Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky 270/1995 účinný od 01.07.2016

Platnosť od: 09.12.1995
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Obyvateľstvo a občianstvo, Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD101DS4EUPPČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 270/1995 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 125/2016

Legislatívny proces k zákonu 125/2016

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o štátnom jazyku Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky, vychádzajúc zo skutočnosti, že slovenský jazyk je najdôležitejším ...

§ 1 - Úvodné ustanovenie
(1)

Štátnym jazykom na území Slovenskej republiky je slovenský jazyk.2)

(2)

Štátny jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky.

(3)

Zákon neupravuje používanie liturgických jazykov. Používanie týchto jazykov upravujú predpisy cirkví ...

(4)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na používanie jazykov národnostných menšín a etnických skupín sa vzťahujú ...

§ 2 - Štátny jazyk a jeho ochrana
(1)

Štát

a)
utvára v školskom, vedeckom a informačnom systéme také podmienky, aby si každý občan Slovenskej republiky ...
b)
utvára podmienky na vedecký výskum štátneho jazyka a jeho historického vývinu, na výskum miestnych a ...
(2)

Kodifikovanú podobu štátneho jazyka na podnet odborných slovakistických výskumných pracovísk a odborníkov ...

(3)

Akýkoľvek zásah do kodifikovanej podoby štátneho jazyka v rozpore s jeho zákonitosťami je neprípustný. ...

§ 3 - Používanie štátneho jazyka v úradnom styku
(1)

Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej správy, nimi zriadené právnické osoby ...

(2)

V štátnom jazyku sa

a)
vydávajú zákony, nariadenia vlády a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy vrátane predpisov orgánov ...
b)
uskutočňujú rokovania v orgánoch a právnických osobách podľa odseku 1; tým nie je dotknuté používanie ...
c)
vedie celá úradná agenda (matriky, zápisnice, uznesenia, štatistiky, evidencie, bilancie, úradné záznamy, ...
d)
vedú kroniky obcí; prípadné inojazyčné znenie musí byť obsahovo totožné so znením v štátnom jazyku; ...
(3)

Orgány a právnické osoby podľa odseku 1 používajú štátny jazyk vo všetkých informačných systémoch i ...

(4)

Fyzická osoba a právnická osoba v úradnom styku s orgánom podľa odseku 1 a v úradnom styku s právnickou ...

(5)

Každý občan Slovenskej republiky má právo na bezplatnú úpravu svojho mena7) a priezviska do slovenskej ...

§ 3a - Používanie štátneho jazyka v oblasti geografických názvov

V štátnom jazyku sa uvádzajú názvy obcí a ich častí,7a) názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ...

§ 4 - Používanie štátneho jazyka v školstve
(1)

Výučba štátneho jazyka je povinná na všetkých základných školách a stredných školách. Iný ako štátny ...

(2)

Pedagogickí pracovníci na všetkých školách a v školských zariadeniach na území Slovenskej republiky ...

(3)

Celá pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia v školách a v školských zariadeniach sa vedie v ...

(4)

Učebnice a učebné texty používané vo výchovno-vzdelávacom procese v Slovenskej republike sa vydávajú ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 sa nevzťahujú na používanie štátneho jazyka pri výučbe na vysokých školách, ...

§ 5 - Používanie štátneho jazyka v niektorých oblastiach verejného styku
(1)

Vysielanie rozhlasovej programovej služby9a) a vysielanie televíznej programovej služby9b) sa na území ...

a)
inojazyčných televíznych programov9c) alebo iných zložiek televíznej programovej služby s titulkami ...
b)
inojazyčných rozhlasových programov alebo iných zložiek rozhlasovej programovej služby, ktorým bezprostredne ...
c)
rozhlasovej programovej služby Rozhlasu a televízie Slovenska určenej na vysielanie kultúrnych a informačných ...
d)
televíznych a rozhlasových jazykových kurzov a relácií s príbuzným zameraním,
e)
hudobných diel s pôvodnými textami,
f)
rozhlasových programov Rozhlasu a televízie Slovenska v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín,11) ...
g)
audiovizuálnych diel alebo zvukových záznamov umeleckých výkonov šírených vysielaním v pôvodnej jazykovej ...
h)
audiovizuálnych diel, ktorých dabing v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska ...
i)
pôvodných jazykových prejavov jednotlivých osôb v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti ...
j)
podujatia v priamom prenose so simultánnym tlmočením do štátneho jazyka v rámci inojazyčnej relácie.
(2)

Inojazyčné audiovizuálne dielo určené maloletým do 12 rokov šírené vysielaním musí byť dabované do štátneho ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na vysielateľa, ktorému Rada pre vysielanie a retransmisiu za ...

(4)

Oznamy určené na informovanie verejnosti prostredníctvom miestneho rozhlasu alebo prostredníctvom iných ...

(5)

Ak osobitný predpis11c) neustanovuje inak, štátny jazyk sa používa v

a)
periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve11d) alebo
b)
neperiodickej publikácii.11e)
(6)

Príležitostné tlačoviny určené pre verejnosť na kultúrne účely, katalógy galérií, múzeí, knižníc, programy ...

(7)

Kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia sa uskutočňujú v štátnom jazyku. Výnimkou sú kultúrne podujatia ...

(8)

Nápisy na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text ...

(9)

Každý účastník verejného zhromaždenia alebo verejného podujatia na území Slovenskej republiky má právo ...

§ 6 - Používanie štátneho jazyka v ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch a v hasičských jednotkách
(1)

V ozbrojených silách, v Policajnom zbore, v Slovenskej informačnej službe, v Národnom bezpečnostnom ...

(2)

Celá agenda a dokumentácia ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na letectvo počas letovej prevádzky a na medzinárodné aktivity ozbrojených ...

§ 7 - Používanie štátneho jazyka v súdnom konaní, správnom konaní a v konaní pred orgánmi činnými v trestnom ...
(1)

Vzájomný styk súdov s občanmi, súdne konanie, správne konanie, konanie pred orgánmi činnými v trestnom ...

(2)

Práva osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám alebo práva osôb, ktoré neovládajú ...

§ 8 - Používanie štátneho jazyka v ostatných oblastiach verejného styku
(1)

V záujme ochrany spotrebiteľa je používanie štátneho jazyka povinné pri označovaní obsahu domáceho či ...

(2)

Písomné právne úkony v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu sa vyhotovujú v štátnom ...

(3)

V štátnom jazyku sa vedie účtovníctvo,13a) vyhotovuje sa účtovná závierka,13a) technická dokumentácia, ...

(4)

Agenda zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb sa vedie v štátnom jazyku. Komunikácia ...

(5)

V konaní pred orgánmi a právnickými osobami podľa § 3 ods. 1 o zmluvách upravujúcich záväzkové vzťahy ...

(6)

Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, ...

(7)

Povinnosť stanovená v odseku 6 sa nevzťahuje na obchodné meno, ochrannú známku, názov inštitúcie zapísaný ...

§ 9 - Dohľad
(1)

Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa § 3 ods. 1 až 3, § 3a a 4, § 5 ods. 4, ods. 5 písm. b), ods. ...

(2)

Osoby, ktoré sú poverené výkonom dohľadu podľa odseku 1, sú pri výkone tejto činnosti v súlade s predpisom ...

a)
povinné preukázať sa preukazom príslušného orgánu dohľadu a písomným poverením na výkon dohľadu,
b)
oprávnené požadovať potrebnú súčinnosť, najmä poskytnutie informácií, údajov, písomného vysvetlenia ...
c)
povinné spísať protokol o vykonanom dohľade.
(3)

Orgány a právnické osoby podľa § 3 ods. 1, fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby sú povinné umožniť ...

§ 9a - Pokuty
(1)

Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie povinností v rozsahu tohto zákona a ak ide o informácie verejnej ...

(2)

Rozhodnutie o uložení pokuty musí obsahovať lehotu na odstránenie protiprávneho stavu. Ak sa súlad s ...

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, v ktorom sa ministerstvo kultúry dozvedelo o porušení povinnosti, ...

(4)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v ňom ...

(5)

Výnos pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 10 - Správa o stave používania štátneho jazyka
(1)

Ministerstvo kultúry predkladá vláde Slovenskej republiky správu o stave používania štátneho jazyka ...

(2)

Na účel podľa odseku 1 je ministerstvo kultúry oprávnené vyžadovať od orgánov a právnických osôb podľa ...

(3)

Prvú správu podľa odseku 1 predloží ministerstvo kultúry do 31. marca 2012.

§ 11 - Spoločné a prechodné ustanovenia

Štátnym jazykom sa na účely § 3 až 8 rozumie slovenský jazyk v kodifikovanej podobe podľa § 2 ods. 2; ...

§ 11a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2009

Orgány a právnické osoby podľa § 3 ods. 1, právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia a fyzické osoby ...

§ 11b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2011
(1)

Orgány a právnické osoby podľa § 3 ods. 1, právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú povinné do ...

(2)

Ustanovenie § 11a sa od 1. marca 2011 nepoužije.

§ 12 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 428/1990 Zb. o úradnom jazyku v Slovenskej republike.

§ 13

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1996 s výnimkou § 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1997. ...

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 2)  Čl. 6 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 3)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. ...
 • 4)  Napríklad § 155 ods. 1 Civilného sporového poriadku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 ...
 • 5)  Napríklad § 120 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, § 2 zákona ...
 • 5aa)  Zákon č. 184/1999 Z. z.
 • 5b)  Napríklad zákon č. 184/1999 Z. z., zákon č. 245/2008 Z. z.
 • 5c)  § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 184/1999 Z. z.
 • 5d)  § 3 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z.
 • 6a)  Napríklad § 3 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6b)  Napríklad § 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 7)  § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku.
 • 7a)  § 1a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. ...
 • 7aa)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. v znení zákona č. 344/2007 Z. z. ...
 • 7b)  § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších ...
 • 7c)  Zákon č. 184/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8a)  § 12 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 8b)  § 11 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 9)  § 13 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 9a)  § 3 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných ...
 • 9b)  § 3 ods. 3 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 9c)  § 3 písm. i) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. ...
 • 10)  § 5 ods. 1 písm. m) zákona č. 532/2010 Z. z.
 • 11)  § 5 ods. 1 písm. b) a g) zákona č. 532/2010 Z. z.
 • 11a)  § 17 ods. 5 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych ...
 • 11b)  § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 27 zákona č. 220/2007 Z. z. v znení zákona ...
 • 11c)  § 2 ods. 8 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií ...
 • 11d)  § 2 ods. 1 a 4 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení ...
 • 11e)  § 2 ods. 3 zákona č. 212/1997 Z. z.
 • 11f)  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 11g)  § 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z.
 • 12)  Napríklad § 155 ods. 1 Civilného sporového poriadku, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch ...
 • 13)  Napríklad § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších ...
 • 13a)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 13b)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve ...
 • 14)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení ...
 • 16)  § 3 ods. 6 a § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17)  § 8 až 13 a § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. ...
 • 18)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore