Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 388/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 12.11.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné právo verejné, Občianske súdne konanie, Rodinné právo, Právo sociálneho zabezpečenia, Všeobecné súdnictvo, Rodičovské práva, Vyživovacia povinnosť, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD41DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 388/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 388/2011 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 1/2011
MENÍ:
571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 571/2009 účinný od 01.08.2023
365/2004 Z. z. Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) 365/2004 účinný od 02.01.2016
371/2004 Z. z. Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 371/2004 účinný od 01.06.2023
600/2003 Z. z. Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 600/2003 účinný od 01.01.2025
97/1963 Zb. Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 97/1963 účinný od 01.06.2023
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 99/1963 účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
MENENÝ:
c130-r1/2011 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 388/2011 Z. z.
c130-r1/2011 Z. z. Chýba v Z.z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore