Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70731
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) 272/2016 účinný od 01.08.2019


Platnosť od: 18.10.2016
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Správne poplatky, Informácie a informačný systém, Ochrana osobných údajov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 272/2016 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 211/2019

Legislatívny proces k zákonu 211/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje podmienky poskytovania dôveryhodných služieb,1) povinnosti poskytovateľov dôveryhodných ...

§ 2
Používanie kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovanej elektronickej pečate v styku s orgánmi ...
(1)

Ak sa v styku s orgánmi verejnej moci používa kvalifikovaný elektronický podpis,4) kvalifikovaný certifikát ...

(2)

Ak sa v styku s orgánmi verejnej moci používa kvalifikovaná elektronická pečať,10) kvalifikovaný certifikát ...

Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb
§ 3
(1)

Poskytovateľ dôveryhodných služieb bez kvalifikovaného štatútu predkladá úradu oznámenie o zámere poskytovať ...

(2)

Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb poskytuje ako kvalifikované len tie dôveryhodné služby, ...

(3)

Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, na ktorého dôveryhodnú službu úrad udelil kvalifikovaný ...

§ 4
(1)

Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb môže autorizovať inú vlastnú kvalifikovanú dôveryhodnú ...

(2)

Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb môže pre prípad ukončenia poskytovania svojej kvalifikovanej ...

§ 5

Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb najmenej počas desiatich rokov uchováva informácie,19) ...

a)
ktoré súvisia s vydaním a zrušením kvalifikovaných certifikátov od uplynutia platnosti kvalifikovaného ...
b)
na základe ktorých poskytoval kvalifikovanú dôveryhodnú službu; kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných ...
§ 6
(1)

Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb poskytuje úradu informácie o zmenách v jeho kvalifikovaných ...

(2)

Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, ktorému úrad udelil kvalifikovaný štatút, zasiela ...

a)
vydané kvalifikované certifikáty pre kvalifikovaný elektronický podpis a pre kvalifikovanú elektronickú ...
b)
po zrušení certifikátov podľa písmena a) potvrdenie o dátume a čase ich zrušenia do 30 dní od ich zrušenia, ...
c)
informáciu o ukončení používania údajov na vyhotovenie elektronického podpisu alebo elektronickej pečate ...
(3)

Informácie podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú úradu elektronickým formulárom alebo v listinnej podobe ...

§ 7
(1)

Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej služby, ktorý vydáva kvalifikované certifikáty, pri poskytovaní ...

(2)

Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, ktorému kvalifikovaný štatút udelil úrad, nesmie dočasne ...

§ 8
Mandátny certifikát
(1)

Mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe oprávnenej ...

a)
identifikačné údaje mandatára podľa § 2 ods. 1; ak ide o mandatára, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu ...
b)
identifikačné údaje
1.
mandanta podľa § 2,
2.
orgánu verejnej moci alebo osoby, u ktorej mandatár vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu20) alebo ...
c)
označenie oprávnenia podľa odseku 2.
(2)

Mandátnym certifikátom preukazuje mandatár oprávnenie

a)
konať za mandanta alebo v mene mandanta,
b)
vykonávať činnosť podľa osobitného predpisu,20) alebo
c)
vykonávať funkciu podľa osobitného predpisu.21)
(3)

Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, ktorému kvalifikovaný štatút udelil úrad, vydá mandátny ...

(4)

O zrušenie mandátneho certifikátu bezodkladne požiada

a)
orgán verejnej moci alebo osoba, u ktorej mandatár vykonával činnosť alebo funkciu podľa odseku 1 po ...
b)
mandant po tom, ako oprávnenie mandatára konať za alebo v mene mandanta zaniklo,
c)
mandatár po tom, ako sa dozvie, že mandant zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol,
d)
mandatár po tom, ako zaniklo jeho oprávnenie konať za alebo v mene mandanta alebo po tom, ako mu zanikol ...
(5)

Mandátny certifikát nesmie obsahovať pseudonym.

§ 9
Zoznam oprávnení
(1)

Zoznam oprávnení je informačný systém verejnej správy,22) správcom ktorého je úrad.

(2)

Zoznam oprávnení pre každé oprávnenie obsahuje

a)
označenie oprávnenia mandatára podľa § 8 ods. 2,
b)
zoznam dokladov, ktorými sa toto oprávnenie preukazuje, a zoznam dokladov, na základe ktorých toto oprávnenie ...
(3)

Označenie oprávnenia mandatára podľa § 8 ods. 2 je totožné s názvom, aký pre dané oprávnenie ustanovujú ...

(4)

Doklady podľa odseku 2 písm. b) sú totožné s dokladmi, na základe ktorých vzniká a zaniká podľa osobitných ...

(5)

Úrad zapíše údaje podľa odseku 2 do zoznamu oprávnení a aktualizuje ich. Na účely plnenia povinností ...

(6)

Úrad zverejňuje zoznam oprávnení na svojom webovom sídle.

§ 10
Certifikácia
(1)

Zhodu zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu,23) alebo zariadenia na vyhotovenie ...

(2)

Zhodu aplikácie pre vyhotovenie a overenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo kvalifikovanej ...

(3)

Zhodu elektronickej podateľne s požiadavkami podľa tohto zákona overuje a posudzuje úrad na základe ...

(4)

Žiadosť o certifikáciu podľa odsekov 1 až 3 sa predkladá úradu elektronickým formulárom alebo v listinnej ...

(5)

Žiadateľ k žiadosti o certifikáciu podľa odsekov 1 až 3 prikladá

a)
predmet certifikácie, ak to postupy vyžadujú,
b)
technickú dokumentáciu k predmetu certifikácie nevyhnutnú pre certifikáciu a bezpečnostný audit, ak ...
(6)

Konanie podľa odsekov 1 až 3 sa začína dňom doručenia úplnej žiadosti. Ak žiadosť nie je úplná, úrad ...

(7)

Úrad v konaní podľa odsekov 1 až 3 rozhodne do 90 dní od doručenia úplnej žiadosti. Ak úrad v konaní ...

(8)

Ak sa počas platnosti certifikátu vydaného úradom na základe konania podľa odsekov 1 až 3 nezmenili ...

§ 11
Úrad

Úrad

a)
je orgánom dohľadu podľa osobitného predpisu,28)
b)
vydáva certifikáty dôveryhodnej službe, ktorej udelil kvalifikovaný štatút, ak o vydanie certifikátu ...
c)
vydáva a zverejňuje vlastný certifikát na overenie certifikátov vydaných podľa písmena b) v infraštruktúre ...
d)
zrušuje ním vydaný certifikát poskytovateľovi dôveryhodnej služby, ktorému odňal kvalifikovaný štatút, ...
e)
certifikuje a posudzuje zhodu podľa osobitného predpisu29) a podľa tohto zákona,
f)
zriaďuje, udržiava a aktualizuje dôveryhodnú infraštruktúru,30) v ktorej vedie zoznam všetkých kvalifikovaných ...
g)
poskytuje informácie z dôveryhodnej infraštruktúry, najmä informácie po uplynutí platnosti18) kvalifikovaného ...
h)
zabezpečuje úlohy spojené s uchovávaním dokumentov podľa tohto zákona v dôveryhodnej infraštruktúre, ...
i)
vytvára, vedie a zverejňuje dôveryhodný zoznam podľa osobitného predpisu,34)
j)
poskytuje Európskej komisii informácie, správy a oznámenia podľa osobitného predpisu,35)
k)
vydáva metodiky a štandardy podľa tohto zákona a zverejňuje ich na svojom webovom sídle,
l)
vydáva, spravuje a zverejňuje certifikačné politiky slúžiace na identifikáciu súladu certifikátov vydaných ...
m)
vydáva, spravuje a zverejňuje podpisové politiky, ktoré obsahujú najmä zoznam algoritmov a ich minimálne ...
§ 12
Kontrola a dohľad
(1)

Pri výkone kontroly nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona postupuje úrad podľa základných pravidiel ...

(2)

Na účely výkonu kontroly má poskytovateľ dôveryhodných služieb práva a povinnosti kontrolovaného subjektu ...

(3)

Pri výkone dohľadu úrad postupuje podľa osobitného predpisu.38)

Priestupky a správne delikty
§ 13
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto použije značku dôvery EÚ39) v rozpore s čl. 23 ods. 1 nariadenia Európskeho ...

(2)

Priestupku sa dopustí ten, kto poruší podmienky a obmedzenia využívania kvalifikovanej dôveryhodnej ...

(3)

Za priestupky podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť pokutu do 2 000 eur.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.40)

(5)

Priestupky podľa odsekov 1 a 2 prejednáva úrad.

§ 14
(1)

Úrad uloží pokutu do 3 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorý sa dopustí ...

(2)

Úrad uloží pokutu do 3 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorý sa dopustí ...

(3)

Úrad uloží pokutu do 3 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že odmietne ...

(4)

Úrad uloží pokutu do 3 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že vytvorí ...

(5)

Úrad uloží pokutu do 33 000 eur poskytovateľovi dôveryhodných služieb, ktorý sa dopustí správneho deliktu ...

a)
neprijme vhodné technické a organizačné opatrenia na riadenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť ním poskytovaných ...
b)
v rozpore s čl. 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 neoznámi narušenie bezpečnosti alebo integrity ...
c)
v rozpore s čl. 21 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 poskytuje dôveryhodnú službu ako kvalifikovanú ...
(6)

Úrad uloží pokutu do 66 000 eur kvalifikovanému poskytovateľovi dôveryhodných služieb, ktorý sa dopustí ...

a)
porušil povinnosti podľa § 5, § 6 ods. 1 alebo 2 alebo § 7,
b)
v rozpore s čl. 20 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014
1.
sa nepodrobí auditu zo strany orgánu posudzovania zhody aspoň raz za 24 mesiacov alebo
2.
nepredloží výslednú správu o posúdení zhody orgánu dohľadu v lehote troch pracovných dní od jej doručenia, ...
c)
sa nepodrobí auditu zo strany orgánu dohľadu alebo orgánu posudzovania zhody podľa čl. 20 ods. 2 nariadenia ...
d)
nezaručí, aby sa na jeho webovom sídle uvádzal odkaz na príslušný dôveryhodný zoznam podľa čl. 23 ods. ...
e)
neoverí totožnosť fyzickej osoby alebo identifikačné údaje právnickej osoby, ktorej vydáva kvalifikovaný ...
f)
neinformuje orgán dohľadu o všetkých zmenách pri poskytovaní svojich kvalifikovaných dôveryhodných služieb ...
g)
zamestnáva personál a má subdodávateľov v rozpore s čl. 24 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 910/2014, ...
h)
v rozpore s čl. 24 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 910/2014
1.
neudržiava postačujúce finančné prostriedky alebo
2.
neuzatvorí vhodné poistenie zodpovednosti za škodu,
i)
nesplní informačnú povinnosť podľa čl. 24 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 910/2014,
j)
nepoužíva dôveryhodné systémy a produkty podľa čl. 24 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 910/2014,
k)
nepoužíva dôveryhodné systémy na uchovávanie údajov podľa čl. 24 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. ...
l)
neprijme vhodné opatrenia proti falšovaniu a krádeži údajov podľa čl. 24 ods. 2 písm. g) nariadenia ...
m)
nezaznamená, neuchová alebo nesprístupní všetky relevantné informácie podľa čl. 24 ods. 2 písm. h) nariadenia ...
n)
nemá aktualizovaný plán ukončenia činností na zabezpečenie kontinuity služby podľa čl. 24 ods. 2 písm. ...
o)
v rozpore s čl. 24 ods. 2 písm. k) nariadenia (EÚ) č. 910/2014 nezriadi alebo neaktualizuje databázu ...
p)
nezverejní zrušenie ním vydaného kvalifikovaného certifikátu podľa čl. 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. ...
q)
neposkytne spoliehajúcej sa strane informácie o štatúte platnosti alebo zrušenia ním vydaných kvalifikovaných ...
r)
v rozpore s čl. 28 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 zmení štatút zrušeného kvalifikovaného certifikátu ...
s)
neposkytne validáciu kvalifikovaného elektronického podpisu alebo kvalifikovanej elektronickej pečate ...
t)
neumožní spoliehajúcim sa stranám získať výsledok procesu validácie podľa čl. 33 ods. 1 písm. b) nariadenia ...
u)
nepoužíva postupy a technológie požadované podľa čl. 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014,
v)
v rozpore s čl. 38 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 zmení štatút zrušeného kvalifikovaného certifikátu ...
w)
nezabezpečí, aby ním vydaná kvalifikovaná elektronická časová pečiatka41) spĺňala požiadavky podľa čl. ...
x)
nezabezpečí, aby ním vydaný kvalifikovaný certifikát obsahoval presné, pravdivé a úplné údaje.
(7)

Pri ukladaní pokuty za správny delikt úrad prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky ...

(8)

Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému ...

(9)

Pokutu za správny delikt možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr ...

(10)

Pokuta za správny delikt je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej ...

(11)

Pokuty za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 15
Elektronická podateľňa

Elektronická podateľňa slúži na zabezpečenie činností súvisiacich s prijímaním, odosielaním a potvrdzovaním ...

§ 16
Splnomocňovacie ustanovenie

Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu,

a)
ktorý ustanovuje podrobnosti o overovaní kvalifikovaného elektronického podpisu alebo kvalifikovanej ...
b)
ktorým sa ustanovia podrobnosti o zabezpečení činností elektronickej podateľne súvisiace s prijímaním, ...
§ 17
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,42) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem

a)
zaručený elektronický podpis, rozumie sa tým kvalifikovaný elektronický podpis,
b)
zaručená elektronická pečať, rozumie sa tým kvalifikovaná elektronická pečať,
c)
časová pečiatka, rozumie sa tým kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.
§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)

Poskytovateľ akreditovaných certifikačných služieb podľa doterajších predpisov sa, v rozsahu pôvodnej ...

(2)

Akreditovaná služba vydávania časových pečiatok, akreditovaná úradom a vedená v zozname dôveryhodných ...

(3)

Bezpečné zariadenie na vyhotovovanie elektronickej pečate podľa doterajších predpisov sa považuje za ...

(4)

Kvalifikovaný systémový certifikát vydaný podľa doterajších predpisov sa považuje za kvalifikovaný certifikát ...

(5)

Informácie o štatúte platnosti alebo zrušenia kvalifikovaných certifikátov18) v Online Certificate Status ...

§ 18a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019

V súvislosti s výkonom činností podľa § 11 ods. 2 v znení účinnom do 31. júla 2019, úrad prevedie súvisiacu ...

§ 19
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

2.

vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 131/2009 Z. z. o formáte, obsahu a správe certifikátov a ...

3.

vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 132/2009 Z. z. o podmienkach na poskytovanie akreditovaných ...

4.

vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 133/2009 Z. z. o obsahu a rozsahu prevádzkovej dokumentácie ...

5.

vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách ...

6.

vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného ...

7.

vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V Prehľade sadzobníka správnych poplatkov v časti XX. sa slová „Elektronický podpis“ nahrádzajú slovami ...

2.

V Sadzobníku správnych poplatkov XX. časť vrátane nadpisu znie:

„XX. ČASŤ DÔVERYHODNÉ SLUŽBY Položka 268 a) Udelenie kvalifikovaného štatútu 665 eur b) Certifikácia ...

Čl. III

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

V § 34 sa slová „elektronický podpis“ nahrádzajú slovami „dôveryhodné služby“.

Čl. IV

Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 4b odsek 2 znie:

„(2) Bezpečnostný osobný kód je kombináciou najmenej šiestich a najviac desiatich číslic. Občan, ktorý ...

2.

V § 6 ods. 1 sa slová „okresné riaditeľstvo v územnom obvode, v ktorom má občan trvalý pobyt“ nahrádzajú ...

3.

V § 17a vypúšťa odsek 6.

4.

Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (1) Občanovi, ktorý požiadal o vydanie ...

Čl. V

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...

1.

Za § 22a sa vkladá § 22aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22aa Autentifikačný certifikát (1) Autentifikačný certifikát je elektronický dokument, ktorý preukazuje ...

2.

V § 13 ods. 4, § 19 ods. 4 písm. b), § 22a ods. 1 a 2, § 22b ods. 2 až 6 a § 60a ods. 7 a 8 sa vypúšťa ...

3.

V § 31 ods. 3 sa slová „vykonanie jeho zaručenej konverzie (§ 35 ods. 2) podľa tohto zákona a doručuje ...

4.

V § 35 ods. 3 písm. a) sa za slová „orgán verejnej moci“ vkladá čiarka a dopĺňa sa slovo „advokát“ a ...

5.

V § 37 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným ...

6.

V § 59 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
podrobnosti o spôsobe vydávania autentifikačných certifikátov podľa § 22aa.“.

7.

V § 60 ods. 12 sa slová „tri roky odo dňa účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 31. januára ...

8.

V § 60a ods. 5 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

9.

Za § 60a sa vkladajú § 60b až 60d, ktoré vrátane nadpisu nad § 60b znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia § 60b (1) Orgán verejnej moci, ktorý prevádzkuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33) Čl. 3 ods. 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...

10.

Slová „zoznam referenčných registrov“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

11.

Slová „autentifikačný kvalifikovaný certifikát“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. VI

(1)

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 60d v čl. V deviatom bode, ktorý nadobúda účinnosť ...

(2)

Ustanovenie § 60c uvedené v čl. V deviatom bode stráca účinnosť 31. decembra 2017.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 3 ods. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...
 • 2)  Čl. 3 ods. 19 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 3)  Nariadenie (EÚ) č. 910/2014.
 • 4)  Čl. 3 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 5)  Čl. 3 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 910/2014. Príloha 1 k nariadeniu (EÚ) č. 910/2014.
 • 6)  Čl. 3 ods. 20 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 7)  Čl. 21 ods. 2 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 8)  Čl. 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 9)  Čl. 3 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 10)  Čl. 3 ods. 27 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 11)  Čl. 3 ods. 30 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 12)  Čl. 38 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 13)  Čl. 3 ods. 24 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 14)  Čl. 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 15)  Čl. 3 ods. 17 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 16)  Čl. 22 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 17)  Odporúčanie ITU-T X.509 | ISO/IEC 9594-8: Informačné technológie – prepojenia otvorených systémov – ...
 • 18)  Čl. 24 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 19)  Čl. 24 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 20)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 21)  Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 22)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 23)  Čl. 3 ods. 23 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 24)  Čl. 3 ods. 32 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 25)  Čl. 29, 30 a 39 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 26)  Čl. 32 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 27)  Príloha A ISO 14533 (Procesy, dátové prvky a dokumenty v obchode priemysle a administratíve – dlhodobé ...
 • 28)  Čl. 17 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 29)  Čl. 30 a 39 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 30)  Čl. 17 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 31)  CertHash (pozitívne prehlásenie), kapitola 3.1.2, Common PKI Specification V2.0.
 • 32)  RFC 6960 X.509 Internet PublicKeyInfrastructure, OnlineCertificate Status Protocol – OCSP.
 • 33)  Čl. 24 ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 34)  Čl. 22 nariadenia (EÚ) č. 910/2014. Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2015/1505 z 8. septembra 2015, ...
 • 35)  Čl. 17 ods. 2 a ods. 4 písm. d), čl. 19 ods. 3, čl. 22 ods. 3, čl. 30 ods. 2 a čl. 31 ods. 1 nariadenia ...
 • 36)  § 8 až 13 zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 37)  § 12 zákona č. 10/1996 Z. z.
 • 38)  Čl. 17, čl. 19 a čl. 20 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 39)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/806 z 22. mája 2015, ktorým sa ustanovujú špecifikácie týkajúce ...
 • 40)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Čl. 3 ods. 34 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 42)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 43)  Čl. 20 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2016.
 • 44)  Čl. 51 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 910/2016.
 • 45)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/662/EÚ zo 14. októbra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/767/ES, ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore