Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.07.2015 do 08.12.2015

Platnosť od: 26.06.2014
Účinnosť od: 01.07.2015
Účinnosť do: 08.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Dane z príjmu, Občianske súdne konanie, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD42DS10EUPPČL0

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.07.2015 do 08.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 180/2014 s účinnosťou od 01.07.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb do Národnej rady Slovenskej ...

§ 2
Zásady volebného práva

Voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

§ 3
Právo voliť

Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku podľa podmienok ustanovených ...

§ 4
Prekážky práva voliť

Prekážkou práva voliť je

a)

zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

b)

výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

c)

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

§ 5
Právo byť volený

Podmienky práva byť volený ustanovuje zákon v osobitných častiach.

§ 6
Prekážky práva byť volený

Prekážkou práva byť volený je

a)

výkon trestu odňatia slobody,

b)

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

c)

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

§ 7
Volebné obvody

Volebné obvody ustanovuje zákon v osobitných častiach.

§ 8
Volebné okrsky
(1)

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov utvára starosta obce, primátor mesta, ...

(2)

Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov.

(3)

Volebné okrsky sa označujú poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami. V hlavnom meste ...

§ 9
Stály zoznam voličov
(1)

Stály zoznam voličov (ďalej len „stály zoznam“) zostavuje a vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky ...

(2)

V stálom zozname sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska.

(3)

O voličovi sa v stálom zozname uvádzajú tieto údaje:

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
c)
štátna príslušnosť,
d)
názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu. ...
(4)

Obec vyčiarkne zo stáleho zoznamu voliča, ktorý

a)
sa prihlásil na trvalý pobyt v inej obci,
b)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c)
skončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(5)

Obec vykoná zmenu v stálom zozname, ak volič zmenil meno, priezvisko alebo trvalý pobyt v obci.

(6)

Obec priebežne zisťuje skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmeny v stálom zozname. Obec vykonáva zmeny ...

a)
vlastných evidencií,
b)
oznámení orgánov verejnej moci,
c)
výsledkov námietkového konania.
(7)

Orgány verejnej moci, ktoré rozhodujú o osobnom stave voličov alebo vedú inú evidenciu o voličoch ako ...

(8)

V stálom zozname musí byť miesto na opravu chýb a vyznačenie prekážky práva voliť.

§ 10
Námietkové konanie
(1)

Volič si môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné ...

(2)

Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v stálom zozname, môže sa volič, ktorý je tým dotknutý, ...

§ 11
Zoznam voličov
(1)

Zoznam voličov pre jednotlivé volebné okrsky vyhotoví obec zo stáleho zoznamu; ak ide o zoznam voličov ...

(2)

Zoznam voličov odovzdá obec okrskovej volebnej komisii najneskôr hodinu pred začatím hlasovania.

(3)

Do zoznamu voličov okrsková volebná komisia dopíše v deň konania volieb voliča, o ktorom to ustanovuje ...

(4)

Každý, kto je oprávnený oboznamovať sa s údajmi v zozname voličov, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť. ...

(5)

Vyhotovenie osobitného zoznamu voličov ustanovuje zákon v osobitných častiach.

§ 12
Všeobecné ustanovenia
(1)

Voľby riadi Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

(2)

Pre voľby sa zriaďujú okresné volebné komisie a okrskové volebné komisie; zriadenie ďalších volebných ...

(3)

Volebnými orgánmi na účely tohto zákona sú aj

a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),
b)
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“),
c)
okresný úrad,
d)
samosprávny kraj,
e)
obec.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

§ 13
(1)

Zriaďuje sa Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“) ...

(2)

Predsedovia príslušných politických strán, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, predseda Najvyššieho ...

(3)

Funkčné obdobie štátnej komisie sa začína dňom zloženia sľubu podľa § 18 ods. 3 členmi štátnej komisie ...

(4)

Členstvo v štátnej komisii je verejnou funkciou. Členom štátnej komisie môže byť občan Slovenskej republiky, ...

(5)

Bezúhonný na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin. Bezúhonnosť sa ...

(6)

Funkcia člena štátnej komisie zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
ak člen štátnej komisie prestal spĺňať podmienky na výkon funkcie podľa odseku 4 alebo podľa § 14,
d)
z dôvodu zmeny pomeru politických síl podľa odseku 1 na základe rozhodnutia politickej strany, ktorá ...
(7)

Ak sa uprázdni miesto člena štátnej komisie, ustanoví sa nový člen na zvyšné funkčné obdobie. Nového ...

(8)

Funkcia člena štátnej komisie sa nevykonáva v pracovnoprávnom vzťahu.

(9)

Člen štátnej komisie má nárok na paušálnu mesačnú odmenu za výkon funkcie v sume 1,5-násobku priemernej ...

(10)

Člen štátnej komisie je zúčastnený na zdravotnom poistení, na nemocenskom poistení a na dôchodkovom ...

(11)

Člen štátnej komisie je povinný bezodkladne oznámiť všetky skutočnosti, pre ktoré nemôže vykonávať svoju ...

(12)

Podrobnosti o členstve v štátnej komisii, zániku funkcie člena štátnej komisie, postupy politických ...

§ 14
Funkcia člena štátnej komisie je nezlučiteľná s kandidatúrou na funkciu a s funkciou
a)

prezidenta Slovenskej republiky,

b)

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

c)

poslanca Európskeho parlamentu,

d)

predsedu samosprávneho kraja,

e)

poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja,

f)

starostu obce,

g)

poslanca obecného zastupiteľstva.

§ 15
(1)

Činnosť štátnej komisie riadi jej predseda. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje ním písomne ...

(2)

Štátna komisia rozhoduje v zbore. Štátna komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí prítomné aspoň ...

(3)

Podrobnosti o rokovaní, rozhodovaní štátnej komisie a o účasti na jej zasadnutiach upravuje rokovací ...

(4)

Na ministerstve vnútra sa zriaďuje Úrad štátnej komisie (ďalej len „úrad“) ako osobitný organizačný ...

(5)

Ministerstvo vnútra určuje štruktúru úradu po prerokovaní so štátnou komisiou. Skončenie alebo zmenu ...

(6)

Výdavky na činnosť štátnej komisie a úradu sa uhrádzajú z rozpočtu ministerstva vnútra. Rozpočet finančných ...

(7)

Ministerstvo vnútra

a)
plní úlohy odborného a administratívneho útvaru štátnej komisie vo volebných veciach,
b)
zabezpečuje tlač hlasovacích lístkov,
c)
vydáva vzory volebných tlačív a obálok a zabezpečuje ich vyhotovenie,
d)
usmerňuje obce pri utváraní volebných okrskov, zostavovaní zoznamov voličov, vybavení volebných miestností ...
e)
určuje systém elektronického komunikačného spojenia volebných orgánov,
f)
zabezpečuje pre obce a volebné orgány metodické a informačné pomôcky potrebné na ich činnosť,
g)
spolupracuje s orgánmi Európskej komisie vo veciach volieb do Európskeho parlamentu,
h)
plní ďalšie úlohy podľa osobitných častí tohto zákona.
(8)

Ministerstvo vnútra upraví po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným ...

a)
výšku odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií,
b)
podrobnosti o úhrade odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií.
(9)

Štatistický úrad utvára na prípravu spracovania a spracovanie výsledkov volieb pre štátnu komisiu, okresné ...

(10)

Člen odborného sumarizačného útvaru volebnej komisie skladá sľub tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, ...

(11)

Odborné sumarizačné útvary volebných komisií plnia úlohy podľa programového a organizačného zabezpečenia ...

(12)

Štátna komisia prizýva vedúceho odborného sumarizačného útvaru na svoje zasadnutia vždy, keď sú predmetom ...

(13)

Štatistický úrad po dohode s ministerstvom vnútra vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.

§ 16
(1)

Štátna komisia

a)
preskúmava a registruje kandidátne listiny pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby ...
b)
dohliada na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
c)
riadi odborný sumarizačný útvar pri plnení úloh podľa tohto zákona,
d)
kontroluje financovanie politických strán,
e)
kontroluje financovanie a vedenie volebnej kampane,
f)
je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam ministerstva vnútra vydaným podľa osobitných predpisov vo veciach ...
g)
prerokúva pridelenie vysielacích časov v televíznom vysielaní a rozhlasovom vysielaní počas volebnej ...
h)
zisťuje výsledky volieb poštou osobami oprávnenými voliť, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej ...
i)
zisťuje a zverejňuje priebežné a celkové výsledky volieb,
j)
vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb,
k)
vydáva kandidátom zvoleným za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu ...
l)
vyhlasuje nastúpenie náhradníka za poslanca Európskeho parlamentu,
m)
oznamuje predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky nastúpenie náhradníka alebo neuplatňovanie mandátu ...
n)
usmerňuje spracovanie výsledkov hlasovania,
o)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy ministerstvu vnútra,
p)
plní ďalšie úlohy podľa osobitných častí tohto zákona a podľa osobitných predpisov.
(2)

Štátna komisia pri plnení úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov spolupracuje s ministerstvom ...

(3)

Štátna komisia poskytuje politickým stranám a kandidátom metodickú pomoc a poradenstvo o pravidlách ...

(4)

Úrad

a)
plní úlohu sekretariátu štátnej komisie,
b)
kontroluje plnenie úloh, ktoré fyzickým osobám a právnickým osobám vyplývajú z právnych predpisov upravujúcich ...
c)
plní úlohy ustanovené osobitnými predpismi,
d)
plní ďalšie úlohy podľa pokynov štátnej komisie.
§ 17

Kandidát na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, na poslanca Európskeho parlamentu, na prezidenta ...

§ 18
(1)

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku a je spôsobilý na právne úkony a má ...

(2)

Volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Spôsob utvorenia volebných komisií ustanovuje zákon v ...

(3)

Člen volebnej komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, ...

(4)

Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platnosť ...

(5)

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu ...

§ 19
(1)

Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou ...

(2)

Zapisovateľ volebnej komisie skladá sľub tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a ...

(3)

Zapisovateľa štátnej komisie na vykonanie volieb vymenuje vláda Slovenskej republiky; návrh podáva minister ...

(4)

Zapisovateľa okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce.

(5)

Zapisovateľa volebnej komisie vymenúva príslušný orgán v dostatočnom časovom predstihu tak, aby mohol ...

§ 20
Vyhlásenie volieb a čas ich konania
(1)

Rozhodnutie o vyhlásení volieb sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(2)

V rozhodnutí o vyhlásení volieb sa uvádza

a)
deň konania volieb,
b)
lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností,
c)
lehota na utvorenie volebných komisií a na ich prvé zasadanie,
d)
ďalšie skutočnosti, ktoré ustanovuje zákon v osobitných častiach.
(3)

Voľby sa konajú v jeden deň v sobotu. Voľby sa konajú v určený deň od siedmej do dvadsiatej druhej hodiny. ...

§ 21
Informovanie voličov
(1)

Obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ...

(2)

Ak ide o voľby do Európskeho parlamentu, obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb do Európskeho ...

(3)

Obec doručuje najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie ...

(4)

Tam, kde sa vykonáva väzba, a tam, kde sa vykonáva trest odňatia slobody (ďalej len „ústav“), zabezpečí ...

§ 22
Volebná miestnosť a jej vybavenie
(1)

Pri vchode do volebnej miestnosti sa umiestňuje nápis „volebná miestnosť“ a číslo volebného okrsku. ...

(2)

Vo volebnej miestnosti sa umiestňujú na čelnú stenu štátna vlajka Slovenskej republiky a štátny znak ...

(3)

Vo volebnej miestnosti musí byť volebná schránka, prenosná volebná schránka, schránka na odloženie nepoužitých ...

(4)

Vo volebnej miestnosti alebo pred vchodom do volebnej miestnosti musia byť vystavené hlasovacie lístky ...

(5)

Volebná miestnosť musí byť vybavená osobitnými priestormi na úpravu hlasovacích lístkov a písacími potrebami ...

(6)

Vybavenie volebnej miestnosti zabezpečuje obec.

§ 23
Začatie hlasovania

Pred začatím hlasovania skontroluje predseda okrskovej volebnej komisie za prítomnosti členov komisie, ...

Spôsob hlasovania

§ 24
(1)

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti. Volič hlasuje osobne, zastúpenie ...

(2)

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným ...

(3)

Po prevzatí hlasovacieho lístka a obálky vstupuje volič do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích ...

(4)

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne ...

(5)

Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov vkladá obálku pred ...

(6)

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať ...

(7)

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec ...

(8)

Ak sa má hlasovať v ústave, dohodne ústav čas hlasovania do prenosnej volebnej schránky s príslušnou ...

(9)

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, ...

(10)

Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej ...

§ 25

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho skončiť, môže okrsková ...

§ 26
Poriadok vo volebnej miestnosti

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie, počas jeho neprítomnosti ...

§ 27
Prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb
(1)

Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomní, okrem členov okrskovej volebnej komisie, jej zapisovateľa, ...

(2)

Zástupca nezávislého kandidáta má právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej ...

(3)

Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu ...

§ 28
Skončenie hlasovania

Po uplynutí času určeného na hlasovanie môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú vo volebnej miestnosti ...

§ 29
Postup po skončení hlasovania a posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov a obálok
(1)

Po skončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť nevydané hlasovacie lístky a ...

(2)

Okrsková volebná komisia sčíta obálky a porovná ich počet so záznamami v zozname voličov. Obálky, ktoré ...

(3)

Poškodenie hlasovacieho lístka alebo obálky nemá vplyv na ich platnosť. Na prečiarknutie a dopisovanie ...

(4)

V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka a obálky okrsková volebná komisia s konečnou ...

§ 30
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1)

Okrsková volebná komisia vyhotoví písomne zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku ...

(2)

Okrsková volebná komisia môže zápisnicu podľa odseku 1 vyhotoviť v elektronickej forme určenej štatistickým ...

(3)

Náležitosti zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku sú ustanovené v osobitných ...

(4)

Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom ...

§ 31
Činnosť okrskovej volebnej komisie po podpísaní zápisnice
(1)

Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vyhlasuje ...

(2)

Okrsková volebná komisia odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.

§ 32
Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1)

Okresná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania v dvoch rovnopisoch. Zápisnicu o výsledku ...

(2)

Náležitosti zápisnice o výsledku hlasovania sú ustanovené v osobitných častiach zákona.

§ 33
Zápisnica štátnej komisie a zverejňovanie výsledkov volieb
(1)

Štátna komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb v dvoch rovnopisoch. Zápisnicu o výsledku volieb ...

(2)

Štátna komisia zverejní celkové výsledky volieb po podpísaní zápisnice o výsledku volieb; môže zverejňovať ...

(3)

Náležitosti zápisnice o výsledku volieb sú ustanovené v osobitných častiach zákona.

§ 34
Materiálne a personálne zabezpečenie volebných komisií
(1)

Materiálne prostriedky potrebné na činnosť volebných komisií a osoby na organizačnú a technickú prípravu ...

a)
štátnu komisiu ministerstvo vnútra,
b)
okresnú volebnú komisiu okresný úrad,
c)
obvodnú volebnú komisiu a pre volebnú komisiu samosprávneho kraja úrad samosprávneho kraja,
d)
okrskovú volebnú komisiu a miestnu volebnú komisiu obec, v meste pre mestskú volebnú komisiu mesto, ...
(2)

Orgány podľa odseku 1 písm. a) až c) zabezpečujú umiestnenie odborného sumarizačného útvaru volebnej ...

§ 35
Spolupráca orgánov verejnej moci

Orgány verejnej moci sú povinné spolupracovať pri vykonávaní tohto zákona.

§ 36
Nároky členov volebných komisií
(1)

Člen volebnej komisie a zapisovateľ volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v ...

(2)

Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy alebo náhradu platu podľa odseku 1, má nárok na úhradu vyplatenej ...

a)
na príslušnom okresnom úrade, ak ide o člena okresnej volebnej komisie.
b)
na príslušnom úrade samosprávneho kraja, ak ide o člena obvodnej volebnej komisie alebo volebnej komisie ...
c)
v príslušnej obci, ak ide o člena okrskovej volebnej alebo miestnej volebnej komisie alebo mestskej ...
(3)

Náhradu podľa odseku 1 vypláca príslušný orgán do 30 dní od uplatnenia nároku.

(4)

Člen okrskovej volebnej komisie, člen miestnej volebnej komisie, člen mestskej volebnej komisie a zapisovateľ ...

§ 37
Úhrada výdavkov spojených s voľbami
(1)

Výdavky spojené s voľbami sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.

(2)

Ministerstvo vnútra usmerňuje obce, samosprávne kraje a okresné úrady pri vynakladaní finančných prostriedkov ...

§ 38
Konanie a opatrenia proti nečinnosti
(1)

Na konanie podľa tohto zákona, okrem § 40 a 41, sa nevzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom ...

(2)

Ak obec nesplní úlohy podľa tohto zákona, bezodkladne zabezpečí ich splnenie prednosta okresného úradu ...

§ 39
Úschova volebných dokumentov
(1)

Volebné komisie odovzdávajú volebné dokumenty do úschovy obciam, okresným úradom, samosprávnym krajom ...

(2)

Dňom prevzatia volebných dokumentov podľa odseku 1 sa volebné dokumenty stávajú súčasťou registratúry ...

(3)

Na sprístupňovanie zápisníc o výsledkoch volieb sa vzťahuje osobitný predpis, do ostatných volebných ...

Priestupky

§ 40
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)

neodloží po hlasovaní nepoužité hlasovacie lístky do schránky na to určenej,

b)

neuposlúchne pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti podľa § 26,

c)

požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej ...

d)

uvedie v čestnom vyhlásení ku kandidátnej listine nepravdivý údaj.

§ 41
(1)

Okresný úrad uloží za priestupok podľa § 40 písm. a) a b) pokutu 33 eur a za priestupok podľa § 40 písm. ...

(2)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

DRUHÁ ČASŤ

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 42
Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky.

§ 43
Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) môže byť zvolený občan Slovenskej ...

§ 44
Volebný obvod

Územie Slovenskej republiky tvorí pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky jeden volebný obvod. ...

§ 45
Osobitný zoznam voličov
(1)

Osobitný zoznam voličov zostavuje a vedie ministerstvo vnútra. Do osobitného zoznamu voličov sa zapisujú ...

(2)

V osobitnom zozname voličov sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska.

(3)

O voličovi zapísanom do osobitného zoznamu voličov sa uvádzajú tieto údaje:

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
c)
adresa miesta pobytu v cudzine.
(4)

Volič sa do osobitného zoznamu voličov zapisuje na základe žiadosti o voľbu poštou. Žiadosť o voľbu ...

(5)

Ak žiadosť o voľbu poštou neobsahuje zákonom ustanovené údaje alebo nie sú k nej pripojené ustanovené ...

(6)

Ministerstvo vnútra odovzdá osobitný zoznam voličov štátnej komisii v dvoch rovnopisoch v deň konania ...

§ 46
Hlasovací preukaz
(1)

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec ...

(2)

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním ...

(3)

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola ...

(4)

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom ...

a)
údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3,
b)
korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
(5)

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú ...

(6)

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná ...

(7)

Tlačivá hlasovacích preukazov zabezpečuje ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra doručí hlasovacie ...

(8)

O vydaných hlasovacích preukazoch vedie obec evidenciu. Evidencia obsahuje číslo hlasovacieho preukazu, ...

(9)

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

§ 47
Okresná volebná komisia
(1)

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina ...

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, ...
c)
podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, ...
(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. ...

(4)

Ak okresná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov ...

(5)

Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; ...

(6)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva tejto ...

(7)

Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou ...

(8)

Okresná volebná komisia

a)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
prerokúva informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb,
c)
prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,
d)
dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
e)
vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania,
f)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy okresnému úradu.
(9)

Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného ...

§ 48
Zapisovateľ okresnej volebnej komisie

Zapisovateľa okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.

§ 49
Okrsková volebná komisia
(1)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina ...

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, ...
c)
podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, ...
(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. ...

(4)

Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená podľa odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť ...

(5)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; ...

(6)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva tejto ...

(7)

Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena ...

(8)

Okrsková volebná komisia

a)
zabezpečuje správny priebeh hlasovania,
b)
dopisuje voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov,
c)
sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
d)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.
§ 50
Kandidátna listina
(1)

Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu. Politická ...

(2)

Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku ...

(3)

Kandidátna listina obsahuje

a)
názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,
b)
zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát ...
c)
meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky ...
(4)

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené

a)
vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so ...
b)
potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 17 000 eur (ďalej len „kaucia“),
c)
oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, ...
(5)

Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia uviesť najviac 150 kandidátov.

(6)

Na kandidátnej listine môže politická strana uviesť svoj grafický znak; na kandidátnej listine koalície ...

(7)

Zapisovateľ štátnej komisie zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti podľa odseku ...

(8)

Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ...

(9)

Kaucia sa uhrádza na mimorozpočtový účet, ktorý na tento účel zriadi ministerstvo vnútra; číslo tohto ...

§ 51
Preskúmavanie kandidátnych listín
(1)

Štátna komisia preskúmava predložené kandidátne listiny najneskôr 80 dní predo dňom konania volieb. ...

(2)

Štátna komisia vyčiarkne z kandidátnej listiny kandidáta,

a)
ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,
b)
ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 43,
c)
ktorý nepripojil vyhlásenie podľa § 50 ods. 4 písm. a),
d)
ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej ...
e)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad ustanovený počet kandidátov podľa § 50 ods. 5.
§ 52
Registrácia kandidátnych listín
(1)

Štátna komisia zaregistruje najneskôr 70 dní predo dňom konania volieb kandidátne listiny, ktoré sú ...

(2)

Štátna komisia v lehote podľa odseku 1 odmietne registráciu kandidátnej listiny, ktorá nie je v súlade ...

(3)

O zaregistrovaní kandidátnej listiny, o zaregistrovaní kandidátnej listiny s úpravami alebo o odmietnutí ...

(4)

Proti rozhodnutiu štátnej komisie o zaregistrovaní kandidátnej listiny s úpravami a proti rozhodnutiu ...

(5)

Ak súd rozhodne o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine alebo o zaregistrovaní kandidátnej listiny, ...

(6)

Štátna komisia po zaregistrovaní kandidátnych listín odovzdáva zoznam kandidátov podľa politických strán ...

§ 53
Číslovanie kandidátnych listín

Štátna komisia bezodkladne po zaregistrovaní kandidátnych listín určí žrebom číslo, ktorým sa označí ...

§ 54
Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
(1)

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb písomne prostredníctvom ...

(2)

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry vzdať; vzdanie musí urobiť ...

(3)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry ...

(4)

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje o ňom ...

§ 55
Hlasovacie lístky
(1)

Hlasovací lístok sa vyhotoví pre každú politickú stranu a koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. ...

(2)

Ministerstvo vnútra zabezpečuje na základe zaregistrovaných kandidátnych listín potrebný počet hlasovacích ...

(3)

Na hlasovacom lístku musí byť uvedené vyžrebované číslo kandidátnej listiny, deň konania volieb, názov ...

(4)

Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej ...

(5)

Ak politická strana používa vo svojom názve veľké písmená, uvádza sa jej názov na hlasovacom lístku ...

(6)

Ministerstvo vnútra doručuje hlasovacie lístky prostredníctvom okresných úradov obciam najneskôr 40 ...

(7)

Volič, ktorý hlasuje na území Slovenskej republiky, dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti ...

(8)

Ak dôjde k späťvzatiu kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, k zrušeniu politickej ...

§ 56
Vyhlásenie volieb
(1)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr ...

(2)

Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby za neplatné alebo zrušil výsledok volieb, predseda ...

§ 57
Spôsob voľby
(1)

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

a)
vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
b)
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
(2)

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou.

(3)

Poštou môže voliť

a)
volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý bol na základe žiadosti zapísaný ...
b)
volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia ...
§ 58
Spôsob hlasovania
(1)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do volebnej miestnosti s hlasovacím preukazom, dopisuje ...

(2)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého ...

(3)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého ...

(4)

Volič vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do obálky jeden hlasovací lístok. Na ...

§ 59
Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
(1)

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať písomne alebo elektronicky ...

(2)

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
c)
adresu miesta pobytu v cudzine.
(3)

Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája

a)
čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia ...
(4)

Ministerstvo vnútra zasiela najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu ...

a)
obálku podľa § 22 ods. 3 opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky ministerstva vnútra,
b)
hlasovacie lístky,
c)
návratnú obálku,
d)
poučenie o spôsobe hlasovania.
(5)

Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla ministerstva ...

(6)

Volič na hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených ...

(7)

Volič vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela. ...

(8)

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené ministerstvu ...

(9)

Štátna komisia v deň konania volieb zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje voľbu poštou v osobitnom ...

(10)

Na postup pri zisťovaní výsledkov hlasovania sa vzťahujú ustanovenia § 29 ods. 2 až 4 a § 61 a 62 primerane. ...

(11)

Štátna komisia vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt ...

(12)

Štátna komisia v zápisnici o výsledku hlasovania poštou uvádza

a)
počet voličov zapísaných v osobitnom zozname voličov,
b)
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
c)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,
d)
počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície, ...
e)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo ...
(13)

Zápisnica štátnej komisie podľa odseku 12 je zároveň zápisnicou okresnej volebnej komisie.

§ 60
Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava ...
(1)

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, ...

(2)

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
adresu trvalého pobytu,
d)
adresu miesta pobytu v cudzine.
(3)

Obec zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine

a)
obálku podľa § 22 ods. 3,
b)
hlasovacie lístky,
c)
návratnú obálku,
d)
poučenie o spôsobe hlasovania.
(4)

Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného ...

(5)

Volič na hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených ...

(6)

Volič vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela. ...

(7)

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého ...

(8)

Návratné obálky doručené v lehote podľa odseku 7 odovzdáva obec príslušnej okrskovej volebnej komisii ...

(9)

Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu obce zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje ...

§ 61
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdeľuje hlasovacie lístky podľa politických ...

§ 62
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
(1)

Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú ...

(2)

Ak volič dal na hlasovacom lístku prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, hlasovací lístok sa počíta ...

§ 63
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1)

Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza

a)
čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b)
počet voličov zapísaných v zozname voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24,
e)
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,
g)
počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície, ...
h)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo ...
(2)

Okrsková volebná komisia bezodkladne doručí jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania ...

(3)

Okrsková volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn okresnej volebnej komisie.

§ 64
Overovanie zápisníc okresnou volebnou komisiou

Okresná volebná komisia zisťuje výsledky volieb na podklade zápisníc okrskových volebných komisií o ...

§ 65
Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1)

Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku hlasovania uvádza

a)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania,
b)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24,
e)
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,
g)
počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície, ...
h)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo ...
(2)

Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku ...

Podmienky prideľovania mandátov

§ 66
(1)

Štátna komisia zisťuje, koľko platných hlasov celkovo bolo odovzdaných pre každú politickú stranu a ...

(2)

Štátna komisia ďalej zisťuje,

a)
ktoré politické strany získali menej ako päť percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov,
b)
ktoré koalície zložené z dvoch alebo troch politických strán získali menej ako sedem percent z celkového ...
c)
ktoré koalície zložené najmenej zo štyroch politických strán získali menej ako desať percent z celkového ...
(3)

Politické strany alebo koalície, ktoré získali viac hlasov z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, ...

§ 67
(1)

Ak štátna komisia zistí, že podľa § 66 nepostupuje do ďalšieho zisťovania volebných výsledkov žiadna ...

a)
hranicu piatich percent na hranicu štyroch percent, ak ide o politickú stranu podľa § 66 ods. 2 písm. ...
b)
hranicu siedmich percent na hranicu šiestich percent, ak ide o koalíciu podľa § 66 ods. 2 písm. b),
c)
hranicu desiatich percent na hranicu deviatich percent, ak ide o koalíciu podľa § 66 ods. 2 písm. c). ...
(2)

Štátna komisia postupne znižuje percentuálnu hranicu podľa odseku 1 tak, aby do ďalšieho zisťovania ...

§ 68
Prideľovanie mandátov
(1)

Súčet platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické strany alebo koalície sa vydelí číslom 151. ...

(2)

Celkový počet platných hlasov, ktorý získala politická strana alebo koalícia, sa delí republikovým volebným ...

(3)

Ak sa takým spôsobom pridelil o jeden mandát viac, než sa mal prideliť, odpočíta sa prebytočný mandát ...

(4)

Ak neboli tým spôsobom pridelené všetky mandáty alebo ak politická strana alebo koalícia kandidovala ...

(5)

V rámci jednotlivých politických strán alebo koalícií kandidáti dostanú mandáty pridelené strane v poradí, ...

(6)

Kandidáti, ktorí nedostali mandát, sa stávajú náhradníkmi.

§ 69
Výsledky volieb
(1)

Štátna komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb, v ktorej uvádza

a)
počet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice,
b)
počet volebných okrskov,
c)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
d)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
e)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24,
f)
počet voličov, ktoré zaslali návratnú obálku z cudziny,
g)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,
h)
mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov, spolu s údajmi o výsledkoch prednostného ...
i)
mená a priezviská kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi, spolu s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania. ...
(2)

Štátna komisia odovzdáva zápisnicu o výsledku volieb Národnej rade Slovenskej republiky.

(3)

Po overení volieb Národnou radou Slovenskej republiky oznámi jej predseda Ministerstvu financií Slovenskej ...

§ 70
Osvedčenie o zvolení

Štátna komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov osvedčenie o zvolení.

§ 71
Nastupovanie náhradníkov
(1)

Ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo ...

(2)

Ak nie je náhradník tej istej politickej strany alebo koalície, zostane mandát uprázdnený do konca volebného ...

(3)

Ak bola politická strana zrušená, náhradník nenastupuje a mandát zostane uprázdnený do konca volebného ...

(4)

Ak sa mandát poslanca neuplatňuje, nastupuje náhradník.

(5)

Nastúpenie náhradníka vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní po dni, v ktorom ...

TRETIA ČASŤ

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

§ 72
Právo voliť
(1)

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý ...

(2)

Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného ...

(3)

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky nemá občan iného členského štátu, ...

(4)

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie. ...

§ 73
Právo byť volený
(1)

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

a)
občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku,
b)
občan iného členského štátu, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a nebol zbavený ...
(2)

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte ...

(3)

Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie, ktoré začína plynúť dňom začiatku ...

§ 74
Volebný obvod

Územie Slovenskej republiky tvorí pre voľby do Európskeho parlamentu jeden volebný obvod.

§ 75
Zápis občana iného členského štátu do zoznamu voličov
(1)

Občana iného členského štátu zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu ...

(2)

Občan iného členského štátu uvádza v žiadosti

a)
meno a priezvisko, u žien aj rodné priezvisko,
b)
rodné číslo, alebo dátum narodenia, ak nemá rodné číslo,
c)
miesto narodenia,
d)
pohlavie.
(3)

Občan iného členského štátu k žiadosti pripája vyhlásenie, v ktorom uvádza

a)
svoju štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
b)
poslednú adresu pobytu v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom,
c)
volebný obvod členského štátu Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, v ktorom bol naposledy zapísaný ...
d)
že vykoná svoje právo voliť len na území Slovenskej republiky,
e)
že nebol pozbavený práva voliť v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom.
(4)

Vzor žiadosti o zapísanie do zoznamu voličov zabezpečí pre obec ministerstvo vnútra prostredníctvom ...

(5)

O zapísaní alebo nezapísaní do zoznamu voličov písomne informuje obec žiadateľa bezodkladne. Na námietkové ...

(6)

Zoznam občanov iného členského štátu zapísaných v obci do zoznamu voličov s údajmi podľa odsekov 2 a ...

(7)

Ministerstvo vnútra overuje vyhlásenie občana Slovenskej republiky, ktorý požiadal o zapísanie do zoznamu ...

(8)

Ministerstvo vnútra oznámi bezodkladne obci, v ktorej má občan Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapísanie ...

(9)

Obec vyčiarkne zo zoznamu podľa odseku 1 občana iného členského štátu Európskej únie na základe jeho ...

§ 76
Hlasovací preukaz

Na hlasovací preukaz sa vzťahujú ustanovenia § 46.

§ 77
Okresná volebná komisia
(1)

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina ...

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, ...
c)
podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, ...
(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota ...

(4)

Ak okresná volebná komisia nie je utvorená podľa odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť ...

(5)

Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; ...

(6)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva tejto ...

(7)

Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou ...

(8)

Okresná volebná komisia

a)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
prerokúva informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb,
c)
prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,
d)
dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
e)
vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania.
(9)

Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu.

§ 78
Zapisovateľ okresnej volebnej komisie

Zapisovateľa okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.

§ 79
Okrsková volebná komisia
(1)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina ...

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, ...
c)
podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, ...
(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota ...

(4)

Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená podľa odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť ...

(5)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; ...

(6)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva tejto ...

(7)

Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena ...

(8)

Okrsková volebná komisia

a)
zabezpečuje správny priebeh hlasovania,
b)
dopisuje voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov,
c)
sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
d)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.
§ 80
Kandidátna listina
(1)

Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu. Politická ...

(2)

Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku ...

(3)

Kandidátna listina obsahuje

a)
názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,
b)
zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát ...
c)
adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých ...
d)
meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky ...
(4)

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené

a)
potvrdenie o uhradení kaucie 1 700 eur,
b)
oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, ...
c)
vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, v ktorom
1.
občan Slovenskej republiky uvádza meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého ...
2.
občan iného členského štátu uvádza meno alebo mená, priezvisko, dátum a miesto narodenia, svoju štátnu ...
(5)

Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia uviesť najviac toľko kandidátov, koľko poslancov ...

(6)

Na kandidátnej listine môže politická strana uviesť svoj grafický znak; na kandidátnej listine koalície ...

(7)

Zapisovateľ štátnej komisie zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti podľa odseku ...

(8)

Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ...

(9)

Ak politická strana alebo koalícia uviedla na svojej kandidátnej listine ako kandidáta občana iného ...

(10)

Ministerstvo vnútra overuje vyhlásenie občana Slovenskej republiky, ktorý kandiduje na území iného členského ...

(11)

Kaucia sa uhrádza na mimorozpočtový účet, ktorý na tento účel zriadi ministerstvo vnútra; číslo tohto ...

§ 81
Preskúmavanie kandidátnych listín
(1)

Štátna komisia preskúmava predložené kandidátne listiny najneskôr 80 dní predo dňom konania volieb. ...

(2)

Štátna komisia vyčiarkne z kandidátnej listiny kandidáta,

a)
ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,
b)
ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 73,
c)
ktorého vyhlásenie podľa § 80 ods. 4 písm. c) nie je pripojené ku kandidátnej listine,
d)
ktorého vyhlásenie podľa § 80 ods. 4 písm. c) druhého bodu je v rozpore s výsledkom overenia podľa § ...
e)
ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej ...
f)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine v inom členskom štáte Európskej únie, alebo
g)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad ustanovený počet kandidátov podľa § 80 ods. 5.
§ 82
Registrácia kandidátnych listín
(1)

Štátna komisia zaregistruje najneskôr 70 dní predo dňom konania volieb kandidátne listiny, ktoré sú ...

(2)

Štátna komisia v lehote podľa odseku 1 odmietne registráciu kandidátnej listiny, ktorá nie je v súlade ...

(3)

O zaregistrovaní kandidátnej listiny, o zaregistrovaní kandidátnej listiny s úpravami alebo o odmietnutí ...

(4)

Proti rozhodnutiu štátnej komisie o zaregistrovaní kandidátnej listiny s úpravami podľa § 81 ods. 2 ...

(5)

Ak súd rozhodne o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine alebo o zaregistrovaní kandidátnej listiny, ...

(6)

Štátna komisia po zaregistrovaní kandidátnych listín odovzdáva zoznam kandidátov podľa politických strán ...

(7)

Ministerstvo vnútra plní úlohu komunikačnej centrály pre vzájomnú výmenu informácií s inými členskými ...

(8)

Zoznam občanov iného členského štátu Európskej únie uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách ...

(9)

Zoznam občanov Slovenskej republiky kandidujúcich v inom členskom štáte Európskej únie predloží ministerstvo ...

(10)

Ak štátna komisia zistí, že kandidát uvedený na zaregistrovanej kandidátnej listine kandiduje aj v inom ...

(11)

Ak štátna komisia zistí z výsledku overenia iného členského štátu Európskej únie, že občan iného členského ...

§ 83
Číslovanie kandidátnych listín

Štátna komisia bezodkladne po zaregistrovaní kandidátnych listín určí žrebom číslo, ktorým sa označí ...

§ 84
Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
(1)

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb písomne prostredníctvom ...

(2)

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry vzdať; vzdanie musí urobiť ...

(3)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry ...

(4)

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, zostávajú údaje o ňom ...

§ 85
Hlasovacie lístky
(1)

Hlasovací lístok sa vyhotoví pre každú politickú stranu a koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. ...

(2)

Ministerstvo vnútra zabezpečuje na základe zaregistrovaných kandidátnych listín potrebný počet hlasovacích ...

(3)

Na hlasovacom lístku musí byť uvedené vyžrebované číslo kandidátnej listiny, deň konania volieb, názov ...

(4)

Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej ...

(5)

Ak politická strana používa vo svojom názve veľké písmená, uvedie sa jej názov na hlasovacom lístku ...

(6)

Ministerstvo vnútra doručuje hlasovacie lístky prostredníctvom okresných úradov obciam najneskôr 40 ...

(7)

Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.

(8)

Ak dôjde k späťvzatiu kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, k zrušeniu politickej ...

§ 86
Vyhlásenie volieb
(1)

Voľby do Európskeho parlamentu vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe rozhodnutia ...

(2)

Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby za neplatné alebo zrušil výsledok volieb, predseda ...

§ 87
Spôsob hlasovania
(1)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do volebnej miestnosti s hlasovacím preukazom, dopisuje ...

(2)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého ...

(3)

Volič, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého ...

(4)

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne ...

(5)

Občana Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, nemá trvalý ...

(6)

Volič vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do obálky jeden hlasovací lístok. Na ...

§ 88
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdeľuje hlasovacie lístky podľa politických ...

§ 89
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
(1)

Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú ...

(2)

Ak volič dal na hlasovacom lístku prednostný hlas viac ako dvom kandidátom, hlasovací lístok sa počíta ...

§ 90
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1)

Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza

a)
čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b)
počet voličov zapísaných v zozname voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,
f)
počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície, ...
g)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo ...
(2)

Okrsková volebná komisia bezodkladne doručí jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania ...

§ 91
Overovanie zápisníc okresnou volebnou komisiou

Okresná volebná komisia zisťuje výsledky volieb na podklade zápisníc okrskových volebných komisií o ...

§ 92
Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1)

Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku hlasovania uvádza

a)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania,
b)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,
f)
počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície, ...
g)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo ...
(2)

Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku ...

§ 93
Podmienky prideľovania mandátov
(1)

Štátna komisia zisťuje, koľko platných hlasov celkovo bolo odovzdaných pre každú politickú stranu a ...

(2)

Štátna komisia ďalej zistí, ktorá politická strana alebo koalícia získala aspoň päť percent z celkového ...

§ 94
Prideľovanie mandátov
(1)

Súčet platných hlasov odovzdaných pre politické strany alebo koalície postupujúce do ďalšieho sčítania ...

(2)

Celkový počet platných hlasov, ktorý získala politická strana alebo koalícia, sa delí republikovým volebným ...

(3)

Ak sa takýmto spôsobom pridelilo o jeden mandát viac, než sa malo prideliť, odpočíta sa prebytočný mandát ...

(4)

Ak neboli týmto spôsobom pridelené všetky mandáty alebo ak politická strana alebo koalícia kandidovala ...

(5)

V rámci jednotlivých politických strán alebo koalícií kandidáti dostanú mandáty pridelené strane v poradí, ...

(6)

Kandidáti, ktorí nedostali mandát, sa stávajú náhradníkmi.

§ 95
Zápisnica štátnej komisie
(1)

Štátna komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza

a)
počet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice,
b)
počet volebných okrskov,
c)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
d)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
e)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,
g)
mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov Európskeho parlamentu, z toho počet zvolených ...
h)
mená a priezviská kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi, spolu s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania. ...
(2)

Štátna komisia zverejní celkový výsledok volieb až po ukončení volieb v tom členskom štáte Európskej ...

(3)

Štátna komisia odovzdá zápisnicu o výsledku volieb predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý ...

§ 96
Osvedčenie o zvolení

Štátna komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov Európskeho parlamentu osvedčenie o zvolení.

§ 97
Nastupovanie náhradníkov
(1)

Ak sa v Európskom parlamente uprázdni počas volebného obdobia mandát, nastupuje náhradník tej istej ...

(2)

Ak nie je náhradník tej istej politickej strany alebo koalície, zostane mandát uprázdnený do konca volebného ...

(3)

Ak bola politická strana zrušená, náhradník nenastupuje a mandát zostane uprázdnený až do konca volebného ...

(4)

Nastúpenie náhradníka vyhlasuje štátna komisia do 15 dní od doručenia oznámenia Európskeho parlamentu ...

(5)

O nastúpení náhradníka informuje Národná rada Slovenskej republiky Európsky parlament do 15 dní od doručenia ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 98
Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) má občan Slovenskej republiky, ktorý ...

§ 99
Hlasovací preukaz

Na hlasovací preukaz sa vzťahujú ustanovenia § 46.

§ 100
Okresná volebná komisia
(1)

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej ...

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, ...
c)
meno, priezvisko a podpis osoby
1.
oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2.
oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu, ...
3.
určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.
(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota ...

(4)

Ak okresná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov ...

(5)

Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; ...

(6)

Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou ...

(7)

Okresná volebná komisia

a)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
prerokúva informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb,
c)
prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,
d)
dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
e)
vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania,
f)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy okresnému úradu.
(8)

Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného ...

§ 101
Zapisovateľ okresnej volebnej komisie

Zapisovateľa okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.

§ 102
Okrsková volebná komisia
(1)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej ...

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, ...
c)
meno, priezvisko a podpis osoby
1.
oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2.
oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu, ...
3.
určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.
(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota ...

(4)

Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov ...

(5)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; ...

(6)

Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou ...

(7)

Okrsková volebná komisia

a)
zabezpečuje správny priebeh hlasovania,
b)
dopisuje voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov,
c)
sčítava hlasy a vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
d)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.
§ 103
Návrh na kandidáta
(1)

Návrh na kandidáta musí obsahovať

a)
meno, priezvisko a titul kandidáta,
b)
dátum narodenia,
c)
zamestnanie kandidáta, ktoré vykonáva v čase podania návrhu,
d)
adresu trvalého pobytu kandidáta,
e)
vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a že spĺňa podmienky ...
(2)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky preskúmava do siedmich dní od doručenia návrhu na kandidáta, ...

(3)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 24 hodín od prijatia návrhu na kandidáta oznamuje štátnej ...

(4)

Proti odmietnutiu návrhu na kandidáta môže dotknutý kandidát podať návrh na vydanie rozhodnutia o prijatie ...

(5)

Ak súd rozhodne o prijatí návrhu na kandidáta, predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 24 hodín ...

§ 104
Vzdanie sa kandidatúry
(1)

Kandidát na prezidenta sa môže písomne vzdať kandidatúry. Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry kandidát ...

(2)

Ak sa kandidát na prezidenta vzdal kandidatúry po vyhotovení hlasovacích lístkov, zostávajú údaje o ...

§ 105
Hlasovací lístok
(1)

Hlasovací lístok sa vyhotoví spoločný pre všetkých kandidátov, ktorých návrhy na kandidáta boli prijaté. ...

(2)

Ministerstvo vnútra zabezpečí potrebný počet hlasovacích lístkov.

(3)

Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje štátna komisia a originál hlasovacieho ...

(4)

Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej ...

(5)

Ministerstvo vnútra doručuje hlasovacie lístky prostredníctvom okresných úradov obciam. Obce zabezpečia, ...

(6)

Volič dostane hlasovací lístok vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.

§ 106
Vyhlásenie volieb
(1)

Voľby prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 55 dní predo dňom ich ...

(2)

Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby za neplatné, predseda Národnej rady Slovenskej republiky ...

§ 107
Spôsob hlasovania
(1)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do volebnej miestnosti s hlasovacím preukazom, dopisuje ...

(2)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého ...

(3)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého ...

(4)

Občana Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý ...

(5)

Volič vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do obálky hlasovací lístok. Na hlasovacom ...

§ 108
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia vylúči neplatné hlasovacie lístky a ...

§ 109
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov

Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích ...

§ 110
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1)

Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza

a)
čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b)
počet voličov zapísaných v zozname voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
g)
počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný, a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal. ...
(2)

Okrsková volebná komisia bezodkladne doručí jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania ...

§ 111
Overovanie zápisníc okresnou volebnou komisiou

Okresná volebná komisia zisťuje výsledky volieb na podklade zápisníc okrskových volebných komisií o ...

§ 112
Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1)

Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku hlasovania uvádza

a)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania,
b)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
g)
počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný, a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal. ...
(2)

Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku ...

§ 113
Zápisnica štátnej komisie
(1)

Štátna komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza

a)
počet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnicu,
b)
počet volebných okrskov,
c)
počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu,
d)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov,
f)
počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný, a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal, ...
g)
poradie kandidátov podľa počtu získaných platných hlasov,
h)
meno, priezvisko a titul kandidáta, ktorý bol zvolený za prezidenta, alebo údaj o tom, že žiaden z kandidátov ...
(2)

Štátna komisia odovzdáva zápisnicu Národnej rade Slovenskej republiky.

§ 114
Vyhlásenie výsledkov volieb

Vyhlásenie výsledkov volieb musí obsahovať

a)

meno, priezvisko a titul kandidáta, ktorý bol zvolený za prezidenta, a meno, priezvisko a titul ďalších ...

b)

konštatovanie, že vzhľadom na výsledky volieb sa uskutoční druhé kolo volieb, údaje o mene, priezvisku ...

§ 115
Druhé kolo volieb
(1)

Ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, ...

(2)

V druhom kole volieb sa postupuje podľa § 99, § 104, § 105, § 107 až 113 a podľa § 114 písm. a) primerane. ...

(3)

O čase a mieste konania druhého kola volieb informujú obce voličov spôsobom v mieste obvyklým.

(4)

Kandidát na prezidenta sa môže po vyhlásení výsledkov prvého kola volieb písomne vzdať kandidatúry.

PIATA ČASŤ

ĽUDOVÉ HLASOVANIE O ODVOLANÍ PREZIDENTA

§ 116
Právo hlasovať

Právo hlasovať v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta (ďalej len „ľudové hlasovanie“) má občan Slovenskej ...

§ 117
Hlasovací preukaz

Na hlasovací preukaz sa vzťahujú ustanovenia § 46.

§ 118
Okresná volebná komisia
(1)

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej ...

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, ...
c)
meno, priezvisko a podpis osoby
1.
oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2.
oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu. ...
(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota ...

(4)

Ak okresná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov ...

(5)

Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; ...

(6)

Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou ...

(7)

Okresná volebná komisia

a)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
prerokúva informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave ľudového hlasovania,
c)
prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,
d)
dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
e)
vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania,
f)
odovzdáva dokumenty z ľudového hlasovania okresnému úradu.
(8)

Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného ...

§ 119
Zapisovateľ okresnej volebnej komisie

Zapisovateľa okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.

§ 120
Okrsková volebná komisia
(1)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej ...

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, ...
c)
meno, priezvisko a podpis osoby
1.
oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2.
oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu. ...
(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota ...

(4)

Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov ...

(5)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; ...

(6)

Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou ...

(7)

Okrsková volebná komisia

a)
zabezpečuje správny priebeh hlasovania,
b)
dopisuje voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov,
c)
sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
d)
odovzdáva dokumenty z ľudového hlasovania do úschovy obci.
§ 121
Vyhlásenie ľudového hlasovania

Ľudové hlasovanie vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

§ 122
Hlasovací lístok
(1)

Na hlasovacom lístku musí byť uvedený deň konania ľudového hlasovania a otázka „Ste za odvolanie prezidenta ...

(2)

Ministerstvo vnútra zabezpečí potrebný počet hlasovacích lístkov.

(3)

Štátna komisia opatrí originál hlasovacieho lístka odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho ...

(4)

Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej ...

(5)

Ministerstvo vnútra doručuje hlasovacie lístky prostredníctvom okresných úradov obciam. Obce zabezpečia, ...

(6)

Volič dostane hlasovací lístok vo volebnej miestnosti v deň konania ľudového hlasovania.

§ 123
Spôsob hlasovania
(1)

Voliča, ktorý sa v deň konania ľudového hlasovania dostavil do volebnej miestnosti s hlasovacím preukazom, ...

(2)

Voliča, ktorý sa v deň konania ľudového hlasovania dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa ...

(3)

Voliča, ktorý sa v deň konania ľudového hlasovania dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa ...

(4)

Občana Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania ľudového hlasovania dovŕšil 18 rokov veku, ...

(5)

V priestore na úpravu hlasovacích lístkov vkladá volič do obálky hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ...

§ 124
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia vylúči neplatné hlasovacie lístky a ...

§ 125
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov

Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích ...

§ 126
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1)

Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza

a)
čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b)
počet voličov zapísaných v zozname voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet odovzdaných obálok,
e)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
f)
počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,
g)
počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“.
(2)

Okrsková volebná komisia bezodkladne doručí jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania ...

§ 127
Overovanie zápisníc okresnou volebnou komisiou

Okresná volebná komisia zisťuje výsledky hlasovania na podklade zápisníc okrskových volebných komisií ...

§ 128
Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1)

Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku hlasovania uvádza

a)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania,
b)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet odovzdaných obálok,
e)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
f)
počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,
g)
počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“.
(2)

Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku ...

§ 129
Zápisnica štátnej komisie
(1)

Štátna komisia v zápisnici o výsledku ľudového hlasovania uvádza

a)
počet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice,
b)
počet volebných okrskov,
c)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
d)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
e)
počet odovzdaných obálok,
f)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
g)
počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,
h)
počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“.
(2)

Štátna komisia odovzdáva zápisnicu Národnej rade Slovenskej republiky.

§ 130
Vyhlásenie výsledku ľudového hlasovania

Vyhlásenie výsledkov ľudového hlasovania musí obsahovať

a)

deň konania ľudového hlasovania,

b)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličoch,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí na otázku odpovedali „áno“,

e)

počet voličov, ktorí na otázku odpovedali „nie“,

f)

konštatovanie, že prezident bol odvolaný, alebo že prezident nebol odvolaný.

ŠIESTA ČASŤ

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

§ 131
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý ...

Právo byť volený

§ 132

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“) môže byť zvolený obyvateľ ...

§ 133

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň ...

§ 134
Volebné obvody
(1)

Pre voľby poslancov zastupiteľstiev sa v každom samosprávnom kraji utvoria viacmandátové volebné obvody, ...

(2)

Volebné obvody, počet poslancov zastupiteľstva v nich a sídla obvodných volebných komisií určí a zverejní ...

(3)

Samosprávny kraj zašle bezodkladne zapisovateľovi štátnej komisie a obciam, ktoré patria do územného ...

(4)

Pre voľby predsedu samosprávneho kraja tvorí každý samosprávny kraj jeden jednomandátový volebný obvod. ...

§ 135
Volebná komisia samosprávneho kraja
(1)

Do volebnej komisie samosprávneho kraja môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva ...

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, ...
c)
meno, priezvisko a podpis osoby
1.
oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2.
oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu. ...
(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota ...

(4)

Ak volebná komisia samosprávneho kraja nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet ...

(5)

Prvé zasadanie volebnej komisie samosprávneho kraja sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení ...

(6)

Zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja vymenúva a odvoláva predseda samosprávneho kraja.

(7)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorú podala pre voľby do zastupiteľstva, ...

(8)

Členstvo vo volebnej komisii samosprávneho kraja zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní ...

(9)

Volebná komisia samosprávneho kraja je zriadená na celé volebné obdobie.

(10)

Volebná komisia samosprávneho kraja

a)
preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov,
b)
dohliada na pripravenosť obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy ...
c)
prerokúva informácie úradu samosprávneho kraja o organizačnej a technickej príprave volieb,
d)
prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,
e)
dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
f)
vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb,
g)
uverejňuje výsledky volieb v samosprávnom kraji,
h)
vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,
i)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy samosprávnemu kraju.
§ 136
Obvodná volebná komisia
(1)

Do obvodnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu ...

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, ...
c)
meno, priezvisko a podpis osoby
1.
oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2.
oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu. ...
(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota ...

(4)

Ak obvodná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov ...

(5)

Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; ...

(6)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorú podala pre voľby do zastupiteľstva, ...

(7)

Členstvo v obvodnej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou ...

(8)

Obvodná volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.

(9)

Obvodná volebná komisia

a)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
prerokúva informácie úradu samosprávneho kraja o organizačnej a technickej príprave volieb,
c)
prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,
d)
dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
e)
vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode,
f)
uverejňuje výsledky volieb vo volebnom obvode,
g)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy samosprávnemu kraju.
(10)

Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s volebným obvodom.

§ 137
Zapisovateľ obvodnej volebnej komisie

Zapisovateľa obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva predseda samosprávneho kraja.

§ 138
Okrsková volebná komisia
(1)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu ...

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
c)
meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, ...
c)
meno, priezvisko a podpis osoby
1.
oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2.
oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu. ...
(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota ...

(4)

Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov ...

(5)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; ...

(6)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorú podala pre voľby do zastupiteľstva, ...

(7)

Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena ...

(8)

Okrsková volebná komisia

a)
zabezpečuje správny priebeh hlasovania,
b)
dopisuje voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov,
c)
sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
d)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.
(9)

Okrsková volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.

§ 139
Kandidátna listina pre voľby do zastupiteľstva
(1)

Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý ...

(2)

Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku ...

(3)

Ak sa volia poslanci zastupiteľstva vo dvoch alebo viacerých volebných obvodoch, môže politická strana ...

(4)

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje

a)
názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu a číslo volebného obvodu,
b)
zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát ...
c)
meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky ...
(5)

Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené

a)
vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so ...
b)
oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, ...
(6)

Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom ...

(7)

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje číslo volebného obvodu, meno, priezvisko, titul, dátum ...

(8)

Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, ...

(9)

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je osobitná listina podpísaná voličmi, ktorí ...

(10)

Kandidát na poslanca zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria ...

(11)

Kandidát pre voľby do toho istého zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom volebnom obvode.

(12)

Kandidát na poslanca zastupiteľstva môže kandidovať aj na predsedu samosprávneho kraja.

(13)

Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú ...

(14)

Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ...

(15)

Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja predkladá kandidátne listiny volebnej komisii samosprávneho ...

(16)

Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja zašle bezodkladne, prostredníctvom úradu samosprávneho ...

§ 140
Registrácia kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
(1)

Volebná komisia samosprávneho kraja predložené kandidátne listiny preskúma. Preskúmavanie kandidátnych ...

(2)

Volebná komisia samosprávneho kraja nezaregistruje kandidáta,

a)
ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 132,
b)
ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,
c)
ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej ...
d)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad určený počet kandidátov,
e)
ktorý ku kandidátnej listine nepripojil osobitnú listinu podľa § 139 ods. 9 alebo osobitná listina ktorého ...
(3)

Volebná komisia samosprávneho kraja zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb ...

(4)

O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví volebná komisia samosprávneho ...

(5)

Proti rozhodnutiu volebnej komisie samosprávneho kraja o nezaregistrovaní kandidáta môže dotknutá kandidujúca ...

(6)

Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, volebná komisia samosprávneho kraja vykoná rozhodnutie súdu ...

§ 141
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
(1)

V zozname zaregistrovaných kandidátov sa uvádza poradové číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie ...

(2)

Volebná komisia samosprávneho kraja zasiela štátnej komisii a každej obci, ktorá patrí do územného obvodu ...

(3)

Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb spôsobom ...

§ 142
Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry pre voľby do zastupiteľstva
(1)

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb písomne prostredníctvom ...

(2)

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry vzdať; vzdanie musí urobiť ...

(3)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry ...

(4)

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátov, alebo ak došlo k zrušeniu politickej ...

§ 143
Hlasovacie lístky pre voľby do zastupiteľstva
(1)

Pre voľby do zastupiteľstva sa pre každý volebný obvod vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre všetkých ...

(2)

Potrebný počet hlasovacích lístkov podľa odseku 1 zabezpečuje volebná komisia samosprávneho kraja prostredníctvom ...

(3)

Na hlasovacom lístku sa uvádza deň konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového ...

(4)

Ak politická strana používa vo svojom názve veľké písmená, uvádza sa jej názov na hlasovacom lístku ...

(5)

Ministerstvo vnútra prostredníctvom okresných úradov doručuje hlasovacie lístky obciam, ktoré zabezpečujú, ...

(6)

Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.

§ 144
Kandidátna listina pre voľby predsedu samosprávneho kraja
(1)

Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý ...

(2)

Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku ...

(3)

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje

a)
názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,
b)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej ...
c)
meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky ...
(4)

Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené

a)
vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej ...
b)
oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, ...
(5)

Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta.

(6)

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ...

(7)

Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, ...

(8)

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je osobitná listina podpísaná voličmi samosprávneho ...

(9)

Kandidát na predsedu samosprávneho kraja musí mať trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré ...

(10)

Kandidát na predsedu samosprávneho kraja môže kandidovať aj na poslanca zastupiteľstva.

(11)

Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú ...

(12)

Zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja predkladá kandidátne listiny volebnej komisii samosprávneho ...

§ 145
Registrácia kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
(1)

Volebná komisia samosprávneho kraja predložené kandidátne listiny preskúma. Preskúmavanie kandidátnych ...

(2)

Volebná komisia samosprávneho kraja nezaregistruje kandidáta,

a)
ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,
b)
ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 133,
c)
ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej ...
d)
ktorý ku kandidátnej listine nepripojil osobitnú listinu podľa § 144 ods. 8 alebo osobitná listina ktorého ...
(3)

Volebná komisia samosprávneho kraja zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb ...

(4)

O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví volebná komisia samosprávneho ...

(5)

Proti rozhodnutiu volebnej komisie samosprávneho kraja o nezaregistrovaní kandidáta môže dotknutá kandidujúca ...

(6)

Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, volebná komisia samosprávneho kraja vykoná rozhodnutie súdu ...

§ 146
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
(1)

V zozname zaregistrovaných kandidátov sa uvádza poradové číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie ...

(2)

Volebná komisia samosprávneho kraja zasiela zoznam zaregistrovaných kandidátov štátnej komisii a každej ...

(3)

Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb spôsobom ...

§ 147
Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry pre voľby predsedu samosprávneho ...

Ustanovenie § 142 platí rovnako aj pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

§ 148
Hlasovacie lístky pre voľby predsedu samosprávneho kraja
(1)

Pre voľby predsedu samosprávneho kraja sa vyhotoví jeden hlasovací lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných ...

(2)

Potrebný počet hlasovacích lístkov podľa odseku 1 zabezpečuje volebná komisia samosprávneho kraja prostredníctvom ...

(3)

Na hlasovacom lístku sa uvádza deň konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového ...

(4)

Ustanovenia § 143 ods. 4 až 6 platia rovnako aj pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

§ 149
Vyhlásenie volieb
(1)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr ...

(2)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia.

(3)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do orgánov samosprávnych krajov aj vtedy, ...

a)
sa v niektorom samosprávnom kraji z akýchkoľvek dôvodov nevykonali voľby podľa tohto zákona,
b)
Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby za neplatné alebo zrušil výsledok volieb,
c)
pre druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja nie sú dvaja kandidáti alebo kandidáti na predsedu ...
d)
zanikol mandát poslanca zastupiteľstva a na toto miesto nie je náhradník alebo ak zanikol mandát predsedu ...
(4)

Ak nastala skutočnosť podľa odseku 3 písm. a), predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby ...

(5)

Žiadosť o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov podľa odseku 3 písm. d) predkladá samosprávny ...

(6)

Lehoty na vykonanie volieb podľa odseku 3 sú prílohou k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej ...

(7)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa odseku 3 sa nevykonávajú v posledných šiestich mesiacoch ...

§ 150
Spôsob hlasovania
(1)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého ...

(2)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého ...

(3)

Volič v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov vkladá do obálky jeden hlasovací lístok pre ...

§ 151
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdeľuje hlasovacie lístky osobitne ...

§ 152
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
(1)

Ak volič neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov, ...

(2)

Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby poslancov zastupiteľstva, sú všetky tieto hlasovacie ...

§ 153
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1)

Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza

a)
čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b)
počet voličov zapísaných v zozname voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja.
(2)

Okrsková volebná komisia bezodkladne doručí jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania ...

§ 154
Zisťovanie výsledkov volieb v obvodnej volebnej komisii

Obvodná volebná komisia zisťuje výsledky volieb na podklade zápisníc okrskových volebných komisií o ...

§ 155
Zápisnica obvodnej volebnej komisie
(1)

Obvodná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode v dvoch rovnopisoch. ...

(2)

Obvodná volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb vo volebnom obvode uvádza

a)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania,
b)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva,
f)
mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov zastupiteľstva, názov politickej strany ...
g)
mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ...
h)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja.
(3)

Obvodná volebná komisia bezodkladne doručí zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode volebnej komisii ...

§ 156
Zápisnica volebnej komisie samosprávneho kraja
(1)

Volebná komisia samosprávneho kraja vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb v dvoch rovnopisoch. Zápisnicu ...

(2)

Volebná komisia samosprávneho kraja v zápisnici o výsledku volieb uvádza

a)
počet volebných obvodov a počet obvodných volebných komisií,
b)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva,
f)
mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov zastupiteľstva podľa volebných obvodov, ...
g)
mená a priezviská náhradníkov podľa volebných obvodov, názov politickej strany alebo názvy politických ...
h)
počet platných hlasov odovzdaných pre každého kandidáta na predsedu samosprávneho kraja,
i)
meno a priezvisko zvoleného predsedu samosprávneho kraja, názov politickej strany alebo názvy politických ...
(3)

Volebná komisia samosprávneho kraja bezodkladne zašle elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu ...

§ 157
Výsledky volieb
(1)

Za poslancov zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode v poradí najviac ...

(2)

Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti tej istej politickej strany alebo koalície rovnaký počet ...

(3)

Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti viacerých politických strán, koalícií alebo nezávislí ...

(4)

Za predsedu samosprávneho kraja je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných ...

§ 158
Uverejnenie výsledkov volieb
(1)

Volebná komisia samosprávneho kraja uverejní spôsobom v mieste obvyklým výsledky volieb poslancov zastupiteľstva ...

(2)

Samosprávny kraj zasiela obciam, ktoré patria do územného obvodu samosprávneho kraja, výsledky volieb ...

§ 159
Osvedčenie o zvolení

Volebná komisia samosprávneho kraja vydá kandidátom zvoleným za poslancov zastupiteľstva a kandidátovi ...

§ 160
Náhradníci
(1)

Ak zanikol mandát poslanca zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najviac platných ...

(2)

Nastúpenie náhradníka vyhlási predseda samosprávneho kraja do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej ...

§ 161
Zápisnica štátnej komisie

Štátna komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza

a)

počet volebných komisií samosprávnych krajov, ktoré doručili zápisnicu o výsledku volieb,

b)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet poslancov zastupiteľstiev zvolených podľa politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov, ...

f)

počet samosprávnych krajov, v ktorých bolo zvolené zastupiteľstvo,

g)

počet predsedov samosprávnych krajov zvolených podľa politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov. ...

§ 162
Druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja
(1)

Ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja nadpolovičnú ...

(2)

Do druhého kola postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali v poradí najviac platných hlasov v prvom ...

(3)

V druhom kole volieb sa postupuje podľa § 147 a 148. Ustanovenia § 150 až 156, § 158, § 159 a 161 sa ...

(4)

V druhom kole volieb je za predsedu samosprávneho kraja zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných ...

SIEDMA ČASŤ

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

§ 163
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci.

Právo byť volený

§ 164

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice ...

§ 165

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania ...

§ 166
Volebné obvody
(1)

Pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, ...

(2)

V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže utvoriť jeden ...

(3)

Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo ...

(4)

Pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod.

§ 167
Okresná volebná komisia
(1)

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu ...

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, ...
c)
meno, priezvisko a podpis osoby
1.
oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2.
oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu. ...
(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota ...

(4)

Ak okresná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov ...

(5)

Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; ...

(6)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva tejto ...

(7)

Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou ...

(8)

Okresná volebná komisia

a)
dohliada na pripravenosť miestnych volebných komisií a okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy ...
b)
prerokúva informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb,
c)
prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,
d)
dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
e)
vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb,
f)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy okresnému úradu.
(9)

Okresná volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.

(10)

Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného ...

§ 168
Zapisovateľ okresnej volebnej komisie

Zapisovateľa okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.

§ 169
Miestna volebná komisia a mestská volebná komisia
(1)

Do miestnej volebnej komisie a v mestách do mestskej volebnej komisie (ďalej len „miestna volebná komisia“) ...

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, ...
c)
meno, priezvisko a podpis osoby
1.
oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2.
oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu. ...
(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota ...

(4)

Ak miestna volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov ...

(5)

Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; ...

(6)

Zapisovateľa miestnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce.

(7)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorú podala pre voľby do obecného ...

(8)

Členstvo v miestnej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou ...

(9)

Miestna volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.

(10)

Miestna volebná komisia

a)
preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov,
b)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
c)
vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode a zápisnicu o výsledku volieb v obci,
d)
uverejňuje výsledky volieb v obci,
e)
vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,
f)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.
§ 170
Okrsková volebná komisia
(1)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu ...

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, ...
c)
meno, priezvisko a podpis osoby
1.
oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2.
oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu. ...
(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota ...

(4)

Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov ...

(5)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; ...

(6)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva tejto ...

(7)

Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena ...

(8)

Okrsková volebná komisia

a)
zabezpečuje správny priebeh hlasovania,
b)
dopisuje voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov,
c)
sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
d)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obci.
(9)

V obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok, sa okrsková volebná komisia neutvára; jej úlohy ...

(10)

Okrsková volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie.

§ 171
Kandidátna listina pre voľby do obecného zastupiteľstva
(1)

Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý ...

(2)

Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku ...

(3)

Ak sa volia poslanci obecného zastupiteľstva vo dvoch alebo viacerých volebných obvodoch, môže politická ...

(4)

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje

a)
názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, číslo volebného obvodu,
b)
zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát ...
c)
meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky ...
(5)

Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené

a)
vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so ...
b)
oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, ...
(6)

Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom ...

(7)

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje číslo volebného obvodu, meno, priezvisko, titul, dátum ...

(8)

Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, ...

(9)

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú ...

(10)

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.

(11)

Kandidát pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom volebnom obvode. ...

(12)

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj na starostu obce.

(13)

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti ...

(14)

Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ...

(15)

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie predkladá kandidátne listiny miestnej volebnej komisii na preskúmanie ...

§ 172
Registrácia kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
(1)

Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,

a)
ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,
b)
ktorý nespĺňa podmienku uvedenú v § 164,
c)
ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej ...
d)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad určený počet kandidátov,
e)
ktorý ku kandidátnej listine nepripojil podpisovú listinu podľa § 171 ods. 9 alebo podpisová listina ...
(2)

Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb a registráciu ...

(3)

O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví miestna volebná komisia bezodkladne ...

(4)

Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta môže dotknutá kandidujúca politická ...

(5)

Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, miestna volebná komisia vykoná rozhodnutie súdu do 24 hodín ...

§ 173
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
(1)

V zozname zaregistrovaných kandidátov sa uvádza poradové číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie ...

(2)

Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb spôsobom ...

§ 174
Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry pre voľby do obecného zastupiteľstva ...
(1)

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb písomne prostredníctvom ...

(2)

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry vzdať; vzdanie musí urobiť ...

(3)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry ...

(4)

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátov, alebo ak došlo k zrušeniu politickej ...

§ 175
Hlasovacie lístky pre voľby do obecného zastupiteľstva
(1)

Pre voľby do obecného zastupiteľstva sa pre každý volebný obvod vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre ...

(2)

Potrebný počet hlasovacích lístkov podľa odseku 1 zabezpečuje miestna volebná komisia prostredníctvom ...

(3)

Na hlasovacom lístku sa uvádza deň konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového ...

(4)

Ak politická strana používa vo svojom názve veľké písmená, uvádza sa jej názov na hlasovacom lístku ...

(5)

Okresný úrad doručí hlasovacie lístky obciam, ktoré zabezpečujú, aby boli najneskôr v deň konania volieb ...

(6)

Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.

§ 176
Kandidátna listina pre voľby starostu obce
(1)

Kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného predpisu, a nezávislý ...

(2)

Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu podľa odseku ...

(3)

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície obsahuje

a)
názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,
b)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej ...
c)
meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky ...
(4)

Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené

a)
vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, ...
b)
oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, ...
(5)

Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta.

(6)

Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ...

(7)

Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, ...

(8)

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je podpisová listina podpísaná voličmi, ktorí ...

(9)

Kandidát na starostu obce môže kandidovať aj na poslanca obecného zastupiteľstva.

(10)

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie zisťuje, či predložené kandidátne listiny obsahujú náležitosti ...

(11)

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie predkladá kandidátne listiny miestnej volebnej komisii na preskúmanie ...

§ 177
Registrácia kandidátov pre voľby starostu obce
(1)

Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,

a)
ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,
b)
ktorý nespĺňa podmienku uvedenú v § 165,
c)
ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej ...
d)
ktorý ku kandidátnej listine nepripojil podpisovú listinu podľa § 176 ods. 8 alebo podpisová listina ...
e)
ku ktorého kandidátnej listine nie je pripojený doklad osvedčujúci splnenie predpokladu na výkon funkcie ...
(2)

Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb a registráciu ...

(3)

O zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví miestna volebná komisia bezodkladne ...

(4)

Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta môže dotknutá kandidujúca politická ...

(5)

Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, miestna volebná komisia vykoná rozhodnutie súdu do 24 hodín ...

§ 178
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
(1)

V zozname zaregistrovaných kandidátov sa uvádza poradové číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie ...

(2)

Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb spôsobom ...

§ 179
Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry pre voľby starostu obce

Ustanovenie § 174 platí aj pre voľby starostu obce.

§ 180
Hlasovacie lístky pre voľby starostu obce
(1)

Pre voľby starostu obce sa vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. ...

(2)

Potrebný počet hlasovacích lístkov podľa odseku 1 zabezpečuje miestna volebná komisia prostredníctvom ...

(3)

Na hlasovacom lístku sa uvádza deň konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového ...

(4)

Ustanovenia § 175 ods. 4 až 6 platia aj pre voľby starostu obce.

§ 181
Vyhlásenie volieb
(1)

Voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 110 ...

(2)

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia.

(3)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby do orgánov samosprávy obcí aj vtedy, ak

a)
sa v niektorej obci z akýchkoľvek dôvodov nevykonali voľby podľa tohto zákona,
b)
Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby za neplatné alebo zrušil výsledok volieb,
c)
kandidáti na starostu obce získali rovnaký počet hlasov,
d)
zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva a na toto miesto nie je náhradník alebo ak zanikol mandát ...
(4)

Ak nastala skutočnosť podľa odseku 3 písm. a), predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje ...

(5)

Žiadosť o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí podľa odseku 3 písm. d) predkladá obec ministerstvu ...

(6)

Lehoty na vykonanie volieb podľa odseku 3 sú prílohou k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej ...

(7)

Voľby do orgánov samosprávy obcí podľa odseku 3 sa nevykonávajú v posledných šiestich mesiacoch ich ...

§ 182
Spôsob hlasovania
(1)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého ...

(2)

Voliča, ktorý sa v deň konania volieb dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého ...

(3)

Volič vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do obálky jeden hlasovací lístok pre ...

§ 183
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdeľuje hlasovacie lístky osobitne ...

§ 184
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
(1)

Ak volič neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov, ...

(2)

Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva, sú všetky tieto hlasovacie ...

§ 185
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1)

Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza

a)
čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b)
počet voličov zapísaných v zozname voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce.
(2)

Okrsková volebná komisia bezodkladne doručí jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania ...

§ 186
Zisťovanie výsledkov volieb v miestnej volebnej komisii

Miestna volebná komisia zisťuje výsledky volieb na podklade zápisníc okrskových volebných komisií o ...

§ 187
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode
(1)

Miestna volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode v dvoch rovnopisoch. ...

(2)

Miestna volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb vo volebnom obvode uvádza

a)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a ...
b)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva,
f)
mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, názov politickej ...
g)
mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ...
h)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce.
(3)

V obci, v ktorej sa utvoril iba jeden volebný obvod, sa zápisnica podľa odseku 1 nevyhotoví.

§ 188
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci
(1)

Miestna volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb v obci v dvoch rovnopisoch. Zápisnicu o ...

(2)

Miestna volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb v obci uvádza

a)
počet volebných obvodov,
b)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a ...
c)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
d)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
e)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva,
g)
mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, z toho počet ...
h)
mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ...
i)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce,
j)
meno a priezvisko zvoleného starostu obce, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich ...
(3)

Miestna volebná komisia bezodkladne doručí jeden rovnopis zápisnice o výsledku volieb v obci okresnej ...

(4)

Mestská volebná komisia v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a mestská volebná komisia v ...

§ 189
Výsledky volieb
(1)

Za poslancov obecného zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode v poradí ...

(2)

Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti tej istej politickej strany alebo koalície rovnaký počet ...

(3)

Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti viacerých politických strán, koalícií alebo nezávislí ...

(4)

Za starostu obce je zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov ...

§ 190
Uverejnenie výsledkov volieb

Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým výsledky volieb do obecného zastupiteľstva ...

§ 191
Osvedčenie o zvolení

Miestna volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov obecného zastupiteľstva a kandidátovi ...

§ 192
Náhradníci
(1)

Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší ...

(2)

Nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli obce ...

§ 193
Overovanie zápisníc okresnou volebnou komisiou

Okresná volebná komisia zhromažďuje zápisnice miestnych volebných komisií o výsledku volieb v obci a ...

§ 194
Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1)

Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza

a)
počet miestnych volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o výsledku volieb v obci,
b)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku,
e)
počet poslancov zvolených do obecných zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických strán, koalícií ...
f)
počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné zastupiteľstvo,
g)
počet starostov obcí zvolených podľa jednotlivých politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov, ...
(2)

Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku ...

§ 195
Zápisnica štátnej komisie

Štátna komisia v zápisnici o výsledku volieb uvádza

a)

počet okresných volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o výsledku volieb,

b)

počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov,

c)

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d)

počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

e)

počet poslancov zvolených do obecných zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických strán, koalícií ...

f)

počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné zastupiteľstvo,

g)

počet starostov obcí zvolených podľa jednotlivých politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov, ...

ÔSMA ČASŤ

REFERENDUM

§ 196
Právo voliť

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej ...

§ 197
Osobitný zoznam voličov
(1)

Osobitný zoznam voličov zostavuje a vedie ministerstvo vnútra. Do osobitného zoznamu voličov sa zapisujú ...

(2)

V osobitnom zozname voličov sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska.

(3)

O voličovi zapísanom do osobitného zoznamu voličov sa uvádzajú tieto údaje:

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
c)
adresa miesta pobytu v cudzine.
(4)

Volič sa do osobitného zoznamu voličov zapisuje na základe žiadosti o voľbu poštou. Žiadosť možno podať ...

(5)

Ak žiadosť o voľbu poštou neobsahuje zákonom ustanovené údaje alebo nie sú k nej pripojené ustanovené ...

(6)

Ministerstvo vnútra odovzdá osobitný zoznam voličov štátnej komisii v dvoch rovnopisoch v deň konania ...

§ 198
Hlasovací preukaz

Na hlasovací preukaz sa vzťahujú ustanovenia § 46.

§ 199
Okresná volebná komisia
(1)

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej ...

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, ...
c)
meno, priezvisko a podpis osoby
1.
oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2.
oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu, ...
3.
určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum.
(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota ...

(4)

Ak okresná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov ...

(5)

Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda; ...

(6)

Členstvo v okresnej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou ...

(7)

Okresná volebná komisia

a)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
prerokúva informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave referenda,
c)
prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,
d)
dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania,
e)
vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania,
f)
odovzdáva dokumenty z referenda do úschovy okresnému úradu.
(8)

Územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu.

§ 200
Zapisovateľ okresnej volebnej komisie

Zapisovateľa okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.

§ 201
Okrsková volebná komisia
(1)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej ...

(2)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, ...
c)
meno, priezvisko a podpis osoby
1.
oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2.
oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu, ...
3.
určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum.
(3)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota ...

(4)

Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet jej členov ...

(5)

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda; ...

(6)

Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena ...

(7)

Okrsková volebná komisia

a)
zabezpečuje správny priebeh hlasovania,
b)
dopisuje voličov v deň konania referenda do zoznamu voličov,
c)
sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,
d)
odovzdáva dokumenty z referenda do úschovy obci.

Vyhlásenie referenda

§ 202
(1)

Referendum vyhlasuje prezident.

(2)

V rozhodnutí o vyhlásení referenda sa uvádza, na návrh koho sa referendum vyhlasuje, deň prijatia uznesenia ...

(3)

Návrh alebo návrhy predložené na rozhodnutie v referende musia byť formulované tak, aby na ne bolo možné ...

(4)

Návrh na vyhlásenie referenda predkladá predseda Národnej rady Slovenskej republiky prezidentovi do ...

(5)

Ak sa má referendum vyhlásiť na základe petície občanov, postupuje sa pri výkone petičného práva podľa ...

§ 203
(1)

Prezident preskúma, či návrh na vyhlásenie referenda svojím obsahom zodpovedá Ústave Slovenskej republiky ...

(2)

Ak podmienky uvedené v odseku 1 neboli splnené, prezident vyhlásenie referenda odmietne. O svojom rozhodnutí ...

§ 204
Hlasovací lístok
(1)

Na hlasovacom lístku je uvedený návrh alebo návrhy vo forme otázky označenej poradovým číslom. Pri každom ...

(2)

Ministerstvo vnútra zabezpečuje potrebný počet hlasovacích lístkov.

(3)

Štátna komisia opatrí originál hlasovacieho lístka odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho ...

(4)

Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej ...

(5)

Ministerstvo vnútra doručí hlasovacie lístky prostredníctvom okresných úradov obciam. Obce zabezpečujú, ...

(6)

Volič, ktorý hlasuje na území Slovenskej republiky, dostane hlasovací lístok vo volebnej miestnosti.

§ 205
Spôsob voľby
(1)

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

a)
vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
b)
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
(2)

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou.

(3)

Poštou môže voliť

a)
volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý bol na základe žiadosti zapísaný ...
b)
volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia ...
§ 206
Spôsob hlasovania
(1)

Voliča, ktorý sa v deň konania referenda dostavil do volebnej miestnosti s hlasovacím preukazom, dopisuje ...

(2)

Voliča, ktorý sa v deň konania referenda dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého ...

(3)

Voliča, ktorý sa v deň konania referenda dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého ...

(4)

Volič v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov vkladá do obálky hlasovací lístok. Na hlasovacom ...

(5)

Ak sa v referende rozhoduje o viacerých návrhoch, platí ustanovenie odseku 4 pre každý z týchto návrhov ...

§ 207
Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
(1)

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať písomne alebo elektronicky ...

(2)

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
c)
adresu miesta pobytu v cudzine.
(3)

Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája

a)
čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia ...
(4)

Ministerstvo vnútra zasiela najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o ...

a)
obálku podľa § 22 ods. 3 opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky ministerstva vnútra,
b)
hlasovací lístok,
c)
návratnú obálku,
d)
poučenie o spôsobe hlasovania.
(5)

Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla ministerstva ...

(6)

Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“.

(7)

Volič vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela. ...

(8)

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené ministerstvu ...

(9)

Štátna komisia zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje voľbu poštou v osobitnom zozname voličov. ...

(10)

Na postup pri zisťovaní výsledkov hlasovania sa vzťahujú ustanovenia § 29 ods. 2 až 4 a § 209 a 210 ...

(11)

Štátna komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania poštou. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní ...

(12)

Štátna komisia v zápisnici o výsledku hlasovania poštou uvádza

a)
počet voličov zapísaných v osobitnom zozname voličov,
b)
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
c)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
d)
počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,
e)
počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“.
(13)

Zápisnica štátnej komisie podľa odseku 12 je zároveň zápisnicou okresnej volebnej komisie.

§ 208
Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava ...
(1)

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, ...

(2)

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
adresu trvalého pobytu,
d)
adresu miesta pobytu v cudzine.
(3)

Obec zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda na adresu miesta pobytu v cudzine ...

a)
obálku podľa § 22 ods. 3,
b)
hlasovací lístok,
c)
návratnú obálku,
d)
poučenie o spôsobe hlasovania.
(4)

Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného ...

(5)

Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“.

(6)

Volič vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela. ...

(7)

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého ...

(8)

Návratné obálky doručené v lehote podľa odseku 7 odovzdáva obec príslušnej okrskovej volebnej komisii ...

(9)

Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu obce zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje ...

§ 209
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia vylúči neplatné hlasovacie lístky a ...

§ 210
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov

Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích ...

§ 211
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
(1)

Okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku uvádza

a)
čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b)
počet voličov zapísaných v zozname voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24,
e)
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
f)
počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov,
g)
počet platných hlasovacích lístkov,
h)
počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“.
(2)

Pre zisťovanie účasti na referende je rozhodujúci počet voličov, ktorí prevzali obálku na hlasovanie, ...

(3)

Okrsková volebná komisia bezodkladne doručí jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania ...

§ 212
Overovanie zápisníc okresnou volebnou komisiou

Okresná volebná komisia zisťuje výsledky referenda na podklade zápisníc okrskových volebných komisií ...

§ 213
Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1)

Okresná volebná komisia v zápisnici o výsledku hlasovania uvádza

a)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a ...
b)
počet voličov zapísaných v zozname voličov,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24,
e)
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
f)
počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov,
g)
počet platných hlasovacích lístkov,
h)
počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“.
(2)

Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku ...

§ 214
Zápisnica štátnej komisie
(1)

Štátna komisia v zápisnici o výsledku referenda uvádza

a)
počet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice,
b)
počet volebných okrskov,
c)
počet voličov zapísaných v zozname voličov,
d)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
e)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24,
f)
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny,
g)
počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov,
h)
počet platných hlasovacích lístkov,
i)
počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“.
(2)

Štátna komisia odovzdáva zápisnicu Národnej rade Slovenskej republiky.

§ 215
Vyhlásenie výsledku referenda
(1)

Vyhlásenie výsledkov referenda Národnou radou Slovenskej republiky musí obsahovať

a)
deň konania referenda,
b)
počet voličov zapísaných v zoznamoch voličoch,
c)
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
počet voličov, ktorí na návrh odpovedali „áno“,
e)
počet voličov, ktorí na návrh odpovedali „nie“,
f)
konštatovanie, ktorý návrh bol v referende prijatý.
(2)

V prípade viacerých návrhov sa údaje podľa odseku 1 písm. d) a e) uvádzajú osobitne pre každý návrh.

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 216

Ministerstvo vnútra po dohode so štatistickým úradom a Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanoví ...

§ 217
(1)

Ministerstvo vnútra

a)
zabezpečuje tlač metodických a informačných materiálov, príručiek a obálky,
b)
usmerňuje obce a okresné úrady pri
1.
utváraní volebných okrskov,
2.
zostavovaní zoznamov voličov,
3.
zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností,
4.
úschove hlasovacích lístkov a iných volebných dokumentov.
(2)

Štatistický úrad po dohode s ministerstvom vnútra vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.

§ 218
(1)

Ak dôjde k rozdeleniu obce alebo k zlúčeniu obcí, úlohy, ktoré tento zákon ukladá obci, obecnému zastupiteľstvu ...

(2)

Úlohy, ktoré obec a samosprávny kraj plnia podľa tohto zákona, sú preneseným výkonom štátnej správy.

§ 219
(1)

Volebné komisie zriadené pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 plnia funkcie podľa doterajších ...

(2)

Volebné komisie zriadené pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 plnia funkcie podľa doterajších ...

(3)

Ak vznikne potreba konať voľby do orgánov územnej samosprávy v prebiehajúcom volebnom období, vykonajú ...

(4)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby prezidenta, ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta ...

(5)

Prvá štátna komisia podľa tohto zákona sa vytvorí do 31. augusta 2015 podľa výsledkov volieb do Národnej ...

§ 220

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „Slovenská volebná komisia“ alebo „ústredná ...

§ 221
Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 222
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej ...

2.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona ...

3.

zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní ...

4.

zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku ...

5.

zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona ...

6.

zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. ...

7.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady ...

8.

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 467/2001 Z. z. o úhrade nárokov členov volebných ...

9.

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 443/2009 Z. z., ktorou sa určujú druhy výdavkov ...

10.

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 313/2004 ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., ...

§ 250z až 250zd vrátane nadpisov znejú:

„§ 250z Konanie vo veciach zoznamu voličov (1) Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v stálom ...

„33) § 52 ods. 4 a § 82 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014 okrem čl. I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015, ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z.

  MINIMÁLNY POČET PODPISOV VOLIČOV PODPORUJÚCICH KANDIDATÚRU NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA PRE VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A VOĽBY STAROSTU OBCE

  Počet obyvateľov obce Počet podpisov voličov na podpisovej listine ---------------------------------- ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 180/2014 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného ...

  2.

  Smernica Rady 94/80/ES z 19. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore