Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2019 účinný od 01.07.2020

Platnosť od: 17.07.2019
Účinnosť od: 01.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Bankové a finančné inštitúcie, Cenné papiere, Správne poplatky, Súdne poplatky, Pošta a telekomunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2019 účinný od 01.07.2020
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 211/2019 s účinnosťou od 01.07.2020

Legislatívny proces k zákonu 211/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...

1.

V § 3 písm. n) druhom bode sa vypúšťajú slová „a ak orgán verejnej moci nemá pridelené identifikačné ...

2.

V § 3 písm. n) treťom bode sa slová „právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, identifikačné ...

3.

V § 5 ods. 6 písm. b) sa slová „účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky“ nahrádzajú ...

4.

V § 5 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) sprístupnenie technických a programových prostriedkov potrebných na vykonanie úhrady podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:

„7b) § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých ...

5.

V § 5 ods. 7 sa slová „Správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného ...

6.

V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) umožniť využívanie elektronickej služby verejnej správy8aa) prostredníctvom ústredného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:

„8aa) § 3 písm. l) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe ...

7.

V § 7 ods. 1 sa slová „osobitný predpis“ nahrádzajú slovom „zákon“.

8.

§ 9a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Obec, ktorá využíva dátové centrum alebo zabezpečuje prevádzkovanie informačných systémov ...

9.

V § 10 ods. 6 sa slová „sprostredkúva vykonanie úhrady a poskytnutie informácie o úhrade podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Napríklad § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.“.

10.

V § 10a odsek 4 znie:

„(4) Zápis podľa odseku 3 sa vykonáva vždy s platnosťou na dva roky a poskytovateľ vládnej ...

11.

V § 10a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Orgán verejnej moci je povinný oznamovať úradu ...

12.

V § 11 ods. 3 písm. d) sa slová „podnikateľa, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou ...

13.

V § 12 ods. 4 písm. d) treťom bode sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „alebo ...

14.

V § 12 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o elektronickú schránku maloletého, žiadosť ...

15.

V § 12 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Správca modulu elektronických schránok zriadi ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12f a 12g znejú:

„12f) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...

16.

V § 13 ods. 4 sa slová „alebo autentifikačný certifikát podľa § 22aa spôsobom podľa § 22a, ...

17.

V § 13 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ak ide o osobu podľa odseku 4 písm. f), oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

18.

V § 14 ods. 1 sa slová „schránky a jeho právnemu nástupcovi, ak o ňom vie,“ nahrádzajú slovami ...

19.

V § 14 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) uvedenému v žiadosti 1. majiteľa elektronickej schránky o deaktiváciu elektronickej schránky, ...

20.

V § 14 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o elektronickú schránku maloletého, žiadosť ...

21.

V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová „na mieste“ nahrádzajú slovami „priamo u kontrolovaného ...

22.

V § 19 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa § 22aa“.

23.

V § 19 odsek 5 znie:

„(5) Pri prístupe osoby do informačného systému verejnej správy prostredníctvom prístupového ...

24.

V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Na účely autentifikácie je možné použiť autentifikátor, ktorým je a) úradný autentifikátor, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15b až 15d znejú:

„15b) Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...

25.

V § 21 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Na účely vykonania autentifikácie správcovia podľa odseku 4 zabezpečujú vytvorenie a zachovanie ...

26.

V § 21 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Po dohode so správcom komunikačnej časti autentifikačného ...

27.

V § 22 ods. 3 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

28.

V § 22 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

29.

V § 22 ods. 6 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

30.

Nadpis nad § 22a sa vypúšťa.

31.

§ 22a vrátane nadpisu znie:

„§ 22a Autentifikačný certifikát (1) Autentifikačný certifikát je elektronický dokument, ktorý ...

32.

§ 22aa a 22b sa vrátane nadpisu § 22aa vypúšťajú.

33.

V § 23 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) kvalifikovaným elektronickým podpisom,17) ktorého kvalifikovaný certifikát obsahuje minimálny ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20aa znie:

„20aa) Bod 1 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1501 z 8. septembra 2015 o rámci ...

34.

V § 23 odsek 3 znie:

„(3) Ak tento zákon alebo osobitný predpis20b) vyžaduje autorizáciu konkrétnou osobou alebo osobou ...

35.

V § 23 ods. 4 písm. b) sa za slovo „autorizáciu,“ vkladajú slová „zodpovedá najmenej úrovni ...

36.

V § 23 ods. 6 sa slová „[§ 49 písm. h)]“ nahrádzajú slovami „[§ 49 ods. 1 písm. h)]“. ...

37.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak orgán verejnej moci prijme elektronické podanie, ktoré je autorizované kvalifikovaným ...

38.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Správca ústredného portálu a správca špecializovaného portálu vytvoria verejne dostupné ...

39.

V § 28 ods. 3 sa slová „musí byť neoddeliteľne spojený s elektronickým úradným dokumentom, ...

40.

V § 31a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak poštový podnik zistí, že informácia o výsledku ...

41.

V § 31a ods. 12 sa slová „listinnej podoby elektronického úradného dokumentu a jeho doručenie ...

42.

V § 33 odsek 4 znie:

„(4) Ak osobitný predpis umožňuje vylúčiť účinky náhradného doručenia a zároveň neustanovuje ...

43.

V § 35 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) Slovenský pozemkový fond, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov pre vlastnú potrebu na účely ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

„21b) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu ...

44.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Vzor osvedčovacej doložky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad ...

45.

§ 39 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Orgán verejnej moci, ktorý použije novovzniknutý ...

46.

V § 39 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa zaručená konverzia vykonáva automatizovaným ...

47.

V § 39 ods. 9 sa slová „odmeny a hotových výdavkov s ňou spojených v sume podľa sadzobníka ...

48.

V § 39 ods. 10 sa slová „vykonať zaručenú konverziu“ nahrádzajú slovami „zabezpečiť vykonanie ...

49.

V § 40 písm. d) sa vypúšťajú slová „akreditovaný platiteľ alebo“ a za slovo „na“ sa ...

50.

V § 40 písm. e), § 42 ods. 2 písm. a) a § 43 ods. 2 a 8 sa slovo „účtu“ nahrádza slovami ...

51.

V § 40 písm. f) sa vypúšťajú slová „akreditovaného platiteľa alebo“ a slovo „ktorých“ ...

52.

V § 41 sa vypúšťajú slová „alebo prostredníctvom akreditovaného platiteľa“.

53.

V § 42 ods. 2 úvodnej vete sa slová „príkaz na úhradu vytvorí“ nahrádzajú slovami „vytvorenie ...

54.

§ 44 vrátane nadpisu znie:

„§ 44 Povinnosti správcu komunikačnej časti platobného modulu, správcu administratívnej časti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) § 15a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení zákona č. 342/2016 ...

55.

§ 45 až 48 sa vrátane nadpisov, nadpisu nad § 45 a poznámok pod čiarou k odkazom 25 až 27a vypúšťajú. ...

56.

Doterajší text § 49 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Pri používaní hodnôt údajov, zápise, zmene, výmaze a poskytovaní zdrojového údaja, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 23b ods. 4 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.“.

57.

V § 55 ods. 2 prvej vete sa slová „formou elektronického odpisu.21)“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom ...

58.

V § 56 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená a) až g).

59.

V § 56 ods. 1 písm. g) sa slová „a) až g)“ nahrádzajú slovami „a) až f)“.

60.

V § 56 ods. 4 sa vypúšťajú slová „jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr ...

61.

V § 59 ods. 1 písm. i) sa slová „podľa § 22aa“ nahrádzajú slovami „podľa § 22a“ a slová ...

62.

V § 59 ods. 1 písm. j) sa za slovo „rovnopisu“ vkladajú slová „a formáty elektronických ...

63.

V § 59 ods. 1 písm. k) tretí bod znie:

„3.
vzor osvedčovacej doložky a podrobnosti o spôsobe jej vyhotovenia,“.

64.

V § 59 ods. 2 písm. c) sa slová „podľa § 22 ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa § 22 ...

65.

V § 60f ods. 5 sa slovo „2019“ nahrádza slovom „2022“.

66.

Za § 60g sa vkladajú § 60h a 60i, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 60h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019 (1) Orgán verejnej moci ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...

Za § 34c sa vkladajú § 34d a 34e, ktoré znejú:

„§ 34d (1) Pozemkový fond na účely výkonu svojej činnosti podľa tohto zákona a osobitných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23ra až 23ri znejú:

„23ra) § 17 ods. 1 a 4 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

1.

V § 9 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa poplatok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5ab znie:

„5ab) § § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 9 ods. 2 sa slová „akreditovaného platiteľa,5ab)“ nahrádzajú slovami „platobnej brány ...

3.

V nadpise § 11b sa vypúšťajú slová „alebo akreditovaného platiteľa“.

4.

V § 11b ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „akreditovaného platiteľa5ab) alebo“.

5.

V sadzobníku súdnych poplatkov sa za položku 24aa vkladá položka 24ab, ktorá znie:

„Položka 24ab Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu ..............................5 ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V § 1 sa za slovo „inštitúcií“ vkladá čiarka a slová „a DataCentra“ sa nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:

„1ab) § 9a ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.

2.

V § 7 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa poplatok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 7 ods. 2, 4 a 5 sa slová „integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa ...

4.

V § 7 ods. 11 a § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo akreditovaného platiteľa“.

5.

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:

„(14) Poplatok alebo preplatok, ktorý neprevyšuje 1,70 eura a ktorý nemožno podľa odseku 9 prvej ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

„7c) § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení ...

7.

Za § 19l sa vkladá § 19m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019 (1) Ustanovenie § 10 ods. ...

Čl. V

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

1.

V § 23a ods. 2 sa za slová „stálym rozhodcovským súdom,8aa)“ vkladajú slová „banke a pobočke ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8ab až 8ae znejú:

„8ab) Napríklad § 89 ods. 7 a § 93a ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení ...

2.

§ 23b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Pre osoby podľa odseku 1 písm. d) je na účely medzisystémovej identifikácie možné určiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8ba znie:

„8ba) § 3 písm. n) prvý bod zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ...

Čl. VI

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 89 odsek 3 znie:

„(3) Na účely odseku 2 možno totožnosť klientov preukázať a) dokladom totožnosti klienta podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 73aa až 73ac znejú:

„73aa) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ...

2.

§ 89 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Pri preukazovaní totožnosti klienta s použitím úradného autentifikátora73aa) podľa § ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 74b až 74d znejú:

„74b) § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 74c) § 10 ods. 5 zákona ...

3.

V § 92a ods. 1 sa slová „spoločný register bankových informácií (ďalej len „spoločný bankový ...

4.

§ 93a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 88ib znie:

„88ib) § 15 zákona č. 224/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.

Za § 93b sa vkladá § 93c, ktorý znie:

„§ 93c Podrobnosti o spôsobe poskytovania a technické podmienky poskytovania údajov z registra ...

Čl. VII

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 99 ods. 8 sa slová „odseku 18“ nahrádzajú slovami „odseku 23“.

2.

V § 99 ods. 11 sa vypúšťajú slová „§ 73 ods. 3 až 6 a“.

3.

V § 99 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 až 16, ktoré znejú:

„(12) Centrálny depozitár je povinný pri poskytovaní služieb požadovať preukázanie totožnosti ...

Doterajšie odseky 12 až 20 sa označujú ako odseky 17 až 25.

Poznámky pod čiarou k odkazom 89g až 89n znejú:

„89g) Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 99 ods. 23 úvodnej vete sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 25“.

Čl. VIII

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zc), ktoré znie:

„zc)
spravuje platobnú bránu Štátnej pokladnice.“.

2.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Platobnou bránou Štátnej pokladnice sa na účely tohto zákona rozumie súbor programových ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:

„14c) § 10 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...

3.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Používanie platobnej brány Štátnej pokladnice Ak klient umožňuje vykonať úhradu prostredníctvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.

Za § 23d sa vkladá § 23e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019 (1) Štátna pokladnica zriadi ...

Čl. IX

Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o ...

V § 5 ods. 8 písmeno b) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a až 16c znejú:

„16a) § 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. X

Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Orgány, ktoré vedú evidenciu občianskych preukazov, poskytujú údaje z evidencie aj banke ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10e znejú:

„10a)Napríklad § 89 ods. 7 a § 93a ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení ...

Čl. XI

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...

V § 8 ods. 1 písm. b) sa slová „za jej fyzickej prítomnosti“ nahrádzajú slovami „a spôsobom ...

Čl. XII

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Poštový podnik je oprávnený na účely poskytovania poštových služieb alebo poštového ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

2.

V § 11 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

3.

§ 11 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:

„(5) Na účely preukázania totožnosti odosielateľa, adresáta alebo ich zástupcu s použitím ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a až 11e znejú:

„11a) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ...

Čl. XIII

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona ...

1.

V § 43 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) pri získavaní, overovaní a aktualizácii údajov na účely podľa § 56 ods. 3 požadovať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36c znie:

„36c) Napríklad § 3 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

§ 43 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Na účely podľa odseku 1 písm. e), ak sa preukazuje totožnosť s použitím úradného autentifikátora,36d) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36d až 36h znejú:

„36d) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 36e) § ...

3.

§ 56 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

„(10) Na účely zisťovania, preverenia a kontroly totožnosti účastníka alebo jeho splnomocneného ...

Čl. XIV

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu ...

1.

V § 11 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

2.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019 V súvislosti s výkonom ...

Čl. XV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019 okrem čl. I bodu 40, ktorý nadobúda účinnosť ...

Zuzana Čaputová v. r.Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore