Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) 272/2016 účinný od 01.08.2019

Platnosť od: 18.10.2016
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Správne poplatky, Informácie a informačný systém, Ochrana osobných údajov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD1DS2EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 272/2016 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 211/2019

Legislatívny proces k zákonu 211/2019§ 11
Úrad


Úrad
a)
je orgánom dohľadu podľa osobitného predpisu,28)
b)
vydáva certifikáty dôveryhodnej službe, ktorej udelil kvalifikovaný štatút, ak o vydanie certifikátu poskytovateľ dôveryhodnej služby požiada,
c)
vydáva a zverejňuje vlastný certifikát na overenie certifikátov vydaných podľa písmena b) v infraštruktúre zriadenej podľa písmena f),
d)
zrušuje ním vydaný certifikát poskytovateľovi dôveryhodnej služby, ktorému odňal kvalifikovaný štatút,
e)
certifikuje a posudzuje zhodu podľa osobitného predpisu29) a podľa tohto zákona,
f)
zriaďuje, udržiava a aktualizuje dôveryhodnú infraštruktúru,30) v ktorej vedie zoznam všetkých kvalifikovaných certifikátov vydaných poskytovateľmi dôveryhodných služieb, ktorým udelil kvalifikovaný štatút spolu s informáciami o štatúte platnosti alebo zrušenia kvalifikovaných certifikátov, ktoré vydali, aktualizovanými minimálne po uplynutí platnosti alebo zrušení týchto kvalifikovaných certifikátov,
g)
poskytuje informácie z dôveryhodnej infraštruktúry, najmä informácie po uplynutí platnosti18) kvalifikovaného certifikátu, a to vo forme pozitívneho potvrdenia31) o štatúte platnosti alebo zrušenia kvalifikovaných certifikátov,32)
h)
zabezpečuje úlohy spojené s uchovávaním dokumentov podľa tohto zákona v dôveryhodnej infraštruktúre, v prípade zániku kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodnej služby,33) ktorý nemá právneho nástupcu,
i)
vytvára, vedie a zverejňuje dôveryhodný zoznam podľa osobitného predpisu,34)
j)
poskytuje Európskej komisii informácie, správy a oznámenia podľa osobitného predpisu,35)
k)
vydáva metodiky a štandardy podľa tohto zákona a zverejňuje ich na svojom webovom sídle,
l)
vydáva, spravuje a zverejňuje certifikačné politiky slúžiace na identifikáciu súladu certifikátov vydaných kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb s požiadavkami podľa tohto zákona,
m)
vydáva, spravuje a zverejňuje podpisové politiky, ktoré obsahujú najmä zoznam algoritmov a ich minimálne parametre pre elektronický podpis od úrovne bezpečnosti zdokonalený elektronický podpis a pre elektronickú pečať od úrovne bezpečnosti zdokonalená elektronická pečať, ktoré sa od ich zverejnenia úradom musia dodržiavať v styku s orgánmi verejnej moci.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 18a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019


V súvislosti s výkonom činností podľa § 11 ods. 2 v znení účinnom do 31. júla 2019, úrad prevedie súvisiacu prevádzkovú dokumentáciu, vrátane používaných osobných údajov, na nadobúdateľa písomnou dohodou.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore