Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 204/2011 účinný od 01.07.2011 do 30.06.2015

Platnosť od: 01.07.2011
Účinnosť od: 01.07.2011
Účinnosť do: 30.06.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ústavné právo, Občianske a politické práva, Evidencia obyvateľstva, Ľudské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD25DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 204/2011 účinný od 01.07.2011 do 30.06.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 204/2011 s účinnosťou od 01.07.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. sa ...

1.

V § 1 sa slová „osobitné zákony2) pravidlá používania jazyka menšiny aj v úradnom styku“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Napríklad Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí ...

2.

Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Jazykom menšiny sa na účely tohto zákona rozumie kodifikovaný alebo štandardizovaný jazyk tradične ...

3.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Používanie jazyka menšiny v úradnom styku (1) Ak občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 2a, 3, 3a a 3aa znejú:

„2a) § 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...

4.

V § 3 ods. 1 sa slová „územnej samosprávy“ nahrádzajú slovami „verejnej správy“.

5.

V § 3 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ostatní účastníci rokovania obecného ...

6.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Úradná agenda, najmä zápisnice, uznesenia, štatistiky, evidencie, bilancie, informácie určené pre ...

7.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Označenia v jazyku menšiny (1) V obci podľa § 2 ods. 1 sa popri názve obce v štátnom jazyku uvádza ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

„3b) § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení ...

8.

Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:

„§ 4a Miestne referendum o zmene označenia obce (1) Obec podľa § 2 ods. 1 môže formou hlasovania svojich ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

„3c)
§ 11a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 5 ods. 1 sa za slovo „upravujú“ vkladá slovo „aj“.

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Napríklad zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a ...

11.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, môže pri komunikácii ...

12.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a Informovanie verejnosti v jazyku menšiny (1) Oznamy určené na informovanie verejnosti prostredníctvom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

„5) § 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení ...

13.

Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie:

„§ 5b Občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, majú právo rozširovať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Napríklad zákon č. 532/2010 Z. z., zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb ...

14.

V § 7 ods. 1 sa odkaz na poznámku pod čiarou 1 vypúšťa.

15.

V § 7 ods. 1 sa slová „môžu použiť“ nahrádzajú slovom „používajú“.

16.

V § 7 ods. 2 sa odkaz na poznámku pod čiarou 4 vypúšťa.

17.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) V obci podľa § 2 ods. 1 sa v obecnej polícii môže v služobnom styku používať okrem štátneho jazyka ...

18.

Za § 7 sa vkladajú nové § 7a až 7d, ktoré znejú:

„§ 7a Právomoc podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny (1) Podpredseda ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 znejú:

„8) § 1 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...

19.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

„§ 8a Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku ...

Čl. II

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, a ktorý má právo ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

2.

V § 3 ods. 7 sa číslica „5“ nahrádza číslicou „6“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona ...

Doterajší text § 27 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Obec podľa osobitného predpisu5a) zašle oznámenie podľa odseku 1 v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.“. ...

Doterajší odkaz 5a a poznámka pod čiarou k odkazu 5a sa označujú ako odkaz 5aa a poznámka pod čiarou ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.“. ...

2.

§ 11a ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
zmenu označenia obce.“.

3.

V § 11a ods. 5 sa za slovo „a)“ vkladá čiarka a slová „a b)“ sa nahrádzajú slovami „b) a d)“.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona ...

Doterajší text § 16 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Obec podľa osobitného predpisu8a) zašle oznámenie podľa odseku 1 v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.“. ...

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej ...

V § 7 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ca znie:

„3ca) Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.“. ...

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady ...

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Ak ide o zomretú osobu, ktorej meno je zapísané v matrike v inom ako slovenskom jazyku a neskorší ...

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. ...

V § 18 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Používanie označení geografických objektov v jazykoch ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

„13b) Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.“. ...

Čl. IX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slová „iné verejné listiny“ vkladá bodkočiarka a slová „okrem vysvedčení ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b)
Napríklad zákon č. 184/1999 Z. z., zákon č. 245/2008 Z. z.“.

2.

V § 3 ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie ...

3.

V § 3a sa slová „označovanie obcí a označovanie ulíc a iných miestnych geografických označení v jazykoch ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

„7c)
Zákon č. 184/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:

„11c) § 2 ods. 8 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických ...

Čl. X

Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní ...

1.

V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Obec podľa osobitného predpisu8a) zašle oznámenie podľa odseku 2 v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.“. ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

2.

§ 43 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Obec podľa osobitného predpisu8a) zašle oznámenie podľa odseku 2 v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej ...

Čl. XI

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...

1.

V § 6 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Ak takáto obec zverejňuje informácie podľa § 5 spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, je povinná ich ...

2.

V § 16 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, ...

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

Čl. XII

Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku ...

Doterajší text § 24 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Obec podľa osobitného predpisu12a) zašle oznámenie podľa odseku 1 v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.“. ...

Čl. XIII

Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona ...

Doterajší text § 20 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Obec podľa osobitného predpisu17a) zašle oznámenie podľa odseku 1 v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.“. ...

Čl. XIV

Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. ...

Doterajší text § 26 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Obec podľa osobitného predpisu19a) zašle oznámenie podľa odseku 1 v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.“. ...

Čl. XV

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb ...

V § 2 ods. 1 sa za slová „na území Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...

Čl. XVI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore