Zákon o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine 199/2022 účinný od 07.06.2022

Platnosť od: 07.06.2022
Účinnosť od: 07.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Živnostenské podnikanie, Zamestnanosť, Cudzinecký režim, Náhradná starostlivosť, Rodičovské práva, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine 199/2022 účinný od 07.06.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 199/2022 s účinnosťou od 07.06.2022

Legislatívny proces k zákonu 199/2022

Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine

K predpisu 199/2022, dátum vydania: 07.06.2022

1

Dôvodová správa

A.Všeobecná časť

Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine sa predkladá v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Vládnym návrhom zákona je riešených niekoľko okruhov problémov v oblasti sociálnych vecí a rodiny súvisiacich s prílevom cudzincov tak, aby bolo možné účinne a efektívne poskytnúť, resp. organizovať rôzne formy pomoci a podpory občanom Ukrajiny, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky.

Slovenská republika musí zabezpečiť starostlivosť o maloleté deti bez sprievodu z Ukrajiny, a aj keď nie je počet týchto detí aktuálne výrazne veľký, ide o počty, na ktoré pri zachovaní podmienok (vrátane kapacít) pre maloletých bez sprievodu z iných krajín, nie sú centra pre deti rodiny kapacitne vybavené. Starostlivosť o maloletých bez sprievodu, osobitne o maloleté deti - obete vojnového konfliktu je náročná, je potrebná intenzívna odborná práca špecificky orientovaná na traumu z vojny, je potrebné zabezpečenie komunikácie v cudzom jazyku, čo je obzvlášť náročné pri zabezpečovaní psychologickej pomoci, kontaktu s príbuznými atď. Práve takáto intenzívna odborná pomoc pre deti z ozbrojeného konfliktu prináša so sebou zvýšené výdavky, ktoré však nie je možné riešiť pri aktuálnom, zákonom stanovenom mechanizme poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečovanie starostlivosti o deti v akreditovaných centrách pre deti a rodiny. Uvedené je aj dôvodom, pre ktorý sa nevedia akreditované zariadenia zapojiť do pomoci maloletým deťom bez sprievodu z Ukrajiny. Aktuálne vieme starostlivosť o maloletých bez sprievodu z Ukrajiny riešiť štátnymi centrami pre deti a rodiny, avšak dôsledky vojnového konfliktu nie je možné predvídať a je potrebné utvoriť priestor na zabezpečenie starostlivosti o vyšší počet maloletých detí bez sprievodu aj v akreditovaných subjektoch. V čl. I sa preto navrhuje doplnenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby bolo možné v súčasnej mimoriadnej situácii, riešiť prípadnú potrebu zabezpečenia starostlivosti o vyšší počet maloletých deti z Ukrajiny bez sprievodu aj za pomoci akreditovaných centier pre deti a rodiny.

Navrhovaná úprava navyše umožní Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny do budúcnosti flexibilne a adresne reagovať vo vzťahu k akreditovaným centrám pre deti a rodiny aj pri iných neočakávaných, mimoriadnych, resp. núdzových situáciách (napr. pandémia).

Súčasťou návrhu v tomto článku je aj spresnenie osobitného ustanovenia, ktoré utvára priestor na úpravu podmienok výkonu v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu tak, aby bolo možné aj počas týchto situácií v plnom rozsahu zohľadňovať najlepší záujem dieťaťa ako to ustanovuje Dohovor o právach dieťaťa.

V čl. II sa navrhuje upraviť zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby pomôcky a zdvíhacie zariadenia, ktoré fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nepoužívajú a vrátili ich úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, bolo možné poskytnúť do užívania aj odídencom.

2

Článok III obsahuje návrh novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Cieľom predkladaného návrhu je, vzhľadom na pretrvávajúci ozbrojený konflikt na území Ukrajiny, a súvisiaci hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobený týmto ozbrojeným konfliktom, reagovať na zvýšený dopyt po flexibilných formách starostlivosti o deti, a to počas prípravy alebo účasti rodiča na trhu práce. Táto právna úprava reaguje na momentálne potreby rodín pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, ale dáva priestor aj na rozvoj služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života a jej dostupnosť aj v budúcnosti.

Vzhľadom k nedostatočným kapacitám v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, materských školách, či v iných zariadeniach a subjektoch poskytujúcich formalizovanú starostlivosť o deti spravidla v pracovných dňoch a v pracovnom čase je potrebné vytvoriť právne podmienky na vznik a rozvoj služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života aj formou podpory poskytovania starostlivosti o deti fyzickou osobou v detskej skupine s najviac štyrmi deťmi, s povahou a charakterom tejto starostlivosti približujúcej sa domácemu prostrediu, a to pre deti vo veku v zásade od narodenia po začatie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

V detskej skupine v domácom prostredí, resp. prostredí približujúcom sa domácemu prostrediu sa umožňuje fyzickej osobe ako formalizovanú sociálnu službu poskytovať bežné úkony starostlivosti o dieťa a zabezpečovať záujmovú činnosť v malom kolektíve najviac štyroch detí. Na túto fyzickú osobu sa nekladú podmienky preukázania odbornej spôsobilosti s požiadavkou dosiahnutia konkrétneho stupňa vzdelania a ani potreba plnenia kvalifikačných predpokladov na výkon tejto pracovnej činnosti v oblasti sociálnych služieb. Musí v zásade plniť len všeobecné podmienky na vznik oprávnenia poskytovať túto sociálnu službu, ktorými sú bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá predpokladá aj dosiahnutie vekovej hranice 18 rokov. Rodičom sa vzhľadom na dostupnejšie a flexibilnejšie poskytovanie starostlivosti o deti v detskej skupine umožní lepšie si zosúladiť rodinný a pracovný život, a tak aj ich rýchlejší vstup alebo návrat na trh práce.

Vznik a rozvoj služby starostlivosti o dieťa v detskej skupine sa predpokladá najmä v oblastiach v ktorých nie dostupné materské školy alebo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Takéto legislatívne opatrenie pre vznik a rozvoj služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života aj formou podpory poskytovania starostlivosti o deti fyzickou osobou v detskej skupine prispeje k zníženiu rizika ohrozenia chudobou a nedostatku príjmov spôsobeného tým, že rodič zostane dlhší čas mimo trhu práce. Návrh predpokladá aj vznik nových možností pracovného uplatnenia pre fyzické osoby, ktoré budú v právnom postavení poskytovateľa sociálnej služby - služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života - starostlivosti o dieťa v detskej skupine. Takáto forma starostlivosti o dieťa zahŕňa len základnú starostlivosť o dieťa a neobsahuje poskytovanie odborných činností, ktorými výchova a vzdelávanie detí, a tým plnohodnotne nenahrádza starostlivosť o deti poskytovanú v zariadeniach pre deti a mládež.

Vládny návrh zákona ďalej upravuje a rozširuje vecný rozsah splnomocňovacieho ustanovenia § 104a zákona o sociálnych službách tak, aby bolo možné ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky operatívne čo najširší okruh osobitných podmienok v oblasti sociálnych služieb a odchýlok od uplatňovania zákona, ak to bude v konkrétnej situácii účelné a potrebné. Ide tým o potrebu vytvorenia právnych podmienok na možnosť okamžitej reakcie na rôzne vopred nepredvídateľné životné situácie, sociálne udalosti a na objektívne potreby

3

pomoci a podpory cieľových skupín osôb s ich meniacou sa štruktúrou a charakterom v mieste i čase, ktoré môžu vzniknúť počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

V čl. IV sa navrhuje novelou zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upraviť poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa pre novú formu poskytovania starostlivosti v tzv. detských skupinách. Výška príspevku sa stanovuje na sumu 160 eur pre túto formu starostlivosti.

V čl. V sa navrhuje novelou zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby úhrada za starostlivosť deťom v detskej skupine, ktorú získa osoba poskytujúca túto sociálnu službu, sa nepovažovala za príjem na účely pomoci v hmotnej núdzi. Uvedené sa navrhuje z dôvodu, aby osoby poskytujúce starostlivosť o dieťa v detskej skupine neprišli v dôsledku výkonu tejto činnosti o pomoc v hmotnej núdzi. Súčasne sa navrhuje umožniť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a obciam poskytovať osobné údaje, ktoré spracúvajú v súvislosti s výkonom štátnej správy v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, aj medzinárodnej organizácii. Predmetné osobné údaje sa navrhuje umožniť poskytovať iba ak je to nevyhnutné na plnenie úloh tejto organizácie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a to v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie jej účelu.

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Vládny návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Vládny návrh zákona v súlade s doložkou vybraných vplyvov bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Nebude mať žiadny vplyv na životné prostredie, ani vplyv na informatizáciu, podnikateľské prostredie a ani vplyv na služby verejnej správy pre občana a bude mať pozitívne sociálne vplyvy a vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

B. Osobitná časť:

K čl. I

K bodom 1 a 2 (§ 89a ods. 5)

Podmienky poskytnutia finančného príspevku na miesto a rok v akreditovanom centre sú aktuálne nastavené jednoznačne a prísne, okrem iného nie je možné navyšovať zákonom stanovenú maximálnu výšku príspevku na pobytové miesto v priebehu roka. Takéto opatrenie bolo zavedené najmä z dôvodu, aby bolo možné naplánovať vopred financovanie zabezpečenia dostatočného počtu miest na výkon rozhodnutia súdu v akreditovaných (neštátnych) centrách pre deti a rodiny (zabezpečenie počtu miest a financovanie výkonu súdnych rozhodnutí v akreditovaných centrách pre deti a rodiny je zabezpečené prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny).

Tento mechanizmus bolo pripravené ministerstvo zmeniť, nakoľko v ostatných rokoch boli v priebehu rozpočtového roka opakovane navyšované rôzne, najmä mzdové nároky rôznych kategórií zamestnancov, na čo však nie je možné v priebehu roka zareagovať navýšením finančného príspevku nad zákonom určenú výšku, čo spôsobuje problém vo financovaní bežného výkonu v akreditovaných centrách pre deti a rodiny.

Tento problém sa stal neriešiteľným osobitne v súčasnej mimoriadnej situácii, vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Slovenská republika musí zabezpečiť starostlivosť o maloleté deti bez sprievodu z Ukrajiny. Aj keď nie je počet týchto detí výrazne veľký (cca. 100) ide o počty, na ktoré pri zachovaní podmienok, vrátane kapacít pre maloletých bez sprievodu z iných krajín, nie zariadenia kapacitne vybavené. Pri maloletých bez sprievodu ide o náročnú starostlivosť, ktorá vyžaduje o. i. zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, zabezpečenie podmienok na komunikáciu v cudzom jazyku, čo je obzvlášť náročné pri zabezpečovaní odbornej osobitne psychologickej pomoci, kontaktu s príbuznými atď. Práve takáto intenzívna odborná pomoc pre deti z ozbrojeného konfliktu prináša so sebou zvýšené výdavky, čo je možné riešiť v štátnych centrách pre deti a rodiny ale v prípade, že by zvýšené výdavky presahovali tzv. priemerku (priemerné bežné výdavky na miesto a rok vypočítané zo skutočných výdavkov na všetky miesta v štátnych centrách pre deti a rodiny), ktorou financované akreditované centrá pre deti a rodiny, to možné nie je. To je aj dôvodom, pre ktorý sa nevedia akreditované subjekty zapojiť do pomoci maloletým deťom bez sprievodu z Ukrajiny. Z uvedeného dôvodu je potrebné utvoriť podmienky pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na flexibilné a adresné financovanie starostlivosti o maloletých bez sprievodu z Ukrajiny aj v neštátnych centrách pre deti a rodiny (v akreditovaných subjektoch). Rovnaký mechanizmus sa navrhuje aj v prípade finančného príspevku na zabezpečenie potrebného počtu miest na výkon opatrení pobytovou formou na základe dohody.

Takáto úprava umožní Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny do budúcnosti flexibilne a adresne reagovať vo vzťahu k akreditovaným centrám pre deti a rodiny aj pri iných výnimočných situáciách (napr. pandémia), tak ako reaguje vo vzťahu k tzv. štátnym centrám pre deti a rodiny.

K bodom 3 a 4 [§ 96d ods. 1 písm. d) a f)]

Navrhuje sa spresniť § 96d osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu zákona tak, aby bol utvorený jednoznačný právny základ aj na dočasnú úpravu podmienok výkonu počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu

2

alebo výnimočného stavu, ktorých základným dôvodom nie je výlučne ochrana života a zdravia detí a plnoletých osôb ale počas ktorých je nevyhnutné upraviť podmienky tak, aby výkon opatrení v plnom rozsahu zohľadňoval najlepší záujem dieťaťa tak ako to ustanovuje Dohovor o právach dieťaťa.

K čl. II

Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa poskytujú fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím peňažné príspevky, medzi ktoré patrí aj peňažný príspevok na kúpu pomôcky a peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia. V ojedinelých prípadoch dochádza k situácii, kedy fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepoužíva pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie a vráti ich úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Navrhuje sa doplniť zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu tak, aby bolo možné tieto vrátené pomôcky a zdvíhacie zariadenia poskytnúť do užívania aj odídencom, ktorí ich potrebujú v súvislosti s ich zdravotným postihnutím.

K čl. III

K bodu 1 [§ 32a ods. 2 písm. a)]

V rámci vecného rozsahu služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa upravuje špecifický rozsah resp. osobitosti vecného rozsahu starostlivosti o dieťa v detskej skupine, ktorá sa ustanovuje ako nová forma poskytovania tejto sociálnej služby, a to za podmienok ustanovených v § 32a ods. 5 a 6.

K bodu 2 (§ 32a ods. 5 a 6)

Právna úprava umožňuje poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života novo s charakterom tejto služby len ako základnej starostlivosti o dieťa poskytovanej fyzickou osobou, a to bez poskytovania alebo zabezpečovania ďalších odborných činností touto fyzickou osobou v rámci tejto služby, ktorými najmä formalizovaná výchova a vzdelávanie. Takto ustanovený vecný rozsah poskytovanej starostlivosti o dieťa, v zásade redukovaný len na základnú starostlivosť o dieťa poskytovanú v detskej skupine najviac štyrom deťom, umožňuje upustiť od špecifických požiadaviek na odbornú spôsobilosť a plnenie kvalifikačných predpokladov u fyzickej osoby, ktorá túto starostlivosť osobne poskytuje, a to na jednej strane ako formalizovaný poskytovateľ tejto služby a zároveň na druhej strane aj ako faktický poskytovateľ tejto starostlivosti o dieťa. Novoustanovená forma služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa môže poskytovať starostlivosťou o dieťa v zásade vo veku od jeho narodenia po začatie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Vek cieľovej skupiny detí sa oproti starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa zvyšuje, a to z dôvodu, aby sa novo zabezpečila takáto formalizovaná starostlivosť aj o deti od 3 rokov po začatie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Takýmto mechanizmom sa zabezpečí formalizovaná starostlivosť o deti aj v oblastiach s výrazným počtom nedostatočných kapacít zariadení, ktoré poskytujú odbornú starostlivosť o dieťa. Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v detskej skupine predstavuje formu starostlivosti o dieťa, ktorá flexibilnejšie reaguje na potreby rodičov a je pre nich dostupnejšou.

Starostlivosť v detskej skupine poskytuje fyzická osoba, ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, a to na základe

3

vzniku jej oprávnenia poskytovať túto sociálnu službu zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Vzhľadom na povahu a charakter tejto sociálnej služby, nemôže byť táto poskytovaná právnickou osobou a nemôže byť poskytovaná ani fyzickou osobou prostredníctvom jej zamestnancov, ale výlučne fyzickou osobou ako poskytovateľom tejto sociálnej služby a zároveň fyzickou osobou poskytujúcou túto starostlivosť deťom v konkrétnej detskej skupine na konkrétnom mieste poskytovania tejto služby. Starostlivosť v detskej skupine je poskytovaná ako formalizovaná služba za odplatu, teda ako zárobková činnosť fyzickej osoby - poskytovateľa tejto služby (úhrada za poskytovanú sociálnu službu, prípadne možnosť poskytovania finančných príspevkov na spolufinancovanie tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov). Túto činnosť prevádzkuje samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Fyzická osoba poskytuje starostlivosť maximálne štyrom deťom, a to osobne bez možnosti jej poskytovania prostredníctvom jej zamestnancov. Právna úprava nedáva možnosť, aby sa poskytovala starostlivosť dvoma fyzickými osobami ôsmym deťom atď. Do počtu detí, ktorým fyzická osoba poskytuje starostlivosť sa započítavajú aj jej vlastné deti v osobnej starostlivosti fyzickej osoby, prípadne deti, ak im poskytuje osobnú sústavnú starostlivosť (nie príležitostnú jednorazovú, ale opakovanú) na báze susedskej pomoci, priateľstva, či rodinnoprávneho vzťahu, teda nie za odplatu. Poskytovaná starostlivosť viacerými fyzickými osobami viacerým deťom, by mala charakter poskytovanej starostlivosti v zariadení a musela by spĺňať iné zákonmi stanovené podmienky a náležitosti. Fyzická osoba je povinná za každých okolností dohliadať na bezpečie dieťaťa.

K bodu 3 (§ 33a ods. 2)

Vzhľadom na špecifiká poskytovania starostlivosť o deti v detskej skupine právna úprava nepredpokladá poskytovanie tejto starostlivosti opatrovateľom detí, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady ustanovené týmto zákonom na poskytovanie tejto pracovnej činnosti v oblasti sociálnych služieb. V rámci služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života v detskej skupine, v súlade so zámerom poskytovať túto službu pre deti v pracovných dňoch a v pracovnom čase počas neprítomnosti rodiča s charakterom základnej starostlivosti o dieťa, ktorú by v zásade poskytoval aj každý rodič v rámci osobnej starostlivosti o svoje dieťa, sa budú poskytovať bežné úkony starostlivosti o dieťa a zabezpečovať záujmová činnosť, a to primerane veku a súvisiacim potrebám jednotlivých detí v konkrétnej detskej skupine. Táto forma starostlivosti bude predstavovať len základnú starostlivosť o dieťa. Bežné úkony starostlivosti o dieťa budú s poukazom na § 16 ods. 1 písm. q) zákona poskytované primerane veku a súvisiacim potrebám jednotlivých detí v rozsahu podľa prílohy č. 4 k zákonu, ako aj na základe dohody s konkrétnymi rodičmi. Napr. poskytovanie stravy prípravou jedla, varením, resp. zohrievaním jedla bude výlučne na dohode medzi rodičom a fyzickou osobou, ktorá túto starostlivosť bude poskytovať. Ak zabezpečuje dieťaťu stravu rodič, fyzická osoba poskytujúca službu je povinná zabezpečiť hygienicky vyhovujúce uchovanie, ohrev a podanie stravy dieťaťu. Cieľom služby je uľahčiť rodičovi prístup k sociálnej službe a jej dostupnosť, čím sa podporí potreba zosúlaďovania rodinného života a pracovného života rodiča a jeho začlenenie do spoločnosti. Táto forma starostlivosti o dieťa však plnohodnotne nenahrádza svojim obsahom a rozsahom výchovu a vzdelávanie poskytovanú v zariadeniach pre deti a mládež (napr. materské školy, zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa), predstavuje alternatívu a dáva rodičovi možnosť rozhodnúť sa akú formu starostlivosti pre svoje dieťa zabezpečí.

K bodu 4 [§ 63 ods. 1 písm. b)]

Vzhľadom na povahu a charakter služby starostlivosti o dieťa v detskej skupine, daný vecným rozsahom poskytovanej starostlivosti, v zásade redukovaným len na základnú starostlivosť o dieťa poskytovanú v detskej skupine najviac štyrom deťom, sa neuplatňuje

4

podmienka odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra poskytovateľov sociálnej služby a nevyžaduje sa ani plnenie kvalifikačných predpokladov u fyzickej osoby, ktorá túto starostlivosť osobne poskytuje, a to na jednej strane ako formalizovaný poskytovateľ tejto služby a zároveň na druhej strane aj ako poskytovateľ tejto starostlivosti o dieťa.

K bodu 5 [§ 64 ods. 2 písm. a)]

Fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť o dieťa v detskej skupine nemá postavenie zamestnanca, ale postavenie poskytovateľa sociálnej služby. Príjem fyzických osôb poskytujúcich službu v detskej skupine bude zdaňovaný ako príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z.

Túto službu fyzická osoba poskytuje na základe vzniku jej oprávnenia poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života (§ 12 ods. 1 písm. b) tretieho bodu) ako službu starostlivosti o dieťa v detskej skupine podľa § 32a ods. 5 9 zákona, zápisom do registra sociálnych služieb podľa § 65 ods. 1 zákona. Fyzická osoba je povinná s rodičom uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 ods. 2 písm. c) zákona o sociálnych službách. Ohliadka miesta poskytovania služby starostlivosti o dieťa v detskej skupine zo strany príslušného vyššieho územného celku v rámci zisťovania skutkového stavu v konaní vo veci zápisu do registra sociálnych služieb, v záujme ochrany dieťaťa, sa odporúča.

Na túto fyzickú osobu, ktorá žiada o zápis do registra, sa taktiež neuplatňuje podmienka preukázania podnikania podľa osobitných predpisov uvedená v § 64 ods. 2 písm. a) zákona, a to vzhľadom na to, že fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť o dieťa v detskej skupine nemá postavenie zamestnanca, samostatne zárobkovej činnej osoby ani fyzickej osoby oprávnenej na vykonávanie samostatnej praxe podľa osobitných predpisov, ale postavenie poskytovateľa sociálnej služby a zároveň nemôže byť v právnom postavení zamestnávateľa pri poskytovaní tejto sociálnej služby.

K bodu 6 (§ 94b ods. 3)

Ide o odstránenie zrejmej nesprávnosti označenia príslušného orgánu verejnej správy v predmetnom ustanovení v § 94b, ktorý v celom rozsahu svojho znenia upravuje spracúvanie osobných údajov vyšším územným celkom.

K bodom 7 až 9 (§ 104a ods. 1, 2 a 6)

Z dôvodu potreby možnosti okamžitej reakcie na životné situácie, ktoré môžu vzniknúť počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu je potrebné rozšíriť a upraviť splnomocňovacie ustanovenie § 104a tak, aby bolo možné ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky, čo najširší okruh osobitných podmienok v oblasti sociálnych služieb a odchýlok od uplatňovania zákona.

K čl. IV

K bodu 1 [§ 2 ods. 3 písm. c)]

Navrhuje sa umožniť poskytovať príspevok na starostlivosť o dieťa aj prípade, že poskytovateľom starostlivosti je fyzická osoba, ktorá starostlivosť o dieťa poskytuje ako službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine.

5

K bodu 2 [§ 5 ods. 1 písm. b)]

Navrhuje sa na novú formu poskytovania starostlivosť poskytovať príspevok na starostlivosť o dieťa v sume dohodnutej úhrady, najviac v sume 160 eur mesačne.

K bodu 3 (§ 10 ods. 2)

Legislatívno-technická úprava.

K čl. V

K bodu 1 [§ 4 ods. 3 písm. z)]

Navrhuje sa úhradu za starostlivosť deťom v detskej skupine, ktorú získa osoba poskytujúca túto sociálnu službu, nepovažovať za príjem na účely pomoci v hmotnej núdzi. Uvedené sa navrhuje z dôvodu, aby osoby poskytujúce starostlivosť o dieťa v detskej skupine neprišli v dôsledku výkonu tejto činnosti o pomoc v hmotnej núdzi.

K bodu 2 (§ 31ods. 4)

Navrhuje sa umožniť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a obciam poskytovať osobné údaje, ktoré spracúvajú v súvislosti s výkonom štátnej správy v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, aj medzinárodnej organizácii. Predmetné osobné údaje sa navrhuje umožniť poskytovať iba ak je to nevyhnutné na plnenie úloh tejto organizácie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a to v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie jej účelu.

K čl. VI

Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť dňom jeho vyhlásenia, vzhľadom na to, aby navrhované opatrenia, ktorých účelom je prispieť k zabezpečeniu ochrany základných práv a slobôd, a to ochrany zdravia a ľudskej dôstojnosti z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, boli účinné okamžite.

Bratislava 11. mája 2022

Eduard Heger v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Milan Krajniak v. r.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore