Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 389/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023

Platnosť od: 29.11.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere, Dane z príjmu, Rozpočtové a príspevkové organizácie, Štátna hospodárska politika, Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 389/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 389/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 389/2022

MENÍ:
523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.08.2024
553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 účinný od 31.03.2024
291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.08.2024
152/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 152/1994 účinný od 01.01.2023
530/1990 Zb. Zákon o dlhopisoch 530/1990 účinný od 01.12.2022
Načítavam znenie...
MENU
Hore