Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 523/2008 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 11.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Finančné právo, Poisťovníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Kontrolné orgány, Informácie a informačný systém, Štatistiky, Zmluvné poistenie, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 523/2008 účinný od 01.01.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 523/2008 s účinnosťou od 01.01.2010 na základe 186/2009
MENÍ:
101/2008 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti 101/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2015
91/2008 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde 91/2008 účinný od 01.04.2010 do 31.12.2015
285/2007 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 285/2007 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009
567/2006 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde 567/2006 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009
568/2006 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 568/2006 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009
217/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 217/2005 účinný od 01.07.2009
MENENÝ:
186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.01.2022
545/2009 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
546/2009 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
VYKONÁVACIE PREDPISY:
340/2005 Z. z. Zákon o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 340/2005 účinný od 01.01.2010
43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2026
650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore