Zákon o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine 199/2022 účinný od 07.06.2022

Platnosť od: 07.06.2022
Účinnosť od: 07.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Živnostenské podnikanie, Zamestnanosť, Cudzinecký režim, Náhradná starostlivosť, Rodičovské práva, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine 199/2022 účinný od 07.06.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 199/2022 s účinnosťou od 07.06.2022

Legislatívny proces k zákonu 199/2022

MENÍ:
215/2021 Z. z. Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2021 účinný od 01.01.2023
417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2024
447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.07.2024
448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.04.2025
561/2008 Z. z. Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 561/2008 účinný od 01.01.2023
305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.01.2025
480/2002 Z. z. Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 480/2002 účinný od 27.05.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore