Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 491/2008 účinný od 15.12.2008 do 31.12.2012


Platnosť od: 04.12.2008
Účinnosť od: 15.12.2008
Účinnosť do: 31.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Občianske súdne konanie, Priestupkové konanie, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD10 DS1 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 491/2008 účinný od 15.12.2008 do 31.12.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 491/2008 s účinnosťou od 15.12.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa citácia „Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa citácia „Napríklad § 105 až 111 Trestného poriadku.“ ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 15a Trestného poriadku.“ nahrádza citáciou ...

4.

§ 7 znie:

„§ 7 (1) Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) vo vyšetrovaní a v skrátenom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
§ 10 ods. 8 písm. a) a b) a ods. 10 Trestného poriadku.“.

5.

V § 8 ods. 1 sa slová „príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“)“ nahrádzajú ...

6.

V § 14 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) pri služobnom zákroku proti osobe, ktorá podľa zistených skutočností môže byť svojím ...

7.

V § 17a sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ...

8.

V § 17b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dožiadanie o predvedenie musí obsahovať osobné ...

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8a sa citácia „§ 90 ods. 3 a § 98 Trestného poriadku v znení ...

10.

V § 18 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

11.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže podľa osobitného ...

12.

V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné ...

13.

V § 20a ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1 a 2“.

14.

V § 21 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon ...

15.

V § 21 odseky 5 až 11 znejú:

„(5) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú, ak vecou je tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu; ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a, 10b a 11 znejú:

„10a) § 742 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb. 10b) Zákon Národnej rady ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a sa vypúšťa.

16.

V § 22 ods. 1 a § 28 ods. 2 sa slová „§ 14 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 5“.

17.

V § 23 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zakázať jazdu, ...

18.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27a Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia (1) Policajt je oprávnený vykázať z bytu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11be, 11bf, 11bg, 11bh a 11bi znejú:

„11be) § 76 ods. 1 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku. 11bf) § 1 zákona Slovenskej národnej ...

19.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11c sa citácia „§ 89 ods. 14 Trestného zákona v znení neskorších ...

20.

V § 36 sa slová „obzvlášť závažných trestných činov18)“ nahrádzajú slovom „zločinov18)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18)
§ 11 ods. 1 Trestného zákona.“.

21.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18a sa citácia „§ 88a Trestného poriadku v znení neskorších ...

22.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18b sa citácia „§ 88b ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších ...

23.

§ 39c vrátane nadpisu znie:

„§ 39c Osobitné nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu (1) Osobitné finančné ...

24.

V § 40 ods. 1 sa za slová „utajenie skutočnej totožnosti“ vkladajú slová „alebo príslušnosti ...

25.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18c sa citácia „§ 101 ods. 7 Trestného poriadku.“ nahrádza ...

26.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Osobou konajúcou v prospech Policajného zboru nesmie byť príslušník Slovenskej informačnej ...

27.

V § 42 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
ide o svedka, ktorého osobná sloboda bola obmedzená na základe príkazu súdu,“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

28.

V § 44 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

29.

V § 44 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladajú slová „zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, ...

30.

V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
prekonal aktívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a.“.

31.

V § 51 odsek 2 znie:

„(2) Hmaty a chvaty je policajt oprávnený použiť, aby a) predviedol, zaistil, zatkol alebo zadržal ...

32.

V § 58 sa na konci pripája táto veta: „Policajt je oprávnený použiť zásahovú výbušku aj ...

33.

V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „§ 13 zákona č. 140/1961 Zb.“ nahrádza citáciou ...

34.

V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa citácia „§ 14 zákona č. 140/1961 Zb.“ nahrádza citáciou ...

35.

V § 61b ods. 1 a v § 67 ods. 1 písm. c) sa slová „obzvlášť závažných trestných činov“ ...

36.

V § 68a sa slová „obzvlášť závažného trestného činu“ nahrádzajú slovom „zločinu“. ...

37.

V poznámke pod čiarou k odkazu 27d sa citácia „§ 11 a 12 Trestného zákona v znení neskorších ...

38.

V § 69d ods. 5 sa slovo „ustanoví“ nahrádza slovami „ustanovuje zákon alebo“.

39.

Za § 69d sa vkladá § 69da, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 69da Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie pri plnení úloh Policajného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27e znie:

„27e) § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení ...

40.

Piata hlava vrátane nadpisu znie:

„PIATA HLAVA VYČLENENIE VOJAKOV A PRÍSLUŠNÍKOV OZBROJENÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZBOROV NA PLNENIE ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27f, 27g a 27h znejú:

„27f) Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...

41.

V § 73 ods. 1 sa za slová „iného štátneho orgánu alebo orgánu obce v prípadoch“ nahrádzajú ...

42.

§ 73 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na požiadanie osoby ohrozenej osobou vykázanou podľa § 27a útvar Policajného zboru zabezpečuje ...

43.

V § 76 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po nezvestnej osobe písomne žiadať od právnických ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

44.

V § 76a ods. 3 sa slová „údaje súvisiace s poskytovaním elektronickej komunikačnej služby28i)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28i znie:

„28i)
§ 55 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 610/2003 Z. z.“.

45.

V § 77b ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osobitným predpisom28ja)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28ja znie:

„28ja) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007, ktorým ...

46.

§ 81 vrátane nadpisu znie:

„§ 81 Zákaz používať označenia „Policajný zbor“ a „Polícia“ a zákaz používať služobnú ...

47.

Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 82a Transpozičné ustanovenie Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev ...

48.

Zákon sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 75 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a g)“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá ...

2.

Za § 75a sa vkladá § 75b, ktorý znie:

„§ 75b (1) Ak sa súdu nepodarilo predvolať účastníka, ktorého príslušný policajný orgán ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 27a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...

3.

V § 76 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „blízka alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) poruší zákaz používať označenie „Policajný zbor“ alebo „Polícia“ alebo zákaz ...

2.

V § 47 ods. 2 sa za slová „písm. h)“ vkladajú slová „až i)“.

Čl. IV

Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 240/2005 ...

1.

§ 38 vrátane nadpisu znie:

„§ 38 Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie na účely predchádzania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38a Transpozičné ustanovenie Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev ...

3.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Pri plnení úloh je informačná služba oprávnená používať technické prostriedky a dopravné ...

2.

V § 2 ods. 4 sa za slová „vláde Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a jej členom“.

3.

V § 2 ods. 5 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „inej“.

4.

V § 2 ods. 6 sa slová „§ 2 ods. 1 až 3 tohto zákona“ nahrádzajú slovami „odseku 4 a 5“ ...

Čl. VI

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 ...

1.

V § 20 ods. 7 sa vypúšťajú slová „vec odovzdá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a“ ...

2.

V § 57d ods. 4 sa slovo „ustanoví“ nahrádza slovami „ustanovuje zákon alebo“.

3.

Za § 57d sa vkladá § 57da, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 57da Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie pri plnení úloh Železničnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

„31a) § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení ...

4.

Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 66a Transpozičné ustanovenie Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev ...

5.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 57/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH ...

Čl. VII

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

1.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Služobná rovnošata (1) Služobná rovnošata je služobný odev, ktorý má špecifické ...

2.

V § 34 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Záverečná vyšetrovateľská skúška sa nevyžaduje ...

3.

V § 34 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo policajtovi, ktorý vykonával skrátené ...

Čl. VIII

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., ...

1.

Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 65a Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie na účely predchádzania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení ...

2.

Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý znie:

„§ 68a Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené ...

3.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH ...

Čl. IX

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54a Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie pri plnení úloh colnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 46b znie:

„46b) § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení ...

2.

Za § 59a sa vkladá § 59b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 59b Transpozičné ustanovenie Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev ...

3.

Zákon sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH ...

Čl. X

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

V § 348 ods. 1 písm. f) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“ a za písmeno f) sa vkladá nové ...

„g) dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril vykázanie zo spoločného obydlia ...

Čl. XI

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak orgány činné v trestnom konaní poskytujú informácie z trestného konania orgánom členských ...

2.

V § 10 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie aj príslušník Policajného zboru, ktorý nie ...

Doterajšie odseky 10 až 22 sa označujú ako odseky 11 až 23.

3.

V § 85 ods. 3 sa za slovo „vykonal“ vkladajú čiarka a slová „ktorému bola odovzdaná zaistená ...

4.

V § 85 ods. 4 sa za slovo „vykonal“ vkladajú čiarka a slová „ktorému bola odovzdaná zaistená ...

5.

§ 94 vrátane nadpisu znie:

„§ 94 Úschova vydaných, odňatých a prevzatých vecí (1) Úschovu vecí vydaných, odňatých ...

6.

V § 196 ods. 2 sa za slová „vyžiadaním písomných podkladov“ vkladajú slová „od oznamovateľa ...

7.

Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií ...

Čl. XII

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2008.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore