Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky 270/1995 účinný od 04.10.1997 do 20.01.1999

Platnosť od: 09.12.1995
Účinnosť od: 04.10.1997
Účinnosť do: 20.01.1999
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Obyvateľstvo a občianstvo, Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD101DS4EUPPČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 270/1995 s účinnosťou od 04.10.1997 na základe 260/1997
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o štátnom jazyku Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky, vychádzajúc zo skutočnosti, že slovenský jazyk je najdôležitejším ...

§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)

Štátnym jazykom na území Slovenskej republiky je slovenský jazyk.2)

(2)

Štátny jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky.

(3)

Zákon neupravuje používanie liturgických jazykov. Používanie týchto jazykov upravujú predpisy cirkví ...

(4)

Zákon neupravuje používanie jazykov národnostných menšín a etnických skupín. Používanie týchto jazykov ...

§ 2
Štátny jazyk a jeho ochrana
(1)

Štát

a)
utvára v školskom, vedeckom a informačnom systéme také podmienky, aby si každý občan Slovenskej republiky ...
b)
sa stará o vedecký výskum štátneho jazyka, jeho historického vývinu, o výskum miestnych a sociálnych ...
(2)

Kodifikovanú podobu štátneho jazyka vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...

(3)

Akýkoľvek zásah do kodifikovanej podoby štátneho jazyka v rozpore s jeho zákonitosťami je neprípustný. ...

§ 3
Používanie štátneho jazyka v úradnom styku
(1)

Štátne orgány a štátne organizácie, orgány územnej samosprávy a orgány verejnoprávnych ustanovizní5) ...

(2)

Zamestnanci a funkcionári verejnoprávnych orgánov, zamestnanci dopravy a spojov, ako aj príslušníci ...

(3)

V štátnom jazyku sa

a)
vydávajú zákony, nariadenia vlády a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy vrátane predpisov orgánov ...
b)
uskutočňujú rokovania verejnoprávnych orgánov,
c)
vedie celá úradná agenda (matriky, zápisnice, uznesenia, štatistiky, evidencie, bilancie, úradné záznamy, ...
d)
uvádzajú úradné názvy obcí a ich častí, označenia ulíc a iných verejných priestranstiev, iné zemepisné ...
e)
vedú kroniky obcí. Prípadné inojazyčné znenie je prekladom zo štátneho jazyka.
(4)

Verejnoprávne orgány a nimi zriadené organizácie sú povinné používať štátny jazyk vo všetkých informačných ...

(6)

Každý občan Slovenskej republiky má právo na bezplatnú úpravu svojho mena7) a priezviska do slovenskej ...

§ 4
Používanie štátneho jazyka v školstve
(1)

Výučba štátneho jazyka je povinná na všetkých základných školách a stredných školách. Iný ako štátny ...

(2)

Pedagogickí pracovníci na všetkých školách a v školských zariadeniach na území Slovenskej republiky ...

(3)

Celá pedagogická dokumentácia sa vedie v štátnom jazyku.

(4)

Učebnice a učebné texty používané vo výchovno-vzdelávacom procese v Slovenskej republike sa vydávajú ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 sa nevzťahujú na používanie štátneho jazyka pri výučbe na vysokých školách, ...

§ 5
Používanie štátneho jazyka v hromadných informačných prostriedkoch, na kultúrnych podujatiach a na verejných ...
(1)

Vysielanie v rozhlase a televízii sa na celom území Slovenskej republiky uskutočňuje v štátnom jazyku. ...

a)
inojazyčné rozhlasové relácie a inojazyčné televízne relácie skladajúce sa z audiovizuálnych diel a ...
b)
cudzojazyčné vysielanie Slovenského rozhlasu pre zahraničie, televízne a rozhlasové jazykové kurzy a ...
c)
hudobné relácie s pôvodnými textami.

Vysielanie v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín upravujú osobitné predpisy.10)

(2)

Inojazyčné audiovizuálne diela určené deťom do 12 rokov musia byť dabované do štátneho jazyka.

(3)

Prevádzkovatelia rozhlasového a televízneho vysielania, hlásatelia, moderátori a redaktori sú povinní ...

(4)

Vysielanie regionálnych alebo lokálnych televíznych staníc, rozhlasových staníc a rozhlasových zariadení ...

(5)

Periodické publikácie a neperiodické publikácie sa vydávajú v štátnom jazyku. Vydávanie inojazyčnej ...

(6)

Príležitostné tlače určené pre verejnosť, katalógy galérií, múzeí, knižníc, programy kín, divadiel, ...

(7)

Kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia sa uskutočňujú v štátnom jazyku alebo v inom jazyku, ak spĺňajú ...

(8)

Každý účastník zhromaždenia či prednášky na území Slovenskej republiky má právo predniesť svoj prejav ...

§ 6
Používanie štátneho jazyka v ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch a v požiarnych zboroch
(1)

V Armáde Slovenskej republiky, vo vojskách Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v Policajnom zbore, ...

(2)

Celá agenda a dokumentácia ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na letectvo počas letovej prevádzky a na medzinárodné aktivity ozbrojených ...

§ 7
Používanie štátneho jazyka v súdnom a správnom konaní
(1)

Vzájomný styk súdov s občanmi, súdne konanie, správne konanie, rozhodnutia a zápisnice súdov a správnych ...

(2)

Práva osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám alebo práva cudzincov, ktorí neovládajú ...

§ 8
Používanie štátneho jazyka v hospodárstve, v službách a v zdravotníctve
(1)

V záujme ochrany spotrebiteľa je používanie štátneho jazyka povinné pri označovaní obsahu domáceho či ...

(2)

Písomné právne úkony v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu sa vyhotovujú v štátnom ...

(3)

Finančná a technická dokumentácia, slovenské technické normy, stanovy združení, spolkov, politických ...

(4)

Celá agenda zdravotníckych zariadení sa vedie v štátnom jazyku. Styk zdravotníckeho personálu s pacientmi ...

(5)

V konaní pred verejnoprávnymi orgánmi o zmluvách upravujúcich záväzkové vzťahy sa uznáva len znenie ...

(6)

Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v obchodoch, na športoviskách, ...

§ 9
Dohľad

Ministerstvo kultúry dohliada na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tohto zákona. Ak zistí nedostatky, ...

§ 10
Pokuty
(1)

Ak sa neodstráni protiprávny stav (§ 9), ministerstvo kultúry môže uložiť pokutu

a)
právnickým osobám do 250 000 Sk za porušenie povinností podľa § 4 ods. 4, § 8 ods. 1, 3, 5 a 6,
b)
právnickým osobám do 500 000 Sk za porušenie povinností podľa § 5 ods. 2 a 5,
c)
fyzickým osobám oprávneným podnikať do 50 000 Sk za porušenie povinností podľa § 4 ods. 4, § 5 ods. ...
(2)

Pri určení pokuty prihliada ministerstvo kultúry na závažnosť porušenia povinností.

(3)

Pokutu možno uložiť najneskôr do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo kultúry zistí porušenie povinnosti, ...

(4)

Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola uložená, ...

(5)

Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho fondu kultúry Pro Slovakia.15)

§ 11
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)

Používanie vžitých inojazyčných názvov, odborných pojmov alebo pomenovaní nových skutočností, na ktoré ...

(2)

Za dodržiavanie ustanovení tohto zákona zodpovedajú vedúci verejnoprávnych orgánov a ostatné právnické ...

(3)

Náklady na všetky úpravy informačných tabúľ, nápisov a ostatných textov podľa tohto zákona uhrádzajú ...

(4)

Štátnym jazykom sa na účely § 2 ods. 1 písm. a) a b), § 3 ods. 1, 2 a ods. 3 písm. a), c), d) a e), ...

§ 12
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 428/1990 Zb. o úradnom jazyku v Slovenskej republike.

§ 13

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1996 s výnimkou § 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1997. ...

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 2)  Čl. 6 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 3)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov, ...
 • 5)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej ...
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z.
 • 7)  § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku.
 • 8)  § 3 a 3a zákona č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 9)  § 40 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/1994 ...
 • 10)  § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 5 zákona Slovenskej ...
 • 11)  Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení ...
 • 12)  § 18 Občianskeho súdneho poriadku.§ 2 ods. 14 zákona č. 141/1961 Zb. Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch ...
 • 13)  § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 14)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 15)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore