Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 388/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 12.11.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné právo verejné, Občianske súdne konanie, Rodinné právo, Právo sociálneho zabezpečenia, Všeobecné súdnictvo, Rodičovské práva, Vyživovacia povinnosť, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD41DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 388/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 388/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 42 ods. 3 druhej vete sa slová „s prílohami“ nahrádzajú slovom „príloh“ a za slová ...

2.

V § 43 ods.1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho ...

3.

V § 45 ods. 5 sa za slová „súdnych rozhodnutí“ vkladá čiarka a slová „predvolania na pojednávanie“. ...

4.

V § 53 ods. 1 sa za slová „tým, že“ vkladajú slová „v súdom určenej lehote neurobí súdom ...

5.

Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý znie:

„§ 58a Ak tento zákon ustanovuje lehotu, v ktorej má súd rozhodnúť o návrhu účastníka, lehota ...

6.

§ 74 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa má konať vo veci samej v cudzine alebo ak ide o zabezpečenie výkonu cudzieho rozhodnutia, ...

7.

V § 75 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo potreby dočasnej úpravy pomerov ...

8.

V § 76 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do striedavej osobnej starostlivosti,“. ...

9.

V § 76 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do striedavej osobnej starostlivosti.“. ...

10.

Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý znie:

„§ 77a (1) Ak sa predbežné opatrenie týka výkonu cudzieho rozhodnutia, súd pri nariadení predbežného ...

11.

V § 79 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Návrh na začatie konania možno podať aj na tlačive uverejnenom ministerstvom spravodlivosti ...

12.

V § 88 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).

13.

V § 88 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je navrhovateľom ...

14.

§ 92 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak je potrebný súhlas účastníkov alebo toho, kto má vstúpiť do konania, súd ich vyzve ...

15.

§ 95 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) O zmene návrhu súd rozhodne spravidla na pojednávaní, na ktorom bola zmena navrhnutá. Ak ...

16.

V § 96 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V takomto prípade súd rozhodne o zastavení konania ...

17.

V § 99 ods. 1 tretia veta znie: „Ak to umožňujú okolnosti prejednávanej veci, môže súd pred ...

18.

V § 99 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak ide o dohodu o mediácii, rozhodne súd prednostne o tom, či dohodu o mediácii ako súdny ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

19.

V § 102 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

„V záujme maloletého dieťaťa môže súd po začatí konania vo veci starostlivosti súdu o maloletých ...

20.

V § 105 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Nadriadený súd rozhodne do 30 dní od predloženia ...

21.

V § 114 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak má odporca bydlisko v cudzine, môže mu súd ...

22.

V § 115a odsek 2 znie:

„(2) Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo výslovné vzdanie ...

23.

§ 119 znie:

„§ 119 (1) Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. (2) Účastník, ktorý ...

24.

V § 138 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

„(2) V návrhu musia byť pomery účastníka dokladované a) vyplneným tlačivom, ktorého vzor ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 5 a 6.

25.

V § 139 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „O znalečnom súd rozhodne do 30 dní od vykonania ...

26.

Za § 141 sa vkladá § 141a, ktorý znie:

„§ 141a (1) Navrhovateľovi, u ktorého nie sú splnené predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov ...

27.

V § 147 ods. 1 sa slová „môže súd uložiť“ nahrádzajú slovami „súd uloží“.

28.

V § 147 ods. 2 sa slová „môže uložiť“ nahrádzajú slovom „uloží“.

29.

Za § 147 sa vkladá § 147a, ktorý znie:

„§ 147a (1) Ak súd rozhodol o odročení nariadeného pojednávania na základe žiadosti účastníka ...

30.

V § 148 odsek 1 znie:

„(1) Štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré ...

31.

V § 151 ods. 3 sa slová „rozhodne až“ nahrádzajú slovami „rozhodne do 30 dní“.

32.

V § 158 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak súd uložil v rozsudku osobe povinnej sprístupňovať informácie podľa osobitného predpisu ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

33.

V § 164 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „O návrhu na opravu súd rozhodne do 30 dní ...

34.

V § 165 odsek 2 znie:

„(2) Súd prvého stupňa rozhodne o návrhu na opravu do 30 dní od jeho podania. Ak súd prvého ...

35.

V § 166 ods. 2 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „O návrhu na doplnenie rozsudku súd rozhodne ...

36.

V § 169 ods. 2 druhá veta znie: „Uznesenie o prerušení konania, uznesenie o zamietnutí návrhu ...

37.

V § 172 ods. 8 sa slová „platobný rozkaz na tlačive vydanom podľa vzoru uvedenom v osobitnom ...

38.

V § 175 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak navrhovateľ predloží spolu s návrhom na začatie konania návrh zmenkového platobného ...

Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.

39.

V § 175 ods. 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

40.

V § 175 ods. 9 sa slová „odsekov 1 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 8“.

41.

V § 176 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

42.

V § 176 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vo veciach určenia mena ...

43.

§ 176 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Podmienku zapísania do zoznamu žiadateľov podľa osobitného predpisu je potrebné splniť ...

44.

Za § 179 sa vkladá § 179a, ktorý znie:

„§ 179a (1) Na návrh osoby, ktorá žiada podľa medzinárodnej zmluvy21a) o vrátenie dieťaťa, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie Ministerstva ...

45.

V § 180a ods. 5 sa slová „vždy vypočuje“ nahrádzajú slovami „môže vypočuť“.

46.

V § 189a ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Uloženie cudzieho rozhodnutia o pozbavení ...

47.

V § 202 ods. 3 písm. k) sa na konci vypúšťajú slová „ods. 2“.

48.

V § 202 sa odsek 3 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)
sa rozhodlo o povinnosti zložiť preddavok na trovy konania podľa § 141a.“.

49.

§ 214 znie:

„§ 214 (1) Na prejednanie odvolania proti rozhodnutiu vo veci samej nariadi predseda senátu odvolacieho ...

50.

§ 217 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak pre rozhodnutie odvolacieho súdu o návrhu účastníka tento zákon určuje lehotu, začne ...

51.

V § 228 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) možnosť jeho preskúmania vyplýva z osobitného predpisu v súvislosti s uznaním alebo výkonom ...

52.

V § 250d odsek 1 znie:

„(1) Žalovaný je povinný v súdom určenej lehote predložiť súdu svoje spisy spolu so spismi ...

53.

V § 250j ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „predpisu“ a vypúšťajú sa slová „ak rozhodnutie ...

54.

V § 250j ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, ...

55.

V § 250j sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia o nesprístupnení informácie vydaného podľa osobitného ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

56.

V § 250ja ods. 1 sa slová „podľa § 250j ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 250j ods. ...

57.

V § 250ja sa odsek 2 dopĺňa vetou: „Ustanovenia § 214 ods. 1, 4 a 5 sa v konaní podľa tejto ...

58.

V § 250k ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak bolo rozhodnutie správneho ...

59.

V § 251 ods. 2 sa za slová „trestného konania,“ vkladajú slová „trovy výkonu rozhodnutia ...

60.

§ 272 vrátane nadpisu znie:

„§ 272 Výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí (1) Súd je oprávnený nariadiť výkon rozhodnutia ...

61.

§ 273 znie:

„§ 273 (1) Ak výzva súdu podľa § 272 ods. 3 zostane bezvýsledná, súd je oprávnený uložiť ...

62.

Za § 273a sa vkladá § 273aa, ktorý znie:

„§ 273aa (1) Sudca je oprávnený vydávať pokyny orgánom a osobám, ktoré sa zúčastňujú na ...

63.

Za § 273c sa vkladá § 273d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 273d Trovy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí (1) Trovy výkonu rozhodnutia znáša ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38b znie:

„38b) Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie Ministerstva ...

64.

V poznámke pod čiarou k odkazu 40 sa na konci citácie bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto ...

65.

Za § 372t sa vkladá § 372u, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 372u Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012 Na konania začaté do ...

66.

V § 374b odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo spravodlivosti uverejní na svojom webovom sídle vzory tlačív na podanie návrhov ...

Čl. II

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 ...

1.

§ 20a znie:

„§ 20a Manželstvo, ktoré v cudzine uzavrel slovenský občan pred iným orgánom ako pred orgánom ...

2.

V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak dieťa, ktoré narodením nadobudlo slovenské občianstvo, sa narodilo a žije v cudzine, ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

3.

V § 26 odsek 2 znie:

„(2) Ak osvojujúci manželia majú rôznu štátnu príslušnosť, osvojenie sa spravuje právom ...

4.

§ 37f sa vypúšťa.

5.

Doterajší text § 48 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Súd preskúma právomoc skôr, ako začne konať o veci samej, na základe skutočností, ktoré ...

6.

V § 62a ods. 1 sa slovo „Osoba“ nahrádza slovami „Fyzická osoba“ a za slová „podľa medzinárodnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, ...

7.

V § 62a ods. 2 sa slovo „Osoba“ nahrádza slovami „Fyzická osoba“.

8.

V § 65 sa za slovami „slovenským občanom“ vypúšťa čiarka a vkladajú slová „a cudzie rozhodnutia ...

9.

V § 67 ods. 1 sa za slovom „rodičovstva“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „osvojenia ...

10.

V § 67 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

11.

§ 67 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na návrh oprávneného alebo povinného z cudzieho rozhodnutia alebo inej osoby, ktorá preukáže, ...

12.

V § 68 ods. 2 sa za slovom „rodičovstva“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „osvojenia ...

13.

Nadpis nad § 68a znie:

„Konanie o návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným výrokom“.

14.

V § 68a sa za slová „cudzieho rozhodnutia“ vkladajú slová „osobitným výrokom“.

15.

V § 68a písm. a) sa slová „v manželských veciach, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) ...

16.

V § 68a písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide ...

17.

V § 68b ods. 1 sa slová „v manželských veciach, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) ...

18.

V § 68b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Účastníkom konania vo veci uznania cudzieho rozhodnutia ...

19.

V § 68e ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V konaní o uznaní cudzieho rozhodnutia v manželskej ...

20.

V § 68g ods. 1 sa slová „v manželských veciach, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) ...

21.

V § 68h ods. 2 sa za slová „cudzieho rozhodnutia“ vkladajú slová „osobitným výrokom“.

Čl. III

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...

1.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

„§ 11a (1) Platiteľ rozhodne o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19aa a 19ab znejú:

„19aa) § 273 ods. 2 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku. 19ab) § 273 ods. 3 Občianskeho súdneho ...

2.

V § 17a sa za slová „9 a 10“ vkladajú slová „§ 11a,“.

Čl. IV

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

V § 9a sa za slová „mohol byť“ vkladá slovo „inak“ a za slová „môže domáhať“ sa ...

Čl. V

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

1.

§ 14a vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Súd s agendou starostlivosti o maloletých (1) Na konanie vo veciach vrátenia maloletého ...

2.

Za § 14c sa vkladá § 14d, ktorý znie:

„§ 14d Ak ide o vec, ktorá patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky z dôvodu prenosu právomoci ...

3.

Za § 18i sa vkladá § 18j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18j Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012 Konania vo veciach podľa ...

Čl. VI

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

Nadpis pod § 5 sa umiestňuje nad § 5.

2.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a (1) Výplata rodičovského príspevku sa zastaví oprávnenej osobe uvedenej v § 2 písm. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23c a 23d znejú:

„23c) § 273 ods. 2 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku. 23d) § 273 ods. 3 Občianskeho súdneho ...

Čl. VII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore