Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 388/2011 účinný od 01.01.2012


Platnosť od: 12.11.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Rodinné právo, Medzinárodné právo verejné, Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Sociálna pomoc, Rodičovské práva, Vyživovacia povinnosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD53 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 388/2011 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 388/2011 s účinnosťou od 01.01.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 42 ods. 3 druhej vete sa slová „s prílohami“ nahrádzajú slovom „príloh“ a za slová ...

2.

V § 43 ods.1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho ...

3.

V § 45 ods. 5 sa za slová „súdnych rozhodnutí“ vkladá čiarka a slová „predvolania na pojednávanie“. ...

4.

V § 53 ods. 1 sa za slová „tým, že“ vkladajú slová „v súdom určenej lehote neurobí súdom ...

5.

Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý znie:

„§ 58a Ak tento zákon ustanovuje lehotu, v ktorej má súd rozhodnúť o návrhu účastníka, lehota ...

6.

§ 74 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa má konať vo veci samej v cudzine alebo ak ide o zabezpečenie výkonu cudzieho rozhodnutia, ...

7.

V § 75 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo potreby dočasnej úpravy pomerov ...

8.

V § 76 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do striedavej osobnej starostlivosti,“. ...

9.

V § 76 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do striedavej osobnej starostlivosti.“. ...

10.

Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý znie:

„§ 77a (1) Ak sa predbežné opatrenie týka výkonu cudzieho rozhodnutia, súd pri nariadení predbežného ...

11.

V § 79 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Návrh na začatie konania možno podať aj na tlačive uverejnenom ministerstvom spravodlivosti ...

12.

V § 88 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).

13.

V § 88 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je navrhovateľom ...

14.

§ 92 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak je potrebný súhlas účastníkov alebo toho, kto má vstúpiť do konania, súd ich vyzve ...

15.

§ 95 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) O zmene návrhu súd rozhodne spravidla na pojednávaní, na ktorom bola zmena navrhnutá. Ak ...

16.

V § 96 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V takomto prípade súd rozhodne o zastavení konania ...

17.

V § 99 ods. 1 tretia veta znie: „Ak to umožňujú okolnosti prejednávanej veci, môže súd pred ...

18.

V § 99 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak ide o dohodu o mediácii, rozhodne súd prednostne o tom, či dohodu o mediácii ako súdny ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

19.

V § 102 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

„V záujme maloletého dieťaťa môže súd po začatí konania vo veci starostlivosti súdu o maloletých ...

20.

V § 105 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Nadriadený súd rozhodne do 30 dní od predloženia ...

21.

V § 114 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak má odporca bydlisko v cudzine, môže mu súd ...

22.

V § 115a odsek 2 znie:

„(2) Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo výslovné vzdanie ...

23.

§ 119 znie:

„§ 119 (1) Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. (2) Účastník, ktorý ...

24.

V § 138 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

„(2) V návrhu musia byť pomery účastníka dokladované a) vyplneným tlačivom, ktorého vzor ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 5 a 6.

25.

V § 139 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „O znalečnom súd rozhodne do 30 dní od vykonania ...

26.

Za § 141 sa vkladá § 141a, ktorý znie:

„§ 141a (1) Navrhovateľovi, u ktorého nie sú splnené predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov ...

27.

V § 147 ods. 1 sa slová „môže súd uložiť“ nahrádzajú slovami „súd uloží“.

28.

V § 147 ods. 2 sa slová „môže uložiť“ nahrádzajú slovom „uloží“.

29.

Za § 147 sa vkladá § 147a, ktorý znie:

„§ 147a (1) Ak súd rozhodol o odročení nariadeného pojednávania na základe žiadosti účastníka ...

30.

V § 148 odsek 1 znie:

„(1) Štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré ...

31.

V § 151 ods. 3 sa slová „rozhodne až“ nahrádzajú slovami „rozhodne do 30 dní“.

32.

V § 158 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak súd uložil v rozsudku osobe povinnej sprístupňovať informácie podľa osobitného predpisu ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

33.

V § 164 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „O návrhu na opravu súd rozhodne do 30 dní ...

34.

V § 165 odsek 2 znie:

„(2) Súd prvého stupňa rozhodne o návrhu na opravu do 30 dní od jeho podania. Ak súd prvého ...

35.

V § 166 ods. 2 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „O návrhu na doplnenie rozsudku súd rozhodne ...

36.

V § 169 ods. 2 druhá veta znie: „Uznesenie o prerušení konania, uznesenie o zamietnutí návrhu ...

37.

V § 172 ods. 8 sa slová „platobný rozkaz na tlačive vydanom podľa vzoru uvedenom v osobitnom ...

38.

V § 175 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak navrhovateľ predloží spolu s návrhom na začatie konania návrh zmenkového platobného ...

Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.

39.

V § 175 ods. 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

40.

V § 175 ods. 9 sa slová „odsekov 1 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 8“.

41.

V § 176 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

42.

V § 176 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vo veciach určenia mena ...

43.

§ 176 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Podmienku zapísania do zoznamu žiadateľov podľa osobitného predpisu je potrebné splniť ...

44.

Za § 179 sa vkladá § 179a, ktorý znie:

„§ 179a (1) Na návrh osoby, ktorá žiada podľa medzinárodnej zmluvy21a) o vrátenie dieťaťa, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie Ministerstva ...

45.

V § 180a ods. 5 sa slová „vždy vypočuje“ nahrádzajú slovami „môže vypočuť“.

46.

V § 189a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Uloženie cudzieho rozhodnutia o pozbavení ...

47.

V § 202 ods. 3 písm. k) sa na konci vypúšťajú slová „ods. 2“.

48.

V § 202 sa odsek 3 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)
sa rozhodlo o povinnosti zložiť preddavok na trovy konania podľa § 141a.“.

49.

§ 214 znie:

„§ 214 (1) Na prejednanie odvolania proti rozhodnutiu vo veci samej nariadi predseda senátu odvolacieho ...

50.

§ 217 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak pre rozhodnutie odvolacieho súdu o návrhu účastníka tento zákon určuje lehotu, začne ...

51.

V § 228 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) možnosť jeho preskúmania vyplýva z osobitného predpisu v súvislosti s uznaním alebo výkonom ...

52.

V § 250d odsek 1 znie:

„(1) Žalovaný je povinný v súdom určenej lehote predložiť súdu svoje spisy spolu so spismi ...

53.

V § 250j ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „predpisu“ a vypúšťajú sa slová „ak rozhodnutie ...

54.

V § 250j ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, ...

55.

V § 250j sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia o nesprístupnení informácie vydaného podľa osobitného ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

56.

V § 250ja ods. 1 sa slová „podľa § 250j ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 250j ods. ...

57.

V § 250ja sa odsek 2 dopĺňa vetou: „Ustanovenia § 214 ods. 1, 4 a 5 sa v konaní podľa tejto ...

58.

V § 250k ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak bolo rozhodnutie správneho ...

59.

V § 251 ods. 2 sa za slová „trestného konania,“ vkladajú slová „trovy výkonu rozhodnutia ...

60.

§ 272 vrátane nadpisu znie:

„§ 272 Výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí (1) Súd je oprávnený nariadiť výkon rozhodnutia ...

61.

§ 273 znie:

„§ 273 (1) Ak výzva súdu podľa § 272 ods. 3 zostane bezvýsledná, súd je oprávnený uložiť ...

62.

Za § 273a sa vkladá § 273aa, ktorý znie:

„§ 273aa (1) Sudca je oprávnený vydávať pokyny orgánom a osobám, ktoré sa zúčastňujú na ...

63.

Za § 273c sa vkladá § 273d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 273d Trovy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí (1) Trovy výkonu rozhodnutia znáša ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38b znie:

„38b) Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie Ministerstva ...

64.

V poznámke pod čiarou k odkazu 40 sa na konci citácie bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto ...

65.

Za § 372t sa vkladá § 372u, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 372u Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012 Na konania začaté do ...

66.

V § 374b odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo spravodlivosti uverejní na svojom webovom sídle vzory tlačív na podanie návrhov ...

Čl. II

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 ...

1.

§ 20a znie:

„§ 20a Manželstvo, ktoré v cudzine uzavrel slovenský občan pred iným orgánom ako pred orgánom ...

2.

V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak dieťa, ktoré narodením nadobudlo slovenské občianstvo, sa narodilo a žije v cudzine, ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

3.

V § 26 odsek 2 znie:

„(2) Ak osvojujúci manželia majú rôznu štátnu príslušnosť, osvojenie sa spravuje právom ...

4.

§ 37f sa vypúšťa.

5.

Doterajší text § 48 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Súd preskúma právomoc skôr, ako začne konať o veci samej, na základe skutočností, ktoré ...

6.

V § 62a ods. 1 sa slovo „Osoba“ nahrádza slovami „Fyzická osoba“ a za slová „podľa medzinárodnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, ...

7.

V § 62a ods. 2 sa slovo „Osoba“ nahrádza slovami „Fyzická osoba“.

8.

V § 65 sa za slovami „slovenským občanom“ vypúšťa čiarka a vkladajú slová „a cudzie rozhodnutia ...

9.

V § 67 ods. 1 sa za slovom „rodičovstva“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „osvojenia ...

10.

V § 67 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

11.

§ 67 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na návrh oprávneného alebo povinného z cudzieho rozhodnutia alebo inej osoby, ktorá preukáže, ...

12.

V § 68 ods. 2 sa za slovom „rodičovstva“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „osvojenia ...

13.

Nadpis nad § 68a znie:

„Konanie o návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným výrokom“.

14.

V § 68a sa za slová „cudzieho rozhodnutia“ vkladajú slová „osobitným výrokom“.

15.

V § 68a písm. a) sa slová „v manželských veciach, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) ...

16.

V § 68a písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide ...

17.

V § 68b ods. 1 sa slová „v manželských veciach, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) ...

18.

V § 68b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Účastníkom konania vo veci uznania cudzieho rozhodnutia ...

19.

V § 68e ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V konaní o uznaní cudzieho rozhodnutia v manželskej ...

20.

V § 68g ods. 1 sa slová „v manželských veciach, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) ...

21.

V § 68h ods. 2 sa za slová „cudzieho rozhodnutia“ vkladajú slová „osobitným výrokom“.

Čl. III

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...

1.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

„§ 11a (1) Platiteľ rozhodne o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19aa a 19ab znejú:

„19aa) § 273 ods. 2 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku. 19ab) § 273 ods. 3 Občianskeho súdneho ...

2.

V § 17a sa za slová „9 a 10“ vkladajú slová „§ 11a,“.

Čl. IV

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

V § 9a sa za slová „mohol byť“ vkladá slovo „inak“ a za slová „môže domáhať“ sa ...

Čl. V

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

1.

§ 14a vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Súd s agendou starostlivosti o maloletých (1) Na konanie vo veciach vrátenia maloletého ...

2.

Za § 14c sa vkladá § 14d, ktorý znie:

„§ 14d Ak ide o vec, ktorá patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky z dôvodu prenosu právomoci ...

3.

Za § 18i sa vkladá § 18j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18j Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012 Konania vo veciach podľa ...

Čl. VI

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

Nadpis pod § 5 sa umiestňuje nad § 5.

2.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a (1) Výplata rodičovského príspevku sa zastaví oprávnenej osobe uvedenej v § 2 písm. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23c a 23d znejú:

„23c) § 273 ods. 2 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku. 23d) § 273 ods. 3 Občianskeho súdneho ...

Čl. VII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore