Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 335/2012 účinný od 01.01.2013 do 31.12.2014


Platnosť od: 14.11.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Účinnosť do: 31.12.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Obchodné záväzkové vzťahy, Orgány ochrany práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD2 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 335/2012 účinný od 01.01.2013 do 31.12.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 335/2012 s účinnosťou od 01.01.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

1.

V § 1a ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „komora“)“.

2.

V § 2 ods. 1 sa slová „Slovenská advokátska komora (ďalej len „komora“)“ nahrádzajú slovom ...

4.

V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) získal najmenej päťročnú prax ako advokátsky koncipient s minimálnymi obsahovými nárokmi ...

5.

V § 3 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) absolvoval vzdelávanie v rozsahu a za podmienok určených stavovským predpisom komory,“. ...

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená e) až k).

6.

V § 3 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
je bezúhonný a spoľahlivý,“.

7.

V § 3 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) nie je v čase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu okrem pedagogickej, ...

8.

V § 3 ods. 4 sa slovo „Bezúhonný“ nahrádza slovom „Spoľahlivým“ a slovo „ani“ sa vypúšťa. ...

9.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) O nezapísaní fyzickej osoby do zoznamu advokátov rozhoduje predsedníctvo komory.“. ...

10.

V § 6 ods. 2 sa za slová „sudcu“ vkladá čiarka a slová „asistenta sudcu Najvyššieho súdu ...

11.

V § 6 ods. 3 sa za slová „§ 3 ods. 1 písm. a), b), e) až g),“ vkladajú slová „absolvoval ...

12.

V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) komu po zapísaní do zoznamu advokátov nezanikol alebo vznikol pracovný pomer alebo obdobný ...

13.

V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie peňažná pokuta a do troch mesiacov ...

14.

V § 9 ods. 1 písm. b) a c) sa slová „b) až d)“ nahrádzajú slovami „b) až e)“.

15.

§ 11 znie:

„§ 11 (1) Proti rozhodnutiu komory o nezapísaní fyzickej osoby do zoznamu advokátov, o vyčiarknutí ...

16.

V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Advokát je povinný oznámiť komore zmenu v spôsobe ...

17.

V § 12 odsek 4 znie:

„(4) Pri poskytovaní právnych služieb je advokát povinný používať profesijné označenie advokát, ...

18.

V § 14 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.

19.

V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „spoločníkmi a“ a na konci sa pripája táto veta: „Spoločníkom ...

20.

V § 15 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

21.

V § 17 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „zástupcu určila komora podľa § 20 ods. 3 alebo ...

22.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo ak nebol určený podľa odseku 3“.

23.

V § 20 sa vypúšťa odsek 3.

24.

V § 27 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Limit poistného plnenia ...

25.

V § 29 ods. 1 sa za slová „príspevok na činnosť komory“ vkladajú slová „rovnajúci sa jednej ...

26.

Za § 29 sa vkladajú § 29a až 29c, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:

„Prezentácia výkonu advokátskeho povolania a reklama § 29a (1) Advokát je pri výkone povolania ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14b a 14c znejú:

„14b) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých ...

27.

V § 45 ods. 1 sa za slová „Organizačná zložka zahraničného združenia“ vkladajú slová „zapísaná ...

28.

V § 46 ods. 1 sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

29.

V § 46 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „komora“.

30.

V 46 ods. 3 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „komora“ a slová „oznámi komore tieto ...

31.

V § 50 ods. 1 sa slová „ministerstvo na návrh komory alebo žiadateľa o zápis do zoznamu medzinárodných ...

32.

V § 50 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „komora“.

33.

V § 50 ods. 3 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovom „komora“ a slová „oznámi komore ...

34.

V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Disciplinárne opatrenia podľa odseku 2 písm. a) a b) nemožno uložiť spolu s disciplinárnym ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

35.

V § 57 ods. 4 sa slová „spojené s činnosťou disciplinárneho senátu“ nahrádzajú slovami ...

36.

V § 58 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Návrh na začatie disciplinárneho konania sa ...

37.

V § 58 ods. 2 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „deviatich“.

38.

§ 59 znie:

„§ 59 (1) Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu môže disciplinárne obvinený alebo navrhovateľ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.

39.

§ 60 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) po uplynutí skúšobnej doby, počas ktorej mu bol podmienečne odložený výkon disciplinárneho ...

40.

V § 62 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „obmedzeným“ sa ...

42.

V § 62 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
je bezúhonný a spoľahlivý,“.

43.

V § 62 ods. 1 písm. d) sa slová „s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej ...

44.

V § 62 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak advokát vykonával advokáciu rôznymi spôsobmi podľa § 12 ods. 1, je na účely posúdenia ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

45.

§ 62 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Advokát vykonávajúci advokáciu samostatne alebo v združení môže zamestnávať najviac ...

46.

Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 62a Minimálne obsahové nároky na prax advokátskeho koncipienta (1) Priebeh praxe advokátskeho ...

47.

V § 65 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „odborný ...

48.

V § 66 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
odvolacia disciplinárna komisia, ktorá má desať členov a troch náhradníkov.“.

49.

V § 67 odsek 2 znie:

„(2) Volebné obdobie orgánov komory je štvorročné; to neplatí, ak sú nové orgány komory zvolené ...

50.

V § 67 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak počas volebného obdobia orgánov komory nie sú zvolené nové orgány komory, predlžuje ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

51.

V § 68 ods. 1 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.

52.

V § 69 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

53.

V § 71 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno b).

54.

V § 71 ods. 2 písm. b) sa za slová „zoznam zahraničných združení“ vkladá čiarka a slová ...

55.

Za § 74 sa vkladá § 74a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 74a Odvolacia disciplinárna komisia (1) Odvolacia disciplinárna komisia a) rozhoduje v trojčlenných ...

56.

§ 75 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Vykonateľné rozhodnutie orgánu komory vydané podľa tohto zákona je podkladom pre vykonanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) § 41 ods. 2 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení ...

57.

Za § 82a sa vkladá § 82b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 82b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013 (1) Advokáta vykonávajúceho ...

58.

V § 83 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ...

59.

V § 86 sa slová „do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Európskych spoločenstiev“ ...

60.

V názve prílohy č. 2 sa slová „právnych aktov“ nahrádzajú slovami „právne záväzných ...

61.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa posledná veta.

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa predpisov ...

2.

V § 29 ods. 6 sa suma „500 eur“ nahrádza sumou „1 000 eur“.

3.

V § 35 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) vo veciach vrátenia dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu pri medzinárodných únosoch detí,“. ...

Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l).“.

4.

V § 115a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Pojednávanie nie je potrebné nariaďovať ani v drobných sporoch.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

5.

V § 176 ods. 3 prvá veta znie: „Ak zákon neustanovuje inak, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých ...

6.

V § 200ea ods. 1 sa suma „500 eur“ nahrádza sumou „1 000 eur“.

7.

V § 214 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) súd prvého stupňa rozhodol podľa § 115a bez nariadenia pojednávania a je potrebné zopakovať ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

8.

V § 214 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

9.

V § 230 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) § 228 ods. 1 písm. a) alebo b), ak nové dôkazy súvisia s novými vedeckými metódami, ktoré ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

3.

V § 57 sa vypúšťa odsek 5.

4.

§ 58 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak súd rozhoduje podľa § 57 ods. 1 písm. k), nariadi pojednávanie; ak rozhoduje podľa § ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

Čl. V

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

3.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Dočasné pridelenie sudcu (1) Na zabezpečenie riadneho chodu súdnictva možno sudcu s jeho ...

4.

§ 13 vrátane nadpisu znie:

„§ 13 Stáže sudcu (1) Sudca, ak s tým súhlasí, môže vykonávať stáž a) v Kancelárii prezidenta ...

Čl. VII

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 51 ods. 4 písm. b) sa slová „zmeny v obsadení súdu sudcami“ nahrádzajú slovami „zmeny ...

Čl. VIII

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

1.

V § 5a ods. 2 druhej vete sa slová „a traja zástupcovia ministerstva“ nahrádzajú slovami „zástupca ...

2.

V § 5a ods. 2 sa tretia veta vypúšťa.

3.

Za § 24d sa vkladá § 24e, ktorý znie:

„§ 24e (1) Ak účastníkovi konania vznikol nárok na náhradu trov konania a súd nerozhodol o ...

Čl. IX

Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak ide o poskytovanie právnych služieb podľa osobitného predpisu,25a) dozor nad dodržiavaním ...

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. I bodov 3 a 41, čl. III, čl. IV bodov ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore