Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71935
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Všetky konsolidované znenia predpisu 99/1963

Porovnať ľubovoľné znenia
# Úplné znenie od Novela
1 14.06.2016 194/2016 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci nesúladu § 141a Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. 194/2016 účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
2 01.01.2016 175/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 175/2015 účinný od 01.01.2016 do 13.06.2016
78/2015 Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 78/2015 účinný od 01.01.2016 do 13.06.2016
3 23.12.2015 438/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 438/2015 účinný od 23.12.2015 do 31.12.2015
4 01.12.2015 267/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 267/2015 účinný od 01.12.2015 do 22.12.2015
5 01.09.2015 176/2015 Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov 176/2015 účinný od 01.09.2015 do 30.11.2015
6 20.07.2015 131/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 131/2015 účinný od 20.07.2015 do 31.08.2015
7 01.07.2015 180/2014 Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.07.2015 do 19.07.2015
8 11.06.2015 131/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 131/2015 účinný od 11.06.2015 do 30.06.2015
9 01.05.2015 73/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 73/2015 účinný od 01.05.2015 do 10.06.2015
10 17.04.2015 78/2015 Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 78/2015 účinný od 17.04.2015 do 30.04.2015
11 01.03.2015 353/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 353/2014 účinný od 01.03.2015 do 16.04.2015
12 01.01.2015 353/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 353/2014 účinný od 01.01.2015 do 28.02.2015
335/2014 Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 335/2014 účinný od 01.01.2015 do 28.02.2015
13 01.07.2014 151/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 151/2014 účinný od 01.07.2014 do 31.12.2014
14 01.06.2014 106/2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2014 účinný od 01.06.2014 do 30.06.2014
15 01.10.2013 180/2013 Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2013 účinný od 01.10.2013 do 31.05.2014
16 01.05.2013 75/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 75/2013 účinný od 01.05.2013 do 30.09.2013
64/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 64/2013 účinný od 01.05.2013 do 30.09.2013
17 28.03.2013 64/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 64/2013 účinný od 28.03.2013 do 30.04.2013
18 01.01.2013 335/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 335/2012 účinný od 01.01.2013 do 27.03.2013
19 01.01.2012 332/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 332/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.12.2012
348/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 348/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.12.2012
388/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 388/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.12.2012
20 01.08.2011 183/2011 Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 183/2011 účinný od 01.08.2011 do 31.12.2011
21 01.07.2010 151/2010 Zákon o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 151/2010 účinný od 01.07.2010 do 31.07.2011
22 01.03.2010 575/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 575/2009 účinný od 01.03.2010 do 30.06.2010
23 01.01.2010 495/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 495/2009 účinný od 01.01.2010 do 28.02.2010
24 01.12.2009 487/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 487/2009 účinný od 01.12.2009 do 31.12.2009
25 01.01.2009 477/2008 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 477/2008 účinný od 01.01.2009 do 30.11.2009
26 15.12.2008 491/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 491/2008 účinný od 15.12.2008 do 31.12.2008
27 01.12.2008 477/2008 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 477/2008 účinný od 01.12.2008 do 14.12.2008
28 28.11.2008 484/2008 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 484/2008 účinný od 28.11.2008 do 30.11.2008
29 15.10.2008 384/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 384/2008 účinný od 15.10.2008 do 27.11.2008
30 01.01.2008 643/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 643/2007 účinný od 01.01.2008 do 14.10.2008
31 01.10.2007 335/2007 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov 335/2007 účinný od 01.10.2007 do 31.12.2007
32 01.08.2007 24/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2007 účinný od 01.08.2007 do 30.09.2007
33 01.07.2007 273/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 273/2007 účinný od 01.07.2007 do 31.07.2007
34 01.03.2007 84/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 84/2007 účinný od 01.03.2007 do 30.06.2007
35 01.01.2006 341/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 341/2005 účinný od 01.01.2006 do 28.02.2007
36 01.09.2005 341/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 341/2005 účinný od 01.09.2005 do 31.12.2005
37 01.07.2005 290/2005 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 290/2005 účinný od 01.07.2005 do 31.08.2005
38 01.04.2005 36/2005 Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 36/2005 účinný od 01.04.2005 do 30.06.2005
757/2004 Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.04.2005 do 30.06.2005
39 01.01.2005 613/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 613/2004 účinný od 01.01.2005 do 31.03.2005
371/2004 Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 371/2004 účinný od 01.01.2005 do 31.03.2005
40 01.10.2004 428/2004 428/2004 účinný od 01.10.2004 do 31.12.2004
41 01.09.2004 420/2004 Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov 420/2004 účinný od 01.09.2004 do 30.09.2004
382/2004 Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 382/2004 účinný od 01.09.2004 do 30.09.2004
42 01.05.2004 204/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 204/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.08.2004
43 01.03.2004 589/2003 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 589/2003 účinný od 01.03.2004 do 30.04.2004
44 01.02.2004 530/2003 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.02.2004 do 29.02.2004
45 01.01.2004 424/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 424/2002 účinný od 01.01.2004 do 31.01.2004
46 01.09.2003 353/2003 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov 353/2003 účinný od 01.09.2003 do 31.12.2003
47 28.02.2003 účinný od 28.02.2003 do 31.08.2003
48 01.01.2003 424/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 424/2002 účinný od 01.01.2003 do 27.02.2003
480/2002 Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 480/2002 účinný od 01.01.2003 do 27.02.2003
49 09.11.2002 620/2002 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. novembra 2002 vo veci vyslovenia nesúladu § 200i ods. 4 zákona č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov s čl. 6 ods. 1 prvou vetou Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 620/2002 účinný od 09.11.2002 do 31.12.2002
50 01.09.2002 451/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 451/2002 účinný od 01.09.2002 do 08.11.2002
424/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 424/2002 účinný od 01.09.2002 do 08.11.2002
51 03.05.2002 232/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 232/2002 účinný od 03.05.2002 do 31.08.2002
52 01.05.2002 215/2002 Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2002 účinný od 01.05.2002 do 02.05.2002
53 01.01.2002 501/2001 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 501/2001 účinný od 01.01.2002 do 30.04.2002
54 27.07.2001 303/2001 Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku 303/2001 účinný od 27.07.2001 do 31.12.2001
55 04.09.1999 223/1999 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 223/1999 účinný od 04.09.1999 do 26.07.2001
56 24.07.1999 185/1999 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 1. júla 1999 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 27 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 225/1998 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňajú sa ďalšie zákony, nesúladu niektorých slov v ustanovení § 200ha zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 225/1998 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňajú sa ďalšie zákony a nesúladu pripojených slov v ustanovení § 5 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 225/1998 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňajú sa ďalšie zákony s Ústavou Slovenskej republiky 185/1999 účinný od 24.07.1999 do 03.09.1999
57 14.07.1999 166/1999 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 22. júna 1999 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 250f zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov s ústavou Slovenskej republiky a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8 166/1999 účinný od 14.07.1999 do 23.07.1999
58 03.04.1999 66/1999 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. marca 1999 vo veci vyslovenia nesúladu zákona č. 187/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov s Ústavou Slovenskej republiky a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd 66/1999 účinný od 03.04.1999 do 13.07.1999
59 19.03.1999 46/1999 Zákon o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov 46/1999 účinný od 19.03.1999 do 02.04.1999
60 01.01.1999 235/1998 Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony 235/1998 účinný od 01.01.1999 do 18.03.1999
61 05.11.1998 331/1998 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 331/1998 účinný od 05.11.1998 do 31.12.1998
62 23.10.1998 318/1998 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. októbra 1998 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky 318/1998 účinný od 23.10.1998 do 04.11.1998
63 28.07.1998 233/1998 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 233/1998 účinný od 28.07.1998 do 22.10.1998
64 23.07.1998 225/1998 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňajú sa ďalšie zákony 225/1998 účinný od 23.07.1998 do 27.07.1998
65 01.07.1998 169/1998 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 169/1998 účinný od 01.07.1998 do 22.07.1998
66 18.06.1998 187/1998 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov 187/1998 účinný od 18.06.1998 do 30.06.1998
67 01.06.1998 124/1998 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a mení sa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 124/1998 účinný od 01.06.1998 do 17.06.1998
144/1998 Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov 144/1998 účinný od 01.06.1998 do 17.06.1998
68 20.12.1997 359/1997 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 11. novembra 1997 vo veci vyslovenia nesúladu § 200i ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov s čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky 359/1997 účinný od 20.12.1997 do 31.05.1998
69 30.07.1997 211/1997 Zákon o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 211/1997 účinný od 30.07.1997 do 19.12.1997
70 04.04.1997 účinný od 04.04.1997 do 29.07.1997
71 04.10.1996 281/1996 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 10. septembra 1996 vo veci vyslovenia nesúladu čl. I bodu 6, a to § 35 ods. 2 písm. f), ako aj čl. I bodu 49, t. j. § 241a ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, s Ústavou Slovenskej republiky 281/1996 účinný od 04.10.1996 do 03.04.1997
72 01.03.1996 58/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 58/1996 účinný od 01.03.1996 do 03.10.1996
73 01.02.1996 22/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat 22/1996 účinný od 01.02.1996 do 29.02.1996
74 01.12.1995 232/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 232/1995 účinný od 01.12.1995 do 31.01.1996
233/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.12.1995 do 31.01.1996
75 14.09.1995 190/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov 190/1995 účinný od 14.09.1995 do 30.11.1995
76 01.04.1994 46/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok 46/1994 účinný od 01.04.1994 do 13.09.1995
519/1991 519/1991 účinný od 01.04.1994 do 13.09.1995
77 01.01.1993 263/1992 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok 263/1992 účinný od 01.01.1993 do 31.03.1994
5/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok 5/1993 účinný od 01.01.1993 do 31.03.1994
519/1991 519/1991 účinný od 01.01.1993 do 31.03.1994
78 01.01.1992 519/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok a notársky poriadok 519/1991 účinný od 01.01.1992 do 31.12.1992
79 01.10.1991 328/1991 328/1991 účinný od 01.10.1991 do 31.12.1991
80 01.07.1990 180/1990 Zákon o zmenách predpisov v nemocenskom a sociálnom zabezpečení a materskom príspevku a niektorých ďalších predpisov 180/1990 účinný od 01.07.1990 do 30.09.1991
81 01.04.1983 133/1982 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok 133/1982 účinný od 01.04.1983 do 30.06.1990
82 01.07.1975 20/1975 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce 20/1975 účinný od 01.07.1975 do 31.03.1983
83 01.07.1973 49/1973 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok 49/1973 účinný od 01.07.1973 do 30.06.1975
84 01.01.1970 158/1969 Zákon, ktorým sa dopĺňajú a menia Občiansky súdny poriadok, notársky poriadok a zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. 158/1969 účinný od 01.01.1970 do 30.06.1973
85 01.07.1967 36/1967 Zákon o znalcoch a tlmočníkoch 36/1967 účinný od 01.07.1967 do 31.12.1969
86 01.07.1965 35/1965 Zákon o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) 35/1965 účinný od 01.07.1965 do 30.06.1967
87 01.04.1964 účinný od 01.04.1964 do 30.06.1965
účinný od 01.04.1964 do 30.06.1967
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore