Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku 136/2009 účinný od 15.10.2015 do 17.10.2016

Platnosť od: 08.04.2009
Účinnosť od: 15.10.2015
Účinnosť do: 17.10.2016
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Obchod a podnikanie, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 136/2009 s účinnosťou od 15.10.2015 na základe 248/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národného bezpečnostného úradu

o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 27 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu a elektronickej ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

obchodným stykom odoslanie, prijatie alebo potvrdenie odoslania, alebo potvrdenie prijatia dokumentu ...

b)

administratívnym stykom odoslanie, prijatie alebo potvrdenie odoslania, alebo potvrdenie prijatia elektronického ...

c)

formátom elektronického dokumentu jeho vnútorná štruktúra a spôsob číselného kódovania dokumentu podľa ...

§ 3
Formáty elektronických dokumentov
(1)

Ak formát elektronického dokumentu pripúšťa použitie aktívnych prvkov, elektronický dokument obsahujúci ...

(2)

V obchodnom styku sa používa taký formát elektronického dokumentu, na ktorom sa subjekty dohodli.

(3)

V administratívnom styku možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom alebo opatriť zaručenou elektronickou ...

(4)

Ak technický prostriedok používaný na tvorbu alebo úpravu elektronických dokumentov v administratívnom ...

(5)

Spresnenia obsahu formátov elektronických dokumentov v administratívnom styku a ich formálne špecifikácie ...

§ 4
Manipulácia s podpísaným elektronickým dokumentom a elektronickým dokumentom opatreným elektronickou ...
(1)

Pri manipulácii s elektronickým dokumentom v administratívnom styku alebo obchodnom styku podpísaným ...

a)
údajmi podľa § 2 písm. c),
b)
údajmi umožňujúcimi identifikáciu osoby alebo orgánu verejnej moci na základe certifikátu podpisovateľa ...
c)
údajmi obsahujúcimi ďalšie informácie vedúce k jednoznačnej interpretácii obsahu elektronického dokumentu, ...
(2)

Pri manipulácii s elektronickým dokumentom v administratívnom styku alebo obchodnom styku podpísaným ...

§ 4a
Register systémových certifikátov
(1)

Žiadosť orgánu verejnej moci o zápis kvalifikovaného systémového certifikátu do registra systémových ...

a)
sériové číslo certifikátu,
b)
identifikačné údaje vydavateľa certifikátu,
c)
kvalifikovaný systémový certifikát, o ktorého zápis orgán verejnej moci žiada.
(2)

Po overení platnosti údajov sa certifikát zapíše do registra systémových certifikátov a zverejní v zozname ...

(3)

Informácia o zrušení kvalifikovaného systémového certifikátu v elektronickej podobe podpísaná zaručeným ...

(4)

Po overení platnosti údajov o zrušení kvalifikovaného systémového certifikátu sa zapíše zrušenie certifikátu ...

§ 5

Prenos elektronického dokumentu medzi odosielateľom a prijímateľom v rámci administratívneho styku sa ...

§ 6
Elektronická podateľňa
(1)

Elektronická podateľňa organizačnými opatreniami a pomocou technických prostriedkov zabezpečuje

a)
prijímanie, odosielanie, overovanie, potvrdzovanie a spracovanie elektronických dokumentov prostredníctvom ...
1.
siete na prenos údajov,
2.
elektronickej pošty,
3.
štandardných nosičov údajov,
b)
kontrolu prijímaných elektronických dokumentov predovšetkým z hľadiska schopnosti ich bezproblémového ...
c)
overenie platnosti certifikátu viazaného na elektronický podpis alebo elektronickú pečať elektronického ...
d)
potvrdenie o prijatí alebo odmietnutí elektronického dokumentu vydaním vlastného elektronického dokumentu ...
e)
odoslanie elektronického dokumentu na ďalšie vybavenie v orgáne verejnej moci,
f)
prijatie elektronického dokumentu vybaveného alebo vytvoreného orgánom verejnej moci na jeho odoslanie ...
g)
ďalšie činnosti súvisiace s prevádzkou elektronickej podateľne.
(2)

Na zabezpečenie využívania služieb elektronickej podateľne orgán verejnej moci zverejní písomnou formou ...

a)
zoznam úplných elektronických adries umožňujúcich styk s elektronickou podateľňou,
b)
adresu umiestnenia elektronickej podateľne a adresu, na ktorej možno s orgánom verejnej moci komunikovať ...
c)
zoznam certifikátov alebo úplnú elektronickú adresu, na ktorej sa nachádza zoznam certifikátov, ktorými ...
d)
formáty elektronických dokumentov, ktoré elektronická podateľňa prijíma,
e)
typy a charakteristiky nosičov údajov, na ktorých elektronická podateľňa elektronické dokumenty prijíma, ...
f)
pravidlá zasielania elektronických dokumentov a potvrdzovania ich prijatia vrátane možného časového ...
g)
zoznam typov prijímaných elektronických dokumentov a spôsob získania elektronických predlôh podaní.
(3)

Pri manipulácii s elektronickým dokumentom, najmä pri potvrdzovaní jeho prijatia alebo postúpení na ...

(4)

Elektronická podateľňa je prevádzkovaná podľa schváleného bezpečnostného projektu a bezpečnostnej smernice, ...

(5)

Zásady činnosti elektronickej podateľne sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 7
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 542/2002 Z. z. o spôsobe a postupe používania ...

§ 8
Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 9
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

František Blanárik v. r

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 136/2009 Z. z.

  ZÁSADY ČINNOSTI ELEKTRONICKEJ PODATEĽNE

  A.

  Prijatie elektronického dokumentu (podanie)

  a)

  elektronická podateľňa prijíma elektronické dokumenty prostredníctvom siete prenosu údajov alebo elektronickej ...

  1.

  v režime trvalého pripojenia on-line,

  2.

  v režime časovo obmedzeného pripojenia, keď sa pripojenie on-line poskytuje najmenej počas určeného ...

  b)

  elektronická podateľňa prijíma elektronické dokumenty na nosiči údajov počas určeného pracovného času ...

  c)

  elektronická podateľňa po prijatí elektronického dokumentu

  1.

  podľa písmena a) automaticky zaradí prijatý dokument do frontu prijatých dokumentov alebo podľa písmena ...

  2.

  ihneď po prijatí priradí elektronickému dokumentu časový údaj zodpovedajúci objektívnemu času prijatia ...

  3.

  elektronická podateľňa zapíše automaticky alebo manuálne prijatý dokument do zoznamu prijatých dokumentov, ...

  4.

  preskúma elektronický dokument podľa § 6 ods. 2 písm. d) a g) a rozhodne o jeho ďalšom spracovaní alebo ...

  5.

  ak neodmietne elektronický dokument podľa štvrtého bodu, overí platnosť certifikátu a elektronického ...

  6.

  ak overenie podľa piateho bodu potvrdí platnosť overovaných skutočností, vydá elektronická podateľňa ...

  d)

  v súlade s vnútornými predpismi orgánu verejnej moci sa prijaté elektronické dokumenty postupne manuálne ...

  e)

  elektronická podateľňa archivuje zoznamy prijatých elektronických dokumentov a súbor elektronických ...

  B.

  Overenie a nasledujúce prijatie elektronického dokumentu elektronická podateľňa potvrdí

  1.

  vydaním elektronickej potvrdenky v prípade jeho prijatia podľa časti A, a to najviac do 60 minút od ...

  2.

  vydaním písomného potvrdenia doručiteľovi nosiča údajov s prijatým elektronickým dokumentom, ktorému ...

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. b) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 ...
 • 1a)  § 57a výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné ...
 • 1b)  § 2 písm. c) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia ...
 • 1c)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 2)  STN ISO/IEC 27002. Informačné technológie. Zabezpečovacie techniky. Pravidlá dobrej praxe manažérstva ...
 • 3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických ...
 • 4)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore