Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 318/2009 účinný od 01.09.2009

Platnosť od: 31.07.2009
Účinnosť od: 01.09.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štát, Pracovno-právne vzťahy, Ochrana spotrebiteľa, Lekárne, liečivá, Územná samospráva, Školstvo a vzdelávanie, Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Obchod a podnikanie, Živnostenské podnikanie, Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Občianske a politické práva, Trestné právo hmotné, Vojenská služba, Obyvateľstvo a občianstvo, Notárstvo, Zbrane a strelivo, Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD14DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 318/2009 účinný od 01.09.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 318/2009 s účinnosťou od 01.09.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...

1.

V § 1 odsek 4 znie:

„(4) Ak tento zákon neustanovuje inak, na používanie jazykov národnostných menšín a etnických ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Napríklad § 18 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 341/2005 Z. z., zákon Národnej ...

2.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Tento zákon sa vzťahuje na štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej ...

3.

V § 2 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej správy sú povinné ochraňovať ...

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.

4.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Kodifikovanú podobu štátneho jazyka schvaľuje a zverejňuje Ministerstvo kultúry Slovenskej ...

5.

V § 3 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej správy, nimi zriadené ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5aa znejú:

„5) Napríklad § 120 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5a sa citácia „§ 3 a 3a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných ...

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5b sa citácia „§ 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 ...

8.

V § 3 ods. 3 písm. b) sa slová „verejnoprávnych orgánov“ nahrádzajú slovami „v orgánoch ...

9.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

10.

V § 3 ods. 4 sa slová „Verejnoprávne orgány“ nahrádzajú slovami „Orgány a právnické osoby ...

11.

V § 3 odsek 5 znie:

„(5) Fyzická osoba a právnická osoba v úradnom styku s orgánom podľa odseku 1 a v úradnom styku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b) Napríklad § 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...

12.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3a Používanie štátneho jazyka v oblasti geografických názvov V štátnom jazyku sa uvádzajú ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7c znejú:

„7a) § 1a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona ...

13.

V § 4 ods. 1 a 5 sa odkaz 8 označuje ako odkaz 5a a poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa. ...

14.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Celá pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia v školách a v školských zariadeniach ...

15.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8a sa citácia „§ 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších ...

16.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8b sa citácia „§ 11a zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 ...

17.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 40 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších ...

18.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Používanie štátneho jazyka v niektorých oblastiach verejného styku (1) Vysielanie rozhlasovej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 11f znejú:

„9a) § 2 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní ...

19.

§ 6 a 7 vrátane nadpisov znejú:

„§ 6 Používanie štátneho jazyka v ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch a v hasičských ...

20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Napríklad § 18 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 341/2005 Z. z., zákon č. ...

21.

V nadpise § 8 sa slová „v hospodárstve, v službách a v zdravotníctve“ nahrádzajú slovami ...

22.

V § 8 ods. 1 sa za slovo „potravín“ vkladá čiarka a slová „a liečiv,“ sa nahrádzajú ...

23.

V § 8 ods. 1 sa na konci vypúšťa bodka a odkaz 13 a pripájajú sa tieto slová: „v rozsahu a ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 634/1992 Zb. ...

24.

V § 8 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Písomné právne úkony v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu sa vyhotovujú ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:

„14) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a ...

25.

V § 8 ods. 5 sa slová „verejnoprávnymi orgánmi“ nahrádzajú slovami „orgánmi a právnickými ...

26.

V § 8 odsek 6 znie:

„(6) Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, ...

27.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Dohľad (1) Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa § 3 až 4, § 5 ods. 3, ods. 4 písm. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 17 znejú:

„16) § 3 ods. 6 a § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení ...

28.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Pokuty (1) Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie povinností v rozsahu podľa § 9 ods. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“. ...

29.

§ 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Správa o stave používania štátneho jazyka (1) Ministerstvo kultúry predkladá vláde ...

30.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Spoločné a prechodné ustanovenia (1) Štátnym jazykom sa na účely § 3 až 8 rozumie ...

31.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2009 Orgány a právnické osoby ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných ...

V § 1 ods. 2 a v § 2 sa slová „v úradnom jazyku“ nahrádzajú slovami „v štátnom jazyku“. ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej ...

V § 9 ods. 1 sa slová „v štátnom jazyku“ nahrádzajú slovami „v kodifikovanej podobe štátneho ...

Čl. IV

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ...

V § 67 ods. 2 písm. c) sa za slová „§ 23“ vkladá čiarka a slová „§ 24“.

Čl. V

Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín sa mení takto:

§ 6 sa vypúšťa.

Čl. VI

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 67 ods. 1 sa slová „3 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur do 33 193 eur“. ...

2.

V § 67 ods. 2 sa slová „5 000 Sk do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur do 6 638 eur“ ...

3.

V § 67 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
nesplnil povinnosť podľa § 16 písm. g).“.

4.

V § 67 ods. 3 sa slová „20 000 Sk do 2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur do 66 387 eur“ ...

5.

V § 67 ods. 4 sa slová „50 000 Sk do 3 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659 eur do 99 581 ...

6.

V § 67 ods. 5 sa slová „100 000 Sk do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur do 165 969 ...

7.

V § 67 ods. 6 sa slová „100 000 Sk do 2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur do 66 387 ...

8.

V § 67 ods. 7 sa slová „20 000 Sk do 4 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur do 132 775 ...

9.

V § 67 ods. 8 a 9 sa slová „50 000 Sk do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659 eur do 165 ...

Čl. VII

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 74 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) zabezpečuje používanie štátneho jazyka v súlade s osobitným predpisom,34a)“. Doterajšie ...

Čl. VIII

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...

V § 13 sa slová „v štátnom jazyku“ nahrádzajú slovami „v kodifikovanej podobe štátneho ...

Čl. IX

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore