Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 384/2008 účinný od 15.10.2008

Platnosť od: 15.10.2008
Účinnosť od: 15.10.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD731DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 384/2008 účinný od 15.10.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 384/2008 s účinnosťou od 15.10.2008
MENÍ:
365/2004 Z. z. Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) 365/2004 účinný od 02.01.2016
302/2001 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 302/2001 účinný od 01.04.2024
162/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.04.2025
233/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.07.2024
369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.04.2025
97/1963 Zb. Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 97/1963 účinný od 01.06.2023
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 99/1963 účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Načítavam znenie...
MENU
Hore