Zákon o používaní jazykov národnostných menšín 184/1999 účinný od 01.09.1999 do 31.08.2009

Platnosť od: 24.07.1999
Účinnosť od: 01.09.1999
Účinnosť do: 31.08.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske a politické práva, Obyvateľstvo a občianstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD3DS2EUPP3ČL2

Zákon o používaní jazykov národnostných menšín 184/1999 účinný od 01.09.1999 do 31.08.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 184/1999 s účinnosťou od 01.09.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o používaní jazykov národnostných menšín

Národná rada Slovenskej republiky,vychádzajúc z Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodných dohôd, ...

§ 1

Občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo okrem štátneho ...

§ 2
(1)

Ak občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, tvoria podľa posledného ...

(2)

Zoznam obcí podľa odseku 1 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

(3)

Občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo podávať písomné ...

(4)

Rozhodnutie orgánu verejnej správy v správnom konaní3) v obci podľa odseku 1 sa na požiadanie vydáva ...

(5)

Označenie orgánu verejnej správy umiestnené na budovách sa v obci podľa odseku 1 uvádza aj v jazyku ...

(6)

Orgán územnej samosprávy v obci podľa odseku 1 poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho ...

§ 3
(1)

Rokovanie orgánu územnej samosprávy v obci podľa § 2 ods. 1 sa môže uskutočňovať aj v jazyku menšiny, ...

(2)

Poslanec obecného zastupiteľstva v obci podľa § 2 ods. 1 má právo používať na rokovaní tohto orgánu ...

(3)

Kronika obce podľa § 2 ods. 1 sa môže viesť aj v jazyku menšiny.

§ 4
(1)

Obec podľa § 2 ods. 1 môže na svojom území označovať ulice a iné miestne geografické značenia aj v jazyku ...

(2)

V obci podľa § 2 ods. 1 sa dôležité informácie, najmä výstražné, upozorňujúce a zdravotnícke, uvádzajú ...

(3)

Orgán verejnej správy v rámci svojej pôsobnosti v obci podľa § 2 ods. 1 zabezpečuje na požiadanie informácie ...

§ 5
(1)

Právo používať jazyk menšiny v konaní pred súdmi a v iných oblastiach upravujú osobitné zákony.2)

(2)

Ustanovenie § 2 ods. 1 sa nevzťahuje na oblasť predškolskej výchovy, základných škôl, stredných škôl ...

§ 6

Pri uplatňovaní tohto zákona platí, že používanie českého jazyka v úradnom styku spĺňa požiadavku základnej ...

§ 7
(1)

Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používať v úradnom styku štátny jazyk1) a za podmienok ...

(2)

Orgán verejnej správy v obci podľa § 2 ods. 1 je povinný vytvárať podmienky na používanie jazyka menšiny ...

§ 8

Zrušuje sa § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej ...

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  § 1 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. ...
  • 2)  Napríklad § 18 Občianskeho súdneho poriadku, § 2 ods. 14 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom ...
  • 3)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
  • 4)  Napríklad § 3 ods. 1 a § 3a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore