Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 5/1999 účinný od 21.01.1999 do 31.12.2003

Platnosť od: 21.01.1999
Účinnosť od: 21.01.1999
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Stredné školstvo, Základné práva, Základné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD15DS3EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 5/1999 účinný od 21.01.1999 do 31.12.2003
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 5/1999 s účinnosťou od 21.01.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona ...

1.V § 19 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Žiakov, ktorí úspešne skončia ôsmy ročník základnej školy, možno prijať do prvého ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5; takto sa postupuje aj v § 57a a 57b.

2.V § 61a sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. a) sa pripájajú slová „okrem vysvedčení vydávaných školami, v ktorých ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

„5a) § 3 a 3a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) ...

2.

V § 4 ods. 3 sa pripájajú slová „okrem pedagogickej dokumentácie, ktorá sa vedie v školách ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

„8a) § 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov. 8b) § 11a zákona Slovenskej ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...

1.

V § 6 ods. 4 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) a l) sa označujú ako písmená g) až k).

2.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Hodnotenie, klasifikácia a vysvedčenie (1) Výsledky hodnotenia a klasifikácie sa oznamujú ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a, 4b a 4c znejú:

„4a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...

3.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Pedagogická dokumentácia (1) Pedagogická dokumentácia sa v základných školách a v ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore