Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 01.09.2026

Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.09.2026
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Rozpočtové a príspevkové organizácie, Stredné školstvo, Základné školstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST35JUD1DS31EUPP33ČL1

Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 01.09.2026
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 597/2003 s účinnosťou od 01.09.2026 na základe 182/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje

a)

financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,1) materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriadených regionálnymi úradmi školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“), školských zariadení zriadených regionálnymi úradmi, zariadení poradenstva a prevencie zriadených štátom uznanými cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami (ďalej len „cirkevné zariadenie poradenstva a prevencie“) a zariadení poradenstva a prevencie zriadených inými právnickými osobami alebo inými fyzickými osobami (ďalej len „súkromné zariadenie poradenstva a prevencie“), ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,5)

b)

poskytovanie

1.

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl2b) zaradených do siete podľa osobitného predpisu,5) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti,5b) ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi5c) a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi materskej školy (ďalej len „príspevok na výchovu a vzdelávanie“),

2.

príspevku na záujmové vzdelávanie pre žiakov škôl,1) ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného predpisu,5)

3.

príspevku na špecifiká,

4.

finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,

5.

dotácií.

(2)

V školách zriaďovaných podľa osobitných predpisov6) okrem žiakov prijatých nad rozsah určený podľa osobitného predpisu7) (ďalej len „verejná škola”) sa zo štátneho rozpočtu podľa tohto zákona

a)

zabezpečuje financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky, riešenia havarijných situácií, rekonštrukcií a modernizácií školských objektov a ich vybavenia,

b)

prispieva na financovanie rozvoja,

c)

prispieva na prístavbu a výstavbu škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.1)

(3)

Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie škôl1) zriadených štátom uznanými cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami (ďalej len „cirkevná škola“) a financovanie škôl1) zriadených inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami (ďalej len „súkromná škola“) rovnako ako pri verejných školách (§ 4 až § 4e), ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)

Zo štátneho rozpočtu sa prispieva na financovanie školských zariadení podľa osobitného predpisu10) v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov (ďalej len „štátne školské zariadenie“) a na financovanie materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov (ďalej len „štátna materská škola“).

(5)

Zo štátneho rozpočtu sa prispieva na financovanie cirkevných zariadení poradenstva a prevencie a na financovanie súkromných zariadení poradenstva a prevencie rovnako ako štátnym zariadeniam poradenstva a prevencie podľa § 5, ak § 6aa neustanovuje inak.

(6)

Zo štátneho rozpočtu možno prispievať aj na financovanie školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, inej právnickej osoby, ktorá v predchádzajúcom kalendárnom roku nevytvorila zisk, alebo fyzickej osoby na účel zverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(7)

Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie zriaďovateľom materských škôl2b) okrem materských škôl2b) pri zdravotníckych zariadeniach.

(8)

Tento zákon sa nevzťahuje na školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a školy v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

§ 2 - Zdroje financovania
(1)

Zdroje financovania verejných škôl, štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení sú

a)

prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky13) (ďalej len „kapitola ministerstva“) podľa § 3,

b)

prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov samosprávnych krajov,14)

c)

prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces,15)

d)

zisk z podnikateľskej činnosti,16)

e)

príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie16a) v materských školách, školských kluboch detí a centrách voľného času,

f)

príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania,17)

g)

príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov,17a)

h)

príspevky a dary,

i)

iné zdroje podľa osobitného predpisu.18)

(2)

Zdroje financovania cirkevných škôl a súkromných škôl sú:

a)

prostriedky zo štátneho rozpočtu v kapitole ministerstva19) podľa § 3,

b)

prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces,

c)

zisk z podnikateľskej činnosti,

d)

príspevky od zriaďovateľov,

e)

príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie,

f)

príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov,17a)

g)

príspevky a dary,

h)

iné zdroje podľa osobitného predpisu.20)

(3)

Zdroje financovania cirkevných zariadení poradenstva a prevencie a súkromných zariadení poradenstva a prevencie sú:

a)

prostriedky zo štátneho rozpočtu v kapitole ministerstva19) podľa § 3,

b)

prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia zariadení poradenstva a prevencie v čase, keď sa nevyužívajú na vykonávanie odbornej činnosti,

c)

zisk z podnikateľskej činnosti,

d)

príspevky od zriaďovateľov,

e)

príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu alebo žiakovi vyživovaciu povinnosť, na úhradu nákladov za vykonanú odbornú činnosť,

f)

príspevky a dary.

(4)

Školy, štátne materské školy, štátne školské zariadenia, cirkevné zariadenia poradenstva a prevencie a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie použijú finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu podľa § 4 a 5 na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, prevádzky, modernizácie učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií.

(5)

Verejné školy, štátne materské školy a štátne školské zariadenia použijú zdroje financovania podľa

a)

odseku 1 písm. b) až d), h) a i) ako doplnkový zdroj na účely podľa odseku 4; štátne materské školy a štátne školské zariadenia aj ako doplnkový zdroj na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,

b)

odseku 1 písm. e) až g) ako doplnkový zdroj na financovanie rozvoja a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu; štátne materské školy a štátne školské zariadenia aj ako doplnkový zdroj na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a na riešenie havarijných situácií.

(6)

Cirkevné školy a súkromné školy použijú zdroje financovania podľa odseku 2 písm. e) na účel podľa odseku 4 a zdroje financovania podľa odseku 2 písm. b) až d) a f) až h) na financovanie rozvoja. Cirkevné školy a súkromné školy môžu použiť zdroj financovania podľa odseku 2 písm. e) aj na kapitálové výdavky na modernizáciu učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií.

(7)

Cirkevné zariadenia poradenstva a prevencie a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie použijú zdroje financovania podľa odseku 3 písm. e) na účel podľa odseku 4, na kapitálové výdavky na modernizáciu špeciálnych pomôcok, kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií; zdroje financovania podľa odseku 3 písm. b) až d) a f) použijú aj na financovanie rozvoja.

(8)

Zriaďovateľ cirkevnej školy a zriaďovateľ súkromnej školy prerokujú s radou školy a s riaditeľom školy výšku príspevku podľa odseku 2 písm. e). Riaditeľ súkromnej školy a riaditeľ cirkevnej školy sú povinní na žiadosť zákonného zástupcu žiaka poskytnúť informácie o použití finančných prostriedkov prijatých podľa odseku 2 písm. e).

(9)

Zriaďovateľ školy je povinný zabezpečiť v školách, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,1) použitie finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu podľa § 4 ods. 5 pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,1) na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie. Tieto finančné prostriedky môže škola vo výnimočných prípadoch použiť na financovanie nákladov na prevádzku, modernizáciu učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácii len so súhlasom zriaďovateľa školy na návrh riaditeľa školy.

§ 3 - Štruktúra finančných prostriedkov v kapitole ministerstva
(1)

Financovanie verejných škôl, štátnych materských škôl, štátnych školských zariadení, cirkevných škôl, súkromných škôl, cirkevných zariadení poradenstva a prevencie a súkromných zariadení poradenstva a prevencie, príspevku na výchovu a vzdelávanie, príspevku na záujmové vzdelávanie, príspevku na špecifiká a financovanie rozvojových projektov sa uskutočňuje zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva.

(2)

V kapitole ministerstva sa rozpočtujú finančné prostriedky

a)

pre obce, samosprávne kraje, štátom uznanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť, inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu a pre regionálny úrad na

1.

výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 4, štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení podľa § 5 a na odbornú činnosť a prevádzku cirkevných zariadení poradenstva a prevencie a súkromných zariadení poradenstva a prevencie podľa § 6aa,

2.

príspevok na dopravu,

3.

príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode,

4.

príspevok na školu v prírode,

5.

príspevok na záujmové vzdelávanie,

6.

príspevok na špecifiká,

7.

financovanie mimoriadnych výsledkov žiaka,

8.

riešenie havarijných situácií,

9.

rozvojové projekty,

10.

príspevok na podporné opatrenie vo výchove a vzdelávaní (ďalej len „podporné opatrenie“),

11.

príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl,

12.

kapitálové výdavky podľa § 7 ods. 9,

13.

odchodné,

14.

úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a typu B,

15.

dohodovacie konanie,

b)

na dotácie podľa § 6c,

c)

na tvorbu a vydávanie edukačných publikácií financovaných ministerstvom, na tvorbu a vydávanie metodických pomôcok a na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na zakúpenie edukačných publikácií s vydanou doložkou (ďalej len „príspevok na edukačné publikácie“) podľa osobitného predpisu,20b)

d)

na zabezpečenie okresných kôl, krajských kôl a celoštátnych kôl súťaží a predmetových olympiád detí a žiakov škôl a školských zariadení.

(3)

Finančné prostriedky prideľuje ministerstvo zriaďovateľom v štruktúre podľa odseku 2.

(4)

Finančné prostriedky sa poskytujú zriaďovateľovi z kapitoly ministerstva prostredníctvom regionálneho úradu podľa sídla zriaďovateľa v objeme určenom ministerstvom.

(5)

Rozdelenie finančných prostriedkov na účely podľa odseku 2 písm. b) až d) určuje ministerstvo na základe edičného plánu, plánu súťaží a aktuálnych potrieb.

(6)

Finančné prostriedky z kapitoly ministerstva poskytnuté zriaďovateľom možno použiť len na účely ustanovené týmto zákonom.

§ 4 - Financovanie verejných škôl
(1)

Rozpis finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva zriaďovateľom verejných škôl na kalendárny rok vychádza z normatívne určených objemov finančných prostriedkov pre jednotlivé školy v pôsobnosti zriaďovateľa (ďalej len „normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok“).

(2)

Normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok je určený počtom jej žiakov a normatívnym objemom finančných prostriedkov prislúchajúcim na jedného žiaka školy na bežný kalendárny rok (ďalej len „normatív“). Normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok sa skladá z normatívneho príspevku pre školu na bežný školský rok a normatívneho príspevku pre školu na nový školský rok.

(3)

Normatívny príspevok pre školu na bežný školský rok sa určí ako dve tretiny súčinu normatívu a počtu žiakov školy v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku. Normatívny príspevok pre školu na nový školský rok sa určí ako jedna tretina súčinu normatívu a počtu žiakov školy v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku. Dátum rozhodujúci pre počet žiakov použitý pri určovaní normatívneho príspevku určí ministerstvo podľa § 7 ods. 4.

(4)

Normatív je súčtom mzdového normatívu a prevádzkového normatívu.

(5)

Mzdový normatív vyjadruje normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní (ďalej len „osobné náklady“) zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces, a zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku školy, pripadajúce na jedného žiaka. Mzdový normatív sa určuje v závislosti od druhu školy, typu školy, zaradenia pedagogických zamestnancov do platových tried, dĺžky praxe pedagogických zamestnancov, personálnej náročnosti študijného odboru alebo učebného odboru, formy štúdia a vyučovacieho jazyka. Pri určovaní normatívu pre základné školy sa zohľadní aj veľkosť školy. Z dôvodu veľkosti možno normatív zvýšiť najviac na dvojnásobok.

(6)

Prevádzkový normatív vyjadruje normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy bez osobných nákladov (ďalej len „prevádzkové náklady“) pripadajúce na jedného žiaka. Prevádzkový normatív sa určuje v závislosti od druhu školy, typu školy, ekonomickej náročnosti študijného odboru alebo učebného odboru, formy štúdia, vyučovacieho jazyka a teplotných podmienok v mieste školy. Pri určovaní normatívu pre základné školy sa zohľadní aj veľkosť školy. Z dôvodu veľkosti možno normatív zvýšiť najviac na dvojnásobok.

(7)

Regionálny úrad oznámi najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte zriaďovateľovi verejnej školy výšku normatívnych príspevkov pre verejné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok podľa odseku 2 určených podľa odseku 3. Pre výpočet normatívneho príspevku pre školu na nový školský rok sa použije počet žiakov školy v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku nahlásený zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4.

(8)

Regionálny úrad oznámi najneskôr do 30. októbra bežného roka zriaďovateľovi verejnej školy úpravu výšky normatívnych príspevkov pre verejné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok podľa odseku 7. Úprava zodpovedá rozdielu normatívnych príspevkov pre verejné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 3 zo skutočných počtov žiakov v novom školskom roku nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 a normatívnych príspevkov pre verejné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa určených podľa odseku 3 z počtov žiakov nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 v minulom kalendárnom roku.

(9)

Zriaďovateľ verejnej školy do 15 dní po doručení oznámenia regionálneho úradu podľa odseku 7 rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zriaďovateľ verejnej školy pridelí na kalendárny rok každej zo škôl finančné prostriedky najmenej v sume určenej ustanoveným percentuálnym podielom z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 2 zodpovedajúcej osobným nákladom a ustanoveným percentuálnym podielom z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 2 zodpovedajúcej prevádzkovým nákladom. Rozdiel medzi sumou poskytnutou ministerstvom prostredníctvom regionálneho úradu a medzi sumou určenou ustanovenými minimálnymi percentuálnymi podielmi z normatívnych príspevkov pre školy na kalendárny rok prerozdelí zriaďovateľ najneskôr do konca kalendárneho roku jednotlivým školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa svojho rozhodnutia zohľadňujúceho ich potreby a úpravu podľa odseku 10.

(10)

Zriaďovateľ verejnej školy do 15 dní po doručení oznámenia regionálneho úradu podľa odseku 8 upraví finančné prostriedky na nový školský rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Každá zo škôl musí mať po vykonanej úprave pridelené finančné prostriedky najmenej v sume určenej ustanoveným percentuálnym podielom podľa odseku 9 z časti upraveného normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 8 zodpovedajúcej osobným nákladom a ustanoveným percentuálnym podielom podľa odseku 9 z časti upraveného normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 8 zodpovedajúcej prevádzkovým nákladom.

(11)

Zriaďovatelia verejných škôl spolupracujú pri rozpise finančných prostriedkov podľa odsekov 9 a 10 so štatutárnymi zástupcami škôl a školských zariadení. Výšku finančných prostriedkov rozpísaných jednotlivým verejným školám zriaďovatelia oznámia do 15 dní po rozpise regionálnemu úradu, ktorý ju zverejní na svojom webovom sídle do 15 dní od doručenia rozpisu.

(12)

Ministerstvo prostredníctvom regionálneho úradu poskytuje zriaďovateľovi verejnej školy finančné prostriedky z kapitoly ministerstva pridelené podľa odsekov 1 až 11 a § 4aa až 4e v priebehu roka podľa osobitného predpisu.22)

(13)

Financovanie škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami22a) a školských zariadení ustanoví nariadenie vlády.

(14)

Zriaďovateľovi základnej školy spojenej s materskou školou, ktorým je obec, pridelí ministerstvo normatívny príspevok zodpovedajúci len žiakom základnej školy.

(15)

Ministerstvo každoročne určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle v mesiaci december na nasledujúci kalendárny rok percentuálny podiel z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok zodpovedajúci osobným nákladom a percentuálny podiel z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok zodpovedajúci prevádzkovým nákladom, ktorý je zriaďovateľ povinný prideliť škole podľa odseku 9.

(16)

Stredné odborné školy sa financujú podľa kategórií stredných odborných škôl. Do kategórií stredných odborných škôl sú zaradené študijné odbory a učebné odbory podľa personálnej náročnosti a prevádzkovej náročnosti študijného odboru a učebného odboru vyjadrenej v štátnom vzdelávacom programe a normatíve materiálno-technického a priestorového zabezpečenia. Zoznam študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl zaradených do príslušných kategórií stredných odborných škôl zverejňuje a aktualizuje ministerstvo každoročne na svojom webovom sídle v priebehu kalendárneho roka.

(17)

Na účely podľa odsekov 1 až 16 sa za žiaka považuje aj účastník výchovy a vzdelávania.22aa)

§ 4aa - Príspevok na dopravu
(1)

Ministerstvo pridelí z kapitoly ministerstva príspevok na dopravu na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy, materskej školy zriadenej obcou, štátnej materskej školy, cirkevnej školy alebo zriaďovateľa cirkevnej materskej školy; to neplatí, ak obec alebo samosprávny kraj zabezpečuje bezplatnú autobusovú dopravu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo žiaka formou zmluvy o službách vo verejnom záujme22ba) z dotácie na financovanie bezplatnej autobusovej dopravy detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, žiakov základných škôl alebo žiakov stredných škôl poskytnutej podľa osobitného predpisu.22bb)

(2)

Škola, ktorú dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo žiak navštevuje, mesačne uhrádza jeho zákonnému zástupcovi cestovné náklady na dopravu takého dieťaťa alebo takého žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave, ak zriaďovateľ nezabezpečí dopravu takého dieťaťa alebo takého žiaka inak.

(3)

Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy zriadenej obcou, štátnej materskej školy alebo cirkevnej materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a zákonný zástupca žiaka verejnej školy alebo cirkevnej školy majú právo na úhradu cestovných nákladov na dopravu dieťaťa alebo žiaka podľa odseku 2 z obce jeho trvalého pobytu do

a)

verejnej školy v spoločnom školskom obvode,22d) v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, a späť, ak obec, v ktorej má žiak trvalý pobyt, na účel zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu,

b)

materskej školy, v ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie, a späť, ak obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, na účel zabezpečenia povinného predprimárneho vzdelávania nezriadi materskú školu,

c)

najbližšej cirkevnej základnej školy a späť, ak v obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola,

d)

najbližšej cirkevnej materskej školy a späť, ak v obci, v ktorej má dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola,

e)

najbližšej základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním a späť, ak ide o žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a v obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,

f)

najbližšej materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním a späť, ak ide o dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a v obci, v ktorej má dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,

g)

najbližšej základnej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny a späť, ak ide o žiaka základnej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny, a v obci alebo v školskom obvode, v ktorom má žiak patriaci k národnostnej menšine trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny,

h)

najbližšej materskej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny a späť, ak ide o dieťa materskej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a v obci, v ktorej má dieťa patriace k národnostnej menšine, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny,

i)

školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu iným dopravným prostriedkom ako hromadnou dopravou za obdobie trvania zdravotného stavu žiaka, ktorý neumožňuje jeho prepravu do školy prostredníctvom hromadnej dopravy za podmienok podľa písmen a), c), e) a g),

j)

školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu iným dopravným prostriedkom ako hromadnou dopravou za obdobie trvania zdravotného stavu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ktorý neumožňuje jeho prepravu do materskej školy prostredníctvom hromadnej dopravy za podmienok podľa písmen b), d), f) a h),

k)

školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu, ak ide o školu, v ktorej výchovu a vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečil regionálny úrad podľa osobitného predpisu22daa) na účel poskytovania podporného opatrenia.

(4)

Úhrada cestovných nákladov na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do najbližšej školy a späť podľa odseku 3 písm. g) platí rovnako aj pre žiaka so slovenskou národnosťou, ak v obci alebo v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola s vyučovacím jazykom slovenským.

(5)

Úhrada cestovných nákladov na dopravu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z obce jeho trvalého pobytu do najbližšej materskej školy a späť podľa odseku 3 písm. h) platí rovnako aj pre dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, so slovenskou národnosťou, ak v obci, v ktorej má dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola s vyučovacím jazykom slovenským.

(6)

Doba trvania zdravotného stavu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo zdravotného stavu žiaka, ktorý neumožňuje jeho prepravu do školy hromadnou dopravou, sa preukazuje potvrdením lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.

(7)

Žiadosť o príspevok na dopravu predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného regionálneho úradu najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

(8)

Žiadosť o príspevok na dopravu obsahuje údaje o výške denných cestovných nákladov na dopravu detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo žiakov do školy z miesta trvalého pobytu a späť v cene najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave a počte dochádzajúcich detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo počte dochádzajúcich žiakov.

(9)

Výška príspevku na dopravu na dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo na žiaka na kalendárny rok sa určí ako súčin denných cestovných nákladov a počtu dní prítomnosti dieťaťa alebo žiaka v škole; ak ide o dieťa alebo o žiaka školy, ktorej súčasťou je školský internát, a dieťa alebo žiak býva v školskom internáte, vo výške dvoch ciest mesačne do školy z miesta trvalého pobytu a späť v cene najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave.

§ 4ab - Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode
(1)

Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi verejnej školy príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva.

(2)

Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode môže verejná škola použiť na toho istého žiaka iba jedenkrát počas jeho štúdia v príslušnom druhu školy. Stredná škola s osemročným vzdelávacím programom môže použiť príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode na toho istého žiaka jedenkrát počas jeho štúdia v prvom až štvrtom ročníku a jedenkrát počas jeho štúdia v piatom až ôsmom ročníku.

(3)

Ministerstvo určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle výšku a spôsob pridelenia príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode na žiaka.

§ 4ac - Príspevok na školu v prírode
(1)

Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi verejnej školy príspevok na školu v prírode na žiaka prvého až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka prvého až štvrtého ročníka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva.

(2)

Príspevok na školu v prírode môže verejná škola použiť na toho istého žiaka iba jedenkrát počas jeho štúdia.

(3)

Ministerstvo určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle výšku a spôsob pridelenia príspevku na školu v prírode na žiaka.

§ 4ad - Príspevok na edukačné publikácie
(1)

Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi verejnej školy príspevok na edukačné publikácie, ktoré sú uvedené v registri edukačných publikácií s vydanou doložkou podľa osobitného predpisu.22da)

(2)

Príspevok na edukačné publikácie sa prideľuje podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka a výšky príspevku na edukačné publikácie na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a zverejneného ministerstvom na webovom sídle ministerstva v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva.

§ 4ae - Príspevok na záujmové vzdelávanie
(1)

Ministerstvo pridelí z kapitoly ministerstva zriaďovateľovi školy a zriaďovateľovi školského zariadenia príspevok na záujmové vzdelávanie podľa počtu prijatých vzdelávacích poukazov a hodnoty vzdelávacieho poukazu. Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.1)

(2)

Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom základné školy a stredné školy najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú školy a školské zariadenia, ktoré tvoria sústavu škôl a sústavu školských zariadení podľa osobitného predpisu,24b) najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka.

(3)

Ministerstvo určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle hodnotu vzdelávacieho poukazu na príslušný kalendárny rok.

(4)

Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl, školských zariadení a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie.

§ 4af - Príspevok na špecifiká
(1)

Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy alebo zriaďovateľovi školského zariadenia príspevok na úhradu nákladov, ktoré nemožno predvídať alebo majú špecifický charakter.

(2)

Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky podľa odseku 1, ich výšku, konkrétny účel a názvy príslušných škôl a školských zariadení.

(3)

Finančné prostriedky podľa odseku 1 možno použiť len na účel podľa odseku 2.

§ 4b

Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov

(1)

Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva zriaďovateľovi verejnej školy v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, predmetových olympiádach a za účasť školy v medzinárodných projektoch alebo programoch.

(2)

Zoznam súťaží, predmetových olympiád, medzinárodných projektov a programov na nový školský rok zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka.

(3)

Ministerstvo pridelí finančné prostriedky zriaďovateľovi verejnej školy podľa

a)

počtu umiestnení žiakov na prvých troch miestach celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád, počtu umiestnení žiakov na prvých troch miestach medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád a počtu umiestnení v súťažiach, v ktorých sa poradie neurčuje; v tej istej súťaži alebo predmetovej olympiáde sa zohľadní najvyššie umiestnenie žiaka,

b)

počtu účastí škôl v medzinárodných projektoch alebo programoch.

(4)

Objem finančných prostriedkov za prvé miesto, druhé miesto, tretie miesto a za umiestnenie v súťažiach, v ktorých sa nevyhodnocuje umiestnenie, a za účasť škôl v medzinárodných projektoch alebo programoch určuje ministerstvo.

(5)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov do 15. novembra príslušného kalendárneho roka.

(6)

Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa odseku 1 možno použiť na aktivity súvisiace s prípravou žiakov na súťaže a predmetové olympiády a na úhradu nákladov súvisiacich s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch uvedených v zozname podľa odseku 2, a to na

a)

odmeňovanie zamestnancov školy podľa osobitného predpisu,22e) ktorí

1.

pripravovali žiakov na súťaže a predmetové olympiády alebo

2.

sa zúčastňovali na realizácii medzinárodného projektu alebo programu,

b)

nákup

1.

didaktickej techniky,

2.

učebných pomôcok,

3.

kompenzačných pomôcok,

c)

úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov školy na súťažiach, predmetových olympiádach alebo v medzinárodných projektoch a programoch,

d)

úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri príprave žiakov na súťaže, predmetové olympiády alebo na aktivity súvisiace s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch.

§ 4c - Financovanie havarijných situácií
(1)

Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu roka na základe skutočnej potreby zriaďovateľovi verejnej školy, zriaďovateľovi štátnej materskej školy a zriaďovateľovi štátneho školského zariadenia, ktorý o to požiada, účelovo finančné prostriedky na bežné výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií a na kapitálové výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií. Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného regionálneho úradu v priebehu roka. Havarijné situácie sú:

a)

udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdravie osôb,

b)

udalosť, ktorou bola na majetku školy alebo majetku školského zariadenia spôsobená škoda ohrozujúca jej prevádzku.

(2)

Havarijnou situáciou nie je udalosť podľa odseku 1 písm. b), ktorá vznikla porušením povinnosti zriaďovateľa verejnej školy, zriaďovateľa štátneho školského zariadenia, riaditeľa verejnej školy s právnou subjektivitou alebo riaditeľa štátneho školského zriadenia s právnou subjektivitou, ak majetok, na ktorom vznikla havarijná situácia, je vo vlastníctve tejto školy alebo školského zariadenia, postupovať v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti pri riadnom hospodárení s majetkom školy alebo majetkom školského zariadenia podľa osobitných predpisov.22f)

(3)

Žiadosť zriaďovateľa obsahuje najmä

a)

podrobný popis vzniknutej havarijnej situácie a príčiny jej vzniku,

b)

predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie.

(4)

Ak na základe popisu vzniknutej havarijnej situácie a príčin jej vzniku podľa odseku 3 písm. a) nie je možné určiť, či došlo k porušeniu povinnosti podľa odseku 2, ministerstvo vyzve zriaďovateľa prostredníctvom regionálneho úradu na predloženie

a)

dokladu o odbornom posúdení vzniknutej havarijnej situácie a príčin jej vzniku znalcom v príslušnom odbore alebo odvetví,22fa)

b)

dokladu o vykonaní technickej kontroly alebo servisu,

c)

dokladu o vykonaní opravy, údržby alebo obnovy majetku školy alebo majetku školského zariadenia, na ktorom vznikla havarijná situácia,

d)

iného dokladu preukazujúceho plnenie povinností pri riadnom hospodárení s majetkom školy alebo majetkom školského zariadenia, na ktorom vznikla havarijná situácia.22fb)

(5)

Ministerstvo pridelí zriaďovateľom finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií najmä podľa

a)

charakteru havárie,

b)

miery možného ohrozenia životov a zdravia osôb alebo prevádzky,

c)

rozsahu vzniknutých škôd, či nebezpečenstva vzniku ďalších škôd.

(6)

Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na účely podľa odseku 1, a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle. Tento zoznam aktualizuje ministerstvo najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku.

§ 4d - Financovanie rozvojových projektov
(1)

Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva účelovo viazané finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu najviac do výšky

a)

10 000 eur, ak ide o rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení alebo na rozvoj služieb spojených s výchovou a vzdelávaním poskytovaných školskými účelovými zariadeniami,

b)

30 000 eur, ak ide o rozvojový projekt zameraný na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia škôl a školských zariadení.

(2)

Suma finančných prostriedkov uvedená v odseku 1 sa vzťahuje na jednu školu alebo na jedno školské zariadenie.

(3)

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia ministerstvu prostredníctvom príslušného regionálneho úradu alebo priamo ministerstvu. Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle v priebehu kalendárneho roka

a)

zoznam oblastí rozvojových projektov,

b)

výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu a

c)

informáciu o tom, či sa žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá ministerstvu prostredníctvom regionálneho úradu alebo priamo ministerstvu.

(4)

Žiadosť podľa odseku 3 obsahuje najmä

a)

cieľ projektu,

b)

charakteristiku projektu,

c)

časový harmonogram realizácie projektu,

d)

analýzu finančného zabezpečenia realizácie projektu,

e)

doklad o spoluúčasti zriaďovateľa, inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

(5)

Výšku spoluúčasti zriaďovateľa, inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby na realizácii rozvojového projektu určuje ministerstvo vo výzve z výšky finančných prostriedkov pridelených ministerstvom na realizáciu rozvojového projektu.

(6)

Ministerstvo prideľuje finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu podľa využitia rozvojového projektu

a)

vo výchove a vzdelávaní v školách a školských zariadeniach alebo v službách spojených s výchovou a vzdelávaním poskytovaných školskými účelovými zariadeniami,

b)

v mieste sídla žiadateľa o financovanie rozvojového projektu, v územnej pôsobnosti okresu alebo v územnej pôsobnosti kraja.

(7)

Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam škôl, školských zariadení a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu, a výšku pridelených finančných prostriedkov. Tento zoznam ministerstvo aktualizuje najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku.

§ 4e - Príspevok na podporné opatrenie
(1)

Ministerstvo pridelí na účel poskytovania podporných opatrení a na účel poskytovania odborných činností podpornej úrovne prvého stupňa a druhého stupňa v systéme poradenstva a prevencie podľa metodiky schválenej na príslušný školský rok z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy alebo zriaďovateľovi školského zariadenia príspevok na úhradu nákladov na

a)

pedagogického asistenta,

b)

školského špeciálneho pedagóga alebo odborného zamestnanca alebo iného pedagogického zamestnanca na zabezpečenie poskytovania činností podpornej úrovne prvého stupňa v systéme poradenstva a prevencie,

c)

zamestnanca školy alebo školského zariadenia, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom ani odborným zamestnancom, a v škole alebo v školskom zariadení zabezpečuje pre dieťa alebo pre žiaka vykonávanie sebaobslužných úkonov,

d)

zdravotníckeho pracovníka,

e)

vzdelávanie zamestnancov školy zamerané na poskytovanie podporných opatrení,

f)

skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

(2)

Ministerstvo pridelí na účel poskytovania podporných opatrení z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka na základe skutočnej potreby zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia, ktorý o to požiada, príspevok na

a)

špeciálne edukačné publikácie a kompenzačné pomôcky,

b)

odstraňovanie fyzických bariér v priestoroch školy alebo školského zariadenia,

c)

úpravy priestorov školy určených na podporu vnímania a nadobúdanie zručností,

d)

zabezpečenie diétneho stravovania.

(3)

Žiadosť podľa odseku 2, ktorú predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného regionálneho úradu, obsahuje najmä

a)

návrh príslušného podporného opatrenia uvedený v príslušnom vyjadrení,

b)

predpokladané náklady.

(4)

Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky podľa odseku 1 alebo odseku 2, ich výšku, konkrétny účel a názvy príslušných škôl a školských zariadení; ak ide o finančné prostriedky podľa odseku 1, zverejňuje aj metodiku prideľovania finančných prostriedkov.

(5)

Finančné prostriedky podľa odsekov 1 a 2 možno použiť len na účel zverejnený podľa odseku 4.

§ 5 - Financovanie štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení
(1)

Rozpis finančných prostriedkov zriaďovateľom štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení na kalendárny rok vychádza z objemov finančných prostriedkov určených pre štátne materské školy a pre jednotlivé štátne školské zariadenia.

(2)

Objemy finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre štátne materské školy a pre verejné školské internáty23) sa určujú ako pre verejné školy podľa § 4 ods. 2 až 6.

(3)

Pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre štátne školské zariadenia okrem zariadení poradenstva a prevencie, školských internátov a zariadení školského stravovania23a) sa vychádza z počtu detí alebo žiakov, ktorým príslušné zariadenie poskytuje služby, a náročnosti na personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti zariadenia alebo z rozsahu poskytovaných služieb.

(4)

Pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre zariadenia poradenstva a prevencie v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu sa vychádza z počtu detí alebo žiakov, pre ktoré príslušné zariadenie poradenstva a prevencie vykonalo odbornú činnosť, a jednotlivých výkonov odbornej činnosti uskutočnených zariadením poradenstva a prevencie za predchádzajúci školský rok; pri novovzniknutých zariadeniach poradenstva a prevencie sa v prvom roku činnosti vychádza z počtu detí alebo žiakov, pre ktoré príslušné zariadenie poradenstva a prevencie vykonáva odbornú činnosť.

(5)

Pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre zariadenie školského stravovania23b) sa vychádza z celkového počtu detí alebo žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu, ktorým poskytuje školské zariadenie svoje služby.

(6)

Ministerstvo pridelí regionálnemu úradu finančné prostriedky podľa celkového počtu detí alebo žiakov škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na úhradu nákladov spojených so službami poskytovanými deťom alebo žiakom týchto škôl, ak sa služby poskytujú

a)

deťom štátnych materských škôl v zariadeniach školského stravovania23b) zriadených obcou, samosprávnym krajom, štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou alebo inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,

b)

žiakom základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa osobitného predpisu23c) v zariadeniach školského stravovania23b) zriadených samosprávnym krajom,

c)

žiakom škôl podľa osobitného predpisu23d) okrem písmen a) a b) v zariadeniach školského stravovania23b) zriadených obcou a žiakom škôl do 15 rokov veku podľa osobitného predpisu23d) okrem písmen a) a b) v zariadeniach školského stravovania23b) zriadených štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou alebo inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou.

§ 6 - Financovanie cirkevných škôl
(1)

Pri financovaní cirkevných škôl, ktoré sa uskutočňuje z kapitoly ministerstva, sa postupuje podľa § 4, § 4aa až 4e.

(2)

Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre cirkevné školy na nasledujúci kalendárny rok je vypracovanie správy o hospodárení školy za predchádzajúci rok, ak počas neho už pôsobila, podľa § 7 ods. 2 a 3 a jej predloženie podľa § 7 ods. 1 prostredníctvom zriaďovateľa príslušnému regionálnemu úradu.

(3)

Zriaďovateľ cirkevnej školy je povinný použiť finančné prostriedky pridelené podľa § 4 na úhradu osobných nákladov a prevádzkových nákladov okrem nájomného podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci a okrem reklamy.

§ 6a - Financovanie súkromných škôl
(1)

Pri financovaní súkromných škôl, ktoré sa uskutočňuje z kapitoly ministerstva, sa postupuje podľa § 4, § 4ab až 4e. Súkromným školám možno prideliť finančné prostriedky na kapitálové výdavky len v rámci rozvojových projektov (§ 4d) na obstaranie hnuteľného majetku.

(2)

Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre súkromné školy na nasledujúci kalendárny rok je vypracovanie správy o hospodárení školy za predchádzajúci rok, ak počas neho už pôsobila, podľa § 7 ods. 2 a 3 a jej predloženie podľa § 7 ods. 1 prostredníctvom zriaďovateľa príslušnému regionálnemu úradu.

(3)

Zriaďovateľ súkromnej školy je povinný použiť finančné prostriedky pridelené podľa § 4 na úhradu osobných nákladov a prevádzkových nákladov okrem nájomného podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci a okrem reklamy.

§ 6aa - Financovanie cirkevných zariadení poradenstva a prevencie a súkromných zariadení poradenstva a prevencie
(1)

Pri financovaní cirkevných zariadení poradenstva a prevencie a súkromných zariadení poradenstva a prevencie, ktoré sa uskutočňuje z kapitoly ministerstva, sa postupuje podľa § 4af, § 4d, § 4e a § 5 ods. 4.

(2)

Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 na nasledujúci kalendárny rok je vypracovanie správy o hospodárení zariadenia poradenstva a prevencie za predchádzajúci rok podľa § 7 ods. 2 a 3, ak počas neho už pôsobilo, a jej predloženie podľa § 7 ods. 1 prostredníctvom zriaďovateľa príslušnému regionálnemu úradu.

(3)

Zriaďovateľ cirkevného zariadenia poradenstva a prevencie a súkromného zariadenia poradenstva a prevencie je povinný použiť finančné prostriedky pridelené podľa § 5 na úhradu osobných nákladov a prevádzkových nákladov okrem nájomného podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci a okrem reklamy.

(4)

Regionálny úrad oznámi najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte zriaďovateľovi cirkevného zariadenia poradenstva a prevencie a zriaďovateľovi súkromného zariadenia poradenstva a prevencie výšku normatívneho príspevku pre zariadenia poradenstva a prevencie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti prideleného ministerstvom podľa odseku 1. Pre výpočet normatívneho príspevku pre zariadenie poradenstva a prevencie sa použijú údaje zapísané zariadením poradenstva a prevencie do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov.

(5)

Zriaďovateľ cirkevného zariadenia poradenstva a prevencie a zriaďovateľ súkromného zariadenia poradenstva a prevencie najneskôr do 15 dní po doručení oznámenia regionálneho úradu podľa odseku 4 rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé zariadenia poradenstva a prevencie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

§ 6b - Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl
(1)

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na kalendárny rok pozostáva z príspevku na výchovu a vzdelávanie na

a)

deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a

b)

deti materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

(2)

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa určí ako súčet

a)

súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 60 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, a

b)

súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 60 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku.

(3)

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na deti, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, sa určí ako súčet

a)

súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 30 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, a

b)

súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 30 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku.

(4)

Dátum rozhodujúci pre počet detí použitý pri určovaní príspevku na výchovu a vzdelávanie je podľa § 7 ods. 4.

(5)

Regionálny úrad

a)

oznámi najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte zriaďovateľovi materskej školy2b) výšku príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy2b) v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa odseku 1 a určených podľa odseku 2; pre výpočet príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu2b) na nový školský rok sa použije počet detí v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, nahlásený zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 a výška sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa23g) platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka,

b)

oznámi najneskôr do 30. októbra zriaďovateľovi materskej školy2b) úpravu výšky príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy2b) v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa odseku 6 písm. a); úprava zodpovedá rozdielu príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy2b) v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 2 zo skutočných počtov detí v novom školskom roku nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 a výšky sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa23g) platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy2b) v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 2 z počtov detí nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 v minulom kalendárnom roku a výšky sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa23g) platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka,

c)

poskytuje zriaďovateľom materských škôl2b) finančné prostriedky z kapitoly ministerstva podľa odseku 1 v priebehu roka podľa osobitného predpisu.22)

(6)

Zriaďovateľ materskej školy2b) do 30 dní po doručení oznámenia regionálneho úradu

a)

podľa odseku 5 písm. a) rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé materské školy2b) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,

b)

podľa odseku 5 písm. b) upraví finančné prostriedky na nový školský rok pre jednotlivé materské školy2b) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

(7)

Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa odseku 1 písm. a) možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to len na

a)

osobný príplatok alebo odmenu pedagogických zamestnancov materskej školy podľa osobitného predpisu,23h) ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,

b)

zabezpečenie odborných zamestnancov materskej školy, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,23h)

c)

individuálne vzdelávanie detí,

d)

vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí

1.

didaktickou technikou,

2.

učebnými pomôckami,

3.

pracovnými zošitmi a pracovnými listami,

4.

kompenzačnými pomôckami,

5.

nábytkom na rozvíjanie schopností a zručností detí,

e)

úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitného predpisu,23ha)

f)

úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí vrátane hygienických prostriedkov pre deti a posteľného oblečenia,

g)

vybavenie exteriéru materskej školy

1.

záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí,

2.

učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a matematickej gramotnosti detí,

h)

úhradu nákladov za odevy detí použité v materskej škole pri výchove a vzdelávaní detí.

(8)

Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa odseku 1 písm. b) možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, a to len na

a)

osobný príplatok alebo odmenu pedagogických zamestnancov materskej školy2b) podľa osobitného predpisu,23h) ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,

b)

vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí

1.

didaktickou technikou,

2.

učebnými pomôckami,

3.

pracovnými zošitmi a pracovnými listami,

4.

kompenzačnými pomôckami,

c)

úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitného predpisu23ha) alebo

d)

úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí vrátane hygienických prostriedkov pre deti a posteľného oblečenia,

e)

úhradu nákladov za odevy detí použité v materskej škole pri výchove a vzdelávaní detí.

(9)

Ak je zriaďovateľom materskej školy samosprávny kraj, príspevok na výchovu a vzdelávanie pozostáva len z príspevku na výchovu a vzdelávanie podľa odseku 1 písm. a).

§ 6c - Dotácie
(1)

Ministerstvo môže poskytnúť z kapitoly ministerstva dotáciu zameranú na rozvoj a podporu výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaním poskytovaných školskými účelovými zariadeniami, prípravu na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach alebo na výstavbu, prístavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu školských objektov. Zoznam oblastí na poskytnutie dotácie podľa prvej vety zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.

(2)

Dotáciu na činnosti podľa odseku 1 (ďalej len „aktivity“) možno poskytnúť po splnení podmienok podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu23i) žiadateľom, ktorými sú:

a)

zriaďovatelia škôl a školských zariadení okrem zriaďovateľa školy a školského zariadenia, ktorým je regionálny úrad,

b)

občianske združenia,23j) nadácie23k) a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby23l) alebo štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,23m) ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a podieľajú sa na výchove a vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach alebo v spolupráci so školou alebo školským zariadením,

c)

fyzická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít podľa odseku 1 vo výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení a dovŕšila vek najmenej 18 rokov,

d)

právnická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít podľa odseku 1 vo výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení.

(3)

Dotáciu nemožno poskytnúť na

a)

úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,

b)

refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.

(4)

Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) podáva žiadateľ písomne bez výzvy v priebehu kalendárneho roka alebo na základe výzvy na predloženie žiadosti najneskôr do 30 dní od zverejnenia výzvy.

(5)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle výzvu na predloženie žiadostí, a to najmenej 30 dní pred termínom predkladania žiadostí. Výzva na predloženie žiadostí obsahuje najmä

a)

základný cieľ a výberové kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať jednotlivé žiadosti, a ich váhu,

b)

formulár žiadosti v elektronickej forme,

c)

okruh oprávnených žiadateľov,

d)

výšku finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu,

e)

najvyššiu a najnižšiu dotáciu pre jedného žiadateľa,

f)

spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,

g)

časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí.

(6)

Žiadosť obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi, ktorými sú:

a)

ak ide o právnickú osobu

1.

názov a právna forma žiadateľa,

2.

adresa sídla,

3.

identifikačné číslo,

4.

daňové identifikačné číslo,

5.

meno, priezvisko a akademický titul štatutárneho orgánu,

b)

ak ide o fyzickú osobu

1.

meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul,

2.

dátum narodenia,

3.

miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,

4.

adresa trvalého pobytu.

(7)

Žiadosť ďalej obsahuje najmä

a)

predmet činnosti žiadateľa,

b)

účel poskytnutia dotácie podľa odseku 1,

c)

charakteristiku uskutočňovanej aktivity, na ktorú sa požaduje dotácia,

d)

termín a miesto uskutočnenia aktivity,

e)

počet osôb, ktoré aktivitu zabezpečujú a počet osôb, pre ktoré sa aktivita uskutočňuje,

f)

časový harmonogram uskutočňovania aktivity,

g)

analýzu finančného zabezpečenia uskutočňovania aktivity,

h)

uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu od iného subjektu verejnej správy a v akej výške,

i)

doklad o spoluúčasti na financovaní aktivity, ak sa spoluúčasť žiadateľa vyžaduje,

j)

súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov.

(8)

Výšku spoluúčasti žiadateľa na uskutočňovaní aktivity určuje ministerstvo vo výzve alebo v zmluve o poskytnutí dotácie z výšky poskytnutej dotácie.

(9)

Ministerstvo poskytne žiadateľovi dotáciu na realizáciu aktivity podľa odseku 1 najmä podľa

a)

počtu osôb, pre ktoré sa uskutočňuje,

b)

využitia poznatkov získaných pri uskutočňovaní aktivity vo výchove a vzdelávaní,

c)

územnej pôsobnosti uskutočňovania aktivity a

d)

skutočnosti, či bola dotácia na požadovaný účel poskytnutá v predchádzajúcom období.

(10)

Žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo ako svoj poradný orgán. Komisia má najmenej troch členov. Člen komisie alebo jemu blízka osoba23n) nesmie byť

a)

žiadateľom alebo byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,

b)

štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,

c)

spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,

d)

v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi alebo v pracovnoprávnom vzťahu k záujmovému združeniu podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.

(11)

Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predloženie žiadostí podľa odseku 5 písm. a). Jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikačných údajov žiadateľa.

(12)

Podrobnosti o zložení a rozhodovaní komisie, organizácie práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo.

(13)

Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo so žiadateľom, ktorému je schválená dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie. Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä

a)

identifikačné údaje zmluvných strán podľa odseku 6,

b)

názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo samostatného bankového účtu prijímateľa na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu,

c)

výšku poskytovanej dotácie, z toho osobitne výšku finančných prostriedkov poskytovaných na mzdové náklady,

d)

účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,

e)

lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, a lehotu na zúčtovanie dotácie,

f)

lehotu na vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,

g)

termín poukázania výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,

h)

podmienky použitia prostriedkov dotácie, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou ich vrátenia.23o)

(14)

Odseky 6 až 13 sa vzťahujú rovnako na obsah, vyhodnocovanie a rozhodovanie o žiadosti o poskytnutie dotácie bez výzvy a na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie bez výzvy.

(15)

Ministerstvo do 30 dní od rozhodnutia o žiadosti zverejňuje na svojom webovom sídle

a)

zoznam žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia na aktivity podľa odseku 1, a výšku poskytnutej dotácie a zmluvu o poskytnutí dotácie,

b)

zoznam žiadateľov, ktorým nebola dotácia schválená s uvedením dôvodu jej neschválenia,

c)

zloženie komisie zriadenej pre vyhodnocovanie žiadostí,

d)

informáciu o tom, v ktorých prípadoch rozhodlo ministerstvo o schválení alebo neschválení dotácie inak, ako navrhla komisia zriadená pre vyhodnocovanie žiadostí a zdôvodnenie tohto rozhodnutia.

(16)

Ak žiadateľ poruší finančnú disciplínu, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.23p)

(17)

Na poskytovanie a používanie prostriedkov dotácie sa vzťahuje osobitný predpis.23q)

(18)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(19)

Dotáciu podľa tohto zákona, ktorá je štátnou pomocou,23r) možno poskytnúť len v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.23s)

(20)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia o obmedzení prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu.23t)

Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 7
(1)

Škola a školské zariadenie, ktoré sú právnické osoby, vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi. Zriaďovatelia predložia regionálnemu úradu do 15. apríla súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Regionálne úrady predložia ministerstvu v lehote určenej ministerstvom súhrnnú správu o hospodárení za zriaďovateľov v územnej pôsobnosti príslušného regionálneho úradu. Obsah a formu súhrnnej správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 31. januára.

(2)

Správa o hospodárení školy a školského zariadenia podľa odseku 1 obsahuje

a)

analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov,

b)

stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov štátneho rozpočtu, ak ide o cirkevné školy, súkromné školy, cirkevné zariadenia poradenstva a prevencie a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie,

c)

ďalšie údaje určené ministerstvom.

(3)

K správe o hospodárení školy a školského zariadenia podľa odseku 2 písm. a) až c) sa pripája

a)

ročná účtovná závierka,

b)

výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overená.

(4)

Zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní poskytnúť do 30. septembra kalendárneho roka počty detí alebo žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva pre školy a školské zariadenia a na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam. Tieto údaje poskytujú priamym vložením do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, Centrálneho registra škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov alebo do Centrálneho registra pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení alebo synchronizáciou údajov s údajmi v týchto registroch alebo v referenčných registroch.

(5)

V štátnom rozpočte na rok 2013 a v ďalších rokoch sa na financovanie regionálneho školstva podľa § 3 ods. 2 vyčlenia finančné prostriedky v objeme rovnajúcom sa najmenej súčinu počtu žiakov vo verejných školách, cirkevných školách a súkromných školách na začiatku bežného školského roka a priemerného ročného nákladu z predchádzajúceho kalendárneho roka zvýšeného o očakávanú priemernú ročnú mieru inflácie v nadchádzajúcom kalendárnom roku. Priemerným ročným nákladom je podiel celkového objemu bežných výdavkov rozpočtovaných v schválenom rozpočte kapitoly ministerstva podľa § 3 ods. 2 a počtu žiakov vo verejných školách a neštátnych školách podľa stavu na začiatku bežného školského roka.

(6)

Ministerstvo na základe predložených podkladov a objemu finančných prostriedkov ustanovených zákonom o štátnom rozpočte zverejní na svojom webovom sídle do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte údaje a postup, ktoré boli použité pri rozpise finančných prostriedkov zriaďovateľom podľa § 4, § 5 až 6b.

(7)

Celkový objem finančných prostriedkov na bežné výdavky vyčlenený na účely podľa § 4aa až 4e a 6b v kalendárnom roku je najviac 14 % z objemu finančných prostriedkov na bežné výdavky rozpočtované v kapitole ministerstva podľa § 3 ods. 2.

(8)

Vláda nariadením ustanoví

a)

podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov vrátane spôsobu určovania normatívov podľa § 4 ods. 1; pri určovaní podrobností rozpisu finančných prostriedkov sa zohľadní zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce podľa osobitného predpisu,24ba)

b)

podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov a postup pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa § 5,

c)

podrobnosti využitia vzdelávacích poukazov podľa § 4ae vrátane vymedzenia okruhu aktivít škôl a školských zariadení vytvárajúcich záujmové vzdelávanie financovaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov,

d)

podrobnosti určovania garantovaného minima a jeho použitia pri prideľovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom podľa § 8a.

(9)

Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva na žiadosť regionálneho úradu pre školy a školské zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky podľa naliehavosti riešenia potreby na

a)

nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov,

b)

výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov,

c)

kúpu nehnuteľností,

d)

spolufinancovanie a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet.

(10)

Finančné prostriedky pridelené školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu podľa § 4 až 6b a § 8c sa zabezpečujú v rámci limitu výdavkov.

(11)

Regionálny úrad oznámi, najneskôr do 15 dní od pridelenia finančných prostriedkov ministerstvom, zriaďovateľom škôl a školských zariadení výšku pridelených finančných prostriedkov podľa § 4aa až 4e a § 8c.

(12)

Zriaďovateľ školy najneskôr do 15 dní po doručení oznámenia regionálneho úradu

a)

rozpíše finančné prostriedky pridelené ministerstvom podľa § 4aa až 4e a § 8c pre jednotlivé školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a

b)

oznámi regionálnemu úradu výšku rozpísaných finančných prostriedkov podľa § 8c jednotlivým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

(13)

Regionálny úrad rozpíše finančné prostriedky pridelené ministerstvom podľa § 4aa až 4e, § 5 a § 8c pre jednotlivé školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti do 15 dní od pridelenia finančných prostriedkov ministerstvom.

(14)

Ministerstvo prostredníctvom regionálneho úradu poskytne z kapitoly ministerstva na žiadosť zriaďovateľa školy1) podanej regionálnemu úradu v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky

a)

na odchodné v sume dvojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku podľa osobitného predpisu,21)

b)

súvisiace so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B podľa osobitného predpisu.24f)

(15)

Regionálny úrad predkladá ministerstvu údaje potrebné na účely rozpočtovania, financovania, rozhodovania, riadiacej činnosti a kontrolnej činnosti podľa tohto zákona v lehotách určených ministerstvom. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo regionálnemu úradu.

(16)

Regionálny úrad predkladá ministerstvu údaje zo žiadostí podľa § 4aa, § 4c, § 4d, § 4e ods. 3, § 7 ods. 9 a 14 a § 8c v lehotách určených ministerstvom. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo regionálnemu úradu.

(17)

Na školy pri zdravotníckych zariadeniach sa nevzťahujú § 4aa až 4d.

(18)

Ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy,1) v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, objem finančných prostriedkov pridelený podľa § 4 na príslušný kalendárny rok, ak v poslednej správe o výsledku školskej inšpekcie vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

a)

bol zistený nesúlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom,

b)

bol zistený vyšší počet žiakov v triede, ako ustanovuje osobitný predpis,24fa) alebo

c)

bolo zistené nižšie ako 70 % zabezpečenie odbornosti vyučovania jednotlivých predmetov v rámci školského vzdelávacieho programu.

(19)

Ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy normatívny príspevok na príslušný kalendárny rok o 15 % za zistené nedostatky podľa odseku 18 v závislosti od počtu mesiacov, počas ktorých neboli zistené nedostatky odstránené. Do počtu mesiacov sa započítavajú mesiace od mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli nedostatky zistené, do mesiaca, v ktorom boli nedostatky odstránené. Ak škola odstráni nedostatky v mesiaci, v ktorom boli nedostatky zistené, ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy normatívny príspevok za jeden mesiac.

(20)

Štátna školská inšpekcia písomne oznámi zistené nedostatky podľa odseku 18 zriaďovateľovi školy a ministerstvu. Štátna školská inšpekcia začne následnú kontrolu odstránenia zistených nedostatkov do 15 dní od doručenia správy o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Odstránenie nedostatkov oznámi Štátna školská inšpekcia ministerstvu do 5 pracovných dní od prerokovania správy z vykonanej následnej kontroly odstránenia zistených nedostatkov.

§ 7a - Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam
(1)

Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok podľa osobitného predpisu24d) sa zbierajú údaje o počte

a)

žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od piatich rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,

b)

detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,

c)

poslucháčov jazykovej školy vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,

d)

detí v špeciálnych výchovných zariadeniach podľa skutočného priemerného denného počtu detí v predchádzajúcom školskom roku; v novovzniknutých špeciálnych výchovných zariadeniach detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školských zariadeniach a v súkromných školských zariadeniach detí do dovŕšenia 15 rokov veku,

e)

detí v materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckom zariadení podľa skutočného priemerného denného počtu detí v predchádzajúcom školskom roku; v novovzniknutých materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckom zariadení detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,

f)

detí v školských kluboch detí pri zdravotníckom zariadení podľa skutočného priemerného denného počtu detí v predchádzajúcom školskom roku; v novovzniknutých školských kluboch detí pri zdravotníckom zariadení detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,

g)

žiakov v školských kluboch detí z nultého až piateho ročníka základnej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,

h)

detí školských internátov z materských škôl, materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základných škôl, základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, päťročných gymnázií, osemročných gymnázií a osemročných konzervatórií podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školských zariadeniach a v súkromných školských zariadeniach detí zo stredných škôl do dovŕšenia 15 rokov veku,

i)

všetkých žiakov základných škôl, základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, päťročných gymnázií, osemročných gymnázií a osemročných konzervatórií podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak je na území obce zriadené zariadenie školského stravovania; v cirkevných stredných školách a v súkromných stredných školách žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku,

j)

všetkých žiakov základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu, ak tieto školy nemajú na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania a žiaci sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,

k)

žiakov základných škôl podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,

l)

detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka.

(2)

Na účely zberu údajov podľa odseku 1 sa do počtu detí, žiakov a poslucháčov započítavajú deti, žiaci a poslucháči prijatí do školy alebo do školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.24g)

(3)

Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka, dieťaťa a poslucháča podľa odseku 1 je 1. január kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.

(4)

Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy alebo školského zariadenia podľa odsekov 1 a 2 uviesť do zberu údajov len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy alebo školského zariadenia v jednej základnej umeleckej škole, v jednej jazykovej škole, v jednej materskej škole alebo v jednom školskom zariadení.

(5)

Ak dieťa školského klubu detí, žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až c) a g) a odseku 2 (ďalej len „čestné vyhlásenie pre zber údajov“). Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje

a)

identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,

b)

identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,

c)

údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov školy alebo školského zariadenia a

d)

vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.

(6)

Zriaďovatelia24ca) škôl a školských zariadení sú povinní oznámiť obci údaje podľa odsekov 1 až 5 najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka za školy a školské zariadenia, ktoré majú sídlo na území príslušnej obce.

(7)

Údaje podľa odsekov 1 až 5 je

a)

obec povinná poskytnúť za všetky školy a školské zariadenia so sídlom na jej území príslušnému regionálnemu úradu najneskôr do 5. októbra kalendárneho roka,

b)

regionálny úrad povinný oznámiť za obce vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu do 15. októbra kalendárneho roka.

(8)

Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo zriaďovateľom škôl a školských zariadení a obciam každoročne najneskôr do 31. augusta.

(9)

Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam sa pre centrá voľného času použijú údaje o počte obyvateľov obce od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.

§ 8
(1)

Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú ministerstvo a regionálny úrad.

(2)

Ministerstvo a regionálny úrad pri výkone dohľadu

a)

sledujú prehľadnosť financovania a kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní verejných škôl, cirkevných škôl, súkromných škôl, štátnych školských zariadení, cirkevných zariadení poradenstva a prevencie a súkromných zariadení poradenstva a prevencie,

b)

kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní materských škôl2b) podľa § 6b,

c)

kontrolujú správnosť údajov o počtoch detí štátnych materských škôl, štátnych školských zariadení, cirkevných zariadení poradenstva a prevencie a súkromných zariadení poradenstva a prevencie a žiakov škôl poskytovaných ministerstvu podľa § 7 ods. 4 a dodržiavanie lehôt určených na ich predloženie v § 7 ods. 4,

d)

kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní záujmového vzdelávania podľa § 4ae,

e)

kontrolujú správnosť údajov o počtoch žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl a detí materských škôl a školských zariadení poskytovaných ministerstvu podľa § 7a a dodržiavanie lehôt určených na ich predloženie v § 7a a

f)

účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov podľa tohto zákona.

(3)

Ministerstvo a regionálny úrad pri výkone dohľadu postupujú podľa osobitného predpisu.25)

§ 8a

Zriaďovateľ verejnej školy pri prideľovaní finančných prostriedkov podľa § 4 ods. 1 dostane finančné prostriedky najmenej vo výške garantovaného minima. Garantované minimum sa určí tak, aby objem finančných prostriedkov na bežné výdavky pridelený v rámci normatívneho príspevku a garantovaného minima pripadajúci na jedného žiaka bol najmenej 95 % objemu pripadajúceho na jedného žiaka v rámci normatívneho príspevku a doplatku do garantovaného minima v predchádzajúcom kalendárnom roku, najviac však do výšky určenej ministerstvom na daný kalendárny rok.

§ 8b
(1)

Ministerstvo alebo regionálny úrad uloží zriaďovateľovi

a)

pokutu 200 eur za nedodržanie lehoty určenej na

1.

rozpis normatívnych finančných prostriedkov na kalendárny rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 4 ods. 9,

2.

úpravu normatívnych finančných prostriedkov na nový školský rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 4 ods. 10,

3.

rozpis normatívnych finančných prostriedkov na kalendárny rok pre jednotlivé zariadenia poradenstva a prevencie v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 6aa ods. 5,

4.

rozpis finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie na kalendárny rok pre jednotlivé materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 6b ods. 6 písm. a),

5.

úpravu finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie na nový školský rok pre jednotlivé materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 6b ods. 6 písm. b),

6.

predloženie správy o hospodárení regionálnemu úradu podľa § 7 ods. 1,

7.

predloženie údajov o počtoch detí alebo žiakov a ďalších údajov podľa § 7 ods. 4 alebo

8.

rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podľa § 7 ods. 12 písm. a) a ods. 13,

b)

pokutu 200 eur za neoznámenie výšky normatívnych finančných prostriedkov na kalendárny rok alebo na nový školský rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 4 ods. 11,

c)

súkromnej školy, súkromného školského zariadenia, cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia pokutu vo výške sumy, ktorá zodpovedá sume použitej inak, ako ustanovil zákon, za nedodržanie účelu použitia

1.

normatívnych finančných prostriedkov podľa § 2 ods. 4, § 6 ods. 3, § 6a ods. 3 alebo § 6aa ods. 3,

2.

príspevku na dopravu,

3.

príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode,

4.

príspevku na školu v prírode,

5.

príspevku na edukačné publikácie,

6.

finančných prostriedkov za mimoriadne výsledky žiakov,

7.

finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií,

8.

finančných prostriedkov na odchodné,

9.

finančných prostriedkov na úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy,1) v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B,

d)

školy alebo školského zariadenia pokutu vo výške sumy, ktorá zodpovedá sume použitej inak, za nedodržanie účelu použitia

1.

príspevku na záujmové vzdelávanie,

2.

príspevku na špecifiká,

3.

finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,

4.

príspevku na podporné opatrenie,

e)

pokutu 2 000 eur za nevypracovanie správy o hospodárení podľa § 7 ods. 2 a 3,

f)

pokutu od 300 do 2 000 eur za poskytnutie nesprávnych údajov o výsledkoch hospodárenia v správe o hospodárení podľa § 7 ods. 2 a 3,

g)

pokutu vo výške sumy, ktorá zodpovedá sume neoprávnene získaných finančných prostriedkov za poskytnutie nesprávnych údajov o počtoch detí alebo žiakov a ďalších údajov podľa § 7 ods. 4.

(2)

Ministerstvo alebo regionálny úrad uloží

a)

zriaďovateľovi24ca) školy alebo školského zariadenia za

1.

neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7a ods. 1 až 5 pokutu 3 000 eur,

2.

nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa § 7a ods. 6 pokutu 300 eur alebo

3.

poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7a ods. 1 až 5 pokutu od 300 eur do 33 000 eur,

b)

obci za

1.

neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7a ods. 1 až 5 pokutu 3 000 eur,

2.

nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa § 7a ods. 7 písm. a) pokutu 300 eur alebo

3.

poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podľa § 7a ods. 1 až 5 pokutu od 300 eur do 33 000 eur.

(3)

Ministerstvo alebo regionálny úrad pri určení výšky pokuty podľa odseku 1 písm. f) a g) a odseku 2 písm. a) tretieho bodu a písm. b) tretieho bodu prihliada na závažnosť, spôsob a rozsah porušenia povinnosti, na následky takého porušenia a ich trvanie.

(4)

Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa uložila. Ministerstvo alebo regionálny úrad môže uložiť pokutu aj opakovane, a to až do odstránenia nezákonného stavu.

(5)

O uložení pokuty podľa odsekov 1 a 2 rozhoduje ten, kto zistil porušenie zákona. Na konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.25a)

(6)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

(7)

Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(8)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo alebo regionálny úrad zistili porušenie povinností podľa tohto zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

§ 8c - Dohodovacie konanie
(1)

Ministerstvo môže v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na jeho žiadosť upraviť v rámci kapitoly ministerstva objem pridelených finančných prostriedkov. Dohodovacím konaním je úprava výšky pridelených finančných prostriedkov zriaďovateľovi podľa § 4 o objem finančných prostriedkov pridelený najmä z dôvodu

a)

nedostatku finančných prostriedkov na osobné náklady a na prevádzkové náklady,

b)

nákladov súvisiacich s činnosťou predsedu školskej maturitnej komisie, predsedu predmetovej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku a jej členov vrátane odborníkov z praxe podľa osobitného predpisu,25aa)

c)

nákladov na podporné opatrenie, ktorým je doučovanie alebo poskytovanie kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy.

(2)

Dohodovacie konanie sa začína na žiadosť zriaďovateľa. Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného regionálneho úradu v priebehu kalendárneho roka.

(3)

Žiadosť zriaďovateľa podľa odseku 1 písm. a) obsahuje najmä zdôvodnenie nedostatku finančných prostriedkov poskytnutých školám, štátnym materským školám, štátnym školským zariadeniam, cirkevným zariadeniam poradenstva a prevencie a súkromným zariadeniam poradenstva a prevencie

a)

na osobné náklady,

b)

na prevádzkové náklady.

(4)

Žiadosť zriaďovateľa na úhradu nákladov pre zamestnancov podľa odseku 1 písm. b) obsahuje najmä

a)

počet dní strávených zamestnancami na maturitných skúškach a záverečných skúškach,

b)

skutočné náklady zamestnancov na náhrady podľa osobitného predpisu25b) vynaložené počas konania maturitných skúšok a záverečných skúšok,

c)

počet odskúšaných žiakov zamestnancom počas konania maturitných skúšok a záverečných skúšok.

(5)

Žiadosť zriaďovateľa na úhradu nákladov podľa odseku 1 písm. c) obsahuje najmä

a)

návrh príslušného podporného opatrenia uvedený v príslušnom vyjadrení,

b)

predpokladané náklady.

(6)

Ministerstvo pridelí zriaďovateľovi finančné prostriedky na kalendárny rok

a)

podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. c) nad rámec normatívnych príspevkov pridelených na základe údajov poskytnutých podľa § 7 ods. 4 v závislosti od zvýšených osobných nákladov a prevádzkových nákladov v priebehu kalendárneho roka a objemu finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel v rámci rezervy,

b)

podľa odseku 1 písm. b) nad rámec normatívnych príspevkov pridelených na základe údajov poskytnutých podľa § 7 ods. 4 a objemu finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel v rámci rezervy.

(7)

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte výšku nákladov podľa osobitného predpisu25c) na príslušný kalendárny rok.

(8)

Ministerstvo môže určiť zriaďovateľovi, ktorý ho požiadal o pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. c), povinnosť vykonať racionalizačné opatrenie v škole alebo v školskom zariadení, pre ktoré finančné prostriedky žiada. Ministerstvo zároveň určí druh racionalizačného opatrenia a lehotu trvania racionalizačného opatrenia. Racionalizačným opatrením sa rozumie zníženie počtu tried, zníženie počtu zamestnancov školy alebo školského zariadenia, zrušenie školy alebo školského zariadenia alebo iné opatrenie, ktorým sa zvýši efektívnosť a hospodárnosť využívania pridelených finančných prostriedkov. Pred uložením povinnosti vykonať racionalizačné opatrenie prerokuje ministerstvo so zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia druh racionalizačného opatrenia. Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia je povinný poskytnúť ministerstvu údaje potrebné na rozhodovanie vo veci uloženia racionalizačného opatrenia v štruktúre určenej ministerstvom. Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia môže požiadať o ďalšie finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. c) až po uskutočnení racionalizačného opatrenia.

(9)

Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na účely podľa odseku 1 písm. a), a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle. Tento zoznam aktualizuje ministerstvo najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku.

(10)

Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle metodiku prideľovania finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, štátnych materských škôl, štátnych školských zariadení, cirkevných zariadení poradenstva a prevencie a súkromných zariadení poradenstva a prevencie.

§ 9
(1)

V období troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona dostane každý zo zriaďovateľov verejných škôl pri prideľovaní finančných prostriedkov podľa § 4 ods. 1 finančné prostriedky najmenej vo výške garantovaného minima. Garantované minimum vychádza z objemu finančných prostriedkov na bežné výdavky prideleného verejným školám zo štátneho rozpočtu v predchádzajúcom kalendárnom roku a z počtu žiakov v predchádzajúcom kalendárnom roku a v bežnom kalendárnom roku. Garantované minimum sa určí tak, aby objem finančných prostriedkov na bežné výdavky pripadajúci na jedného žiaka bol najmenej 95 % objemu pripadajúceho na jedného žiaka v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(2)

V rozpočte na roky 2004, 2005 a 2006 sa každoročne vyčleňuje v kapitole ministerstva rezerva, ktorá je určená na prechodné zmierňovanie rozdielov vyplývajúcich z uplatňovania tohto zákona. Ministerstvo môže v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na základe jeho žiadosti v odôvodnených prípadoch upraviť v rámci rezervy objem zriaďovateľovi pridelených finančných prostriedkov.

(3)

Ministerstvo prostredníctvom regionálneho úradu poskytne zriaďovateľom zálohu na financovanie škôl do 10. januára kalendárneho roka najmenej vo výške očakávaného januárového rozpočtu bežných výdavkov škôl a školských zariadení.

§ 9a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2008

Počas obdobia od 1. septembra 2008 do 31. decembra 2008

a)

krajský školský úrad oznámi najneskôr do 30. októbra zriaďovateľovi verejnej školy úpravu výšky normatívnych príspevkov pre verejné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok; úprava zodpovedá rozdielu normatívnych príspevkov pre verejné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa § 4 ods. 3 zo skutočných počtov žiakov v novom školskom roku nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 a normatívnych príspevkov pre verejné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa určených podľa § 4 ods. 3 z očakávaných počtov žiakov nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 v minulom kalendárnom roku,

b)

ministerstvo pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa § 5 ods. 1 pre verejné školské zariadenia okrem zariadení podľa osobitného predpisu23) vychádza z počtu detí alebo žiakov, ktorým príslušné zariadenie poskytuje služby, a náročnosti na personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti zariadenia alebo z rozsahu poskytovaných služieb,

c)

sa určujú objemy finančných prostriedkov podľa § 5 ods. 1 pre školské zariadenia podľa osobitného predpisu23) zriadené štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou alebo inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou ako pre verejné školy podľa § 4 ods. 2 až 6,

d)

vyčlení ministerstvo v kapitole ministerstva rezervu, ktorá je určená na prechodné zmierňovanie rozdielov vyplývajúcich z uplatňovania tohto zákona; ministerstvo môže v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na jeho žiadosť v odôvodnených prípadoch upraviť v rámci rezervy objem zriaďovateľovi pridelených finančných prostriedkov,

e)

pridelí ministerstvo na žiadosť zriaďovateľa školy finančné prostriedky z rezervy ministerstva na mzdy asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,26) vrátane poistného a príspevku zriaďovateľa do poisťovní, podľa počtu žiakov školy zo sociálne znevýhodneného prostredia; zriaďovateľ podáva žiadosť ministerstvu prostredníctvom príslušného krajského školského úradu najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

§ 9b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle najneskôr do 2. septembra výšku nákladov podľa osobitného predpisu25c) na kalendárny rok 2009.

§ 9ba - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)

Dohľad začatý do 31. decembra 2012 tohto zákona sa vykoná podľa predpisov platných v čase jeho začatia.

(2)

Konanie o uložení pokuty začaté do 31. decembra 2012 dokončí orgán dohľadu podľa doterajšieho predpisu.

§ 9c

Na účely rozdeľovania výnosu dane obciam v roku 2011 použije ministerstvo okrem údajov, ktoré poskytli školy a školské zariadenia a obce, podľa § 7 ods. 12 aj údaje o počte detí v centrách voľného času a v školských strediskách záujmovej činnosti podľa stavu k 15. septembru 2010 na účely tvorby koncepčných materiálov a analytických materiálov ministerstva.

§ 9d
(1)

Na účely rozdeľovania výnosu dane obciam v roku 2013 použije ministerstvo okrem údajov, ktoré poskytli zriaďovatelia škôl a školských zariadení a obce, podľa doterajších predpisov aj údaje poskytnuté na účely tvorby koncepčných materiálov a analytických materiálov ministerstva o

a)

žiakoch základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od troch rokov veku najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školách a v súkromných školách o žiakoch do dovŕšenia 15 rokov veku,

b)

deťoch materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,

c)

poslucháčoch jazykovej školy vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školách a v súkromných školách o poslucháčoch do dovŕšenia 15 rokov veku.

(2)

Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam v roku 2013 sa pre centrá voľného času použijú údaje o počte obyvateľov obce od päť rokov veku do dovŕšenia15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.

§ 9e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2013

Hodnoty percentuálnych podielov v roku 2013, ktoré je zriaďovateľ školy povinný prideliť škole, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, podľa § 4 ods. 9 sú:

a)

95 % z časti normatívneho príspevku zodpovedajúcemu osobným nákladom a

b)

80 % z časti normatívneho príspevku zodpovedajúcemu prevádzkovým nákladom.

§ 9f - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017
(1)

Žiadosť podľa § 4a na školský rok 2017/2018 predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 30. septembra 2017. Ministerstvo zverejní zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na účely podľa § 4a na obdobie od 1. januára 2018 do 31. augusta 2018, a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte na rok 2018.

(2)

Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode v stredných školách s osemročným vzdelávacím programom podľa § 4ab ods. 2 druhej vety sa prvýkrát poskytne od 1. januára 2018.

(3)

Na účely poskytovania príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2019 považuje za žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia aj žiak, ktorý je členom domácnosti,5b) ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi5c) a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukáže riaditeľovi základnej školy.

§ 9g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018

Pri financovaní žiakov v triedach, ktoré boli otvorené nad rozsah počtu tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a nad rozsah počtu spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory určený samosprávnym krajom všeobecne záväzným nariadením pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018.

§ 9h - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019

Od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 sa školy umeleckého priemyslu financujú ako stredné odborné školy.

§ 9i - Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)

Ak z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) stredná škola s osemročným vzdelávacím programom nemohla použiť príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode podľa § 4ab ods. 2 druhej vety na žiaka počas jeho štúdia vo štvrtom ročníku, môže ho použiť na toho istého žiaka počas jeho štúdia v piatom ročníku do 31. decembra 2020.

(2)

Ak z dôvodu krízovej situácie základná škola alebo základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemohla použiť príspevok na školu v prírode podľa § 4ac ods. 1 na žiaka počas jeho štúdia vo štvrtom ročníku, môže ho použiť na toho istého žiaka počas jeho štúdia v piatom ročníku do 31. decembra 2020.

(3)

Počas krízovej situácie možno príspevok na záujmové vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie.

§ 9j - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)

Na účely určovania normatívneho príspevku pre štátne materské školy na rok 2021 sa zbierajú aj údaje o počte detí štátnej materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020.

(2)

Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na rok 2021 sa zbierajú aj údaje o počte detí materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020.

(3)

Ak sa od 16. septembra 2020 do 31. decembra 2020 zvýši počet detí súkromnej materskej školy alebo cirkevnej materskej školy z dôvodu výstavby, prístavby, modernizácie alebo rekonštrukcie školského objektu alebo z dôvodu zaradenia elokovaného pracoviska do siete podľa osobitného predpisu,5) zriaďovateľ súkromnej materskej školy alebo zriaďovateľ cirkevnej materskej školy môže do 10. januára 2021 na účely podľa odseku 2 oznámiť obci, na ktorej území má materská škola sídlo, údaje o počte detí materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020; na údaje oznámené po 10. januári 2021 sa neprihliada. Údaje podľa prvej vety oznámi obec za príslušné materské školy so sídlom na jej území príslušnému okresnému úradu v sídle kraja do 15. januára 2021.

(4)

Ak sa od 16. septembra 2020 do 31. decembra 2020 zvýši počet detí materskej školy zriadenej obcou z dôvodu výstavby, prístavby, modernizácie alebo rekonštrukcie školského objektu alebo z dôvodu zaradenia elokovaného pracoviska do siete podľa osobitného predpisu,5) obec môže na účely podľa odseku 2 oznámiť príslušnému okresnému úradu v sídle kraja do 15. januára 2021 údaje o počte detí materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020; na údaje oznámené po 15. januári 2021 sa neprihliada.

(5)

Okresný úrad v sídle kraja oznámi údaje o počte detí materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020 za obce podľa odsekov 3 a 4 vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu do 20. januára 2021.

(6)

Ak sa od 16. septembra 2020 do 31. decembra 2020 zvýši počet detí štátnej materskej školy zriadenej okresným úradom v sídle kraja z dôvodu výstavby, prístavby, modernizácie alebo rekonštrukcie školského objektu alebo z dôvodu zaradenia elokovaného pracoviska do siete podľa osobitného predpisu,5) okresný úrad v sídle kraja oznámi do 5. januára 2021 na účely podľa odseku 1 ministerstvu údaje o počte detí príslušnej materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020.

(7)

Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do desiatich dní odo dňa účinnosti tohto zákona.

(8)

Na účely prideľovania príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl sa do počtu detí materskej školy v roku 2021 započítavajú aj deti prijaté do materskej školy od 16. septembra 2020 do 31. decembra 2020 z dôvodu výstavby, prístavby, modernizácie alebo rekonštrukcie školského objektu alebo z dôvodu zaradenia elokovaného pracoviska do siete podľa osobitného predpisu.5)

§ 9k - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na kalendárny rok 2021 sa určí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020.

(2)

Ministerstvo po 1. októbri 2021 na základe skutočného počtu detí podľa údajov k 15. septembru 2021 a výšky sumy životného minima platnej k 1. septembru 2021 určí úpravu časti príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na mesiace september až december 2021 podľa predpisov účinných od 1. januára 2021.

§ 9l - Prechodné ustanovenia k príspevku na výchovu a vzdelávanie
(1)

Príspevok na výchovu a vzdelávanie sa na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, poskytuje na roky 2021 až 2026 aj pre zariadenia predprimárneho vzdelávania vedené v registri podľa osobitného predpisu27) (ďalej len „registrované zariadenie“).

(2)

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa určí ako súčet

a)

súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a počtu detí registrovaného zariadenia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, a

b)

súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí registrovaného zariadenia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku.

(3)

Dátum rozhodujúci pre počet detí použitý pri určovaní príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie je 15. september začínajúceho školského roka. Zriaďovatelia registrovaných zariadení sú povinní poskytnúť ministerstvu do 30. septembra kalendárneho roka zoznam detí v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo a počty detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v štruktúre a formáte určenom ministerstvom.

(4)

Ministerstvo

a)

oznámi najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte zriaďovateľovi registrovaného zariadenia výšku príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti určenú podľa odseku 2; pre výpočet príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie na nový školský rok sa použije počet detí v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, nahlásený zriaďovateľom ministerstvu do 30. septembra predchádzajúceho kalendárneho roka a výška sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka,

b)

oznámi najneskôr do 30. októbra zriaďovateľovi registrovaného zariadenia úpravu výšky príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti; úprava zodpovedá rozdielu príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 2 zo skutočných počtov detí v novom školskom roku nahlásených zriaďovateľom ministerstvu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka a výšky sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 2 z počtov detí nahlásených zriaďovateľom ministerstvu do 30. septembra v minulom kalendárnom roku a výšky sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.

(5)

Zriaďovateľ registrovaného zariadenia do 30 dní po doručení oznámenia ministerstva

a)

podľa odseku 4 písm. a) rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé registrované zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,

b)

podľa odseku 4 písm. b) upraví finančné prostriedky na nový školský rok pre jednotlivé registrované zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

(6)

Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi registrovaného zariadenia možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to len na

a)

osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov registrovaného zariadenia podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

b)

vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

1.

didaktickou technikou,

2.

učebnými pomôckami,

3.

pracovnými zošitmi a pracovnými listami,

4.

kompenzačnými pomôckami,

c)

úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

d)

vybavenie exteriéru registrovaného zariadenia

1.

záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí,

2.

učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a matematickej gramotnosti detí.

(7)

V kapitole ministerstva sa rozpočtujú finančné prostriedky pre zriaďovateľov registrovaných zariadení na príspevok na výchovu a vzdelávanie. Finančné prostriedky na príspevok na výchovu a vzdelávanie sa pre zriaďovateľov registrovaných zariadení poskytujú prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy.

(8)

Registrované zariadenie vypracúva správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladá ju zriaďovateľovi. Správa o hospodárení registrovaného zariadenia obsahuje

a)

analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov,

b)

stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov štátneho rozpočtu,

c)

ďalšie údaje určené ministerstvom.

(9)

Zriaďovatelia registrovaných zariadení predložia regionálnemu úradu školskej správy do 15. apríla súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok za registrované zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Regionálne úrady školskej správy predložia ministerstvu v lehote určenej ministerstvom súhrnnú správu o hospodárení za zriaďovateľov registrovaných zariadení v územnej pôsobnosti príslušného regionálnemu úradu školskej správy. Obsah a formu súhrnnej správy o hospodárení zriaďovateľov registrovaných zariadení za predchádzajúci kalendárny rok zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 31. januára.

(10)

Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 na nasledujúci rok je vypracovanie správy o hospodárení registrovaného zariadenia za predchádzajúci rok, ak počas neho už bolo zaregistrované, a jej predloženie prostredníctvom zriaďovateľa príslušnému regionálnemu úradu školskej správy.

(11)

Ministerstvo na základe predložených podkladov a objemu finančných prostriedkov ustanovených zákonom o štátnom rozpočte zverejní na svojom webovom sídle do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte údaje a postup, ktoré boli použité pri rozpise finančných prostriedkov zriaďovateľom registrovaných zariadení.

(12)

Celkový objem finančných prostriedkov na bežné výdavky vyčlenený na účely tohto paragrafu v príslušnom kalendárnom roku sa zohľadňuje na účely § 7 ods. 7 rovnako ako celkový objem finančných prostriedkov na bežné výdavky vyčlenený na účely príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl.

(13)

Ministerstvo a regionálny úrad školskej správy pri výkone dohľadu kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní registrovaných zariadení.

(14)

Ministerstvo alebo regionálny úrad školskej správy uloží zriaďovateľovi registrovaného zariadenia

a)

pokutu 200 eur za nedodržanie lehoty určenej na

1.

rozpis finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie na kalendárny rok pre jednotlivé registrované zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa odseku 5 písm. a),

2.

úpravu finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie na nový školský rok pre jednotlivé registrované zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa odseku 5 písm. b),

3.

predloženie správy o hospodárení regionálnemu úradu školskej správy,

b)

pokutu 2 000 eur za nevypracovanie správy o hospodárení,

c)

pokutu od 300 eur do 2 000 eur za poskytnutie nesprávnych údajov o výsledkoch hospodárenia v správe o hospodárení.

(15)

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie na kalendárny rok 2021 sa určí ako súčin 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru 2021 a počtu detí registrovaného zariadenia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, k 15. septembru 2021 nahláseného ministerstvu zriaďovateľom do 30. septembra 2021.

(16)

Ministerstvo oznámi výšku príspevku na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie na kalendárny rok 2021 zriaďovateľovi registrovaného zariadenia do 30. októbra 2021 a zriaďovateľ registrovaného zariadenia do 15 dní po doručení tohto oznámenia rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé registrované zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

(17)

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie sa na rok 2026 určí len podľa odseku 2 písm. a).

§ 9m - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. januára 2022
(1)

Účastník výchovy a vzdelávania, ktorý začal štúdium podľa predpisov účinných do 1. januára 2022, sa na účely určovania normatívneho príspevku a na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam považuje za žiaka.

(2)

Od 2. januára 2022 do 31. decembra 2022 sa zariadenia poradenstva a prevencie financujú podľa predpisov účinných do 1. januára 2022.

§ 9n - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022

Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na rok 2022 sa použijú údaje o počte detí, žiakov a poslucháčov cirkevných základných umeleckých škôl, cirkevných jazykových škôl, cirkevných materských škôl a cirkevných školských zariadení, súkromných základných umeleckých škôl, súkromných jazykových škôl, súkromných materských škôl a súkromných školských zariadení podľa stavu k 15. septembru 2021.

§ 9o - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)

Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam v januári 2023 sa pre zariadenia poradenstva a prevencie, ktoré splnili podmienky na výkon činnosti podľa osobitného predpisu,28) použijú zozbierané údaje o počte detí, ktorým bude poskytnutá služba v roku 2023, overené a schválené ministerstvom. Ak ide o cirkevné zariadenie poradenstva a prevencie alebo o súkromné zariadenie poradenstva a prevencie, použijú sa údaje o počte detí do dovŕšenia 15 rokov veku.

(2)

Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na rok 2023 sa použijú aj zozbierané údaje o počte detí zariadení poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. januáru 2023 overené a schválené ministerstvom.

(3)

Zriaďovateľ súkromného zariadenia poradenstva a prevencie alebo cirkevného zariadenia poradenstva a prevencie oznámi obci, na ktorej území má príslušné zariadenie poradenstva a prevencie sídlo, aktualizované údaje o počte detí podľa stavu k 2. januáru 2023 do 10. januára 2023. Údaje podľa prvej vety oznámi obec za príslušné zariadenie poradenstva a prevencie so sídlom na jej území príslušnému regionálnemu úradu do 16. januára 2023.

(4)

Príslušný regionálny úrad oznámi údaje o počte detí súkromných zariadení poradenstva a prevencie a cirkevných zariadení poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. januáru 2023 za obce podľa odseku 3 vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu do 20. januára 2023.

(5)

Podrobnosti o požadovaných údajoch podľa odseku 2 a formu ich poskytnutia zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 30. novembra 2022.

§ 9p - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona sa do 31. augusta 2024 poskytujú podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona.

(2)

Príspevok na výchovu a vzdelávanie na deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, je možné do 31. augusta 2024 použiť aj na zabezpečenie pedagogického asistenta pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona.

(3)

Príspevok na podporné opatrenie na úhradu nákladov na pedagogického asistenta a príspevok na podporné opatrenie na úhradu nákladov na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa predpisov účinných odo dňa účinnosti tohto zákona sa poskytujú od 1. septembra 2024.

§ 9q - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)

Zariadenie poradenstva a prevencie do 30. septembra 2025 oznamuje ministerstvu počet detí a žiakov, počet zamestnancov a rozsah odborných činností poskytnutých odbornými zamestnancami zariadenia poradenstva a prevencie pre potreby financovania spôsobom, ktorý ministerstvo určí do dvoch pracovných dní odo dňa účinnosti tohto zákona.

(2)

Ministerstvo pri určovaní objemu finančných prostriedkov na rok 2024 pre cirkevné zariadenia poradenstva a prevencie a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie použije údaje podľa odseku 1, ktoré cirkevné zariadenie poradenstva a prevencie alebo súkromné zariadenie poradenstva a prevencie oznámi ministerstvu do desiatich pracovných dní odo dňa účinnosti tohto zákona. Ak cirkevné zariadenie poradenstva a prevencie alebo súkromné zariadenie poradenstva a prevencie tieto údaje oznámilo ministerstvu predo dňom účinnosti tohto zákona rovnako, ako spôsobom podľa odseku 1, ministerstvo použije tieto údaje.

(3)

Ministerstvo pri určovaní objemu finančných prostriedkov pre zariadenia poradenstva a prevencie použije údaje podľa odseku 1, ktoré zariadenie poradenstva a prevencie oznámi ministerstvu na rok

a)

2025 do 30. septembra 2024,

b)

2026 do 30. septembra 2025.

(4)

Poskytnutie nesprávnych údajov pre potreby financovania zariadení poradenstva a prevencie spôsobom podľa odseku 1 alebo ich neposkytnutie v lehote podľa odsekov 2 a 3 sa do 30. septembra 2025 považuje na účel ukladania pokuty za poskytnutie nesprávnych údajov do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov alebo ich neposkytnutie v určenej lehote.

(5)

Pri financovaní zariadení poradenstva a prevencie sa do 31. decembra 2023 postupuje podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona.

§ 10 - Zrušujú sa
1.

zákon č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,

2.

výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. marca 2002 č. 293/2002-9, ktorým sa ustanovuje normatívny spôsob určovania počtu pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov a jeho uplatňovanie, finančné normatívy na prideľovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v školách, v školách na záujmové vzdelávanie, v strediskách praktického vyučovania a v školských zariadeniach (oznámenie č. 134/2002 Z. z.),

3.

výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. CD 2006-141/348-1:sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 230/2006 Z. z.).

§ 11 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2b)

  § 27 ods. 2 písm. a), § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.

 • 5)

  § 15 zákona č. 596/2003 Z. z.

 • 5b)

  § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 5c)

  Zákon č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších prepisov.

 • 6)

  § 6 ods. 1, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 písm. a) až c) a e) až h) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z.

 • 7)

  § 64 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 10)

  § 10 ods. 1 písm. h) a j) až m) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z.

 • 13)

  § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z.Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  § 26 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 16)

  § 151 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.

 • 16a)

  § 28 ods. 3 až 7, § 114 ods. 3 až 7 a § 116 ods. 6 a 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  § 117 ods. 5 až 8, § 126 a 127, § 140 ods. 8 až 13 a § 141 ods. 4 až 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 17a)

  § 7 Zákonníka práce.§ 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).

 • 18)

  Napríklad § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 476 až 480 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 • 19)

  § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  Napríklad § 476 až 480 Občianskeho zákonníka.

 • 20b)

  § 13 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 415/2021 Z. z.

 • 21)

  § 76a Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z.

 • 22)

  Zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 22a)

  § 95 ods. 1 a § 104 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.

 • 22aa)

  § 2 písm. ah) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 415/2021 Z. z.

 • 22ba)

  § 21 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

 • 22bb)

  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 22d)

  § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22da)

  § 13 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22daa)

  § 145b ods. 10 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 182/2023 Z. z.

 • 22e)

  Napríklad § 226 ods. 2 Zákonníka práce, § 4 ods. 1 písm. e) a t) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 22f)

  Napríklad § 86 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), § 5 ods. 2 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z. z., § 10 ods. 9 a § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 22fa)

  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 22fb)

  Napríklad § 415 a § 417 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 9 a § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  § 117 zákona č. 245/2008 Z. z.

 • 23a)

  § 117 a 139 zákona č. 245/2008 Z. z.

 • 23b)

  § 139 zákona č. 245/2008 Z. z.

 • 23c)

  § 27 ods. 2 písm. b), § 95 ods. 1 písm. b) a § 104 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.

 • 23d)

  § 27 ods. 2 písm. c), § 95 ods. 1 písm. c) až e) a § 104 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.

 • 23g)

  § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 23h)

  § 4 ods. 1 písm. e) a t) zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23ha)

  § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.§ 4 ods. 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

 • 23i)

  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23j)

  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 • 23k)

  Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 • 23l)

  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

 • 23m)

  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

 • 23n)

  § 116 Občianskeho zákonníka.

 • 23o)

  § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23p)

  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.

 • 23q)

  Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23r)

  Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).

 • 23s)

  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

 • 23t)

  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 • 24a)

  § 19 ods. 2 písm. a), b), d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 24b)

  § 27 ods. 2 a § 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.

 • 24ba)

  § 29 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z.

 • 24c)

  § 19 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z.

 • 24ca)

  § 19 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 596/2003 Z. z.

 • 24d)

  § 2 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2005 Z. z.§ 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

 • 24f)

  § 53 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.

 • 24fa)

  § 29 ods. 5, § 33 ods. 1, § 97 ods. 6, § 98 ods. 3, § 99 ods. 4 a § 100 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 24g)

  § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 25)

  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 25a)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 25aa)

  § 90 ods. 7 až 11 zákona č. 245/2008 Z. z.

 • 25b)

  § 4 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

 • 25c)

  § 90 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 462/2008 Z. z.

 • 26)

  § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z.

 • 27)

  § 161l zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 273/2021 Z. z.

 • 28)

  § 161o až 161q zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 415/2021 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore