Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71799
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2019 účinný od 01.07.2020


Platnosť od: 17.07.2019
Účinnosť od: 01.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Bankové a finančné inštitúcie, Cenné papiere, Správne poplatky, Súdne poplatky, Pošta a telekomunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2019 účinný od 01.07.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 211/2019 s účinnosťou od 01.07.2020

Legislatívny proces k zákonu 211/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...

1.

V § 3 písm. n) druhom bode sa vypúšťajú slová „a ak orgán verejnej moci nemá pridelené identifikačné ...

2.

V § 3 písm. n) treťom bode sa slová „právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, identifikačné ...

3.

V § 5 ods. 6 písm. b) sa slová „účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky“ nahrádzajú ...

4.

V § 5 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) sprístupnenie technických a programových prostriedkov potrebných na vykonanie úhrady podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:

„7b) § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých ...

5.

V § 5 ods. 7 sa slová „Správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného ...

6.

V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) umožniť využívanie elektronickej služby verejnej správy8aa) prostredníctvom ústredného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:

„8aa) § 3 písm. l) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe ...

7.

V § 7 ods. 1 sa slová „osobitný predpis“ nahrádzajú slovom „zákon“.

8.

§ 9a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Obec, ktorá využíva dátové centrum alebo zabezpečuje prevádzkovanie informačných systémov ...

9.

V § 10 ods. 6 sa slová „sprostredkúva vykonanie úhrady a poskytnutie informácie o úhrade podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Napríklad § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.“.

10.

V § 10a odsek 4 znie:

„(4) Zápis podľa odseku 3 sa vykonáva vždy s platnosťou na dva roky a poskytovateľ vládnej ...

11.

V § 10a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Orgán verejnej moci je povinný oznamovať úradu ...

12.

V § 11 ods. 3 písm. d) sa slová „podnikateľa, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou ...

13.

V § 12 ods. 4 písm. d) treťom bode sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „alebo ...

14.

V § 12 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o elektronickú schránku maloletého, žiadosť ...

15.

V § 12 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Správca modulu elektronických schránok zriadi ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12f a 12g znejú:

„12f) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...

16.

V § 13 ods. 4 sa slová „alebo autentifikačný certifikát podľa § 22aa spôsobom podľa § 22a, ...

17.

V § 13 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ak ide o osobu podľa odseku 4 písm. f), oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

18.

V § 14 ods. 1 sa slová „schránky a jeho právnemu nástupcovi, ak o ňom vie,“ nahrádzajú slovami ...

19.

V § 14 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) uvedenému v žiadosti 1. majiteľa elektronickej schránky o deaktiváciu elektronickej schránky, ...

20.

V § 14 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o elektronickú schránku maloletého, žiadosť ...

21.

V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová „na mieste“ nahrádzajú slovami „priamo u kontrolovaného ...

22.

V § 19 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa § 22aa“.

23.

V § 19 odsek 5 znie:

„(5) Pri prístupe osoby do informačného systému verejnej správy prostredníctvom prístupového ...

24.

V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Na účely autentifikácie je možné použiť autentifikátor, ktorým je a) úradný autentifikátor, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15b až 15d znejú:

„15b) Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...

25.

V § 21 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Na účely vykonania autentifikácie správcovia podľa odseku 4 zabezpečujú vytvorenie a zachovanie ...

26.

V § 21 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Po dohode so správcom komunikačnej časti autentifikačného ...

27.

V § 22 ods. 3 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

28.

V § 22 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

29.

V § 22 ods. 6 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

30.

Nadpis nad § 22a sa vypúšťa.

31.

§ 22a vrátane nadpisu znie:

„§ 22a Autentifikačný certifikát (1) Autentifikačný certifikát je elektronický dokument, ktorý ...

32.

§ 22aa a 22b sa vrátane nadpisu § 22aa vypúšťajú.

33.

V § 23 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) kvalifikovaným elektronickým podpisom,17) ktorého kvalifikovaný certifikát obsahuje minimálny ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20aa znie:

„20aa) Bod 1 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1501 z 8. septembra 2015 o rámci ...

34.

V § 23 odsek 3 znie:

„(3) Ak tento zákon alebo osobitný predpis20b) vyžaduje autorizáciu konkrétnou osobou alebo osobou ...

35.

V § 23 ods. 4 písm. b) sa za slovo „autorizáciu,“ vkladajú slová „zodpovedá najmenej úrovni ...

36.

V § 23 ods. 6 sa slová „[§ 49 písm. h)]“ nahrádzajú slovami „[§ 49 ods. 1 písm. h)]“. ...

37.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak orgán verejnej moci prijme elektronické podanie, ktoré je autorizované kvalifikovaným ...

38.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Správca ústredného portálu a správca špecializovaného portálu vytvoria verejne dostupné ...

39.

V § 28 ods. 3 sa slová „musí byť neoddeliteľne spojený s elektronickým úradným dokumentom, ...

40.

V § 31a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak poštový podnik zistí, že informácia o výsledku ...

41.

V § 31a ods. 12 sa slová „listinnej podoby elektronického úradného dokumentu a jeho doručenie ...

42.

V § 33 odsek 4 znie:

„(4) Ak osobitný predpis umožňuje vylúčiť účinky náhradného doručenia a zároveň neustanovuje ...

43.

V § 35 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) Slovenský pozemkový fond, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov pre vlastnú potrebu na účely ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

„21b) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu ...

44.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Vzor osvedčovacej doložky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad ...

45.

§ 39 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Orgán verejnej moci, ktorý použije novovzniknutý ...

46.

V § 39 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa zaručená konverzia vykonáva automatizovaným ...

47.

V § 39 ods. 9 sa slová „odmeny a hotových výdavkov s ňou spojených v sume podľa sadzobníka ...

48.

V § 39 ods. 10 sa slová „vykonať zaručenú konverziu“ nahrádzajú slovami „zabezpečiť vykonanie ...

49.

V § 40 písm. d) sa vypúšťajú slová „akreditovaný platiteľ alebo“ a za slovo „na“ sa ...

50.

V § 40 písm. e), § 42 ods. 2 písm. a) a § 43 ods. 2 a 8 sa slovo „účtu“ nahrádza slovami ...

51.

V § 40 písm. f) sa vypúšťajú slová „akreditovaného platiteľa alebo“ a slovo „ktorých“ ...

52.

V § 41 sa vypúšťajú slová „alebo prostredníctvom akreditovaného platiteľa“.

53.

V § 42 ods. 2 úvodnej vete sa slová „príkaz na úhradu vytvorí“ nahrádzajú slovami „vytvorenie ...

54.

§ 44 vrátane nadpisu znie:

„§ 44 Povinnosti správcu komunikačnej časti platobného modulu, správcu administratívnej časti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) § 15a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení zákona č. 342/2016 ...

55.

§ 45 až 48 sa vrátane nadpisov, nadpisu nad § 45 a poznámok pod čiarou k odkazom 25 až 27a vypúšťajú. ...

56.

Doterajší text § 49 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Pri používaní hodnôt údajov, zápise, zmene, výmaze a poskytovaní zdrojového údaja, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 23b ods. 4 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.“.

57.

V § 55 ods. 2 prvej vete sa slová „formou elektronického odpisu.21)“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom ...

58.

V § 56 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená a) až g).

59.

V § 56 ods. 1 písm. g) sa slová „a) až g)“ nahrádzajú slovami „a) až f)“.

60.

V § 56 ods. 4 sa vypúšťajú slová „jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr ...

61.

V § 59 ods. 1 písm. i) sa slová „podľa § 22aa“ nahrádzajú slovami „podľa § 22a“ a slová ...

62.

V § 59 ods. 1 písm. j) sa za slovo „rovnopisu“ vkladajú slová „a formáty elektronických ...

63.

V § 59 ods. 1 písm. k) tretí bod znie:

„3.
vzor osvedčovacej doložky a podrobnosti o spôsobe jej vyhotovenia,“.

64.

V § 59 ods. 2 písm. c) sa slová „podľa § 22 ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa § 22 ...

65.

V § 60f ods. 5 sa slovo „2019“ nahrádza slovom „2022“.

66.

Za § 60g sa vkladajú § 60h a 60i, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 60h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019 (1) Orgán verejnej moci ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...

Za § 34c sa vkladajú § 34d a 34e, ktoré znejú:

„§ 34d (1) Pozemkový fond na účely výkonu svojej činnosti podľa tohto zákona a osobitných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23ra až 23ri znejú:

„23ra) § 17 ods. 1 a 4 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

1.

V § 9 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa poplatok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5ab znie:

„5ab) § § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 9 ods. 2 sa slová „akreditovaného platiteľa,5ab)“ nahrádzajú slovami „platobnej brány ...

3.

V nadpise § 11b sa vypúšťajú slová „alebo akreditovaného platiteľa“.

4.

V § 11b ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „akreditovaného platiteľa5ab) alebo“.

5.

V sadzobníku súdnych poplatkov sa za položku 24aa vkladá položka 24ab, ktorá znie:

„Položka 24ab Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu ..............................5 ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V § 1 sa za slovo „inštitúcií“ vkladá čiarka a slová „a DataCentra“ sa nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:

„1ab) § 9a ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.

2.

V § 7 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa poplatok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 7 ods. 2, 4 a 5 sa slová „integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa ...

4.

V § 7 ods. 11 a § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo akreditovaného platiteľa“.

5.

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:

„(14) Poplatok alebo preplatok, ktorý neprevyšuje 1,70 eura a ktorý nemožno podľa odseku 9 prvej ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

„7c) § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení ...

7.

Za § 19l sa vkladá § 19m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019 (1) Ustanovenie § 10 ods. ...

Čl. V

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

1.

V § 23a ods. 2 sa za slová „stálym rozhodcovským súdom,8aa)“ vkladajú slová „banke a pobočke ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8ab až 8ae znejú:

„8ab) Napríklad § 89 ods. 7 a § 93a ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení ...

2.

§ 23b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Pre osoby podľa odseku 1 písm. d) je na účely medzisystémovej identifikácie možné určiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8ba znie:

„8ba) § 3 písm. n) prvý bod zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ...

Čl. VI

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 89 odsek 3 znie:

„(3) Na účely odseku 2 možno totožnosť klientov preukázať a) dokladom totožnosti klienta podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 73aa až 73ac znejú:

„73aa) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ...

2.

§ 89 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Pri preukazovaní totožnosti klienta s použitím úradného autentifikátora73aa) podľa § ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 74b až 74d znejú:

„74b) § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 74c) § 10 ods. 5 zákona ...

3.

V § 92a ods. 1 sa slová „spoločný register bankových informácií (ďalej len „spoločný bankový ...

4.

§ 93a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 88ib znie:

„88ib) § 15 zákona č. 224/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.

Za § 93b sa vkladá § 93c, ktorý znie:

„§ 93c Podrobnosti o spôsobe poskytovania a technické podmienky poskytovania údajov z registra ...

Čl. VII

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 99 ods. 8 sa slová „odseku 18“ nahrádzajú slovami „odseku 23“.

2.

V § 99 ods. 11 sa vypúšťajú slová „§ 73 ods. 3 až 6 a“.

3.

V § 99 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 až 16, ktoré znejú:

„(12) Centrálny depozitár je povinný pri poskytovaní služieb požadovať preukázanie totožnosti ...

Doterajšie odseky 12 až 20 sa označujú ako odseky 17 až 25.

Poznámky pod čiarou k odkazom 89g až 89n znejú:

„89g) Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 99 ods. 23 úvodnej vete sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 25“.

Čl. VIII

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zc), ktoré znie:

„zc)
spravuje platobnú bránu Štátnej pokladnice.“.

2.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Platobnou bránou Štátnej pokladnice sa na účely tohto zákona rozumie súbor programových ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:

„14c) § 10 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...

3.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Používanie platobnej brány Štátnej pokladnice Ak klient umožňuje vykonať úhradu prostredníctvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.

Za § 23d sa vkladá § 23e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019 (1) Štátna pokladnica zriadi ...

Čl. IX

Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o ...

V § 5 ods. 8 písmeno b) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a až 16c znejú:

„16a) § 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. X

Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Orgány, ktoré vedú evidenciu občianskych preukazov, poskytujú údaje z evidencie aj banke ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10e znejú:

„10a)Napríklad § 89 ods. 7 a § 93a ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení ...

Čl. XI

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...

V § 8 ods. 1 písm. b) sa slová „za jej fyzickej prítomnosti“ nahrádzajú slovami „a spôsobom ...

Čl. XII

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Poštový podnik je oprávnený na účely poskytovania poštových služieb alebo poštového ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

2.

V § 11 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

3.

§ 11 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:

„(5) Na účely preukázania totožnosti odosielateľa, adresáta alebo ich zástupcu s použitím ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a až 11e znejú:

„11a) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ...

Čl. XIII

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona ...

1.

V § 43 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) pri získavaní, overovaní a aktualizácii údajov na účely podľa § 56 ods. 3 požadovať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36c znie:

„36c) Napríklad § 3 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

§ 43 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Na účely podľa odseku 1 písm. e), ak sa preukazuje totožnosť s použitím úradného autentifikátora,36d) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36d až 36h znejú:

„36d) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 36e) § ...

3.

§ 56 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

„(10) Na účely zisťovania, preverenia a kontroly totožnosti účastníka alebo jeho splnomocneného ...

Čl. XIV

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu ...

1.

V § 11 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

2.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019 V súvislosti s výkonom ...

Čl. XV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019 okrem čl. I bodu 40, ktorý nadobúda účinnosť ...

Zuzana Čaputová v. r.Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore