Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 384/2008 účinný od 15.10.2008

Platnosť od: 15.10.2008
Účinnosť od: 15.10.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD731DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 384/2008 účinný od 15.10.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 384/2008 s účinnosťou od 15.10.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) V občianskom súdnom konaní súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej ...

2.

V § 14 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v jeho rozhodovaní v iných veciach“. ...

3.

Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak skutočnosti podľa odseku 1 predpokladajú vylúčenie aj ďalších sudcov toho istého ...

4.

V § 15a ods. 5 sa za slovom „okolností“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré spočívajú v postupe ...

5.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Podanie námietky zaujatosti nebráni súdu prejednať vec alebo uskutočniť iné úkony pred ...

6.

V § 18 sa slová „v úradnom jazyku toho štátu“ nahrádzajú slovami „v jazyku“.

7.

§ 21 znie:

„§ 21 (1) Za právnickú osobu koná a) štatutárny orgán; ak štatutárny orgán tvorí viacero ...

8.

V nadpise nad § 22 sa vypúšťa písmeno „a)“.

9.

Nadpis nad § 24 znie:

„Z á s t u p c o v i a  ú č a s t n í k o v  n a  z á k l a d e  p l n o m o c e n s t v ...

10.

V § 24 tretej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

11.

V § 26 odsek 3 znie:

„(3) Ak je zástupcom právnická osoba podľa odseku 1 alebo 2, koná za ňu jej štatutárny orgán ...

12.

V § 26 ods. 5 sa za slová „právnická osoba“ vkladajú slová „ako v odsekoch 1 až 4“.

13.

V § 27 ods. 1 sa slová „ktorýmkoľvek občanom spôsobilým“ nahrádzajú slovami „ktoroukoľvek ...

14.

Nadpis nad § 29 znie:

„Z á s t u p c o v i a  ú č a s t n í k o v  n a  z á k l a d e  r o z h o d n u t i a  ...

15.

§ 29 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ak súd nerozhodne inak, opatrovník ustanovený podľa odsekov 1 až 4 zastupuje účastníka ...

16.

Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:

„§ 29a (1) Ak je v tej istej veci na jednej strane sporu počet účastníkov väčší ako dvadsať ...

17.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31a Spoločné ustanovenie (1) Zástupcom účastníka nemôže byť ten, koho záujmy sú v rozpore ...

18.

V § 35 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) ak ide o vyslovenie neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva alebo o určenie vlastníctva ...

19.

V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:

„g) vo veciach určenia neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva alebo o určenie vlastníctva, h) vo ...

20.

V § 36 ods. 3 sa vypúšťajú slová „okrem prípadov podľa § 36b“.

21.

§ 38 znie:

„§ 38 (1) Na základe poverenia súdu je notár ako súdny komisár oprávnený viesť samostatne ...

22.

V § 40 odsek 2 znie:

„(2) Zápisnicu podpisuje predseda senátu, samosudca alebo súdny úradník a zapisovateľ, ktorý ...

23.

V § 42 odsek 1 znie:

„(1) Podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. ...

24.

Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:

„§ 44a Účastník konania je oprávnený podať na príslušnej správe katastra nehnuteľností ...

25.

§ 45 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

„(3) Okrem rozhodnutí súd v písomnostiach doručovaných účastníkovi konania alebo jeho zástupcovi ...

26.

V § 46 ods. 2 tretia veta znie: „Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď bola súdu vrátená, ...

27.

V § 47 ods. 2 tretia veta znie: „Ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje ...

28.

V § 48 ods. 3 sa slová „oprávnenej podnikať“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „ktorá ...

29.

V § 48 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, na adresu ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

30.

Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý znie:

„§ 48a Ak má účastník viacerých advokátov, doručí sa písomnosť tomu z nich, ktorého určí ...

31.

Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý znie:

„§ 49a Ak účastník konania požiada, aby sa na jeho náklady doručovali súdne písomnosti inému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b)
§ 194 ods. 1 Exekučného poriadku.“.

32.

V § 75 odsek 2 znie:

„(2) Návrh má okrem náležitostí návrhu podľa § 79 ods. 1 obsahovať opísanie rozhodujúcich ...

33.

V § 75 odsek 4 znie:

„(4) O návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý má náležitosti podľa odseku 2, rozhodne ...

34.

V § 75 odsek 5 znie:

„(5) Ak súd rozhoduje o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. ...

35.

V § 75 ods. 6 sa slovo „vydanie“ nahrádza slovom „nariadenie“.

36.

V § 75 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.

37.

§ 75 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) O nariadení predbežného opatrenia rozhodne súd aj bez vyjadrenia ostatných účastníkov. ...

38.

V § 75a ods. 1 sa slová „orgánu povereného výkonom sociálnoprávnej ochrany a prevencie“ nahrádzajú ...

39.

V § 76 ods. 1 sa slovo „uložiť“ nahrádza slovom „nariadiť“.

40.

V § 76 ods. 2 sa slovo „uložiť“ nahrádza slovom „nariadiť“.

41.

§ 76 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak súd návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v celom rozsahu vyhovie a stotožňuje ...

42.

V § 77 ods. 1 písm. c) sa slovo „pätnásť“ nahrádza číslom „30“.

43.

V § 77 ods. 4 sa slovo „vydané“ nahrádza slovom „nariadené“ a slová „§ 75 ods. 9“ ...

44.

V § 77 ods. 6 písm. a) a b) sa slovo „vydanie“ nahrádza slovom „nariadenie“.

45.

V § 79 ods. 1 druhej vete sa za slovo „priezvisko“ vkladá čiarka a slová „prípadne aj dátum ...

46.

V § 79 ods. 1 piatej vete sa za slovo „osoba“ vkladá čiarka a slová „oprávnená podnikať,“ ...

47.

V § 81 odsek 2 znie:

„(2) Ak súd nariadil predbežné opatrenie podľa § 75a, začne aj bez návrhu konanie o výchove ...

48.

§ 81 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na konania, ktoré možno začať i bez návrhu, sa vzťahujú ustanovenia prvej až štvrtej ...

49.

§ 87 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
má bydlisko spotrebiteľ, ak ide o spor zo spotrebiteľskej zmluvy.“.

50.

V § 88 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) v obvode ktorého má dlžník sídlo alebo miesto podnikania, a ak nemá sídlo alebo miesto ...

51.

V § 92 ods. 1 sa slovo „pristúpil“ nahrádza slovom „vstúpil“.

52.

V § 93 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých ...

53.

§ 94 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa stal účastníkom konania ten, o koho právach alebo povinnostiach sa v konaní nekoná, ...

54.

V § 100 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Počas konania môže súd účastníkom uviesť, ...

55.

V § 100 ods. 3 sa slová „orgánu sociálnoprávnej ochrany detí“ nahrádzajú slovami „orgánu ...

56.

V § 102 ods. 1 sa slovo „vydá“ nahrádza slovom „nariadi“.

57.

V § 107 ods. 3 časť vety za bodkočiarkou znie: „v konaní pokračuje s dedičmi účastníka, ...

58.

§ 113 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) S konaním o osvojiteľnosti je spojené konanie o priznaní, obmedzení alebo o pozbavení rodičovských ...

59.

V § 114 odsek 2 znie:

„(2) V rámci prípravy pojednávania súd doručí návrh na začatie konania (žalobu) odporcovi ...

60.

V § 114 odsek 4 znie:

„(4) Uznesenie podľa odseku 3 sa doručí odporcovi do vlastných rúk. Náhradné doručenie je ...

61.

V § 115 ods. 1 sa za slová „tento zákon“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis13aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:

„13aa) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje ...

62.

Doterajší text § 115a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Pojednávanie nie je potrebné nariaďovať ani v drobných sporoch.“.

63.

§ 116 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Súd môže so súhlasom účastníkov konania uskutočniť ústne pojednávanie prostredníctvom ...

64.

§ 118 znie:

„§ 118 (1) Po začatí pojednávania účastníci prednesú alebo doplnia svoje návrhy a predseda ...

65.

Za § 118 sa vkladá § 118a, ktorý znie:

„§ 118a (1) Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa ...

66.

§ 119 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sú splnené podmienky na odročenie pojednávania podľa odseku 1, môže súd na návrh ...

67.

V § 120 ods. 4 prvej vete sa za slovo „dôkazy“ vkladajú slová „a skutočnosti“.

68.

V § 141 ods. 2 sa za slovo „materčine“ vkladajú slová „alebo v jazyku, ktorému rozumie (§ ...

69.

§ 149 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak účastníkovi, ktorý si zvolil viacerých advokátov, sa prisudzuje náhrada trov konania, ...

70.

§ 150 znie:

„§ 150 (1) Ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov ...

71.

§ 151 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Súd môže o náhrade trov konania rozhodnúť aj tak, že namiesto určenia výšky trov prizná ...

72.

§ 153 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Súd môže v rozsudku, ktorý sa týka sporu zo spotrebiteľskej zmluvy, aj bez návrhu vysloviť, ...

73.

V § 153b sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) v spore, v ktorom sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy ...

74.

Za § 153c sa vkladá § 153d, ktorý znie:

„§ 153d (1) Ak sú splnené podmienky na odročenie pojednávania podľa § 119 ods. 1, súd môže ...

75.

V § 155 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Výrok rozsudku o plnení v peniazoch sa môže vyjadriť aj iným nezameniteľným spôsobom ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) Napríklad zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

76.

V § 156 odsek 2 znie:

„(2) Rozsudok sa vyhlasuje spravidla hneď po skončení konania, ktoré rozsudku predchádzalo. Ak ...

77.

§ 157 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) V odôvodnení rozsudkov podľa § 114 ods. 5, § 153a ods. 1 a § 153b ods. 1 uvedie súd iba ...

78.

Za § 159 sa vkladá § 159a, ktorý znie:

„§ 159a Výrok právoplatného rozsudku o určení vecného práva k nehnuteľnosti, o neplatnosti ...

79.

V § 160 odsek 1 znie:

„(1) Ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti ...

80.

V § 169 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak súd rozhodol o vykonateľnosti uznesenia až ...

81.

V § 169 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Uznesenie o prerušení konania a o zamietnutí ...

82.

§ 170 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Uznesenie o prerušení konania sa nepovažuje za uznesenie o vedení konania.“.

83.

V § 172 ods. 2 sa za slovo „doručiť“ vkladá slovo „odporcovi“.

84.

§ 172 sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:

„(5) Platobný rozkaz možno vydať aj v prospech viacerých navrhovateľov alebo aj proti viacerým ...

85.

V § 173 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Súd zruší platobný rozkaz spravidla až spolu ...

86.

§ 173 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Pred tým, ako súd uznesením zruší platobný rozkaz podľa odseku 2, môže vyzvať navrhovateľa, ...

87.

V § 174 ods. 3 písm. b) sa za slová „bez odôvodnenia“ vkladajú slová „vo veci samej“.

88.

V § 174 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak nie sú splnené podmienky na odmietnutie odporu, súd odpor bezodkladne odošle navrhovateľovi ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

89.

Za § 174 sa vkladajú § 174a a 174b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 174a Európsky platobný rozkaz (1) Európsky platobný rozkaz je platobný rozkaz vydaný podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:

„16b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006.“.

90.

§ 175 vrátane nadpisu znie:

„§ 175 Zmenkový platobný rozkaz a šekový platobný rozkaz (1) Ak navrhovateľ predloží v prvopise ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení ...

91.

V § 175o ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za všeobecnú cenu majetku určí súd sumu zhodne ...

92.

V § 175q ods. 1 písmená d) a e) znejú:

„d) potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, ak medzi účastníkmi nedôjde ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 707 ods. 2 Občianskeho zákonníka.§ 22 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

93.

V § 175u odsek 1 znie:

„(1) Likvidáciu dedičstva súd vykoná speňažením všetkého poručiteľovho majetku. Súdny ...

94.

§ 175x sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa konanie o znovuobjavenom majetku začalo na návrh niektorého z dedičov napriek tomu, ...

95.

V § 175zca ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „ktorý nesmie byť maloletý, ani osobou, ktorá ...

96.

V § 175zca ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
údaj o odmene notára a o jeho hotových výdavkoch,“.

Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená h) až l).

97.

§ 175zca sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Písomnosti, ktoré je potrebné doručiť účastníkom konania, doručuje notár. To neplatí ...

98.

V § 176 ods. 1 sa slová „Vo veciach starostlivosti“ nahrádzajú slovami „Ak tento zákon neustanovuje ...

99.

V § 176 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Súd začne vykonávať úkony na vykonanie dôkazov ...

100.

§ 176 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých môže súd rozhodnúť rozkazom na plnenie len ...

101.

V § 178 ods. 2 sa slová „orgánu sociálnoprávnej ochrany detí“ nahrádzajú slovami „orgánu ...

102.

V § 180 ods. 3 sa slová „orgánom sociálnoprávnej ochrany detí“ nahrádzajú slovami „orgánom ...

103.

V § 180a odsek 5 znie:

„(5) Súd v konaní vždy vypočuje toho, v koho starostlivosti sa dieťa nachádza, alebo štatutárny ...

104.

Za § 180a sa vkladá § 180b, ktorý znie:

„§ 180b Súd na návrh rozhodnutie o osvojiteľnosti zruší, ak dôjde k zmene pomerov. Návrh je ...

105.

V § 189 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

106.

Doterajší text § 189a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Súd zabezpečí uloženie rozhodnutia o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) § 73k zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ...

107.

Za § 200e sa vkladá § 200ea, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 200ea Drobné spory (1) Ak v priebehu konania dosiahne predmet konania sumu 500 eur, od toho okamihu ...

108.

V § 202 ods. 3 písmená l) a m) znejú:

„l) sa rozhodlo o podaní podľa § 43 ods. 1 alebo o odvolaní podľa § 209 ods. 1, m) sa rozhodlo ...

109.

V § 202 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
sa zamietol návrh na prerušenie konania podľa § 109 ods. 1 písm. c).“.

110.

V § 209a odsek 1 znie:

„(1) Ak nejde o prípad uvedený v § 209 ods. 1 druhej vete, doručí súd prvého stupňa bezodkladne ...

111.

V § 210a sa za slová „(§ 43 ods. 2, § 78c ods. 3),“ vkladajú slová „alebo uznesenie o zastavení ...

112.

V § 213 ods. 1 sa slová „2 až 4“ nahrádzajú slovami „2 až 7“.

113.

V § 213 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak je odvolací súd toho názoru, že sa na vec vzťahuje ustanovenie právneho predpisu, ktoré ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

114.

V § 213 odsek 6 znie:

„(6) Dokazovanie podľa odsekov 4 a 5 vykoná odvolací súd sám alebo prostredníctvom súdu prvého ...

115.

§ 213 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak odvolací súd vykoná dokazovanie podľa odseku 6 prostredníctvom súdu prvého stupňa, ...

116.

§ 214 znie:

„§ 214 (1) Na prejednanie odvolania proti rozhodnutiu vo veci samej nariadi predseda senátu odvolacieho ...

117.

V § 217 odsek 1 znie:

„(1) Súd rozhodne o odvolaní proti rozhodnutiu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia podľa ...

118.

V § 217 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa § 174 ods. 3“.

119.

V § 218 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak boli dodržané podmienky podľa ...

120.

V § 219 sa za slová „ak je“ vkladajú slová „vo výroku“.

121.

Doterajší text § 219 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže ...

122.

V § 221 ods. 1 písmeno h) znie:

„h) súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie ...

123.

V § 221 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
bol odvolacím súdom schválený zmier.“.

124.

V § 221 odsek 2 znie:

„(2) Ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa ...

125.

V § 221 odsek 3 znie:

„(3) Ak odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti uzneseniu o návrhu na nariadenie predbežného ...

126.

V § 222 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Lehoty, ktoré majú plynúť od právoplatnosti ...

127.

§ 228 znie:

„§ 228 (1) Právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom na obnovu konania, ak a) sú ...

128.

V § 230 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
§ 228 ods. 1 písm. e).“.

129.

V § 238 odsek 5 znie:

„(5) Dovolanie nie je prípustné ani vo veciach, v ktorých bolo napadnuté právoplatné rozhodnutie ...

130.

V § 239 odsek 1 znie:

„(1) Dovolanie je tiež prípustné proti uzneseniu odvolacieho súdu, ak a) odvolací súd zmenil ...

131.

V § 241 odsek 3 znie:

„(3)
Ustanovenia § 209 a § 213 ods. 2 platia primerane.“.

132.

§ 243b znie:

„§ 243b (1) Dovolací súd dovolanie zamietne, ak nie sú dané dôvody dovolania a nezistil ani ...

133.

V § 243i sa slová „§ 243c“ nahrádzajú slovami „§ 243d“.

134.

§ 246a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu je už predmetom konania ...

135.

V § 250 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súd aj bez návrhu uznesením priberie do konania ...

136.

V § 250ja ods. 1 sa za slová „ods. 1“ vkladajú slová „a 2“.

137.

V § 250ja sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

138.

V § 250zf ods. 2 sa slová „ten, kto podal návrh na začatie konania“ nahrádzajú slovom „prokurátor“. ...

139.

Za § 250zf sa vkladá § 250zfa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 250zfa Konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce a vyššieho územného celku ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36a a 36b znejú:

„36a) Čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky.§ 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 ...

140.

V § 251 ods. 2 sa za slovo „konania,“ vkladajú slová „sumy uložené ochrannými opatreniami ...

141.

V § 273c ods. 1 sa slovo „vydal“ nahrádza slovom „nariadil“.

142.

V § 279 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pohľadávky Zboru väzenskej a ...

143.

V § 282 ods. 1 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „a to až do vymoženia pohľadávky alebo ...

144.

V § 305 písmeno a) znie:

„a) prikáže banke alebo pobočke zahraničnej banky, aby po tom, čo sa jej doručí nariadenie ...

145.

V § 313 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a to až do vymoženia pohľadávky ...

146.

Za § 372o sa vkladá § 372p, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 372p Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2008 (1) Na konania začaté ...

147.

V § 374 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Podrobnosti o postupe pri elektronickej komunikácii, pri uverejňovaní a vydávaní vzorových ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Čl. II

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 ...

V § 51 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo rozkazom na plnenie“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré znejú:

„§ 6a (1) Ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, že medzi všeobecne záväzným ...

„8c) § 8a ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...

1.

§ 31a sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) bolo účastníkovi predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou.“. ...

2.

V § 34 odsek 2 znie:

„(2) Ak súd rozhodol o neplatnosti právneho úkonu alebo neplatnosti dobrovoľnej dražby,10ea) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10ea znie:

„10ea) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak záväzok v notárskej zápisnici podľa odseku 2 písm. c) vznikol z právneho úkonu, predmetom ...

2.

V § 47 ods. 1 písm. b) sa za slová „podlieha exekúcii“ vkladajú slová „okrem nakladania ...

3.

V § 95 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia ...

4.

V § 95 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou nakladania s prostriedkami ...

5.

V § 95 ods. 2 sa na konci textu pripája táto veta: „V príkaze označí účet, na ktorý môže ...

6.

V § 95 ods. 3 sa na konci textu pripája táto veta: „To neplatí, ak chce povinný uspokojiť pohľadávku ...

7.

V § 194 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súd môže poveriť exekútora doručovaním súdnych ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17ba znie:

„17ba) § 49a Občianskeho súdneho poriadku.“. Doterajší odkaz 17ba sa označuje ako odkaz 17bb.“. ...

8.

V § 194 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný zákon17ba) neustanovuje inak.“. ...

9.

V § 201 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „V rámci predbežných trov exekúcie exekútor ...

10.

Za § 240 sa vkladá § 240a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 240a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2008 Na notárske zápisnice ...

Čl. VI

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...

„10a)
§ 250zfa ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku.“.

Čl. VII

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

„§ 9a Ak by porušením zásady rovnakého zaobchádzania mohli byť dotknuté práva, právom chránené ...

Čl. VIII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2008.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore