Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 373/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 19.11.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Pošta a telekomunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EU2PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 373/2013 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 373/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 11 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „tohto zákona a konanie podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:

„18aa)
Tretia a štvrtá hlava štvrtej časti zákona č. 220/2007 Z. z.“.

2.

V § 11 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „tohto zákona a zápisnice z rokovania podľa ...

3.

V § 14a ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

4.

V § 16 ods. 3 písm. l) sa slová „na vyžiadanie rady poskytne vysielateľ záznam vysielania“ ...

5.

V § 16 ods. 3 písm. m) sa za slová „nezávislej produkcie“ vkladajú slová „vrátane vyhodnotenia ...

6.

V § 16 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) zabezpečiť, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby bola v súlade s technickými ...

7.

V § 16 ods. 5 sa slová „3 písm. a) až e), h) a l)“ nahrádzajú slovami „3 písm. a) až e), ...

8.

V § 18 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. a) sa za slová „skrytými alebo otvorenými titulkami“ ...

9.

V § 18a úvodnej vete sa za slovo „vysielaní“ vkladá slovo „každej“ a v písm. a) sa za ...

10.

V § 18b ods. 1 sa slová „skrytými titulkami, otvorenými titulkami“ nahrádzajú slovami „skrytými ...

11.

V § 18c ods. 1 sa slová „až 18b“ nahrádzajú slovami „a 18a“ a vypúšťa sa bodkočiarka ...

12.

V § 18c sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Do celkového vysielacieho času podľa odseku 1 sa nezapočítava vysielací čas venovaný a) hudobným ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

13.

Za § 18c sa vkladá § 18d, ktorý znie:

„§ 18d (1) Vysielateľ je povinný poskytovať rade na požiadanie údaje potrebné na kontrolu plnenia ...

14.

V § 20 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.

15.

V § 20 ods. 6 sa slová „5 a 6“ nahrádzajú slovami „4 a 5“.

16.

V § 20 ods. 7 sa slová „4 a 6“ nahrádzajú slovami „3 a 5“.

17.

V § 25 ods. 1 celom texte sa slovo „mesiac“ nahrádza slovom „štvrťrok“ a slová „najmenej ...

18.

V § 25 odsek 2 časť vety pred bodkočiarkou znie:

„Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby v rámci vysielacieho času vyhradeného európskym dielam, ...

19.

V § 25 ods. 3 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „počas kalendárneho štvrťroka“ a slová ...

20.

V § 34 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

21.

V § 38 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

22.

V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
navrhovaný jazyk alebo jazyky vysielania.“.

23.

Doterajší text § 47 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Pri rozhodovaní o udelení licencie na regionálne vysielanie alebo licencie na lokálne vysielanie ...

24.

V § 48 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie alebo konania o zmenu licencie ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

25.

V § 48 ods. 9 sa slová „odsekov 1 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 8“.

26.

V § 49 ods. 2 písm. c) sa za slová „podľa § 47“ vkladajú slová „ods. 1“.

27.

V § 49 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Rada môže zamietnuť žiadosť o licenciu na regionálne vysielanie alebo žiadosť o licenciu ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

28.

V § 49 ods. 5 písm. f) sa za slovo „jazyk“ vkladajú slová „alebo jazyky“.

29.

V § 49 ods. 6 úvodnej vete sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

30.

V § 49 ods. 6 písm. c) sa slová „§ 20 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 3“.

31.

V § 64 ods. 2 a § 65 až 66a sa slová „§ 20 ods. 1 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 1 ...

32.

V § 67 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. l),“.

33.

V § 67 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov alebo iných zložiek programovej služby (§ ...

34.

V § 67 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
nesplnil povinnosť podľa § 18d ods. 3.“.

35.

V § 67 ods. 5 písmeno d) znie:

„d) nezohľadnil vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých ...

36.

V § 67 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) nezabezpečil, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby bola v súlade s ustanovenými ...

37.

V § 67 ods. 11 písmeno e) znie:

„e) nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov alebo iných zložiek programovej služby (§ ...

38.

V § 67 ods. 11 písmeno i) znie:

„i) nezohľadnil vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých ...

39.

V § 67 ods. 14 písm. d) sa slová „§ 20 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 3“.

40.

V § 67 sa odsek 14 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
nesplnil povinnosť podľa § 18d ods. 3.“.

41.

Za § 76de sa vkladá § 76df, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 76df Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 Konania začaté a právoplatne ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 619/2003 Z. z. o ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 2 zákona č. 619/2003 Z. z. v znení neskorších ...

3.

V § 5 ods. 1 úvodnej vete sa nad slová „Vysielanie rozhlasovej programovej služby“ umiestňuje ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:

„9a) § 3 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní ...

4.

V § 5 ods. 1 písmená a) až c) znejú:

„a) inojazyčných televíznych programov9c) alebo iných zložiek televíznej programovej služby ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9c a 10 znejú:

„9c) § 3 písm. i) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 ...

5.

V § 5 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) rozhlasových programov Rozhlasu a televízie Slovenska v jazykoch národnostných menšín a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11)
§ 5 ods. 1 písm. b) a g) zákona č. 532/2010 Z. z.“.

6.

V § 5 ods. 1 písm. h) sa slová „nadobudnutím účinnosti osobitného predpisu11b)“ a slová ...

7.

V § 5 ods. 2 sa slovo „relácií“ nahrádza slovami „programov alebo iných zložiek televíznej ...

8.

V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na vysielateľa, ktorému Rada pre vysielanie a retransmisiu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b) § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 27 zákona č. 220/2007 ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

9.

V § 9 ods. 1 sa slová „§ 5 ods. 3, ods. 4 písm. b), ods. 5 až 7“ nahrádzajú slovami „§ ...

Čl. III

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových ...

1.

V § 26 ods. 1 písm. g) sa za slová „informáciu o“ vkladá slovo „navrhovanom“ a za slovo ...

2.

V § 27 ods. 7 písm. e) sa za slovo „jazyk“ vkladajú slová „alebo jazyky“.

3.

Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 71a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 Konania začaté a právoplatne ...

4.

V § 72 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“. ...

5.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 220/2007 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. ...

Čl. IV

Zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14)
§ 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 373/2013 Z. z.“.

2.

V § 17 sa vypúšťa odsek 5.

3.

V § 46 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

Čl. V

Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska ...

1.

V § 7 ods. 6 sa vypúšťajú slová „prevodom z účtu alebo prostredníctvom poštového podniku20)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

2.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Na účely preukazovania nároku podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 a 3, vyberania úhrady, kontroly ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) § 4 ods. 1 a § 29 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení ...

Čl. VI.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore