Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 394/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 29.11.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Školstvo a vzdelávanie, Dane z príjmu, Stredné školstvo, Základné školstvo, Miestna štátna správa
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 394/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 394/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
MENÍ:
245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 28.06.2025
564/2004 Z. z. Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 564/2004 účinný od 01.05.2024
596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.09.2024
597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 01.09.2026
Načítavam znenie...
MENU
Hore