Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) 272/2016 účinný od 01.08.2019

Platnosť od: 18.10.2016
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Správne poplatky, Informácie a informačný systém, Ochrana osobných údajov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD1DS2EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 272/2016 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 211/2019

Legislatívny proces k zákonu 211/2019

RUŠÍ PREDPIS:
131/2009 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o formáte, obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov a formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch) 131/2009 účinný od 15.03.2014 do 17.10.2016
132/2009 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb a o požiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu audítorov 132/2009 účinný od 15.03.2014 do 17.10.2016
133/2009 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o obsahu a rozsahu prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou a o bezpečnostných pravidlách a pravidlách na výkon certifikačných činností 133/2009 účinný od 15.03.2014 do 17.10.2016
134/2009 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky a požiadavky na produkty pre elektronický podpis (o produktoch elektronického podpisu) 134/2009 účinný od 15.03.2014 do 17.10.2016
135/2009 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) 135/2009 účinný od 15.03.2014 do 17.10.2016
136/2009 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku 136/2009 účinný od 15.10.2015 do 17.10.2016
215/2002 Z. z. Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2002 účinný od 01.07.2016 do 17.10.2016
MENÍ:
305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.10.2024
224/2006 Z. z. Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 224/2006 účinný od 01.08.2019 do 30.11.2019
575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 15.07.2023
145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.04.2024
MENENÝ:
211/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2019 účinný od 01.07.2020
Načítavam znenie...
MENU
Hore