Zákon o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine 199/2022 účinný od 07.06.2022

Platnosť od: 07.06.2022
Účinnosť od: 07.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Živnostenské podnikanie, Zamestnanosť, Cudzinecký režim, Náhradná starostlivosť, Rodičovské práva, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine 199/2022 účinný od 07.06.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 199/2022 s účinnosťou od 07.06.2022

Legislatívny proces k zákonu 199/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 198/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 70/2019 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 124/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 29 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „cudzincom sa na účely poskytovania dočasného útočiska rozumie štátny príslušník tretej krajiny podľa osobitného predpisu.13ba)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13ba znie:

„13ba) § 2 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z.“.

2.
V § 35 sa na konci pripája táto veta: „Vreckové nepatrí cudzincovi žiadajúcemu o poskytnutie dočasného útočiska ani v prípade, ak je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi13bb) alebo poberá obdobnú finančnú pomoc; cudzinec je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne ministerstvu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu13bb znie:

„13bb) § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3.
V § 36 ods. 1 prvej vete sa slová „6 až 8“ nahrádzajú slovami „6 až 9“.
4.
V § 36 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vreckové nepatrí odídencovi ani v prípade, ak je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,13bb) alebo poberá obdobnú finančnú pomoc; odídenec je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne ministerstvu.“.
5.
V § 36a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vláda môže rozhodnúť, že súčasťou príspevku je aj náhrada za bezodplatné zabezpečenie stravovania odídencovi.“.
6.
V § 36a ods. 2 piatej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak oprávnená osoba zabezpečuje odídencovi popri ubytovaní aj stravovanie a náhrada za zabezpečenie stravovania odídencovi je súčasťou príspevku, odídenec je povinný oznámiť obci raz mesačne aj túto skutočnosť.“.
7.
V § 36a odsek 3 znie:

„(3)
Príspevok sa poskytuje oprávnenej osobe najviac v sume ustanovenej nariadením vlády.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13f sa vypúšťa.

8.
V § 36a ods. 4 štvrtej vete časť vety za bodkočiarkou znie: „ak sa v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie nachádza byt, použije sa odsek 3.“.
9.
V § 36a ods. 5 druhej vete sa slová „poskytnúť bezodplatne ubytovanie odídencovi“ nahrádzajú slovami „odídencovi poskytnúť bezodplatne ubytovanie, prípadne aj zabezpečiť bezodplatne stravovanie“.
10.
V § 36a ods. 7 prvej vete sa za slová „poskytované ubytovanie“ vkladá čiarka a slová „počet dní, počas ktorých bolo odídencovi skutočne zabezpečené stravovanie, ak náhrada za zabezpečenie stravovania odídencovi je súčasťou príspevku“, v tretej vete sa za slová „ubytovaných v tejto nehnuteľnosti v jednotlivom kalendárnom mesiaci“ vkladá čiarka a slová „počet dní, počas ktorých bolo odídencovi skutočne zabezpečené stravovanie, ak náhrada za zabezpečenie stravovania odídencovi je súčasťou príspevku“ a na konci tretej vety sa pripájajú tieto slová: „a ďalšie údaje uvedené vo vzore prehľadov o uplatnených príspevkoch“.
11.
Za § 54g sa vkladá § 54h, ktorý znie:

㤠54h
Príspevok za mesiac máj 2022 sa poskytuje podľa predpisov účinných k 1. máju 2022.“.

Čl. II

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 331/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 418/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 89a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Finančný príspevok podľa odseku 1 dohodnutý v zmluve o poskytnutí finančného príspevku podľa odseku 3 sa v priebehu bežného rozpočtového roka môže na požiadanie centra zvýšiť o sumu zodpovedajúcu zvýšeným finančným výdavkom súvisiacim so zmenou mzdových nárokov alebo iných nárokov podľa osobitných predpisov alebo o sumu zodpovedajúcu zvýšeným finančným výdavkom, ktoré preukázateľne nemohli byť zohľadnené v poskytnutom finančnom príspevku podľa odseku 1. Podmienky poskytnutia zvýšenia finančného príspevku podľa prvej vety dohodne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 a centrum v dodatku k zmluve o poskytnutí finančného príspevku podľa odseku 3.“.

2.
V § 89b ods. 5 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „a na zvýšenie finančného príspevku podľa odseku 1 v priebehu bežného rozpočtového roka“ a za slová „ods. 4“ sa vkladajú slová „a 5“.
3.
V § 96d ods. 1 písm. d) sa slová „pobytovou formou v rozsahu nevyhnutnom“ nahrádzajú slovami „v centre v rozsahu nevyhnutnom na zohľadnenie najlepšieho záujmu dieťaťa alebo“.
4.
V § 96d ods. 1 písm. f) sa za slová „nevyhnutnom na“ vkladajú slová „zohľadnenie najlepšieho záujmu dieťaťa alebo na“.

Čl. III

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 374/2021 Z. z., zákona č. 485/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 41 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Vrátenú funkčnú pomôcku alebo vrátené funkčné zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť do užívania aj fyzickej osobe v súvislosti s jej zdravotným postihnutím, ak sa jej poskytuje dočasné útočisko alebo je žiadateľom o azyl alebo doplnkovú ochranu a poskytovanie dočasného útočiska jej zaniklo z dôvodu žiadosti o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany, a to na základe písomnej zmluvy35) o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky alebo vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia do užívania, ktorú uzatvorí úrad a táto fyzická osoba.“.

Čl. IV

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 280/2019 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 218/2021 Z. z., zákona č. 484/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 101/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 32a ods. 2 písm. a) druhom bode a treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa odseku 5,“.
2.
§ 32a sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5)
Službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života možno poskytovať formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine, ak
a)
sa poskytuje starostlivosť o dieťa vo veku do začatia plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole,

b)
ju poskytuje fyzická osoba ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odplatu.

(6)
Službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine možno poskytovať najviac štyrom deťom súčasne; do počtu detí sa započítava aj dieťa vo veku podľa odseku 5 písm. a), ktoré má fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť v detskej skupine, v osobnej starostlivosti.“.

3.
V § 33a ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide sociálnu službu poskytovanú podľa § 32a ods. 5.“.
4.
V § 63 ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o fyzickú osobu, ktorá žiada o zápis sociálnej služby poskytovanej podľa § 32a ods. 5.“.
5.
V § 64 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
identifikačné údaje žiadateľa, a to
1.
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak ide o právnickú osobu,

2.
meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a druh oprávnenia na podnikanie, ak ide o fyzickú osobu,

3.
meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, ktorá žiada o zápis sociálnej služby poskytovanej podľa § 32a ods. 5.“.

6.
V § 94b ods. 3 úvodnej vete sa slovo „obec“ nahrádza slovami „vyšší územný celok“.
7.
V § 104a odsek 1 znie:

„(1)
Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky na obdobie v čase mimoriadnej situácie alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení mimoriadnej situácie osobitnú úpravu
a)
okruhu účastníkov právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnej služby,

b)
podmienok
1.
poskytovania sociálnej služby,

2.
financovania sociálnej služby,

c)
postupov v oblasti poskytovania sociálnych služieb.“.

8.
V § 104a ods. 2 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. b) prvého bodu“.
9.
V § 104a sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Ustanovenia zmluvy uzatvorenej podľa tohto zákona, ktoré
a)
nie sú v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky podľa odseku 1, sa neuplatňujú,

b)
upravujú právne skutočnosti uvedené v odseku 1, sa uplatňujú s odchýlkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky podľa odseku 1.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

Čl. V

Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 347/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
fyzická osoba, ktorá poskytuje
1.
starostlivosť dieťaťu na základe živnostenského oprávnenia,5)

2.
službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine,5aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:

„5aa) § 32a ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 199/2022 Z. z.“.

2.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
úhrady dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ podľa § 2 ods. 3 písm. c) druhého bodu, najviac v sume 160 eur,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

3.
V § 10 ods. 2 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a b)“.
4.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a platiteľ poskytujú osobné údaje oprávnenej osoby a dieťaťa, ktoré podľa tohto zákona spracúvajú, medzinárodnej organizácii, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh tejto organizácie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a to v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“.

Čl. VI

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 308/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 42/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z)
príjem z platenia úhrady za poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine.22c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22c znie:

„22c) § 32a ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 199/2022 Z. z.“.

2.
V § 31 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ústredie, úrad a obec poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú, medzinárodnej organizácii, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh tejto organizácie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a to v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“.

Čl. VII

Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 480/2021 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z. a zákona č. 125/2022 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 3 ods. 1 písm. e) sa slovo „konca“ nahrádza slovami „do 10. dňa druhého“.
2.
V § 6 ods. 1 sa slovo „nasledujúci“ nahrádza slovom „tretí“.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore