej však 390 eur“. ...

33.

V § 84 ods. 6 písm. c) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „najmenej však 2 300 eur“. ...

34.

V § 99 odseky 1 až 8 znejú:

„(1) Centrálny depozitár je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 89 až 89e znejú:

„89) Čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení ...

35.

V § 99 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:

„Člen, ktorý podáva príkazy na nezaradený účet podľa § 173v zodpovedá za správnosť, úplnosť ...

36.

V § 99 sa vypúšťajú odseky 11 až 13.

Doterajšie odseky 14 až 23 sa označujú ako odseky 11 až 20.

37.

V § 99 ods. 11 sa vypúšťajú slová „ § 71, a § 71b ods. 1, 2, 4 a 5 a“.

38.

V § 99 odsek 13 znie:

„(13) Účastníkom systému vyrovnania môže byť len a) banka alebo zahraničná banka, b) obchodník ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90 znie:

„90) Nariadenie (EÚ) č. 909/2014.“.

39.

§ 100 sa vypúšťa.

40.

§ 101 vrátane nadpisu znie:

„§ 101 Vzdanie sa povolenia na činnosť (1) Centrálny depozitár oznamuje Národnej banke Slovenska ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 90ab a 90ac znejú:

„90ab) Čl. 20 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 909/2014. 90ac) Čl. 20 ods. 5 nariadenia (EÚ) ...

41.

§ 102 sa vypúšťa.

42.

V § 103 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Prevádzkový poriadok upravuje pravidlá a postupy pri vykonávaní činností a poskytovaní ...

43.

V § 103 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 3 a 4.

44.

V § 103 ods. 4 sa slová „obchodníka s cennými papiermi, ktorému“ nahrádzajú slovami „subjektu, ...

45.

V § 104 odsek 1 znie:

„(1) Členom centrálneho depozitára môže byť len účastník systému vyrovnania prevádzkovaného ...

46.

V § 104 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 99 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „tohto zákona“. ...

47.

V § 104 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

48.

V § 104 sa vypúšťajú odseky 4 a 7 až 9.

Doterajšie odseky 5, 6 a 10 sa označujú ako odseky 4 až 6.

49.

V § 105 ods. 2 sa slovo „depozitáru“ nahrádza slovami „depozitárovi, členovi,“.

50.

V § 105 ods. 8 a § 105a ods. 8 sa slová „počtu kusov“ nahrádzajú slovami „množstva alebo ...

51.

V § 105a ods. 2 písm. c) treťom bode a § 105b ods. 2 písm. c) treťom bode sa slová „podľa ...

52.

V § 105a ods. 3 prvej vete sa za slová „len pre“ vkladajú slová „Národnú banku Slovenska,“. ...

53.

V § 105a ods. 10 sa na konci pripája táto veta:

„Ak ide o zahraničné cenné papiere, je osoba, pre ktorú bol držiteľský účet zriadený, povinná ...

54.

V § 107 odsek 7 znie:

„(7) Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov, ktoré centrálny depozitár neeviduje v registri ...

55.

V § 107 odsek 9 znie:

„(9) Emitent listinných akcií na meno je povinný uzavrieť s centrálnym depozitárom zmluvu o ...

56.

V § 107 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 až 19 sa označujú ako odseky 10 až 18.

57.

V § 107 ods. 13 sa vypúšťajú slová „podľa § 99“.

58.

V § 107 ods. 16 sa slová „odsek 16“ nahrádzajú slovami „odsek 15“.

59.

V § 107a ods. 1 sa slová „prijatia príkazu na registráciu prevodu“ nahrádzajú slovami „určeného ...

60.

V § 109 odsek 1 znie:

„(1) Údaje o majiteľoch cenných papierov a akcionároch listinných akcií na meno, údaje o cenných ...

61.

V § 111 ods. 1 úvodná veta znie: „Centrálny depozitár je povinný bezodkladne zverejniť na svojom ...

62.

V § 118i ods. 3 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

63.

V § 134 ods. 3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi,107f)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 107f znie:

„107f) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ ...

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).

64.

V § 144 odsek 2 znie:

„(2) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti centrálneho depozitára spočívajúce ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 110la znie:

„110la) Čl. 63 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.“.

65.

V § 144 ods. 12 sa vypúšťajú slová „§ 99 ods. 10, § 102,“.

66.

V § 144 ods. 16 sa slovo „rovnako“ nahrádza slovom „primerane“.

67.

V § 144 ods. 26 sa za slová „odsekov 1,“ vkladá číslo „2,“ a slová „bol obchodník s ...

68.

V § 144 ods. 27 sa vypúšťajú slová „obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka ...

69.

§ 144 sa dopĺňa odsekom 31, ktorý znie:

„(31) Národná banka Slovenska postupuje pri odložení zverejňovania a nezverejňovania informácií ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 114h znie:

„114h) Čl. 62 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.“.

70.

V § 146 sa vypúšťajú slová „alebo centrálny depozitár“ vo všetkých gramatických tvaroch. ...

71.

V § 146 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 102 ods. 1 písm. a)“ a slová „alebo § 102 ods. ...

72.

V § 146 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

73.

V § 146 odsek 2 znie:

„(2) Obchodník s cennými papiermi je povinný predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jeho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 114i znie:

„114i) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

74.

V § 146 ods. 5 a 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

75.

V § 146 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo centrálnym depozitárom“ a slová „alebo § 102 ...

76.

§ 146a znie:

„§ 146a (1) Národná banka Slovenska je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, ...

77.

V § 156 sa vypúšťa odsek 3.

78.

V § 159 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa § 99 ods. 3“.

79.

V § 159 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a 102“.

80.

Za § 173x sa vkladá § 173y, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 173y Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2016 (1) Pri právnych vzťahov, ...

81.

Za § 174a sa dopĺňa § 174b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 174b Zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2016 Zrušujú sa: 1. vyhláška ...

82.

Príloha sa dopĺňa bodom 30, ktorý znie:

„30. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu ...

Čl. II

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 52 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

2.

V § 52 odsek 2 znie:

„(2) Banka je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

„49a) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 25 ods. 2 prvej vete sa slovo „obchodované“ nahrádza slovom „prijaté“.

2.

V § 26 ods. 5 sa vypúšťajú slová „za podmienok stanovených burzovými pravidlami“.

3.

V § 30 ods. 5 písm. a) sa na konci pripája slovo „alebo“.

4.

V § 38 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

5.

V § 40 ods. 6 sa vypúšťajú slová „ods. 13“.

6.

V § 62 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

7.

V § 62 odsek 2 znie:

„(2) Burza je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:

„70a) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

8.

Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý znie:

„§ 65a Na rozhodovanie podľa tohto zákona okrem § 65 sa použijú ustanovenia tohto zákona a ...

Čl. IV

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 117 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

2.

V § 117 odsek 2 znie:

„(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 97 znie:

„97) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 117 ods. 3 a 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

4.

V § 117 ods. 5 sa slová „odseku 3 alebo odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 2 alebo odseku ...

Čl. V

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 73 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 sa vypúšťa.

2.

V § 73 odsek 2 znie:

„(2) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis ...

3.

V § 73 ods. 3 a 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

4.

V § 73 ods. 5 sa slová „odseku 3 alebo 4“ nahrádzajú slovami „odseku 2 alebo odseku 3“.

Čl. VI

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú tieto citácie:

„nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu ...

2.

V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slová „podielovými fondmi,“ vkladajú slová „investičnými fondmi ...

3.

V § 8 ods. 3 písm. b) sa slová „osobitného zákona,“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu,1)“. ...

4.

V § 25 ods. 2 sa za slovom „opatrenie“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „ak ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení ...

5.

V § 37 ods. 2 písm. e) sa slová „v podielovom fonde46)“ nahrádzajú slovami „vo fonde,46)“. ...

6.

§ 37 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:

„(4) Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle zverejňuje v osobitnej a užívateľsky ľahko ...

7.

Za § 38 sa vkladajú § 38a až 38f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 38a Postupy prijímania správ o porušeniach (1) Národná banka Slovenska zavedie postupy na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 47a až 47f znejú:

„47a) Nariadenie (EÚ) č. 596/2014. 47b) Čl. 27 až 29 nariadenia (EÚ) č. 596/2014. 47c) Zákon ...

8.

Príloha sa dopĺňa bodom 15, ktorý znie:

„15. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu ...

Čl. VII

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 31a odsek 4 znie:

„(4) Na spravovanie verejných špeciálnych fondov a špeciálnych podielových fondov kvalifikovaných ...

2.

V § 31a odsek 6 znie:

„(6) Na osoby spravujúce alternatívne investičné fondy a na subjekty kolektívneho investovania, ...

3.

V § 33 ods. 8 sa slová „alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných“ ...

4.

V § 82 ods. 10 druhá veta znie:

„Každé ustanovenie zmluvy, ktoré je v rozpore s prvou vetou, je neplatné.“.

5.

V § 153 ods. 10 sa slovo „ich“ nahrádza slovom „im“.

6.

V § 179 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Súčasťou rozhodnutia, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 163 ods. 1 písm. ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

7.

V § 180 ods. 7 písm. c) sa za slovo „verejné“ vkladá slovo „špeciálne“.

8.

V § 202a sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

9.

V § 204 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

10.

V § 204 odsek 2 znie:

„(2) Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90b znie:

„90b) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

11.

V prílohe č. 2 bode 3.2. sa slová „§ 81“ nahrádzajú slovami „§ 80a“.

Čl. VIII

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 163 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 8.

2.

V § 163 odsek 8 znie:

„(8) Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 84 znie:

„84) § 156a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

3.

§ 163 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté, aj ak Národná banka ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2016 okrem čl. I bodov 10, 11, 13, 21 a 22, ktoré nadobúdajú ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore