Dôvodové správy k predpisu 272/2016

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 211/2019 , dátum vydania: 17.07.2019
  2. Vládny návrh zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)
    K predpisu 272/2016 , dátum vydania: 18.10.2016
MENU
Hore