Všetky konsolidované znenia predpisu 270/1995

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2016 125/2016 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.07.2016
2 01.01.2014 373/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 373/2013 účinný od 01.01.2014 do 30.06.2016
3 01.07.2011 204/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 204/2011 účinný od 01.07.2011 do 31.12.2013
4 01.03.2011 35/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 35/2011 účinný od 01.03.2011 do 30.06.2011
5 01.09.2009 318/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 318/2009 účinný od 01.09.2009 do 28.02.2011
6 01.02.2007 24/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2007 účinný od 01.02.2007 do 31.08.2009
7 01.09.1999 184/1999 Zákon o používaní jazykov národnostných menšín 184/1999 účinný od 01.09.1999 do 31.01.2007
8 21.01.1999 5/1999 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 5/1999 účinný od 21.01.1999 do 31.08.1999
9 04.10.1997 260/1997 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 26. augusta 1997 vo veci vyslovenia nesúladu niektorých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách 260/1997 účinný od 04.10.1997 do 20.01.1999
10 01.01.1997 účinný od 01.01.1997 do 03.10.1997
11 01.01.1996 účinný od 01.01.1996 do 31.12.1996
MENU
Hore