Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
11.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 384/2008 účinný od 15.10.2008


Platnosť od: 15.10.2008
Účinnosť od: 15.10.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD>999 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 384/2008 účinný od 15.10.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 384/2008 s účinnosťou od 15.10.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) V občianskom súdnom konaní súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej ...

2.

V § 14 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v jeho rozhodovaní v iných veciach“. ...

3.

Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak skutočnosti podľa odseku 1 predpokladajú vylúčenie aj ďalších sudcov toho istého ...

4.

V § 15a ods. 5 sa za slovom „okolností“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré spočívajú v postupe ...

5.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Podanie námietky zaujatosti nebráni súdu prejednať vec alebo uskutočniť iné úkony pred ...

6.

V § 18 sa slová „v úradnom jazyku toho štátu“ nahrádzajú slovami „v jazyku“.

7.

§ 21 znie:

„§ 21 (1) Za právnickú osobu koná a) štatutárny orgán; ak štatutárny orgán tvorí viacero ...

8.

V nadpise nad § 22 sa vypúšťa písmeno „a)“.

9.

Nadpis nad § 24 znie:

„Z á s t u p c o v i a  ú č a s t n í k o v  n a  z á k l a d e  p l n o m o c e n s t v ...

10.

V § 24 tretej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

11.

V § 26 odsek 3 znie:

„(3) Ak je zástupcom právnická osoba podľa odseku 1 alebo 2, koná za ňu jej štatutárny orgán ...

12.

V § 26 ods. 5 sa za slová „právnická osoba“ vkladajú slová „ako v odsekoch 1 až 4“.

13.

V § 27 ods. 1 sa slová „ktorýmkoľvek občanom spôsobilým“ nahrádzajú slovami „ktoroukoľvek ...

14.

Nadpis nad § 29 znie:

„Z á s t u p c o v i a  ú č a s t n í k o v  n a  z á k l a d e  r o z h o d n u t i a  ...

15.

§ 29 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ak súd nerozhodne inak, opatrovník ustanovený podľa odsekov 1 až 4 zastupuje účastníka ...

16.

Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:

„§ 29a (1) Ak je v tej istej veci na jednej strane sporu počet účastníkov väčší ako dvadsať ...

17.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31a Spoločné ustanovenie (1) Zástupcom účastníka nemôže byť ten, koho záujmy sú v rozpore ...

18.

V § 35 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) ak ide o vyslovenie neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva alebo o určenie vlastníctva ...

19.

V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:

„g) vo veciach určenia neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva alebo o určenie vlastníctva, h) vo ...

20.

V § 36 ods. 3 sa vypúšťajú slová „okrem prípadov podľa § 36b“.

21.

§ 38 znie:

„§ 38 (1) Na základe poverenia súdu je notár ako súdny komisár oprávnený viesť samostatne ...

22.

V § 40 odsek 2 znie:

„(2) Zápisnicu podpisuje predseda senátu, samosudca alebo súdny úradník a zapisovateľ, ktorý ...

23.

V § 42 odsek 1 znie:

„(1) Podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. ...

24.

Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:

„§ 44a Účastník konania je oprávnený podať na príslušnej správe katastra nehnuteľností ...

25.

§ 45 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

„(3) Okrem rozhodnutí súd v písomnostiach doručovaných účastníkovi konania alebo jeho zástupcovi ...

26.

V § 46 ods. 2 tretia veta znie: „Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď bola súdu vrátená, ...

27.

V § 47 ods. 2 tretia veta znie: „Ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje ...

28.

V § 48 ods. 3 sa slová „oprávnenej podnikať“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „ktorá ...

29.

V § 48 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, na adresu ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

30.

Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý znie:

„§ 48a Ak má účastník viacerých advokátov, doručí sa písomnosť tomu z nich, ktorého určí ...

31.

Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý znie:

„§ 49a Ak účastník konania požiada, aby sa na jeho náklady doručovali súdne písomnosti inému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b)
§ 194 ods. 1 Exekučného poriadku.“.

32.

V § 75 odsek 2 znie:

„(2) Návrh má okrem náležitostí návrhu podľa § 79 ods. 1 obsahovať opísanie rozhodujúcich ...

33.

V § 75 odsek 4 znie:

„(4) O návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý má náležitosti podľa odseku 2, rozhodne ...

34.

V § 75 odsek 5 znie:

„(5) Ak súd rozhoduje o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. ...

35.

V § 75 ods. 6 sa slovo „vydanie“ nahrádza slovom „nariadenie“.

36.

V § 75 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.

37.

§ 75 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) O nariadení predbežného opatrenia rozhodne súd aj bez vyjadrenia ostatných účastníkov. ...

38.

V § 75a ods. 1 sa slová „orgánu povereného výkonom sociálnoprávnej ochrany a prevencie“ nahrádzajú ...

39.

V § 76 ods. 1 sa slovo „uložiť“ nahrádza slovom „nariadiť“.

40.

V § 76 ods. 2 sa slovo „uložiť“ nahrádza slovom „nariadiť“.

41.

§ 76 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak súd návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v celom rozsahu vyhovie a stotožňuje ...

42.

V § 77 ods. 1 písm. c) sa slovo „pätnásť“ nahrádza číslom „30“.

43.

V § 77 ods. 4 sa slovo „vydané“ nahrádza slovom „nariadené“ a slová „§ 75 ods. 9“ ...

44.

V § 77 ods. 6 písm. a) a b) sa slovo „vydanie“ nahrádza slovom „nariadenie“.

45.

V § 79 ods. 1 druhej vete sa za slovo „priezvisko“ vkladá čiarka a slová „prípadne aj dátum ...

46.

V § 79 ods. 1 piatej vete sa za slovo „osoba“ vkladá čiarka a slová „oprávnená podnikať,“ ...

47.

V § 81 odsek 2 znie:

„(2) Ak súd nariadil predbežné opatrenie podľa § 75a, začne aj bez návrhu konanie o výchove ...

48.

§ 81 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na konania, ktoré možno začať i bez návrhu, sa vzťahujú ustanovenia prvej až štvrtej ...

49.

§ 87 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
má bydlisko spotrebiteľ, ak ide o spor zo spotrebiteľskej zmluvy.“.

50.

V § 88 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) v obvode ktorého má dlžník sídlo alebo miesto podnikania, a ak nemá sídlo alebo miesto ...

51.

V § 92 ods. 1 sa slovo „pristúpil“ nahrádza slovom „vstúpil“.

52.

V § 93 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých ...

53.

§ 94 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa stal účastníkom konania ten, o koho právach alebo povinnostiach sa v konaní nekoná, ...

54.

V § 100 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Počas konania môže súd účastníkom uviesť, ...

55.

V § 100 ods. 3 sa slová „orgánu sociálnoprávnej ochrany detí“ nahrádzajú slovami „orgánu ...

56.

V § 102 ods. 1 sa slovo „vydá“ nahrádza slovom „nariadi“.

57.

V § 107 ods. 3 časť vety za bodkočiarkou znie: „v konaní pokračuje s dedičmi účastníka, ...

58.

§ 113 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) S konaním o osvojiteľnosti je spojené konanie o priznaní, obmedzení alebo o pozbavení rodičovských ...

59.

V § 114 odsek 2 znie:

„(2) V rámci prípravy pojednávania súd doručí návrh na začatie konania (žalobu) odporcovi ...

60.

V § 114 odsek 4 znie:

„(4) Uznesenie podľa odseku 3 sa doručí odporcovi do vlastných rúk. Náhradné doručenie je ...

61.

V § 115 ods. 1 sa za slová „tento zákon“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis13aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:

„13aa) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje ...

62.

Doterajší text § 115a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Pojednávanie nie je potrebné nariaďovať ani v drobných sporoch.“.

63.

§ 116 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Súd môže so súhlasom účastníkov konania uskutočniť ústne pojednávanie prostredníctvom ...

64.

§ 118 znie:

„§ 118 (1) Po začatí pojednávania účastníci prednesú alebo doplnia svoje návrhy a predseda ...

65.

Za § 118 sa vkladá § 118a, ktorý znie:

„§ 118a (1) Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa ...

66.

§ 119 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sú splnené podmienky na odročenie pojednávania podľa odseku 1, môže súd na návrh ...

67.

V § 120 ods. 4 prvej vete sa za slovo „dôkazy“ vkladajú slová „a skutočnosti“.

68.

V § 141 ods. 2 sa za slovo „materčine“ vkladajú slová „alebo v jazyku, ktorému rozumie (§ ...

69.

§ 149 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak účastníkovi, ktorý si zvolil viacerých advokátov, sa prisudzuje náhrada trov konania, ...

70.

§ 150 znie:

„§ 150 (1) Ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov ...

71.

§ 151 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Súd môže o náhrade trov konania rozhodnúť aj tak, že namiesto určenia výšky trov prizná ...

72.

§ 153 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Súd môže v rozsudku, ktorý sa týka sporu zo spotrebiteľskej zmluvy, aj bez návrhu vysloviť, ...

73.

V § 153b sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) v spore, v ktorom sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy ...

74.

Za § 153c sa vkladá § 153d, ktorý znie:

„§ 153d (1) Ak sú splnené podmienky na odročenie pojednávania podľa § 119 ods. 1, súd môže ...

75.

V § 155 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Výrok rozsudku o plnení v peniazoch sa môže vyjadriť aj iným nezameniteľným spôsobom ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) Napríklad zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

76.

V § 156 odsek 2 znie:

„(2) Rozsudok sa vyhlasuje spravidla hneď po skončení konania, ktoré rozsudku predchádzalo. Ak ...

77.

§ 157 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) V odôvodnení rozsudkov podľa § 114 ods. 5, § 153a ods. 1 a § 153b ods. 1 uvedie súd iba ...

78.

Za § 159 sa vkladá § 159a, ktorý znie:

„§ 159a Výrok právoplatného rozsudku o určení vecného práva k nehnuteľnosti, o neplatnosti ...

79.

V § 160 odsek 1 znie:

„(1) Ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti ...

80.

V § 169 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak súd rozhodol o vykonateľnosti uznesenia až ...

81.

V § 169 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Uznesenie o prerušení konania a o zamietnutí ...

82.

§ 170 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Uznesenie o prerušení konania sa nepovažuje za uznesenie o vedení konania.“.

83.

V § 172 ods. 2 sa za slovo „doručiť“ vkladá slovo „odporcovi“.

84.

§ 172 sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:

„(5) Platobný rozkaz možno vydať aj v prospech viacerých navrhovateľov alebo aj proti viacerým ...

85.

V § 173 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Súd zruší platobný rozkaz spravidla až spolu ...

86.

§ 173 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Pred tým, ako súd uznesením zruší platobný rozkaz podľa odseku 2, môže vyzvať navrhovateľa, ...

87.

V § 174 ods. 3 písm. b) sa za slová „bez odôvodnenia“ vkladajú slová „vo veci samej“.

88.

V § 174 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak nie sú splnené podmienky na odmietnutie odporu, súd odpor bezodkladne odošle navrhovateľovi ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

89.

Za § 174 sa vkladajú § 174a a 174b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 174a Európsky platobný rozkaz (1) Európsky platobný rozkaz je platobný rozkaz vydaný podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:

„16b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006.“.

90.

§ 175 vrátane nadpisu znie:

„§ 175 Zmenkový platobný rozkaz a šekový platobný rozkaz (1) Ak navrhovateľ predloží v prvopise ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení ...

91.

V § 175o ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za všeobecnú cenu majetku určí súd sumu zhodne ...

92.

V § 175q ods. 1 písmená d) a e) znejú:

„d) potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, ak medzi účastníkmi nedôjde ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 707 ods. 2 Občianskeho zákonníka.§ 22 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

93.

V § 175u odsek 1 znie:

„(1) Likvidáciu dedičstva súd vykoná speňažením všetkého poručiteľovho majetku. Súdny ...

94.

§ 175x sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa konanie o znovuobjavenom majetku začalo na návrh niektorého z dedičov napriek tomu, ...

95.

V § 175zca ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „ktorý nesmie byť maloletý, ani osobou, ktorá ...

96.

V § 175zca ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
údaj o odmene notára a o jeho hotových výdavkoch,“.

Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená h) až l).

97.

§ 175zca sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Písomnosti, ktoré je potrebné doručiť účastníkom konania, doručuje notár. To neplatí ...

98.

V § 176 ods. 1 sa slová „Vo veciach starostlivosti“ nahrádzajú slovami „Ak tento zákon neustanovuje ...

99.

V § 176 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Súd začne vykonávať úkony na vykonanie dôkazov ...

100.

§ 176 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých môže súd rozhodnúť rozkazom na plnenie len ...

101.

V § 178 ods. 2 sa slová „orgánu sociálnoprávnej ochrany detí“ nahrádzajú slovami „orgánu ...

102.

V § 180 ods. 3 sa slová „orgánom sociálnoprávnej ochrany detí“ nahrádzajú slovami „orgánom ...

103.

V § 180a odsek 5 znie:

„(5) Súd v konaní vždy vypočuje toho, v koho starostlivosti sa dieťa nachádza, alebo štatutárny ...

104.

Za § 180a sa vkladá § 180b, ktorý znie:

„§ 180b Súd na návrh rozhodnutie o osvojiteľnosti zruší, ak dôjde k zmene pomerov. Návrh je ...

105.

V § 189 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

106.

Doterajší text § 189a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Súd zabezpečí uloženie rozhodnutia o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) § 73k zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ...

107.

Za § 200e sa vkladá § 200ea, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 200ea Drobné spory (1) Ak v priebehu konania dosiahne predmet konania sumu 500 eur, od toho okamihu ...

108.

V § 202 ods. 3 písmená l) a m) znejú:

„l) sa rozhodlo o podaní podľa § 43 ods. 1 alebo o odvolaní podľa § 209 ods. 1, m) sa rozhodlo ...

109.

V § 202 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
sa zamietol návrh na prerušenie konania podľa § 109 ods. 1 písm. c).“.

110.

V § 209a odsek 1 znie:

„(1) Ak nejde o prípad uvedený v § 209 ods. 1 druhej vete, doručí súd prvého stupňa bezodkladne ...

111.

V § 210a sa za slová „(§ 43 ods. 2, § 78c ods. 3),“ vkladajú slová „alebo uznesenie o zastavení ...

112.

V § 213 ods. 1 sa slová „2 až 4“ nahrádzajú slovami „2 až 7“.

113.

V § 213 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak je odvolací súd toho názoru, že sa na vec vzťahuje ustanovenie právneho predpisu, ktoré ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

114.

V § 213 odsek 6 znie:

„(6) Dokazovanie podľa odsekov 4 a 5 vykoná odvolací súd sám alebo prostredníctvom súdu prvého ...

115.

§ 213 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak odvolací súd vykoná dokazovanie podľa odseku 6 prostredníctvom súdu prvého stupňa, ...

116.

§ 214 znie:

„§ 214 (1) Na prejednanie odvolania proti rozhodnutiu vo veci samej nariadi predseda senátu odvolacieho ...

117.

V § 217 odsek 1 znie:

„(1) Súd rozhodne o odvolaní proti rozhodnutiu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia podľa ...

118.

V § 217 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa § 174 ods. 3“.

119.

V § 218 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak boli dodržané podmienky podľa ...

120.

V § 219 sa za slová „ak je“ vkladajú slová „vo výroku“.

121.

Doterajší text § 219 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže ...

122.

V § 221 ods. 1 písmeno h) znie:

„h) súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie ...

123.

V § 221 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
bol odvolacím súdom schválený zmier.“.

124.

V § 221 odsek 2 znie:

„(2) Ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa ...

125.

V § 221 odsek 3 znie:

„(3) Ak odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti uzneseniu o návrhu na nariadenie predbežného ...

126.

V § 222 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Lehoty, ktoré majú plynúť od právoplatnosti ...

127.

§ 228 znie:

„§ 228 (1) Právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom na obnovu konania, ak a) sú ...

128.

V § 230 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
§ 228 ods. 1 písm. e).“.

129.

V § 238 odsek 5 znie:

„(5) Dovolanie nie je prípustné ani vo veciach, v ktorých bolo napadnuté právoplatné rozhodnutie ...

130.

V § 239 odsek 1 znie:

„(1) Dovolanie je tiež prípustné proti uzneseniu odvolacieho súdu, ak a) odvolací súd zmenil ...

131.

V § 241 odsek 3 znie:

„(3)
Ustanovenia § 209 a § 213 ods. 2 platia primerane.“.

132.

§ 243b znie:

„§ 243b (1) Dovolací súd dovolanie zamietne, ak nie sú dané dôvody dovolania a nezistil ani ...

133.

V § 243i sa slová „§ 243c“ nahrádzajú slovami „§ 243d“.

134.

§ 246a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu je už predmetom konania ...

135.

V § 250 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súd aj bez návrhu uznesením priberie do konania ...

136.

V § 250ja ods. 1 sa za slová „ods. 1“ vkladajú slová „a 2“.

137.

V § 250ja sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

138.

V § 250zf ods. 2 sa slová „ten, kto podal návrh na začatie konania“ nahrádzajú slovom „prokurátor“. ...

139.

Za § 250zf sa vkladá § 250zfa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 250zfa Konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce a vyššieho územného celku ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36a a 36b znejú:

„36a) Čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky.§ 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 ...

140.

V § 251 ods. 2 sa za slovo „konania,“ vkladajú slová „sumy uložené ochrannými opatreniami ...

141.

V § 273c ods. 1 sa slovo „vydal“ nahrádza slovom „nariadil“.

142.

V § 279 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pohľadávky Zboru väzenskej a ...

143.

V § 282 ods. 1 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „a to až do vymoženia pohľadávky alebo ...

144.

V § 305 písmeno a) znie:

„a) prikáže banke alebo pobočke zahraničnej banky, aby po tom, čo sa jej doručí nariadenie ...

145.

V § 313 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a to až do vymoženia pohľadávky ...

146.

Za § 372o sa vkladá § 372p, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 372p Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2008 (1) Na konania začaté ...

147.

V § 374 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Podrobnosti o postupe pri elektronickej komunikácii, pri uverejňovaní a vydávaní vzorových ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Čl. II

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 ...

V § 51 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo rozkazom na plnenie“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré znejú:

„§ 6a (1) Ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, že medzi všeobecne záväzným ...

„8c) § 8a ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...

1.

§ 31a sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) bolo účastníkovi predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou.“. ...

2.

V § 34 odsek 2 znie:

„(2) Ak súd rozhodol o neplatnosti právneho úkonu alebo neplatnosti dobrovoľnej dražby,10ea) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10ea znie:

„10ea) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak záväzok v notárskej zápisnici podľa odseku 2 písm. c) vznikol z právneho úkonu, predmetom ...

2.

V § 47 ods. 1 písm. b) sa za slová „podlieha exekúcii“ vkladajú slová „okrem nakladania ...

3.

V § 95 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia ...

4.

V § 95 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou nakladania s prostriedkami ...

5.

V § 95 ods. 2 sa na konci textu pripája táto veta: „V príkaze označí účet, na ktorý môže ...

6.

V § 95 ods. 3 sa na konci textu pripája táto veta: „To neplatí, ak chce povinný uspokojiť pohľadávku ...

7.

V § 194 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súd môže poveriť exekútora doručovaním súdnych ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17ba znie:

„17ba) § 49a Občianskeho súdneho poriadku.“. Doterajší odkaz 17ba sa označuje ako odkaz 17bb.“. ...

8.

V § 194 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný zákon17ba) neustanovuje inak.“. ...

9.

V § 201 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „V rámci predbežných trov exekúcie exekútor ...

10.

Za § 240 sa vkladá § 240a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 240a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2008 Na notárske zápisnice ...

Čl. VI

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...

„10a)
§ 250zfa ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku.“.

Čl. VII

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

„§ 9a Ak by porušením zásady rovnakého zaobchádzania mohli byť dotknuté práva, právom chránené ...

Čl. VIII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2008.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore